Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
This is the documentation page. It should be transcluded into the main template page. See Template:Documentation for more information
เว็บย่อ
v
ver

This template displays and links to the latest version of a particular edition of Minecraft.

Version Displayed Code used
Java Edition 1.18.1 {{v|java}}
Java Edition upcoming {{v|java-upcoming}}
Java Edition snapshot {{v|java-snap}}
Launcher (Windows) 2.2.8545 {{v|launcher-win}}
Launcher (macOS) 2.2.8543 {{v|launcher-mac}}
Launcher (Linux) 2.2.8540 {{v|launcher-lin}}
Bedrock Edition 1.18.2 {{v|bedrock}}
Bedrock Edition upcoming 1.18.10 {{v|bedrock-upcoming}}
Bedrock Edition beta beta 1.18.10.27 {{v|bedrock-beta}}
Bedrock Edition demo {{v|bedrock-demo}}
Education Edition 1.17.31 {{v|education}}
Education Edition (Windows) 1.17.31 {{v|education-win}}
Education Edition (macOS) 1.17.31 {{v|education-mac}}
Education Edition (iOS) 1.17.31 {{v|education-ios}}
Education Edition upcoming {{v|education-upcoming}}
Education Edition beta {{v|education-beta}}
PlayStation 3 Edition {{v|ps3}}
PlayStation 4 Edition {{v|ps4}}
PlayStation Vita Edition {{v|psvita}}
Xbox 360 Edition {{v|xbox}}
Xbox One Edition (legacy) {{v|xbone}}
Wii U Edition {{v|wiiu}}
Nintendo Switch Edition (legacy) {{v|switch}}
New Nintendo 3DS Edition {{v|3ds}}Advertisement