หมู

จาก Minecraft Wiki
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล
หมู
Pig JE3 BE2.pngSaddled Pig JE3 BE2.png
Baby Pig JE2 BE2.png
หลอดเลือด

10 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)

ขนาดฮิตบ็อกซ์

ตัวโตเต็มวัย:
สูง: 0.9 บล็อก
กว้าง: 0.9 บล็อก
ตัวเล็ก:
สูง: 0.45 บล็อก
กว้าง: 0.45 บล็อก

การเกิด

บล็อกที่ทึบแสงด้วยความสูงอย่างน้อย 2 บล็อก

ไอเทมที่สามารถใช้ได้

หมู (อังกฤษ: pig) เป็นม็อบที่เป็นมิตรที่สามารถขี่ได้

การเกิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หมูมีความสูง 0.875 บล็อก

หมูจะเกิดได้บน grass block ที่มีระดับแสงตั้งแต่ 9 หรือมากกว่านั้น Herds of 4 pigs spawn upon world generation.

รุ่น Bedrock[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

They spawn in heards of 1-3. 5% of them will be babies.[เฉพาะรุ่น Bedrock]

หมูผู้ใหญ่เมื่อพวกเขา ตาย​ == การดรอป =:

The amount of raw or cooked porkchop is affected by the Looting enchantment.

Like other baby animals, killing a baby pig yields no items, nor experience.

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Pigs typically roam the Overworld in groups of 4.

Pigs act similarly to other passive mobs; they will wander aimlessly, avoiding falling off cliffs high enough to cause fall damage, and will stay out of water or lava. Pigs will follow any player who is carrying a carrot, carrot on a stick, potato, or beetroot, and will stop following if the player moves over approximately 8 blocks away from the pig. Pigs will also randomly oink.

When struck by lightning or when hit by a trident with the Channeling enchantment during a thunderstorm, pigs will turn into zombie pigmen.

การผสมพันธุ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Pigs can be bred using carrots, potatoes, and beetroots. It takes about 5 minutes before the parents can be bred once more, which applies to all farm animals. It takes at least one full Minecraft 'day' (20 minutes or more) for piglets to mature. The appearance of a piglet is roughly similar to that of an adult pig, having the same sized heads, but noticeably smaller bodies. Piglets will stay around their parents until they mature, although the parents cannot protect the piglet(s) from harm.

The growth of baby pigs can be slowly accelerated by feeding them. Each use takes 10% off the remaining time to grow up.

การขี่หมู[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Saddle
Dinnerbone-twitter.png I went with carrots, and the future of pig based transportation has arrived... this future smells funny :(
Dinnerbone announce rideable pig[1]

Saddled pigs are controllable with a carrot on a stick. They start slow but end up going 4.00 m/s. Pigs can be controlled through 1-block-high bodies of water with a carrot and stick, but any deeper and they will throw the player from their back. Using the carrot on a stick while riding a pig will cause it to accelerate to a burst of speed, taking 7 durability from the carrot and stick. It is not necessary to continue holding the carrot on a stick once the pig has begun having the burst of speed. Damage is taken by the part that was hit; fall damage is taken by the pig. However, it does not cause any knockback nor any decrease of movement speed.

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Chunk format

Pigs have entity data associated with them that contain various properties of the mob. Their entity ID is pig.

หมู/ED

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Video note

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java Classic
20 สิงหาคม 200948px Pigs teased on The Word of Notch.
0.24_SURVIVAL_TEST48px เพิ่มหมู
When first creating pigs, Notch had mixed up the length and height of the body dimensions, and he found the result amusing enough to make into a unique mob.[2]
0.25 SURVIVAL TESTPigs now dropped 0–2 brown mushrooms and awarded a player 10 points each when killed.
รุ่น Java Indev
February 19, 2010Pigs now dropped 0–2 raw porkchops instead of mushrooms upon death.
รุ่น Java Infdev
June 25, 2010, 2Saddles were added along with the ability to ride pigs.
รุ่น Java Alpha
v1.0.4Added sitting animation for riding pigs.
v1.0.17Added pigs in multiplayer.
รุ่น Java Beta
1.5Added achievement for riding a pig off a cliff.
Pigs struck by lightning now turn into zombie pigmen.[3]
Pigs that die from being set on fire now drop cooked porkchops.
1.8Pre-releasePig JE3 BE2.png Pigs' snouts now protrude from their faces.[4][5]
?New AI system for passive mobs; pigs will run away when attacked.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 2Pigs can be now be bred with wheat.
Beta 1.9 Prerelease 3Baby Pig JE2 BE2.png เพิ่มลูกหมู They may be ridden like adult pigs with a saddle.
1.2.112w06aBefore this update, all monster spawners found in multiplayer had the pig model inside them instead of whatever creature they actually spawn, with the singular exception of the cave spider.
12w07aPigs now have new AI.
1.2.4No longer possible to ride baby pigs with saddles. Right clicking with a saddle does nothing.
1.3.112w25aPigs now drop 1-3 porkchops instead of 0-2.
1.4.212w36aPigs will now drop saddles upon death, only if saddled.
Added carrot on a stick to direct saddled pigs.
Pigs can now only be bred with carrots, not wheat, and only follow the player if they are holding a carrot or a carrot on a stick.
12w37aPigs are now able to jump when ridden.
Pigs now "eat" the carrot in a span of time which is shown by a durability bar on the carrot on a stick.
It is no longer necessary to hold the carrot on a stick in your hand while the pig is having the burst of speed.
12w38aPigs have a new step sound.
1.6.113w16aPigs now display the mob health bar when riding.
1.814w02aBaby pig growth can be accelerated using carrots.
1.915w31aPigs can also be led and bred with potatoes and beetroots, in addition to carrots.
16w05bDurability of a carrot on a stick is not reduced merely by riding a pig, only by using the speed boost.
รุ่น Pocket Alpha
0.2.0Added pigs but they can't spawn naturally, unless you hack or edit the inventory.
0.2.1Pigs now spawn naturally.
0.8.0?Pigs can now be bred with carrots, potatoes, or beetroots.
Pigs have new mob AI.
0.12.1?Pigs now turn into zombie pigman when struck by lightning.
0.14.0build 1Baby zombie jockeys will now check for nearby pigs to mount prior to attacking the player.
0.15.0build 1Added pig riding, and a new "Boost" Interact button.
0.16.2Pigs now drop 1-3 porkchops instead of 0-2.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1Added pigs.
TU5Pigs' snouts now protrude from their faces.
Pigs will run away when attacked.
TU7Added baby pigs.
Pigs can be bred with wheat.
TU14 1.04 Pigs now drop 1-3 porkchops instead of 0-2.
Added carrot on a stick to direct saddled pigs.
Pigs will now drop saddles when killed (if equipped with one).
Baby pigs can now be spawned by using Left trigger/L2/ZL button on an adult form of that mob using a spawn egg.
TU31CU19 1.22 Patch 3Baby pig growth can be accelerated using carrots.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “หมู” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในสื่ออื่น ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดึงข้อมูลจาก "https://minecraft.fandom.com/th/wiki/หมู?oldid=17573"