Minecraft Wiki

除另有声明,转载时均必须注明出处若簡繁轉換出錯,請以遊戲內為準请勇于扩充与修正内容有兴趣逛逛我们的微博沟通交流,欢迎到社区专页需要协助,请在告示板留言

了解更多

Minecraft Wiki
第1行: 第1行:
 
{{msgbox
 
{{msgbox
 
| image = Lua logo.svg
 
| image = Lua logo.svg
| text = 该模版使用了 '''<includeonly>[[</includeonly>Module:{{ucfirst: {{PAGENAME:{{{1|{{BASEPAGENAME}}}}}}} }}<includeonly>]]</includeonly>''', {{ #if: {{{data|}}} | 其数据存储在 [[Module:{{ ucfirst: {{PAGENAME:{{{data}}}}} }}]]{{ #if: {{{data2|}}} | &#32;和 [[Module:{{ ucfirst: {{PAGENAME:{{{data2}}}}} }}]] }} |这个脚本是用 [[wikipedia:zh:Lua|Lua]] 语言编写的}}。<br>{{ #if: {{{data|}}} |这些脚本都是用 [[wikipedia:zh:Lua|Lua]] 语言编写的。 }} 更多详情,请参阅 [[wikipedia:zh:Wikipedia:Lua|wp:Lua]] 和 [[mw:Extension:Scribunto]]。
+
| text = 该模版使用了 '''<includeonly>[[</includeonly>Module:{{ucfirst: {{PAGENAME:{{{1|{{BASEPAGENAME}}}}}}} }}<includeonly>]]</includeonly>''',{{ #if: {{{data|}}} |其数据存储在 [[Module:{{ ucfirst: {{PAGENAME:{{{data}}}}} }}]]{{ #if: {{{data2|}}} | &#32;和 [[Module:{{ ucfirst: {{PAGENAME:{{{data2}}}}} }}]] }} |这个脚本是用 [[wikipedia:zh:Lua|Lua]] 语言编写的}}。<br>{{ #if: {{{data|}}} |这些脚本都是用 [[wikipedia:zh:Lua|Lua]] 语言编写的。 }} 更多详情,请参阅 [[wikipedia:zh:Wikipedia:Lua|wp:Lua]] 和 [[mw:Extension:Scribunto]]。
 
| <includeonly>nocat = 1</includeonly>
 
| <includeonly>nocat = 1</includeonly>
 
}}<includeonly>{{
 
}}<includeonly>{{

2015年8月27日 (四) 07:03的版本

Lua logo.svg

该模版使用了 Module:Lua,这个脚本是用 Lua 语言编写的。
更多详情,请参阅 wp:Luamw:Extension:Scribunto

[查看 | 编辑 | 历史 | 清除缓存]文档页面

在使用了Lua模块的模板文档页面上使用。

{{{1}}}是不带命名空间的模块名称,默认为{{BASEPAGENAME}}。如果该模板的数据被储存在独立的模块或模块的子页面里,就可以使用{{{data}}}{{{data2}}}标记。

在使用Lua模块的模板的文档页面上使用。

使用了该模板的页面将会为模板也自动加上Category:基于Lua的模板,设置{{{nocat}}}会阻止这样做。