Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement

หน้านี้รวบรวมรายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทยที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสร้างหน้าบทความหรือหน้าอื่น ๆ ใน Minecraft Wiki แห่งนี้ วัตถุประสงค์ในสร้างรายการขึ้นมา มีดังนี้

  1. เพื่อให้คำศัพท์ที่ใช้เป็นไปในทางเดียวกันและไม่ให้เกิดความสับสน
  2. เพื่อให้คำแปลที่ใช้เข้ากันได้กับทุกบริบทหรือเกือบทุกบริบท
  3. เพื่อให้ใช้คำแปลที่ผู้ใช้ทั้งหลายเห็นว่าเหมาะสมที่จะนำมาใช้ทั่วไป
  4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างหลักเกณฑ์หรือคู่มือการเขียนต่อไปในอนาคต ที่ในปัจจุบันยังไม่ชัดเจน

นักเขียนทั้งหลายโปรดใช้คำแปลเหล่านี้ หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ คุณสามารถเสนอคำแปลพร้อมเหตุผลได้ในหัวข้อ "อภิปราย" ในหมวดนั้น ๆ และถ้าหากคุณมีคำใดที่ต้องการให้นักเขียนท่านอื่นช่วยหาคำแปลที่เหมาะสมให้คุณก็สามารถเขียนคำนั้นได้ในหัวข้อ "อภิปราย" เช่นเดียวกัน ในหมวดที่คิดว่าตรงกับคำนั้นมากที่สุด

รายการคำศัพท์แบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ ได้แก่

  • หมวดหัวข้อ แสดงคำศัพท์ที่ใช้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่ปรากฏบ่อยในบทความ
  • หมวดคอมพิวเตอร์ แสดงศัพท์เทคนิคคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่ปรากฏในบทความ
  • หมวดเกม แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยได้แก่ ศัพท์ที่ใช้อธิบายในเกม สิ่งปลูกสร้างและสถานที่ ไบโอม และชื่อไอเทม/บล็อก/เอนทิตี้เฉพาะชื่อที่ยังไม่มีคำแปลที่แน่นอนหรือยังหาข้อสรุปไม่ได้
Advertisement