Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki

หน้านี้ช่วยให้คุณตรวจสอบตัวแปรที่สร้างโดยตัวกรองการละเมิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ

เลือกการเปลี่ยนแปลง