Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
กระดาษ
Paper.png
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

กระดาษ (อังกฤษ: Paper) คือไอเทมที่ได้จากการคราฟอ้อยเป็นหลัก เราสามารถนำกระดาษไปทำหนังสือ แผนที่ และดอกไม้ไฟได้ รวมทั้งสามารถนำไปขายชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งของอื่น ๆ

วิธีการได้มา[]

การเกิดขึ้นตามธรรมชาติ[]

เรามีโอกาส 55.5% ที่จะพบกระดาษได้ในหีบเสบียงภายในซากเรือจม จำนวน 1–12 แผ่น มีโอกาส 89.4% ในหีบแผนที่ภายในซากเรือจม จำนวน 1–10 แผ่น และมีโอกาส 89.2% ในหีบภายในห้องสมุดสตรองโฮลด์ จำนวน 2–7 แผ่น

ในรุ่น Bedrock Edition เรามีโอกาส 88.3% ที่จะพบกระดาษได้ในหีบภายในห้องสมุดสตรองโฮลด์ จำนวน 2–7 แผ่น และในรุ่น Bedrock Edition 1.8[กำลังมา] เรามีโอกาส 54.4% ที่จะพบกระดาษได้ในหีบเสบียงภายในซากเรือจม จำนวน 1–12 แผ่น

จากการคราฟ[]

ส่วนผสม สิ่งที่ใส่ » สิ่งที่ได้
อ้อย
Sugar Canes
[[Sugar Canes|[[Sugar Canes|[[Sugar Canes|
3

ประโยชน์[]

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟ[]

ไอเทม ส่วนผสม สิ่งที่ใส่ » สิ่งที่ได้
หนังสือ
Book
กระดาษ + หนังสัตว์


แผนที่เปล่า
Empty Map
กระดาษ + เข็มทิศ
Compass
แผนที่ขยายออก
(มาตราส่วน 1:2 - 1:16)
กระดาษ + แผนที่
(มาตราส่วน 1:1 - 1:8)

ดอกไม้ไฟ
Firework Rocket
ดาวดอกไม้ไฟ +
กระดาษ +
ดินปืน


ใช้ซื้อขาย[]

ชาวบ้านที่มีอาชีพบรรณารักษ์จะรับซื้อกระดาษระหว่าง 24–36 แผ่นเพื่อแลกกับมรกต 1 ชิ้น ในการซื้อขายรอบแรก

วิดีโอ[]

ประวัติ[]

รุ่น Java Alpha
v1.0.11เพิ่มกระดาษ ซึ่งนำไปทำเป็นหนังสือได้
รุ่น Java Beta
1.6?กระดาษสามารถนำไปทำเป็นแผนที่ได้
1.8Pre-releaseกระดาษถูกพบได้ในหีบในห้องสมุดของสตรองโฮลด์
release
1.3.112w21aสามารถแลกกระดาษ 24–35 แผ่นเป็นมรกต 1 ชิ้นได้กับชาวบ้านอาชีพบรรณารักษ์
1.4.212w34aเมื่อนำกระดาษและเข็มทิศไปคราฟจะได้แผนที่เปล่าใบหนึ่ง
แผนที่มาตราส่วนเล็กสุดสามารถนำไปทำแผนที่ขยายออกได้โดยการเพิ่มกระดาษ
1.4.6?กระดาษสามารถนำไปทำเป็นดอกไม้ไฟได้
1.814w02aสามารถแลกกระดาษ 24–46 แผ่นเป็นมรกต 1 ชิ้นได้กับชาวบ้านอาชีพบรรณารักษ์
1.915w43aจำนวนกระดาษเฉลี่ยที่พบในหีบในห้องสมุดสตรองโฮลด์เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่า
1.1116w39aเพิ่มชาวบ้านอาชีพนักทำแผนที่ (cartographer) ซึ่งขายกระดาษในการซื้อขายรอบแรก
1.1317w47aก่อนหน้า The Flattening ไอเทมชิ้นนี้มีไอดี 339
18w11aกระดาษสามารถพบได้ในหีบในซากเรือจมบางแห่ง
รุ่น Pocket Alpha
0.3.0เพิ่มกระดาษ สามารถนำไปทำเป็นหนังสือได้
0.14.0build 1กระดาษสามารถนำไปทำเป็นแผนที่เปล่าและแผนที่เปล่าชี้ตำแหน่งได้
กระดาษและแผนที่สามารถนำไปใช้กับทั่ง เพื่อขยายภาพแผนที่เข้า
รุ่น Pocket
1.0?ใน Windows 10 Edition สามารถใช้ทั่ง หรือโต๊ะงานช่าง เพื่อขยายแผนที่เข้า เหมือนกับในรุ่น Pocket Edition
1.0.4alpha 1.0.4.0สามารถแลกกระดาษ 24–46 แผ่นเป็นมรกต 1 ชิ้นได้กับชาวบ้านอาชีพบรรณารักษ์
1.1alpha 1.1.0.3เพิ่มชาวบ้านอาชีพนักทำแผนที่ (cartographer) ซึ่งขายกระดาษในการซื้อขายรอบแรก
รุ่น Bedrock
1.2beta 1.2.0.2กระดาษสามารถนำไปทำเป็นดอกไม้ไฟได้
รุ่น Bedrock
1.4beta 1.2.14.2กระดาษสามารถพบได้ในหีบในซากเรือจมบางแห่ง
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1เพิ่มกระดาษ
Advertisement