Minecraft Wiki
Minecraft Wiki
Tên Nguyên liệu Vào » Ra Mô tả
Mũ giáp Da thuộc hoặc
Vàng thỏi hoặc
Lửa* hoặc
Sắt thỏi hoặc
Kim cương

Mũ Da cho Half Armor.svg
Mũ Vàng cho Armor.svg
Mũ Xích cho Armor.svg
Mũ Săt cho Armor.svg
Mũ Kim cương cho Armor.svgHalf Armor.svg

Áo giáp Da thuộc hoặc
Vàng thỏi hoặc
Lửa* hoặc
Sắt thỏi hoặc
Kim cương

Áo Da cho Armor.svgHalf Armor.svg
Áo Vàng cho Armor.svgArmor.svgHalf Armor.svg
Áo Xích cho Armor.svgArmor.svgHalf Armor.svg
Áo Sắt cho Armor.svgArmor.svgArmor.svg
Áo Kim cương cho Armor.svgArmor.svgArmor.svgArmor.svg

Quần giáp Da thuộc hoặc
Vàng thỏi hoặc
Lửa* hoặc
Sắt thỏi hoặc
Kim cương

Quần Da cho Armor.svg
Quần Vàng cho Armor.svgHalf Armor.svg
Quần xích cho Armor.svgArmor.svg
Quần sắt cho Armor.svgArmor.svgHalf Armor.svg
Quần kim cương Armor.svgArmor.svgArmor.svg

Giày giáp Da thuộc hoặc
Vàng thỏi hoặc
Lửa* hoặc
Sắt thỏi hoặc
Kim cương

Giày Da cho Half Armor.svg
Giày Vàng cho Half Armor.svg
Giày Xích cho Half Armor.svg
Giày sắt cho Armor.svg
Giày Kim cương cho Armor.svgHalf Armor.svg

* Lửa chỉ có thể được thu thập qua hacking. Şablon:Crafting/Armor Crafting/vi/doc