Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

Server.properties to plik określający parametry serwera.

Zmiany w pliku server.properties wymagają ponownego uruchomienia serwera, w celu zastosowania nowych zmian.

Jeżeli plik nie zawiera wszystkich parametrów (np. wskutek aktualizacji do nowej wersji) po ponownym uruchomieniu serwera plik server.properties zostanie rozszerzony o nowe wartości i przywrócony do stanu domyślnego.

Lokalizacja pliku[]

Plik server.properties jest tworzony automatycznie po uruchomieniu oprogramowania serwera. W przypadku systemu Windows, Linux i Unix/Mac powinien być umieszczony w katalogu z plikami serwera.

Domyślne wartości parametrów[]

Aktualna, domyślna zawartość pliku server.properties:

#Minecraft server properties
#(Data modyfikacji)
max-tick-time=60000
generator-settings=
allow-nether=true
force-gamemode=false
gamemode=0
enable-query=false
player-idle-timeout=0
difficulty=1
spawn-monsters=true
op-permission-level=4
announce-player-achievements=true
pvp=true
snooper-enabled=true
level-type=DEFAULT
hardcore=false
enable-command-block=false
max-players=20
network-compression-threshold=256
resource-pack-sha1=
max-world-size=29999984
server-port=25565
server-ip=    (Gra nie ma domyślnej wartości dla adresu IP, proszę nie wprowadzać nieprawdziwych informacji)
spawn-npcs=true
allow-flight=false
level-name=world
view-distance=10
resource-pack=
spawn-animals=true
white-list=false
generate-structures=true
online-mode=true
max-build-height=256
level-seed=
prevent-proxy-connections=false
motd=A Minecraft Server
enable-rcon=false

Podczas edycji pliku server.properties nie powinno się modyfikować parametrów, tj. tekstu przed znakiem równości. Dane należy wpisywać po nim. Możliwe jest komentowanie danych parametrów - linia z tekstem rozpoczynająca się od znaku # nie będzie uwzględniana w grze.

Parametry pliku[]

Parametr Typ Domyślna wartość Opis
allow-flight Wartość logiczna false Określa, czy gracze mogą latać w trybie przetrwania, jeżeli posiadają modyfikację pozwalającą na lot. Parametr nie ma wpływu na tryb kreatywny.
false - Latanie jest zabronione, gracze latający w trybie przetrwania dłużej niż 5 sekund są wyrzucani z serwera.
true - Latanie w trybie przetrwania jest dostępne, jeśli gracz posiada odpowiednią modyfikację.
allow-nether Wartość logiczna true Określa, czy portale Netheru mają działać.
false - Portale Netheru nie będą działać.
true - Serwer zezwala Portalom Netheru na przenoszenie graczy.
announce-player-achievements Wartość logiczna true Określa, czy gracze mają możliwość zdobywania osiągnięć.
false - osiągnięcia są wyłączone.
true - osiągnięcia są dostępne.
difficulty liczba całkowita (0-3) 1 Określa poziom trudności panujący na serwerze.
0 - Pokojowy
1 - Łatwy
2 - Normalny
3 - Trudny
enable-query Wartość logiczna false Włącza protokół Game4Spy, używany do uzyskania informacji o serwerze.
enable-rcon Wartość logiczna false Włącza zdalny dostęp do konsoli serwera.
enable-command-block Wartość logiczna false Określa, czy bloki poleceń mogą działać.
force-gamemode Wartość logiczna false Nadaje graczom wchodzącym na serwer konieczność posiadania określonego trybu gry.
false - Gracz po ponownym wejściu na serwer posiada taki sam tryb, jak przed ostatnim jego opuszczeniem.
true - Gracz zawsze po ponownym wejściu będzie posiadał określony tryb gry.
gamemode liczba całkowita (0-3) 0 Określa tryb gry.
0 - Przetrwanie
1 - Kreatywny
2 - Przygodowy
3 - Widz
generate-structures Wartość logiczna true Określa, czy struktury mogą się pojawiać.
false - Struktury nie będą pojawiały się w nowych chunkach.
true - Struktury będą generowane.

Uwaga: Lochy będą się pojawiały również przy parametrze false.

generator-settings ciąg znaków Puste Ustawia opcję generatora mapy.
hardcore Wartość logiczna false Jeżeli wartość wynosi true, gracze po śmierci będą mieli tryb zmieniony na widza. Aktywacja tego parametru nie spowoduje zmiany poziomu trudności na Trudny.
level-name ciąg znaków world Parametr określa, pod jaką nazwą ma zostać zapisany folder z danymi świata.
Nazwy z apostrofem muszą mieć przed nim ukośnik wsteczny.
level-seed ciąg znaków Puste Określa, jakie ziarno generatora ma zostać nadane światu.
level-type ciąg znaków DEFAULT Ustawia, jaki typ świata ma zostać wygenerowany.
DEFAULT - Świat standardowy.
FLAT - Świat superpłaski, bez opcji generowania struktur.
LARGEBIOMES - Świat bliźniaczy do domyślnego, lecz biomy są kilkukrotnie większe.
AMPLIFIED - Świat domyślny ze zmienionym limitem maksymalnej wysokości budowania.
CUSTOMIZED - Świat dostosowany do ustawień generatora z parametru generator-settings.
max-build-height liczba całkowita 256 Określa maksymalną wysokość, na jakiej możliwe jest budowanie.
max-players liczba całkowita (0-2147483647) 20 Ustawia maksymalną liczbę graczy będących jednocześnie na serwerze.
Uwaga: Duża ilość graczy może pobierać bardzo dużą ilość pamięci RAM. Ekstremalnie duże wartości liczby graczy mogą powodować błędy serwera.
max-tick-time
liczba całkowita (0–(2^63 - 1)) 60000 Ustawia maksymalną liczbę ticków jaką może przyjąć serwer bez wyłączenia się. Kiedy liczba ticków zostanie przekroczona, serwer zostanie wyłączony.
-1 - wyłącz opcję (opcja dodana w 14w32a)
max-world-size
liczba całkowita (1-29999984) 29999984 Określa, jak duży fragment świata jest dostępny dla graczy. Za osią o danej wartości pojawia się granica świata.
motd ciąg znaków A Minecraft Server Pozwala na wyświetlanie tekstu pod nazwą serwera w menu serwerów. Uwzględnia formatowanie tekstu i znaki specjalne. Maksymalna liczba znaków w tekście to 59.
network-compression-threshold
liczba całkowita 256 Określa ilość bajtów, po której przekroczeniu pakiety danych będą kompresowane.
-1 - Wyłącz kompresję danych
0 - Kompresuj wszystko

Uwaga: Ethernet, w przypadku pliku o wielkości 64 bajty i mniejszego, wymaga kompresji do przynajmniej 64 bajtów. Z tego powodu, wartość parametru w zakresie 1-64 nie jest korzystne. Zalecane jest wybranie innej wartości.

online-mode Wartość logiczna true Służy do sprawdzania, czy dany gracz jest zarejestrowany na stronie minecraft.net poprzez bazę danych kont. Jeżeli wartość to true, to gracz bez konta Minecraft.net nie połączy się z serwerem.
true - Opcja włączona. Gracz bez zarejestrowanego konta Minecraft nie dostanie się na serwer.
false - Opcja wyłączona. Każdy gracz może dostać się na serwer.
op-permission-level liczba całkowita (1-4) 4 Ustawia poziom uprawnień dla operatorów.
1 - Operatorzy mogą budować na terenie spawnu.
2 - Operatorzy mogą używać komend /clear, /difficulty, /effect, /gamemode, /gamerule, /give, i /tp oraz edytować bloki poleceń.
3 - Operatorzy mogą używać komend /ban, /deop, /kick, and /op.
4 - Operatorzy mogą używać komendy /stop.
player-idle-timeout liczba całkowita 0 Jeżeli wartość jest wyższa niż 0, gracz trwający w bezczynności dłużej niż podaną liczbę minut zostanie wyrzucony z serwera.
Uwaga: Czas jest liczony od nowa, jeżeli gracz wykona jedną z poniższych czynności:
 • Podświetlenie okna z grą
 • Zaklęcie przedmiotu
 • Umieszczenie tabliczki
 • Kopanie bloków
 • Stawianie bloków
 • Zmiana przedmiotu trzymanego w dłoni
 • Animacja gracza
 • Ruch
 • Zmiana statusu klienta serwera
 • Wiadomość na czacie
 • Użycie bytu
pvp Wartość logiczna true Włącza tryb PvP na serwerze. Enable PvP on the server. Players shooting themselves with arrows will only receive damage if PvP is enabled.
true - Gracze mogą zadawać sobie nawzajem obrażenia.
false - Gracz nie może uśmiercić innego gracza.

Uwaga: Niebezpieczeństwa będą zadawać graczom obrażenia nawet przy włączonym trybie false

query.port liczba całkowita (1-65534) 25565 Uruchamia protokół Query.
rcon.password ciąg znaków Puste Ustawia hasło do protokołu RCON.
rcon.port liczba całkowita (1-65534) 25575 Uruchamia protokół RCON na serwerze.
resource-pack ciąg znaków Puste Parametr opcjonalny, pozwala określić, jaka paczka zasobów ma być używana na serwerze.
resource-pack-sha1
ciąg znaków Puste Opcjonalny parametr SHA-1 aktywujący paczki zasobów zapisane w ciągu szesnastkowym.
server-ip ciąg znaków Puste Parametr opcjonalny, służy do wiązania serwera z danym IP. Zaleca się pozostawienie tego parametru pustego.
server-port liczba całkowita (1-65534) 25565 Ustawia port hosta serwera. Port musi być nadany, jeżeli serwer jest hostowany poprzez sieć NAT.
snooper-enabled Wartość logiczna true Określa, czy serwer ma przesyłać dane Snoopera na stronę http://snoop.minecraft.net.
false - Opcja wyłączona.
true - Opcja włączona.
spawn-animals Wartość logiczna true Określa, czy zwierzęta mogą pojawiać się naturalnie.
true - Pozwala mobom na samoczynne pojawianie się.
false - Zwierzęta nie mogą się pojawiać naturalnie.
spawn-monsters Wartość logiczna true Określa, czy potwory mogą się pojawiać naturalnie w świecie.
true - Opcja włączona. Potwory mogą pojawiać się naturalnie.
false - Opcja wyłączona. Wrogie moby nie będą pojawiać się naturalnie.

Opcja ta nie ma wpływu na poziom trudności. Jeżeli włączono false, a poziom trudności jest inny niż Pokojowy, potwory mogą być przywoływane komendami, jajkami spawnującymi i spawnerami potworów.

spawn-npcs Wartość logiczna true Określa, czy osadnicy mogą się pojawiać.
true - Opcja włączona - osadnicy będą się pojawiać naturalnie.
false - Wyłączone. Brak osadników występujących naturalnie.
spawn-protection liczba całkowita 16 Określa, jak duży teren wokół spawnu serwera ma być chroniony. Ustawienie parametru na 0 nie spowoduje wyłączenia się ochrony terenu - wartość taka chroni pojedynczy blok w miejscu spawnu. Wartość 1 chroni teren 3x3 bloki wokół punktu spawnu, 2 - 5x5, 3 - 7x7 itd. Opcja ta nie jest uwzględniana gdy na serwer wchodzą pierwsi gracze. Jeżeli w pamięci serwera nie ma żadnych operatorów, ochrona spawnu będzie wyłączona dopóki tacy się nie pojawią.
use-native-transport Wartość logiczna true Zwiększa wydajność serwera na systemach Linux. Optymalizuje wysyłanie i odbieranie danych z systemu Linux na serwer.
true - Opcja włączona.
false - Opcja wyłączona, optymalizacja odbierania i wysyłania danych jest zatrzymana.
view-distance liczba całkowita (2-32) 10 Określa, jaka jest maksymalna widoczność terenu (ilości chunków) przesyłana do gracza przez serwer, podawana w promieniu.
white-list Wartość logiczna false Aktywuje białą listę na serwerze.

Jeżeli serwer ma uruchomioną białą listę, gracze na niej niebędący nie mogą połączyć się z serwerem. Przeznaczone głównie dla serwerów prywatnych.

false - Biała lista jest wyłączona.
true - Biała lista jest włączona i można ją edytować w pliku whitelist.json.

Uwaga: Gracz pełniący funkcję operatora może połączyć się z serwerem, nawet jeśli nie jest na białej liście.

Wartości pliku w wersji Classic[]

Parametr Typ Domyślna wartość Opis
verify-names Wartość logiczna true Jeżeli wartość jest włączona, serwer będzie upewniał się, że klient o danym IP jest zarejestrowany na Minecraft.net.
true - Opcja włączona.
false - Opcja wyłączona, serwer nie będzie sprawdzał IP.
admin-slot Wartość logiczna false Pozwala operatorom wejść na serwer, nawet jeśli jest przepełniony. Rezerwuje miejsce na serwerze.
public Wartość logiczna Określa, czy serwer będzie widoczny dla wszystkich na liście serwerów.
true - Serwer będzie widoczny dla wszystkich.
false - Tylko gracze posiadający IP lub URL serwera mogą na niego wejść.
server-name Ciąg znaków Określa nazwę serwera. Może być to tylko jedna linia tekstu. Jeżeli nazwa zawiera apostrof, przed nim trzeba postawić ukośnik wsteczny.
max-players Liczba całkowita (0-256) Określa maksymalną liczbę graczy na serwerze.
max-connections Liczba całkowita (1-3) Określa maksymalną liczbę połączeń wychodzących z jednego IP.

Uwaga: Jeżeli ustawiona zostanie wartość powyżej 3, parametr zostanie zredukowany do 3.

motd Ciąg znaków To krótka wiadomość dnia. Nie trzeba jej modyfikować codziennie.
grow-trees Wartość logiczna Określa, czy sadzonki posadzone przez graczy mogą rosnąć.
true - sadzonki będą rosnąć normalnie.
false - sadzonki nie będą rosnąć.
Advertisement