Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Water Bucket
Water Bucket JE2 BE2.png
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ไม่ได้

Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา

ถังน้ำ นั้นเป็นถังที่มีน้ำอยู่ด้านใน

การได้รับ[]

ในการเติมน้ำลงในถังเปล่า, กดปุ่มใช้งานไปยังบล็อกแหล่งน้ำ ซึ่งบล็อกนั้นก็จะหายไป น้ำที่ไม่เต็มบล็อก หรือน้ำไหลนั้นจะไม่สามารถตักขึ้นมาได้

การใช้ถังเปล่าไปยังหม้อปรุงยาที่มีน้ำอยู่ด้านใน (ระดับของน้ำอยู่ที่ 3) จะเป็นการตักน้ำจากหม้อปรุงยาใส่ลงในถัง

ถังน้ำยังสามารถถูกเติบได้โดยการใส่ถังเปล่าลงในช่องเชื้อเพลิงที่ว่างอยู่ของเตาเผาได้ และเมื่อฟองน้ำเปียกถูกเผาและเปลี่ยนไปเป็นฟองน้ำแห้งปกติแล้ว ถังเปล่าที่อยู่ในช่องเชื้อเพลิงด้านล่างนั้นจะถูกเติบด้วยน้ำ

แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน

[รุ่น Java เท่านั้น]

การใช้งาน[]

การใช้ถังน้ำไปยังบล็อกที่เต็มบล็อกนั้นจะเป็นการวางบล็อกแห่งน้ำในด้านนั้นๆ และถังน้ำจะกลับกลสยไปเป็นถังเปล่าอีกครั้ง ในมิติเนเธอร์ การวางถังน้ำจะทำให้บล็อกน้ำนั้นระเหยกลายเป็นไแในทันทีที่วาง

A dispenser can be loaded with a water bucket, and when activated it places a water block directly before it, emptying the bucket. A dispenser loaded with an empty bucket and a water source right in front of it draws the source into the bucket when activated.

A single water bucket can fill a cauldron, and using an empty bucket on a water-filled cauldron fills the bucket. Empty buckets cannot be filled from partly-filled cauldrons.

Water buckets can be used on a fish to create a bucket of fish.

เสียง[]

เสียงคำบรรยายแหล่งที่มาคำอธิบายไอดีเนมสเปซชื่อคีย์ท้องถิ่น
Bucket fills??item.bucket.fillsubtitles.item.bucket.fill
Bucket empties??item.bucket.emptysubtitles.item.bucket.empty
Gear equippedผู้เล่นWhen used in survival
See MC-97507
item.armor.equip_genericsubtitles.item.armor.equip

ค่าข้อมูล[]

ID[]

รุ่น Java:

ไอเทม Namespaced ID
ถังน้ำ water_bucket

รุ่น Bedrock:

ไอเทม Namespaced ID
ถังน้ำ bucket

ข้อมูลบล็อก[]

บทความหลัก: Data values

ในรุ่น Bedrock, buckets use data value to determine contents. Once used, each data value is set to 0 (Empty Bucket). If no data value is provided, data value is 0.

ถัง ค่าข้อมูล
ถัง 0
นม 1
ถังปลาค็อด 2
ถังปลาแซลมอน 3
ถังปลาเขตร้อน 4
ถังปลาปักเป้า 5
ถังน้ำ 8
ถังลาวา 10

ประวัติ[]

รุ่น Java Infdev
20100615Water Bucket JE1 BE1.png Added water buckets.
รุ่น Java
1.3.112w15aDispensers have now been given the ability to shoot out the liquids inside water buckets. They can also collect the liquids if activated again.
1.814w25aA water bucket is now shown as the icon when water is used as a layer in Superflat.
1.1318w08bWater buckets can now be used to pick up fish mobs.
1.1418w43aWater Bucket JE2 BE2.png The texture of water buckets has now been changed.
Water buckets can now suck up liquids directly adjacent to the side they are facing.
19w02aWater buckets can now be used to put out campfires.
รุ่น Pocket Alpha
0.7.0Water Bucket JE1 BE1.png Added water buckets.
0.7.4Water buckets no longer stack to 64.
0.14.0build 1Dispensers can now shoot out water from water buckets.
รุ่น Bedrock
1.4.0beta 1.2.14.2Water buckets can now be used to pick up fish mobs.
1.10.0beta 1.10.0.3Water Bucket JE2 BE2.png The texture of water buckets has now been changed.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 11.0.1Water Bucket JE1 BE1.png Added water buckets.
TU9Dispensers have now been given the ability to shoot out the liquids inside water buckets. They can also suck up the liquids if activated again, but a bug prevents the empty bucket from being filled.
1.90 Water Bucket JE2 BE2.png The texture of water buckets has now been changed.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0Water Bucket JE1 BE1.png Added water buckets.

เกร็ดความรู้[]

  • ถังน้ำนั้นสามารถใช้ในการทำลายบล็อกประตูมิติเอนด์ได้โดยการวางน้ำลงในด้านข้างของบล็อกประตูมิติ
Advertisement