Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
v1.16.20
Bedrock 1.16.20.png
รุ่น

รุ่น Bedrock

เวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์

1.16.20.03

เวอร์ชันภายใน

Android: 1.16.20.03
PS4: 2.11
Windows 10: 1.16.2003.0

วันที่ปล่อย

August 11, 2020

ดาวน์โหลด

Server
Windows Linux

เวอร์ชันโพรโทคอล

408

Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา

รุ่นเบดร็อค 1.16.20 นั้นเป็นการอัพเดทย่อยของรุ่นเบดร็อค ซึ่งปล่อยให้อัพเดทครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้เพิ่มพิกลินขาโหด, เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแลงของเสียง พฤติกรรมของบล็อก การเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิก และการแก้ไขบั๊กต่างๆ[1]

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[]

ไอเทม[]

ไข่เสก
 • เพิ่มไข่เสกของพิกลินขาโหด

ม็อบ[]

พิกลินขาโหด
 • เป็นพิกลินอีกลักษณะหนึ่งที่มีอาวุธเป็นขวานทอง
 • จะไม่เป็นมิตรต่อผู้เล่นเสมอ ถึงแม้ว่าผู้เล่นนั้นจะสวมชุดเกราะทองก็ตาม
 • มีเลือด 50 (Heart.svg × 25)
 • จะเกิดขึ้นในระหว่างการสร้างสิ่งก่อสร้างเท่านั้น

ทั่วไป[]

 • Added a prompt messages for older devices to notify the discontinuation of Gear VR, Windows 10 Mobile, Android devices with less than 768MB of RAM, iOS devices running iOS 10 or below, and video cards that only support DirectX 10.1 or below.[2]

การเปลี่ยนแปลง[]

บล็อก[]

Crimson planks and warped planks
 • Now play wood sounds when being placed and stepped on.
Furnaces
 • Breaking a furnace now gives the experience for the smelted things inside.
Soul campfire
 • Now emits a light level of 10.
Vines, twisting vines, and weeping vines
 • Now play sounds when climbed.
Walls

ไอเทม[]

Netherite
 • Now floats on lava.
Netherite armor
 • Now has its own sounds when equipping.

ม็อบ[]

Hoglins
 • No longer attack players on peaceful when being too close to them.
Zoglins
 • Now have their own sounds.
Piglins
 • Now spawn on peaceful difficulty.
 • The attack animation of unarmed piglins has been changed.
 • The attack animation has been changed, now uses vindicator attack, rather than zombie attack.
Vindicators
 • The attack animation of unarmed vindicators has been changed.

การสร้างโลก[]

Bastion remnants
 • Piglin brutes can now spawn in bastion remnants.

ทั่วไป[]

Inventory
 • Recipe Select button prompt shows when hovering over a non-craftable recipe book item using controller (MCPE-79725).
 • Recipe selected items put in crafting input grid can now be hovered over with controller to see their tooltip names.
 • On controller, hovering over recipes will show them in the crafting grid when no recipe is selected.
 • On controller, the player can deselect a selected recipe when hovering above that selection in the recipe book, and also clear the crafting grid by clicking the right thumbstick.

บั๊กที่แก้ไข[]

Performance / Stability
 • Fixed a crash that occurred on PlayStation 4 due to other players using custom skins
 • Fixed a crash that could occur when pressing the Manage Account button in Profile settings
 • Loom blocks no longer cause an out of memory crash when using high resolution resource packs (MCPE-69848)
General
 • Worlds can once again be uploaded to Realms on Nintendo Switch (REALMS-474)
 • Players can once again host 8 max player worlds on PlayStation 4 (MCPE-85009)
 • Fixed an issue where the Hot Tourist Destination trophy would not unlock after visiting the last required Nether biome on PlayStation 4 (MCPE-85496)
 • Meeting requirements for some achievements offline will now unlock it after reconnecting
 • Custom skins once again work properly in multiplayer (MCPE-48207)
 • Emotes can no longer be equipped before unlocking them (MCPE-84810)
 • Fixed notifications not appearing on iOS
Gameplay
 • Breaking a Furnace will now drop the stored experience from smelting (MCPE-71651)
 • Boats are no longer slowed down by objects with no collision (MCPE-81316)
 • Legacy chunk upgrades will no longer cause chunks to become 100% air (MCPE-58514)
 • New Nether biomes, blocks, and structures no longer generates into worlds with a fixed version (MCPE-66357)
 • Parity: Fixed chests with loot tables not generating loot until opened or destroyed
 • Local split-screen players can once again see the Ender Dragon and Ender Crystal (MCPE-67596)
 • The bounding box of the player used for spawning is now the correct size, so we don't think a player is in a dangerous spot when they are actually safe
Mobs
 • Mobs max spawn radius is now 44 blocks at sim distance 4 (MCPE-79359)
 • Zombies can spawn underground again (MCPE-52743)
 • Dolphins, fish, and squid now spawn in bubble columns again (MCPE-73967)
 • Baby pigs now despawn properly (MCPE-76373)
 • Hoglins no longer attack on Peaceful mode when too close (MCPE-71939)
 • Piglins and Brutes can now spawn with enchanted weapons (MCPE-83536)
 • Piglins now spawn on Peaceful difficulty
 • Piglins no longer naturally spawn on Shroomlights
 • Piglin arms are now behaving more like the players arms and less like zombie arms (MCPE-74089)
 • Piglins killed with a single blow while admiring Gold Ingots now drop the admired Gold Ingot
 • Gold Ingots given to baby Piglins are no longer consumed
 • Piglins no longer drop up to a full stack of Gold Ingots upon giving them one by right-clicking and reloading a world while they are admiring it, instead it drops something from its loot table
 • Piglins no longer pick up entire stacks of Gold (MCPE-76080)
 • Piglins no longer spawn with enchanted gear
 • Tweaked arm animation for mobs that have their weapons removed (MCPE-83581)
 • Tamed wolves no longer disappear when returning to overworld through a Nether portal
 • Husks now prefer iron armor over chain armor
Blocks
 • Walls now connect to open trapdoors (MCPE-79490)
 • Walls now connect to glass blocks (MCPE-79483)
 • Pressure plates have been fixed to have no collision again (MCPE-80276)
 • Melon and pumpkin stems now break again when the block below them is destroyed (MCPE-79577)
 • Slime blocks pushed by pistons launch players correctly again (MCPE-62419)
 • Fixed an issue that prevented players from being able to place beehives or bee nests from their inventory after an update (MCPE-62067)
 • Soul Campfires now emit the correct light level (MCPE-73890)
 • Hyphae blocks now take as long as stem blocks to destroy (MCPE-72045)
 • Quartz Block can no longer be created from Chiseled Quartz Block and Pillar Quartz Block in a Furnace
 • Fixed recipes when crafting a Barrel from Warped or Crimson Slabs
 • Quartz Bricks can no longer be crafted from anything but Quartz Blocks on the Stonecutter
 • Target Block's zones for particular redstone signal strength are no longer misplaced because of old Arrow geometry
 • Setting Soul Sand on fire no longer produces a placeholder Soul Fire block on pre-Nether version locked content
Items
 • Netherite items no longer bounce on lava (MCPE-65372)
 • Using Bone Meal on flowers or grass blocks no longer consumes the item if nothing can grow (MCPE-73889)
 • Fixed issues around duplicating items when reloading a world while Piglin is admiring an item
Audio
 • Zoglins now have sounds distinct from pigs (MCPE-73220)
 • Netherite armor now has a unique sound when equipped (MCPE-69047)
 • Climbing vines now plays sound (MCPE-69741)
 • Corrected sound for placing Nether Wart
 • Placing or stepping on Warped or Crimson processed materials or planks now make wood sounds (MCPE-69029)
 • Ambient cave sounds are no longer played in Marketplace content prior to 1.16
User Interface
 • Wither health bar no longer depletes to zero after half of the health is gone (MCPE-79661)
 • Wither health bar now reappears when returning from another dimension
 • The 'Open' tooltip is no longer displayed when looking at Piglins (MCPE-79376)
 • Speed of credits roll is no longer dependent on framerate
Commands
 • Fixed an issue with several commands being used while cheats were disabled (MCPE-92557)
 • Made using the /fill command more efficient, improving performance
 • Using the /locate command to find a Ruined Portal will no longer return placeholder text (MCPE-79323)
 • The /clear command now correctly removes all blocks with the same block name when no data argument is passed in
 • Making command selectors use the current position of an actor rather than the previous position of an actor
 • Fixed an issue that could cause Command Blocks to stop working unexpectedly
Add-Ons
 • Updated Piglin geometry and entity files: Fixed issue with scaling carried item for baby humanoid mobs
 • Accessing a Beacon no longer spams the content log with warnings (MCPE-66357)
 • The rider_can_interact field on minecraft:rideable is now used again
 • Behavior animation components will no longer try to reload after a suspend resume and a mob/player rides something
 • Drowned geometry is no longer broken in content packs

ดูเพิ่ม[]

อ้างอิง[]

 1. - 1.16.20 (Bedrock) "11 สิงหาคม 2563" – Minecraft.net
 2. "Important News Regarding Minecraft Mobile" – Minecraft.net, 8 กรกฎาคม 2020
Advertisement