Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki
Paper JE2 BE2.png
บทความนี้ยังเป็นโครงที่มีเนื้อหาสั้นมากหมายความว่าบทความนี้อาจขาดเนื้อหาที่สำคัญไปมาก
ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อให้บทความสมบูรณ์มากขึ้น
โต๊ะร่ายมนตร์
Enchanting Table JE4 BE2.png
Notch-twitter.png Oh, it's more magical than that! It automatically opens up and turns towards players who get close to it. When nobody is around, the book is closed and spins slowly.
Notch [1]

โต๊ะร่ายมนตร์ (รุ่น Java: enchanting table; รุ่น Bedrock, Legacy Console: enchantment table) เป็นบล็อกที่อนุญาตให้ผู้เล่นใช้ค่าประสบการณ์ของตัวเองร่ายมนตร์เครื่องมือ อาวุธ หนังสือ และเกราะ

อ้างอิง[]

Advertisement