Minecraft Wiki

除另有声明,转载时均必须注明出处若簡繁轉換出錯,請以遊戲內為準请勇于扩充与修正内容有兴趣逛逛我们的微博沟通交流,欢迎到社区专页需要协助,请在告示板留言

了解更多

Minecraft Wiki
第1行: 第1行:
 
{{msgbox
 
{{msgbox
 
| image = Lua logo.svg
 
| image = Lua logo.svg
| text = 此模板使用了'''<includeonly>[[</includeonly>模块:{{ucfirst: {{PAGENAME:{{{1|{{BASEPAGENAME}}}}}}} }}<includeonly>]]</includeonly>''',{{ #if: {{{data|}}} | 以及数据模块[[模块:{{ ucfirst: {{PAGENAME:{{{data}}}}} }}]]{{ #if: {{{data2|}}} | &#32;and [[模块:{{ ucfirst: {{PAGENAME:{{{data2}}}}} }}]] }} | 这些脚本均使用[[wikipedia:zh:Lua|Lua]]编写}}。<br>{{ #if: {{{data|}}} | 这些脚本均使用[[wikipedia:zh:Lua|Lua]]编写。}}更多详情,请参阅[[wikipedia:zh:Wikipedia:Lua|维基百科:Lua]] [[mw:Extension:Scribunto|MediaWiki:扩展:Scribunto]]。
+
| text = 此模板使用了'''<includeonly>[[</includeonly>模块:{{ucfirst: {{PAGENAME:{{{1|{{BASEPAGENAME}}}}}}} }}<includeonly>]]</includeonly>''',{{ #if: {{{data|}}} | 以及数据模块[[模块:{{ ucfirst: {{PAGENAME:{{{data}}}}} }}]]{{ #if: {{{data2|}}} | [[模块:{{ ucfirst: {{PAGENAME:{{{data2}}}}} }}]] }} | 这些脚本均使用[[wikipedia:zh:Lua|Lua]]编写}}。<br>{{ #if: {{{data|}}} | 这些脚本均使用[[wikipedia:zh:Lua|Lua]]编写。}}更多详情,请参阅[[wikipedia:zh:Wikipedia:Lua|维基百科:Lua]]和[[mw:Extension:Scribunto|MediaWiki:扩展:Scribunto]]。
 
| <includeonly>nocat = 1</includeonly>
 
| <includeonly>nocat = 1</includeonly>
 
}}<includeonly>{{
 
}}<includeonly>{{

於 2016年2月5日 (五) 13:01 的修訂

Lua logo.svg

此模板使用了模組:Lua,這些腳本均使用Lua編寫。
更多詳情,請參閱維基百科:LuaMediaWiki:擴展:Scribunto

[查看 | 編輯 | 歷史 | 清除快取]文件頁面

在使用了Lua模組的模板文件頁面上使用。

{{{1}}}是不帶命名空間的模組名稱,預設為{{BASEPAGENAME}}。如果該模板的資料被儲存在獨立的模組或模組的子頁面裡,就可以使用{{{data}}}{{{data2}}}標記。

在使用Lua模組的模板的文件頁面上使用。

使用了該模板的頁面將會為模板也自動加上Category:基於Lua的模板,設定{{{nocat}}}會阻止這樣做。