Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki

มิติ (อังกฤษ: Dimension) อาจหมายถึง

  • โลกปกติ (Overworld) - มิติเริ่มต้นใน Minecraft
  • เนเธอร์ (The Nether) - มิตินรกที่สามารถเข้าได้ผ่านทางประตูมิติเนเธอร์จากโลกปกติ
  • ดิเอนด์ (The End) - มิติที่มีเกาะหินเอนด์ลอยฟ้า ซึ่งสามารถเข้าได้ผ่านทางประตูมิติเอนด์ในสตรองโฮลด์
  • มิติท้องฟ้า (Sky Dimension) - มิติที่เลิกพัฒนาไปแล้วซึ่งจะมีแผ่นดินลอยฟ้า และเคยถูกวางแผนไว้ว่าจะเพิ่มเข้ามาใน Adventure Update
  • มิติความฝัน (Dream Dimension) - มิติพิเศษเฉพาะในรุ่นโทรศัพท์ที่เลิกพัฒนาไปแล้วและเป็นที่กล่าวถึงในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
  • มิติต่างๆ 2,147,483,647 มิติถูกเพิ่มเข้ามาใน April Fool's snapshot 20w14infinite


Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง
Advertisement