Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ภาษาไทยกำลังจะย้ายออกจาก Fandom ตามภาษาอังกฤษในเร็ว ๆ นี้ ดูที่หน้านี้และ Discord สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Dark Oak Sapling
บทความ นี้ยังเป็นโครง 
คุณสามารถช่วยเราได้โดยการเพิ่มข้อมูล
LibrarianAch
บทความนี้อาจต้องการพิสูจน์อักษร 
ในด้านไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน การเรียบเรียง คุณภาพ หรือการสะกด คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความได้
Overworld

ไบโอมป่าและภูเขาในโลกปกติ

โลกปกติ (อังกฤษ: Overworld) เป็นมิติที่ผู้เล่นทุกคนเริ่มการผจญภัยใน Minecraft ซึ่งในบางครั้งถูกเรียกว่า “โลก” (Earth) เพราะว่ามันคล้ายกับดาวเคราะห์สีน้ำเงินมากกว่ามิติอื่นในเกมนี้

การสร้าง[]

The overworld is created by default upon creating a new world. Other dimensions, such as the Nether and the End, will only be created upon accessing the proper portals.

Seed[]

บทความหลัก: Seed

New worlds in Minecraft are generated through the use of seeds, which are typically a random number that is used as a starting point for the world generation formula. If given a non-integer input (such as the word "Glacier"), the seed input is converted into the corresponding integer (such as 1772835215).

Seeds will generate almost exactly the same world every time, given the same game version and the same world type. Although the exact spawn point varies, the coordinates of all terrain features will remain the same.

สิ่งแวดล้อม[]

The overworld is an incredibly complex environment with a wide variety of features.

ไบโอม[]

River through Mesa

A river biome running through a badlands biome.

บทความหลัก: Biome

The overworld is subdivided into biomes. The current biome determines almost all physical aspects of the terrain. Biomes may vary widely based on size, and almost all biomes have several different variations of themselves. Biomes also influence which mobs may spawn, and affects environmental behaviors such as weather.

โครงสร้างตามธรรมชาติ[]

Overhead NPC Village

A village, one of many naturally generated structures in the Overworld.

บทความหลัก: Generated structures

The overworld is comprised of several unique terrain patterns, known as structures, that vary widely depending on the seed and the biome. While specific structures are unique to each world, they can be categorized by comparing them to a real-world equivalent, such as mountains, caves, and lakes. "Impossible" formations, such as floating islands, can also be found throughout the Overworld.

Along with terrain features, natural structures include naturally-generated buildings, such as villages, dungeons, and mineshafts.

วงจรกลางวัน-กลางคืน[]

Day Night
บทความหลัก: Day-night cycle

The overworld is the only dimension with a day-night cycle, and thus, time.

During the daytime, the sun acts as a powerful light source, with a light level of 15, the maximum. Sunlight is strong enough to grow plants and affect the way mobs spawn, among other interesting effects. During the nighttime, the moon is the only natural light source. However, moonlight is comparatively dim; the light level will fall to a minimum of 4, allowing hostile mobs to spawn. Other than during thunderstorms, nighttime is the only time players may sleep in a bed.

The day-night cycle can effectively be measured using a clock, which allows players to determine the approximate Minecraft time from any location in the Overworld. Time can also be sped up with the use of the /time command.

The sun rises in the east and sets in the west, just as it does in the real world. Observing its motion is a simple method of telling direction without a compass.

ม็อบ[]

บทความหลัก: Mob

The overworld is home to a wide variety of mobs. Mobs may spawn depending on the light level and the biome, among other factors. They vary widely in behavior and the level of danger they present to the player. Mobs from other dimensions, such as the Nether, may use portals to enter the Overworld, and vice versa. However, boss mobs, such as the ender dragon and the wither, cannot enter portals.

ม็อบที่เป็นมิตร[]

SheepFace CowFace PigFace ChickenFace Rabbiticon Squidface BatFace Villagerhead MooshroomFace
Sheep Cow Pig Chicken Rabbit Squid Bat Villager Mooshroom
SkeletonHorseHead TurtleFace Cod Salmon Pufferfish Tropical Fish
Skeleton Horse Turtle Cod Salmon Pufferfish Tropical Fish

ม็อบที่ทำให้เชื่องได้[]

WolfFace OcelotFace Llama Head HorseHead DonkeyHead MuleHead ParrotFace
Wolf Ocelot Llama Horse Donkey Mule Parrot

ม็อบที่เป็นกลาง[]

PolarBearFace EndermanFace SpiderFace CaveSpiderFace DolphinHead
Polar Bear Enderman Spider Cave Spider Dolphin

ม็อบที่ไม่เป็นมิตร[]

ZombieFace SkeletonFace CreeperFace SlimeFace Witchface2 ZombieVillagerHead SilverfishFace GuardianFace Elder GuardianFace
Zombie Skeleton Creeper Slime Witch Zombie Villager Silverfish Guardian Elder Guardian
HuskFace StrayFace SpiderJockeyFace Chickenjockey SkeletonRiderFace Vindicator Head Evoker Head PhantomFace DrownedFace
Husk Stray Spider Jockey Chicken Jockey Skeleton Horseman Vindicator Evoker Phantom Drowned

ม็อบที่เป็นประโยชน์[]

Vg face
Iron Golem

ลักษณะการสร้าง[]

As with all other dimensions in the game, the Overworld can generate infinitely. However, there are some limitations, as detailed below.

The overworld encompasses the height limit (y=256), down to the Void (y=0), and extends for 29,999,999 blocks in every direction on the horizontal plane. Technically speaking, the world is generated through a process which creates multiple noise maps to create differing elevations, general chunk shapes, and complex mountain and cave systems.

ชังก์[]

Chunk

Visualization of a chunk.

บทความหลัก: Chunk

Chunks are the method used by the world generator to divide maps into manageable pieces. Chunks measure 16×16×256 blocks in size (16 blocks wide, 16 blocks long, and 256 blocks high), with a total volume of 65,536 blocks. Chunks are generated around players when they first enter the world, and as they wander around the world, new chunks are generated as needed. By adjusting the render distance, the player can adjust the number of chunks that will be loaded into memory, ranging from 25 chunks up to 4225.

Only chunks within the set range may have activity (mobs spawning, trees growing, water flowing, dropped items disappearing etc.), while chunks outside of this range are inactive, and are stored on the disk; this type of management is required so that players' computers do not need to track hundreds or thousands of blocks and entities at once. Note that this does not apply to spawn chunks, which will always experience activity regardless of how far away the player is from them. When infinite worlds were first implemented (Infdev - Beta 1.7), at +/- 32,000,000 X/Z chunks were treated as "fake" and past this point, blocks will still generate but they will not have any of the normal block physics properties applied to them. As a result, if the player is within one of these "fake" chunks and tries to walk on these blocks, they will fall right through them into the void.

ข้อจำกัด[]

Mc cutoff

Visual cutoff point of a Minecraft map (Left is normal Minecraft generation, the right is after limitation.)

บทความหลัก: World border และ Far Lands

While the world is practically infinite, the number of blocks the player may physically walk on is limited. The map contains a world border located by default at ±29,999,984 x/z. The world border is an animated wall of blue stripes. Standing near the border results in a red vignette appearing around the screen. Most entities are unable to pass the border, except through teleporting. Players who breach the border will receive constant damage, unless they are in creative or spectator mode. The player can teleport past the world border and continue till ±29,999,999 x/z, where there is an invisible wall. However, the player can travel a few chunks further by riding horses, pigs, and minecarts through it[ตรวจสอบ]. Once the player surpasses ±30,000,000 x/z, "fake chunks" will generate which have no collision.

In the Bedrock Edition, Old worlds are limited to 256 blocks in either direction. The edge of the world is barricaded with an invisible barrier.

In the Xbox 360 Edition, PlayStation 3 Edition, PlayStation Vita Edition, and Wii U Edition, the Overworld is limited to 864×864 blocks. Additionally, in the Xbox One Edition, PlayStation 4 Edition and Nintendo Switch Edition, the player is able to further select the size of their worlds, from Small (1024×1024), Medium (3072×3072), and Large (5120×5120, Nintendo Switch Edition are excluded). The edges of these worlds are surrounded by an endless sea of water, preceded by an invisible barrier.

บล็อก[]

Key
I Has a different ID as an inventory item.
D Use the item's Damage field to define its durability.
S Requires additional data from the saved game's Data array to fully define the block.
B Requires additional data in the item's Damage field to fully define the inventory item.
E Requires a block entity to store additional data.
Red Cannot be legitimately obtained. Only available using the /give command or via inventory editors.
Light Blue Cannot be obtained no matter what. (Some can be placed using /setblock)
Blue Available in Creative mode by item list.
Purple Available in Creative mode by block picking.
Teal Can be obtained by trading with villagers or in Creative mode.
Green Only available by having Enchanted tools or in Creative mode.
Lime Green Only available by having Enchanted tools or via use of /give or inventory editors, but unobtainable in the Creative mode menu.
Gray Unused data.

เกิดตามธรรมชาติ[]

"Naturally generated" includes blocks that are created through the world seed.

ชื่อตัวระบุ
??
??
?grass
??
??
?water
?lava
??
??
??
??
??
?log
??
?lapis_ore
??
?tallgrass
?deadbush
?yellow_flower
?red_flower
??
??
??
ชื่อตัวระบุ
??
?snow_layer
??
??
??
??
?reeds
??
?monster_egg
?brown_mushroom_block
?red_mushroom_block
?melon_block
?vine
??
?waterlily
??
??
?stained_hardened_clay
?leaves2
?log2
??
??
?double_plant
ชื่อตัวระบุ
?magma
?kelp
?seagrass
?sea_pickle
?bubble_column

สร้างโดยธรรมชาติ[]

Naturally created means a combination of events that cause a new block to be placed by natural causes, not the player. Some of these blocks may also be created as part of world generation.

ชื่อตัวระบุ
??
??
?grass
??
??
?flowing_water
??
??
??
??
?snow_layer
??
??
?reeds
?vine
??

โครงสร้าง[]

Same as naturally generated, but these blocks are only created with the "Generate Structures" option enabled.

ชื่อตัวระบุ
??
?stone
??
?planks
?planks
?planks
?planks
?flowing_water
?flowing_lava
??
??
?log
?log
??
??
??
??
??
?web
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?gold_block
??
??
??
??
??
?mob_spawner
?oak_stairs
??
??
??
??
??
??
?wooden_door
??
??
?stone_stairs
??
??
??
??
??
??
ชื่อตัวระบุ
??
??
??
??
?unpowered_repeater
??
?monster_egg
?monster_egg
?monster_egg
?monster_egg
?monster_egg
?stonebrick
?stonebrick
?stonebrick
?stonebrick
??
??
??
??
??
?wooden_slab
?wooden_slab
??
??
??
?spruce_stairs
??
??
??
?log2
?acacia_stairs
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?spruce_fence
?dark_oak_fence
?acacia_fence
?spruce_door
?acacia_door
?beetroots
??
??
ชื่อตัวระบุ
?tube_coral
?tube_coral_block
?brain_coral
?brain_coral_block
?bubble_coral
?bubble_coral_block
?fire_coral
?fire_coral_block
?horn_coral
?horn_coral_block

ข้อมูลทางเทคนิค[]

ไอดี[]

Overworld/ID

โฟลเดอร์[]

Information on the Overworld is stored in the region folder of the .minecraft/saves/worldname directory, with "worldname" being the name of your world.

Deleting the region folder will reset the Overworld, so that all player-made changes and buildings in that dimension will be undone.

ประวัติ[]

Classic

The classic finite generator used in late 2009

IconicAlpha

The version of the terrain generator used prior to Alpha v1.2.0

Beta

The world generator used from Alpha v1.2.0 to Beta 1.7.3.

Survival

The world generator used in release 1.7 onwards

รุ่น Java pre-Classic
Cave game tech testThe map is originally finite, with randomly-generated terrain.
rd-132211The map terrain is changed to be completely flat.
rd-160052The terrain is now composed of hills and valleys.
รุ่น Java Classic
0.0.12aTerrain changed to shallow hills.
The Minecraft world is now surrounded by an ocean with a floor of bedrock.
0.24 (August 25, 2009)Terrain given more cliffs, longer and narrower caves.
รุ่น Java Indev
February 12, 2010, 1Added the day-night cycle.
รุ่น Java Infdev
February 27, 2010First test of infinite world generation, using the same terrain generator as in Indev.
March 27, 2010New terrain generator, removing flowers and caves temporarily.
June 11, 2010Changed terrain generator.
รุ่น Java Alpha
v1.0.0Height limit increased to 128.[ตรวจสอบ] Previously the build limit was 64 (32 blocks above sea level and 32 below).
v1.2.0?Added biomes.
v1.2.3The F3 key toggles a debug console which shows the player their exact coordinates.
รุ่น Java Beta
1.3Player's can now specify a world's name and seed.
1.5Added weather.
1.7An 'f' value was added to the debug console, indicating the direction the player is facing.
1.8?New terrain generator.
Some biomes were changed, added, or removed.
Players can find the current map seed by pressing F3.
Animals spawn on world generation, and don't spawn randomly as much.
The Far Lands were removed and were replaced with void.
รุ่น Java
1.2.112w07aNew maps have a height of 256 thanks to the new Anvil level format.
1.6.113w17aDesert biomes do not generate large pools of water anymore
1.7.213w36aCave Generation was tweaked, making caves less dense and interconnected.[1]
New biomes were added and some old biomes were changed.
13w37aAn invisible barrier at 30,000,000 blocks was added. This removed the last remnants of the Far Lands.
1.814w17aAdded a world border, which appears one chunk before the world boundary, and can be penetrated.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Overworld” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

 • The maximum number of blocks that can be generated in the Overworld is approximately 921.6 quadrillion (9.216×1017) blocks, assuming a distance of 30,000,000 blocks in either direction.
  • The total area is about 8 times the surface of the Earth, or approximately the size of Neptune.
  • This means that a filled world, with no entities or block entities, would be 3.6864 quintillion (3.6864×1018) bits (409 petabytes) in block data alone, due to the fact that each standard block is assigned 4 bits of information.
  • By manually modifying the game, it is possible to generate the world up to 2,147,483,647 blocks (the 32-bit integer limit) in either direction.
 • If someone made a 1:1 (1 block = 1 metre) scale version of the Earth, its area would be 510.9 trillion (5.109×1014) blocks in size.
  • Assuming the map is only one block deep and uses 1 byte per block, its size would be approximately 475,800 GB (464.7 TB).
  • A Moon-sized map would be made of 37.95 trillion (3.795×1013) blocks.
   • Its data size would be 35,340 GB (34.52 TB).

ดูเพิ่ม[]

อ้างอิง[]


Advertisement