Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Standing Scaffolding.png
บทความนี้ยังเป็นโครง หมายความว่าบทความนี้อาจขาดเนื้อหาที่สำคัญไป 
โปรดช่วยเราโดยการ เพิ่มข้อมูล
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
กรอบโชว์สิ่งของ
Item Frame JE2 BE2.png
Item Frame (map) JE2 BE2.png
ชนิด

?

ความหายาก

ปกติ

การทดแทนได้

Yes

กองรวมกันได้

Yes (64)

ไอดีภายใน

?

ไอดีเอ็นทิตี้

?

ดรอป

Item Frame (1)
The item it contains.

ไอดีเนมสเปซ

กรอบโชว์สิ่งของ

กรอบโชว์สิ่งของ หรือกรอบไอเทม นั้นเป็นเอนทิตี้[JE เท่านั้น] หรือเป็นบล็อกเอนทิตี้[BE เท่านั้น]หนึ่ง ที่สามารถใช้ในการแสดงไอเทม หรือบล็อกที่ใส่ลงไปได้

การเกิด[]

การเกิดตามธรรมชาติ[]

กรอบโชว์สิ่งของนั้นสามารถพบได้ในห้องสมบัติของเรือเอนด์ ซึ่งจะพบได้อยู่เหนือการ์ดชัลเกอร์ในห้องนั้น ซึ่งจะสามารถพบปีกอยู่ในกรอบโชว์สิ่งของนั้นอีกด้วย

การได้รับ[]

กรอบโชว์สิ่งของนั้นสามารถรับได้จากการคราฟต์ หรือการขุด/ทำลายกรอบโชว์สิ่งของที่วางอยู่

จากการคราฟต์[]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Stick +
Leather

จากการแลกเปลี่ยน[]

ในรุ่น Java และ ‌in Bedrock Edition 1.16.0[กำลังมา], ชาวบ้านนักเขียนแผนที่ระดับผู้เชียวชาญจะขายกรอบโชว์สิ่งของในราคา 7 มรกต

จนถึง Bedrock Edition 1.16.0, ชาวบ้านนักเขียนแผนที่ระดับเด็กฝึกงานจะขายกรอบโชว์สิ่งของ 5 อันในราคา 7 มรกต

ความสำเร็จ[]

ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Map RoomPlace 9 fully explored, adjacent maps into 9 item frames in a 3 by 3 square.YesYesYesWii U, Switch40GSilver

สถาณะบล็อก[]

รุ่น Bedrock:

ชื่อ ค่าเริ่มต้น ค่าที่ใช้ได้ คำอธิบาย
facing_direction00
1
2
3
4
5
The direction the item frame is pointing.
The opposite from the direction to the block it is placed on.
item_frame_map_bit00
1
If this item frame contains a map.

ข้อมูลเอนทิตี้[]

 • Entity data
  • Tags common to all entities see Template:Nbt inherit/entity/template
  •  TileX: The X coordinate of the block the painting/item frame is in.
  •  TileY: The Y coordinate of the block the painting/item frame is in.
  •  TileZ: The Z coordinate of the block the painting/item frame is in.
  •  Facing: The direction the painting/item frame faces: 3 is south, 4 is west, 2 is north, 5 is east, 1 is top, and 0 is bottom.
  •  Item: The item, without the slot tag. If the item frame is empty, this tag does not exist.
  •  ItemDropChance: The chance for the item to drop when the item frame breaks. 1.0 by default.
  •  ItemRotation: The number of times the item has been rotated 45 degrees clockwise.
  •  Invisible[กำลังมา: JE 1.16]: 1 or 0 (true/false) - Whether the item frame is invisible. The contained item or map remains visible.
  •  Fixed[กำลังมา: JE 1.16]: 1 or 0 (true/false) - true to prevent it from dropping if it has no support block, being moved (e.g. by pistons), taking damage, and placing an item in it or removing its item (rotating is still possible).


วิดิโอ[]

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “กรอบโชว์สิ่งของ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

ประวัติ[]

] ]
รุ่น Java
August 16, 2012Item Frame (pre-release).png Item Frame (item) (pre-release).png Dinnerbone tweeted the first image of item frames.[1]
1.4.212w34aItem Frame JE1 BE1.png Item Frame (item) JE1 BE1.png Added item frames.
There is currently a bug where attempting to place an item frame in multiplayer causes an internal server error, as well as other bugs.
12w34bThe multiplayer item frame bug has been fixed.
12w38aItem frames no longer despawn when the player moves 20 blocks away.
1.7.213w36aItems renamed using an anvil now display their name when looked at up close.
13w41aMaps placed in an item frame now cover the whole block face, allowing seamless tiling of adjacent maps. This makes undiscovered areas of maps invisible.
?Item Frame (map) JE1 BE1.png Incomplete maps placed in item frames now display the item frame texture underneath.
1.814w04aItems and blocks displayed in the item frame now rotate 45 degrees when rotated instead of 90 degrees, and a comparator outputs a redstone signal depending on the rotation phase.
14w10aMultiple item frames can no longer be placed on the same block face.
1.915w41aAn item frame now generates in the treasure room of end ships, above the shulker that guards the treasure. It holds an elytra.
15w49aItem frames are no longer destroyed by lightning bolts.
15w50aAdded sounds to item frames: entity.itemframe.add_item, entity.itemframe.break, entity.itemframe.place, entity.itemframe.remove_item, and entity.itemframe.rotate_item.
1.1116w32aThe entity ID of item frames has been changed from ItemFrame to item_frame.
1.1317w47aPrior to The Flattening, this item's numeral ID was 389.
17w50aItem frames can now be put on floors and ceilings.
1.1418w43aItem Frame JE2 BE2.png Item Frame (map) JE2 BE2.png Item Frame (item) JE2 BE2.png The textures of item frames have been changed.
1.1519w38aItem Frame 19w38a.png Item Frame Map 19w38a.png Item frames now have a darker texture, same as suffocating mobs.[2]
19w39aItem frames are now colored correctly.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.16Two new entity ID tags have been added to item frames; Invisible and Fixed.
รุ่น Pocket Alpha
0.14.0build 1Item Frame JE1 BE1.png Item Frame (map) JE1 BE1.png Item Frame (item) JE1 BE1.png Added item frames.
Item frames are considered as a block entity instead of an entity.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Item frames now generate in end city ships.
รุ่น Bedrock
1.10.0beta 1.10.0.3Item Frame JE2 BE2.png Item Frame (map) JE2 BE2.png Item Frame (item) JE2 BE2.png The textures of item frames have been changed.
1.11.0beta 1.11.0.4Item frames can now be bought from cartographer villagers.
1.13.0beta 1.13.0.9Item frames can now be placed on the top and bottom of blocks.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.16.0beta 1.16.0.57Trading has been changed, item frames are now offered by expert-level cartographer villager.
รุ่น Legacy Console
TU9CU1 1.0 Patch 1Item Frame JE1 BE1.png Item Frame (map) JE1 BE1.png Item Frame (item) JE1 BE1.png Added item frames.
TU11The limit for item frames in a world has been increased. A message is now displayed when the maximum number of item frames are reached.
TU31CU19 1.22 Patch 3Items and blocks displayed in the item frame now rotate 45 degrees when rotated instead of 90 degrees, and a comparator now outputs a redstone signal depending on the rotation phase.
TU43CU33 1.36 Patch 13Added sounds for item frames.
TU56CU47 1.55 Patch 261.0.6If the item in the item frame has a name (from an anvil) it now shows as if there is a name tag on the item frame.
1.90 Item Frame JE2 BE2.png Item Frame (map) JE2 BE2.png Item Frame (item) JE2 BE2.png The textures of item frames have been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Item Frame JE1 BE1.png Item Frame (map) JE1 BE1.png Item Frame (item) JE1 BE1.png Added item frames.

แกลเลอรี่[]

ดูเพิ่ม[]

อ้างอิง[]

Advertisement