Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Clock JE3.gif
บทความนี้ต้องการการอัปเดตข้อมูล 
โปรดช่วยอัปเดตหน้านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอัปเดตหรือข้อมูลใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา

เอฟเฟกต์ของสถานะ (อังกฤษ: Status effect) คือ สภาวะที่หลากหลายซึ่งสามารถเกิดประโยชน์ หรือเป็นอันตรายต่อเอนทิตี้ได้ พวกมันสามารถเกิดขึ้นได้หลายทางตลอดในเกม โดยปกติแล้วจะเกิดจากอาหาร, ยา และ ดวงประทีป

การใช้คำสั่ง /effect สามารถทำให้ผู้เล่นเสกเอฟเฟกต์ใส่ตัวเองหรือผู้เล่นคนอื่น และเอนทิตี้ได้

พฤติกรรม[]

เอนทิตี้ใดๆ ที่ได้รับเอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์จะอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง ระหว่างที่เอฟเฟกต์นั้นยังมีผล จะมีอนุภาคปรากฎออกมาจากต่ำแหน่งของเอนทิตี้ที่มีเอฟเฟกต์ ผู้เล่นสามารถเปิดช่องเก็บของของตัวเอง เพื่อดูเอฟเฟกต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถดูระดับของเอฟเฟกต์ และระยะเวลาที่เหลือของเอฟเฟกต์ได้ หากระดับของของเอฟเฟกต์สูงเท่าไหร่ ระดับความแรงของเอฟเฟกต์ก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ระดับสูงสุดของเอฟเฟกต์คือ 127 เลเวลที่สูงกว่า 127 จะสร้างเอฟเฟกต์ที่ไม่มีผล หรือสร้างเป็นเอฟเฟกต์ตรงกันข้าม(เช่นเอฟเฟกต์ฟื้นฟูทันที +128 จะทำให้เลือดของผู้เล่นลดลง ,เชื่องช่า +128 จะทำให้ผู้เล่นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น) เมื่อระยะเวลาของเอฟเฟกต์หมด เอฟเฟกต์จะหมด และหายไป

ถึงเอฟเฟกต์จะมีระดับเท่าไรก็ยังสามารถส่งผลกับผู้เล่น ถึงแม้มันจะส่งผลตรงกันข้าม เช่นเอฟเฟกต์แข็งแกร่ง กับอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม มันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เอฟเฟกต์แบบเดียวกันให้ผู้เล่นอีก ถึงแม้ว่าเอฟเฟกต์นั้นจะมีเลเวลต่างกัน(เช่น แข็งแกร่ง กับ แข็งแกร่ง ๒ ไม่สามารถอยู่ด้วยกันในเวลาเดียวกัน) ในกรณีที่จะส่งเอฟเฟกต์แบบเดียวกับที่ผู้เล่นนั้นมีอยู่แล้ว เอฟเฟกต์อันใหม่จะทับเอฟเฟกต์อันเก่าให้เลเวลกับระยะเวลาใหม่ ถ้าเอฟเฟกต์อันใหม่มีเลเวลมากกว่าหรือเท่ากับอันเก่า

โปรดหมายเหตุไว้ว่าถึงแม้จะใช้คำสั่ง เอฟเฟกต์ก็ไม่สามารถอยู่ตลอดกาลได้ ถ้าเอฟเฟกต์มีระยะเวลานานมากๆ โดยยาวนานมากกว่า 32,766 (215−2) ติ๊ก หรือ 27 นาทีและ 18 วินาที, หรือ 1638 วินาที เวลาจะขึ้นว่า "**:**" แต่ระยะเวลาก็ยังลดลงเรื่อยๆ และสามารถหมดไปเมื่อระยะเวลาหมดลง

เอฟเฟกต์ทั้งหมดสามารถลบออกได้ด้วยการดื่มนมหรือใช้ค่ำสั่ง <โค้ด>/effect</โค้ด> แล้วระยะเวลาของเอฟเฟกต์ให้ใส่ 0 ในโหมดเล่นคนเดียวผู้เล่นต้อง การตั้งค่าโลกต้องเปิดสูตรโกง และในโหมดเล่นหลายคนต้องเป็นต้องมีตำแหน่งเป็นโอเปอร์เรเตอร์ จึงจะสามารถใช้คำสั่ง <โค้ด>/effect <ชื่อของผู้เล่น> clear</โค้ด> สามารถเอาเอฟเฟกต์ทั้งหมดออกได้

รายการเอฟเฟกต์[]

ไอคอน ชื่อ เอฟเฟกต์ ชนิด[n 1]
ความเร็ว เพิ่มความเร็วในการเดิน, ยิ่งระดับของเอฟเฟกต์สูงเท่าไหร่ ผู้เล่นก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นตามไปด้วย ทางบวก
เชื่องจช้า ลดความเร็วในการเดิน, ยิ่งระดับของเอฟเฟกต์สูงเท่าไหร่ ผู้เล่นก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงตามไปด้วย ทางลบ
ขุดเร็ว เพิ่มความเร็วในการขุด และความเร็วการโจมตี, ยิ่งระดับของเอฟเฟกต์สูงเท่าไหร่ ผู้เล่นก็จะสามารถขุด หรือโจมตีได้เร็วขึ้นตามไปด้วย ทางบวก
ขุดช้า ลดความเร็วในการขุด และความเร็วการโจมตี, ยิ่งระดับของเอฟเฟกต์สูงเท่าไหร่ ผู้เล่นก็จะสามารถขุด หรือโจมตีได้ช้าลงตามไปด้วย ทางลบ
แข็งแกร่ง เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีระยะใกล้, ยิ่งระดับของเอฟเฟกต์สูงเท่าไหร่ ผู้เล่นก็โจมตีระยะใกล้ได้มากขึ้นตามไปด้วย ทางบวก
ฟื้นฟูทันที ฟื้นฟูเลือดของเอนทิตี้ต่างๆ, ทำความเสียหายแก่ม็อบอันเดด, ยิ่งระดับของเอฟเฟกต์สูงเท่าไหร่ ก็จะฟื้นฟูเลือดมากขึ้นไปด้วย(ซึ่งจะเกิดในลักษณะตรงข้ามกับม็อบออันเดด) ทางบวก
เจ็บปวดทันที ทำความเสียหาสยแก่เอนทิตี้ต่างๆ , ฟื้นฟูเลือดของม็อบอันเดด, ยิ่งระดับของเอฟเฟกต์สูงเท่าไหร่ ก็จะทำความเสียหายมากขึ้นไปด้วย(ซึ่งจะเกิดในลักษณะตรงข้ามกับม็อบออันเดด) ทางลบ
กระโดดสูง เพิ่มระดับความสูงของการกระโดด และลดความเสียหายจากการตกจากที่สูง, ยิ่งระดับของเอฟเฟกต์สูงเท่าไหร่ ก็จะสามารถทำให้ผู้เล่นกระโดนสูงได้มากขึ้น และลดความเสียหายจากการตกจากที่สูงมากขึ้นไปด้วย ทางบวก
วิงเวียน ทำให้ภาพบนหน้าจอโยกเยก และหมุนไปมา ทางลบ
ฟื้นฟูเลือด ฟื้นฟูเลือด เมื่อเวลาผ่านไป, ยิ่งระดับของเอฟเฟกต์สูงเท่าไหร่ อัตตราการฟื้นฟูเลือดต่อเวลาก็จะเพิ่มขึ้น ทางบวก
ทนทาน ลดความเสียหายส่วนใหญ่ที่ได้รับ, ยิ่งระดับของเอฟเฟกต์สูงเท่าไหร่ก็จะลดความเสียหายที่ได้รับได้มากขึ้นไปด้วย ทางบวก
ทนไฟ สร้างภูมิต้่านทานไฟ และลาวา ทางบวก
หายใจใต้น้ำ ป้องกันการจมน้ำ และทำให้ผู้เล่นสามารถหายใจใต้น้ำได้ ทางบวก
ล่องหน ทำให้ล่องหน, สามารถทำให้ผู้เล่นล่องหนได้ แต่ชุดเกราะต่างๆ และไอเท็ม หรือสิ่งต่างๆที่ผู้เล่นถือไว้ในมือจะไม่ล่องหนไปด้วย ทางบวก
ตาบอด ลดความสามารถในการมองเห็น และทำให้ไม่สามารถวิ่ง และการโจมตีอย่างรุนแรงได้ ทางลบ
มองกลางคืน ลบล้างความมืด ทางบวก
หิวเร็ว เพิ่มความเร็วการลดของความหิว, ยิ่งระดับของเอฟเฟกต์สูงเท่าไหร่ อัตราการหิวของผู้เล่นก็จะลดลงได้เร็วขึ้นตามไปด้วย ทางลบ
อ่อนแอ Decreases melee damage, higher levels decrease more melee damage ทางลบ
พิษ Inflicts damage over time (but can't kill), higher levels make the player take damage in a shorter period of time ทางลบ
วิทเธอร์ Inflicts damage over time (can kill), higher levels can do more damage per second ทางลบ
เพิ่มเลือด Increases maximum health, higher levels give the player more health ทางบวก
การดูดซับ Adds damage absorption, higher levels give more absorption ทางบวก
อิ่ม Restores hunger and saturation ทางบวก
เรืองแสง[รุ่น Java เท่านั้น] Outlines entities (can be seen through blocks) ทางลบ
ลอยตัว Floats entities upwards ทางลบ
โชค[รุ่น Java เท่านั้น] Can increase chances of high-quality and more loot, higher levels increase the chances of better loot ทางบวก
โชคร้าย[รุ่น Java เท่านั้น] Can reduce chances of high-quality and more loot, higher levels reduce the chance of good loot ทางลบ
พิษร้ายแรง[รุ่น Bedrock เท่านั้น] Inflicts damage over time and potentially kills ทางลบ
หล่นอย่างนุ่นนวล Decreases falling speed and negates fall damage ทางบวก
อำนาจแห่งศิลา Increases underwater visibility and mining speed, prevents drowning ทางบวก
ลีลาของโลมา[รุ่น Java เท่านั้น] Increases swimming speed (only obtainable from dolphins) ทางบวก
ลางร้าย Causes an illager raid to start upon entering a village (only received from an Illager captain upon its death) ทางลบ
ฮีโร่ของหมู่บ้าน Gives discounts on trades ทางบวก


ค่าข้อมูล[]

รุ่น Java:

เอฟเฟกต์ ชื่อ ID ตัวเลข
Speed speed 1
Slowness slowness 2
Haste haste 3
Mining Fatigue mining_fatigue 4
Strength strength 5
Instant Health instant_health 6
Instant Damage instant_damage 7
Jump Boost jump_boost 8
Nausea nausea 9
Regeneration regeneration 10
Resistance resistance 11
Fire Resistance fire_resistance 12
Water Breathing water_breathing 13
Invisibility invisibility 14
Blindness blindness 15
Night Vision night_vision 16
Hunger hunger 17
Weakness weakness 18
Poison poison 19
Wither wither 20
Health Boost health_boost 21
Absorption absorption 22
Saturation saturation 23
Glowing glowing 24
Levitation levitation 25
Luck luck 26
Bad Luck unluck 27
Slow Falling slow_falling 28
Conduit Power conduit_power 29
Dolphin's Grace dolphins_grace 30
Bad Omen bad_omen 31
Hero of the Village hero_of_the_village 32

รุ่น Bedrock:

เอฟเฟกต์ ชื่อ ID ตัวเลข
Speed speed 1
Slowness slowness 2
Haste haste 3
Mining Fatigue mining_fatigue 4
Strength strength 5
Instant Health instant_health 6
Instant Damage instant_damage 7
Jump Boost jump_boost 8
Nausea nausea 9
Regeneration regeneration 10
Resistance resistance 11
Fire Resistance fire_resistance 12
Water Breathing water_breathing 13
Invisibility invisibility 14
Blindness blindness 15
Night Vision night_vision 16
Hunger hunger 17
Weakness weakness 18
Poison poison 19
Wither wither 20
Health Boost health_boost 21
Absorption absorption 22
Saturation saturation 23
Levitation levitation 24
Fatal Poison fatal_poison 25
Conduit Power conduit_power 26
Slow Falling slow_falling 27
Bad Omen bad_omen 28
Hero of the Village village_hero 29

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Stayin' FrostySwim in lava while having the Fire Resistance effect.YesYesYesYes20GBronze
Free DiverStay underwater for 2 minutes.Drink a potion of water breathing that can last for 2 minutes or more, then jump into the water or sneak on a magma block underwater for 2 minutes.Xbox OneYesYesYes20GSilver
Xbox 360Alt30G
Great View From Up HereLevitate up 50 blocks from the attacks of a ShulkerYesYesYesYes20GBronze

ความก้าวหน้า[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-fancy-raw.pngA Furious Cocktailมีสถานะยาทุกอย่างอยู่ในเวลาเดียวกัน
(Have every potion effect applied at the same time)
Local Brewery minecraft:nether/all_potions
Advancement-fancy-raw.pngHow Did We Get Here?มีสถานะเอฟเฟกต์ทุกอย่างอยู่ในเวลาเดียวกัน
(Have every effect applied at the same time)
A Furious Cocktail minecraft:nether/all_effects
Advancement-fancy-raw.pngGreat View From Up Hereลอยขึ้น 50 บล็อกจากการโจมตีของชัลเกอร์
(Levitate up 50 blocks from the attacks of a Shulker)
The City at the End of the Gameเคลื่อนที่ในแนวตั้งเป็นระยะทาง 50 บล็อกจากผลของสถานะตัวเบา (levitation)minecraft:end/levitate
Advancement-plain-raw.pngVoluntary Exileฆ่าหัวหน้ากลุ่มปล้นสะดม
บางทีอาจจะต้องออกห่างจากหมู่บ้านไปสักพักนะ
(Kill a raid captain.
Maybe consider staying away from villages for the time being...)
Adventureminecraft:adventure/voluntary_exile
Advancement-fancy-raw.pngHero of the Villageปกป้องหมู่บ้านจากกลุ่มปล้นสะดมได้สำเร็จ
(Successfully defend a village from a raid)
Voluntary Exileminecraft:adventure/hero_of_the_village

ประวัติ[]

รุ่น Java Beta
1.8Pre-releaseThe first 19 status effects have been introduced, 8 of which are nonfunctional. No potions are added yet, so the only effects that are obtainable are Regeneration (golden apples), Hunger (raw chicken and rotten flesh), and Poison (cave spiders).
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 2Potions have been added, but are unobtainable without inventory editing. All effects can appear on potions, but Invisibility and Night Vision still do not function.
Drinking milk now clears all status effects.
Beta 1.9 Prerelease 3Potions have been revamped and made obtainable. As part of this, 8 effects no longer exist as potions and have become unused.
1.3.112w21aAn enchanted golden apple made from blocks of gold has been added, and induced, among others, the formerly unused Resistance status effect.
12w26aMonster spawners can now be customized using third-party world editors and set to spawn mobs with status effects.
1.4.212w32aBeacons have been added (to Creative only) and can be used to give status effects to players around them. Several effects without a potion can now be induced, including the formerly unused Haste and Jump Boost effects.
Villager zombies under the effects of a potion of Weakness can now be given a golden apple to cure it.
12w39aUsing external programs, potions can now be changed to give different or multiple effects for any length.
1.513w09bUsing /effect the player can now apply potion effects to other players, with a maximum value of 4.
13w09c/effect now has a level limit of 255.
1.6.113w23aRegeneration and Instant Health have been slightly nerfed, having Regeneration heal twice as slow and Instant Health be 33% less potent.
13w23b Added Health Boost effect. It is activated after eating the 1st tier of the golden apple. The enchanted tier does not give the effect at all.
Regeneration has been increased from level 1 to 2 on the normal golden apple, and increased from level 4 to 5 on the enchanted golden apple.
13w24aSpiders now have a rare chance to spawn with status effects on hard difficulty.
13w24b Added Absorption effect.
Health Boost no longer activate after eating a golden apple. The Absorption effect is now triggered after eating either tier of the golden apple, and lasts for 2 minutes.
preAdded Saturation effect.
1.6.2releaseExtra health from Absorption effect no longer reappears every 30 seconds.แม่แบบ:Check version
1.814w06aAdded the ability to disable effect particles.
14w25aMining Fatigue mechanics have been adjusted. There is no longer a 20 percentage point reduction per level.
14w27aPotion of Leaping has been added.
Jump Boost now has bright green particles.
14w28aEffects now accept named IDs, as well as numerical IDs.
1.915w31a Added Levitation status effect, received when player is hit by a shulker projectile.
Added Glowing status effect, which is received when players or mobs are hit by spectral arrows.
Status effects are now displayed on the HUD, instead of just in the inventory.
15w33aStrength was changed from +130% damage bonus per level to 3 (Heart.svgHalf Heart.svg) damage per level. Weakness was changed from 0.5 (Half Heart.svg) damage reduction to 4 (Heart.svgHeart.svg).
15w34bHaste and Mining Fatigue affect the new <โค้ด>attackSpeed</โค้ด> attribute.
15w44b New status effects, Luck and Bad Luck.
Tipped arrows now display the effect's time, same as potions.
Tipped arrows are now able to be obtained in survival.
15w49a Health Boost and Absorption icons have now changed to look different.
1.1318w14a Added the Slow Falling status effect, which is obtained by drinking a potion of Slow Falling or being hit by an arrow of Slow Falling.
18w15a Added the Conduit Power status effect, which is obtained by activating a conduit.
18w16aConduit Power now gives off a different effect.
18w19a Added the Dolphin's Grace status effect, which is obtained by swimming near dolphins.
1.1418w47a Added the Bad Omen status effect, which is obtained by killing a raid captain. The texture of the effect was later changed to
19w08aEach individual status effect icon texture is now found in a separate texture file.
19w13a Added the Hero of the Village status effect, obtained after defeating a raid triggered by Bad Omen.
1.1519w41aSaturation, Instant Health, and Instant damage now have icons.
รุ่น Pocket Alpha
0.11.0December 2, 2014Jeb tweets an image of status effects in progress.
When the player is affected with a status effect, there are tabs on the right side of the screen that shows what effects are currently afflicted.
Jeb states that the only effects obtainable are Poison and Nausea, due to potions not being implemented yet.
December 4, 2014Jeb tweets an image of the status effect GUI, which appears to be shown when one of the "tabs" are selected.
build 1Added status effects.
Currently, since potions have not been implemented, the only effects available are Poison from cave spiders, rotten flesh and pufferfish, Hunger from raw chicken and pufferfish (which doesn't function yet), and Nausea from pufferfish. Other effects can be applied using an inventory editor or modifier, though some do not work properly.
build 4Drinking milk now removes all status effects.
build 12Armor no longer decreases damage from status effects.
0.12.1build 1Most status effects work properly now, and added a few new ones. Jump boost can't be obtained, as rabbits have not yet been added.
Status effects now can be applied with potions.
Rotten foods now cause Hunger, rather than Poison due to the addition of hunger.
The hunger status effect functions correctly now due to the addition of hunger.
?Fixed a bug where the touch radius was offset for the status effect tab.
0.13.0build 1Jump boost can now be obtained in survival because of the addition of rabbits.
0.16.0build 1Added an exclusive potion, splash potion and arrow of Decay. It is unobtainable in survival due to the lack of a brewing recipe for it.
Mining fatigue can now be inflicted upon the player in survival by a elder guardian.
build 4 The wither effect can now be inflicted with the addition of the wither.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1 Added Levitation status effect, received when the player is hit by a shulker projectile.
รุ่น Bedrock
1.2.0?Absorption effect amplifier has been increased for enchanted golden apples.
1.4.0beta 1.2.20.1The Water Breathing status effect no longer gives the player enhanced underwater vision.
1.5.0beta 1.5.0.1 Added the Conduit Power status effect, which is received when the player activates a conduit.
1.6.0beta 1.6.0.5 Added the Slow Falling status effect, obtained by drinking a potion of Slow Falling or being hit by an arrow of Slow Falling.
1.8.0? Health Boost and Absorption icons have now changed to look different.
1.11.0beta 1.11.0.1Added the Bad Omen and Hero of the Village status effects.
รุ่น Legacy Console
TU5Patch 1Status effects have been introduced. Potions haven't been added yet, so the only things that cause them are golden apples, raw chicken, rotten flesh and cave spiders.
TU7Actual potions have now been added and some effects got an alchemical ingredient that corresponds to them.
Milk has been now given the ability to cure and clear all status effects.
TU14 1.04 An enchanted golden apple made from blocks of gold has been added, and induced, among others, the formerly unused Resistance status effect.
TU19CU7 1.12 Night Vision now functions, and a potion and splash potion of Night Vision has been implemented and added to Creative mode.
Beacons have been added and can be used to give status effects to players around them, and several potion effects without a potion can now be induced.
Villager zombies under the effects of a potion of Weakness can now be given a golden apple to cure it.
Invisibility now functions, and turns mobs invisible. Players under its effect can now not be detected by other players. A potion and splash potion of Invisibility was implemented and added to Creative mode.
The Wither effect has been added, and it is inflicted by the wither's wither skulls.
Added Absorption effect, which can be triggered for 2 minutes when consuming either tier of the golden apple.
TU46CU36 1.38 Patch 15Added Levitation status effect, received when the player is hit by a shulker projectile.
TU69 1.76 Patch 38Added the Slow Falling status effect, obtained by drinking a potion of Slow Falling or being hit by an arrow of Slow Falling.
รุ่น PlayStation 4
1.91Added and status effect.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Added status effects.
1.2.12Status effects are now displayed on the HUD, instead of just in the inventory.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “เอฟเฟกต์ของสถานะ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

 • หากผู้เล่น มี Blindness และ Night Vision พร้อมกันหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีดำและมองเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้เท่านั้น (ยกเว้นตอนฝนตก พายุ หรือพายุฝนฟ้าคะนอง[1])
 • เลือดสูงสุดที่ผู้เล่น สามารถมีได้โดยใช้ Health Boost และ Absorption คือ 2068 (Heart.svg × 1034)
 • A player who gets max health using the method above, and then adds Regeneration with the level of 255 while healing to 1034 hearts, sees the view jolt, even in Creative mode[ตรวจสอบ], as if taking damage. This also happens when the effect ends.
 • If the player has at least Resistance 5, then they are practically invincible (apart from the /kill command and the void), although the void cannot kill a player with Regeneration 7 or higher (modulo 32).
 • The Wither effect is the only negative effect that can negatively affect both living and undead mobs.
 • The Jump Boost status effect does not make slimes, magma cubes or guardians jump higher ‌[รุ่น Java เท่านั้น]
 • Speed allows slimes to jump farther. Extreme higher levels of speed can make slimes bounce out of view with just one jump, depends on the render distance.
 • The Levitation status effect normally raises the player into the air, unless the player is in water.
 • When having multiple status effects, the status effects' timer's is reduced by 1 second each simultaneously, regardless of when the player takes another potion. This is because they use the same "seconds counter" that "ticks" every 20 game ticks to save memory. For example, if the player drinks one potion and another different potion that doesn't reset the timer 5.5 (or any non-integer amounts) seconds later, both status effects' timers subtract 1 second from both of them simultaneously.
 • The player can walk/run while having the Levitation effect, especially on level 254.
 • Although the Wither effect is given to the player by being hit by wither skeletons or the wither, the icon shows a normal skeleton head instead of a wither skeleton head.
 • Using /effect <player> minecraft:levitation <time in seconds> 255 makes the player fly in Survival and not jump, when the effect is over in Survival when in midair, hitting the ground causes the player to shoot into the air, resulting in a likely death.
 • When a creeper has a status effect and explodes, it leaves a lingering potion cloud of the effect(s) that it had before it died.‌[รุ่น Java เท่านั้น]
 • ไอคอนสถานะพลังศิรานำเทกซ์เจอร์เก่าของ heart of the sea กลับมาใช้

แกลเลอรี[]

ดูเพิ่ม[]

 • ไฟ - gives a damaging condition similar to a status effect

อ้างอิง[]

ลิงก์เพิ่มเติม[]


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "n" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="n"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>

Advertisement