Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
-------------------------------------------------------------------
--- Moduł do wyświetlania ikon przedmiotów jak w ekwipunku. 
-------------------------------------------------------------------

local p = {}

-- Lista przedrostków nazw przetwarzanych przez inne moduły.
-- Ułatwi to na przykład usuwanie ich z celów linków.
-- UWAGA: należy wskazywać wszystkie warianty deklinacji według płci i liczby.
p.prefixes = {
	'Jakiekolwiek', 'Jakikolwiek', 'Jakakolwiek',
	'Uszkodzone', 'Uszkodzony', 'Uszkodzona'
}

p.modAliases = {
	["thaum"] = "ThaumCraft",
	["bc"] = "BuildCraft"
}

--- Tworzenie slotów
function p.slot(f)
	--- Pozyskiwanie argumentów
	local args = f.args or f
	if f == mw.getCurrentFrame() and args[1] == nil then
		args = f:getParent().args
	end
	
	-- Pierwszy argument
	args[1] = mw.text.trim(args[1] or '')
	
	--- Skróty
	-- Możesz skomentować następujący wiersz, jeśli nie używasz aliasów
--	local aliases = mw.loadData('Moduł:Inventory slot/Aliases')
	
	local modAliases = args["aliasyModow"] or ''
	if modAliases ~= '' then
		modAliases = mw.loadData('Moduł:' .. modAliases)
	else
		modAliases = nil
	end
	
	--- Obsługa przedrostka "jakikolwiek" i "dowolny" oraz ich typów
	while string.find(args[1], 'Dowoln[yea]') or string.find(args[1], 'Jak[ia]kolwiek') or string.find(args[1], 'Jakiekolwiek') or string.find(args[1], 'Każd[yae]') do
		local current = string.sub(args[1], (string.find(args[1], 'Dowoln[yea]') or string.find(args[1], 'Jak[ia]kolwiek') or string.find(args[1], 'Jakiekolwiek') or string.find(args[1], 'Każd[yae]')), -1)
		current = string.sub(current, 1, (string.find(current, ';') or 0) - 1)
		local prefix = string.sub(current, 1, string.find(current, ' ') - 1)
		current = string.sub(current, string.find(current, ' '), -1)
		
		local replacement = ''
		
		-- Sprawdzenie czy nawias to typ dowolności i tego, czy jest standardowy, czy nie
		local tylkoBarwione = false
		local standardowe = true
		if string.find(current, '%(barwion[yae]%)') then
			tylkoBarwione = true
			current = string.sub(current, 1, string.find(current, 'barwion') - 2)
		else 
			niestandardowe = mw.loadData('Moduł:Inventory slot/Niestandardowe dowolności')
			if niestandardowe[mw.text.trim(current)] or niestandardowe[mw.text.trim(string.sub(current, 1, (string.find(current, '%(') or 0) - 1))..' '..'%(prefix%)'] or niestandardowe[mw.text.trim(string.sub(current, 1, (string.find(current, '%(') or 0) - 1))..' '..'%(sufix%)'] then
				standardowe = false
				local relay = ''
				if string.find(current, '%(') then
					relay = string.sub(current, string.find(current, '%(') + 1, string.find(current, '%)') - 1)
				end
				local base = string.sub(current, 1, (string.find(current, '%(') or 0) - 1)
				if niestandardowe[mw.text.trim(base)..' '..'%(prefix%)'] then
					for i, v in ipairs(niestandardowe[mw.text.trim(base)..' '..'%(prefix%)']) do
						if string.find(v, 'Każd[yae]') then
							replacement = replacement..v..' '..'%('..mw.text.trim(relay)..'%)'..';'
						else
							replacement = replacement..v..' '..mw.text.trim(relay)..';'
						end
					end
				else
					if niestandardowe[mw.text.trim(base)..' '..'%(sufix%)'] then
						for i, v in ipairs(niestandardowe[mw.text.trim(base)..' '..'%(sufix%)']) do
							if string.find(v, 'Każd[yae]') then
								replacement = replacement..v..' '..'%('..mw.text.trim(relay)..'%)'..';'
							else
								replacement = replacement..mw.text.trim(relay)..' '..v..';'
							end
						end
					else
						for i, v in ipairs(niestandardowe[mw.text.trim(current)]) do
							replacement = replacement..v..';'
						end
					end
				end
				replacement = string.sub(replacement, 1, -2)
				
				-- Usuwanie znaków "%" powodujących błędy
				replacement = string.gsub(replacement, '%%', '')
			end
		end
		
		-- Standardowy typ dowolności
		if standardowe then
			if (prefix == 'Dowolny') or (prefix == 'Jakikolwiek') or (prefix == 'Każdy') then
				replacement = 'Czerwony'..current..';Pomarańczowy'..current..';Żółty'..current..';Jasnozielony'..current..';Zielony'..current..';Błękitny'..current..';Jasnoniebieski'..current..';Niebieski'..current..';Fioletowy'..current..';Karmazynowy'..current..';Różowy'..current..';Brązowy'..current..';Czarny'..current..';Szary'..current..';Jasnoszary'..current..';Biały'..current
			else
				if (prefix == 'Dowolna') or (prefix == 'Jakakolwiek') or (prefix == 'Każda') then
					replacement = 'Czerwona'..current..';Pomarańczowa'..current..';Żółta'..current..';Jasnozielona'..current..';Zielona'..current..';Błękitna'..current..';Jasnoniebieska'..current..';Niebieska'..current..';Fioletowa'..current..';Karmazynowa'..current..';Różowa'..current..';Brązowa'..current..';Czarna'..current..';Szara'..current..';Jasnoszara'..current..';Biała'..current
				else replacement = 'Czerwone'..current..';Pomarańczowe'..current..';Żółte'..current..';Jasnozielone'..current..';Zielone'..current..';Błękitne'..current..';Jasnoniebieskie'..current..';Niebieskie'..current..';Fioletowe'..current..';Karmazynowe'..current..';Różowe'..current..';Brązowe'..current..';Czarne'..current..';Szare'..current..';Jasnoszare'..current..';Białe'..current
				end
			end
		end
		
		if tylkoBarwione then replacement = string.sub(replacement, 1, string.find(replacement, ';Biał') - 1) end
		args[1] = string.sub(args[1], 1, (string.find(args[1], 'Dowoln[yea]') or string.find(args[1], 'Jak[ia]kolwiek') or string.find(args[1], 'Jakiekolwiek') or string.find(args[1], 'Każd[yae]')) - 1)..replacement..string.sub(args[1], string.find(args[1], string.sub(current, 1, (string.find(current,'%(') or 0) - 1)) + string.len(current), -1)
		if tylkoBarwione then args[1] = string.sub(args[1], 1, string.find(args[1], '(barwion[yae])') - 2) end
		args[1] = mw.text.trim(args[1] or '')
	end
	
	if aliases or modAliases then
		local frames = {}
		for frame in mw.text.gsplit( args[1], '%s*;%s*' ) do
			local frameParts = p.getParts( frame, args["mod"] )
			
			local id = frameParts.name
			if frameParts.mod then
				id = frameParts.mod .. ':' .. id
			end
			
			local alias
			if modAliases and modAliases[id] then
				alias = modAliases[id]
			elseif aliases and aliases[id] then
				alias = aliases[id]
			end
			
			if alias then
				table.insert( frames, p.expandAlias( frameParts, alias ) )
			else
				table.insert( frames, frame )
			end
		end
		
		args[1] = table.concat( frames, ';' )
	end
	
	--- Tworzenie spriteów
	
	-- Opcje
	local sprite
	local ids = mw.loadData([[Moduł:InvSprite/IDs]])["ids"]
	local modIds = {}
	local back_modIds = {}
	local animated = mw.ustring.find(args[1], ';')
	local pageName = mw.title.getCurrentTitle().text
	local imgClass = args["klasa obrazu"]
	local numStyle = args["styl numerów"]
	
	local body = mw.html.create('span'):css{['vertical-align'] = args["wyrówn"]}
	
	if animated then
		body:addClass('animated')
	end
	if args["klasa"] then
		body:addClass(args["klasa"])
	end
		body:addClass('invslot')
	if args["styl"] then
		body:cssText(args["styl"])
	end
	
	if (args["domyślne"] or '') ~= '' then
		body:css('background-image', '{{FileUrl|' .. args["domyślne"] .. '.png}}')
	end

  --- sprity w tle
	if (args["domyślneCSS"] or '') ~= '' then
    local mod=args["mod"]
		if mod then
			local back_modData = back_modIds[mod]
			if not back_modData and mw.title.new('Moduł:TłoSprit/' .. mod .. '/ID').exists then
				back_modData = mw.loadData('Moduł:TłoSprit/' .. mod .. '/ID')
				back_modIds[mod] = back_modData
			end
			if back_modData then
				param = mw.loadData('Moduł:TłoSprit/' .. mod)
				local n = args["domyślneCSS"]
				local pos = back_modData[n] - 1
				local size = param["wielkość"]
				local tiles = param["format"] / size
				local left = pos % tiles * size
				local top = math.floor( pos / tiles ) * size
		
				body:css('background-image', '{{FileUrl|' .. mod .. 'CSS.png}}')
				body:css('background-size', 'auto')
				body:css('background-position', '-' .. left .. 'px -' .. top ..'px')
			end
		end		
	end
	
	--- Obsługa klatek
	local first = true
	for frame in mw.text.gsplit(args[1], '%s*;%s*') do
		local item
		if frame ~= '' or frame == '' and animated then
			item = body:tag('span'):addClass('invslot-item')
			if imgClass then
				item:addClass(imgClass)
			end
		end
		
		if frame == '' then
			(item or body):tag('br')
		else
			local category
			local parts = p.getParts(frame, args["mod"])
			local title = parts.title or mw.text.trim(args["title"] or '')
			local mod = parts.mod
			local name = parts.name
			local num = parts.num
			local description = parts.text
			
			local img, idData
			if mod then
				local modData = modIds[mod]
				if not modData and mw.title.new('Moduł:InvSprite/' .. mod .. '/ID').exists then
					modData = mw.loadData('Moduł:InvSprite/' .. mod .. '/ID')["IDs"]
					modIds[mod] = modData
				end
				if modData and modData[name] then
					idData = modData[name]
				else
					img = name .. ' (' .. mod .. ')'
				end
			elseif ids[name] then
				idData = ids[name]
			else
				img = name
			end
			
			local link = args["link"] or ''
			if link == '' then
				if mod then
					link = mod .. '/' .. name
				else
					link = mw.ustring.gsub(name, '^Uszkodzon[yea] ', '')
				end
			elseif mw.ustring.lower(link) == 'nie' then
				link = nil
			end
			if link == pageName then
				link = nil
			end
			
			local formattedTitle
			local plainTitle
			if title == '' then
				plainTitle = name
			elseif mw.ustring.lower(title) ~= 'nie' then
				plainTitle = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(title, '\\\\', '\'), '\\&', '&')
				
				local formatPattern = '&[0-9a-fk-or]'
				if mw.ustring.match(plainTitle, formatPattern) then
					formattedTitle = title
					plainTitle = mw.ustring.gsub(plainTitle, formatPattern, '')
				end
				
				if plainTitle == '' then
					plainTitle = name
				else
					plainTitle = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(plainTitle, '\', '\\'), '&', '&')
				end
			elseif link then
				if img then
					formattedTitle = ''
				else
					plainTitle = ''
				end
			end
			
			item:attr{
				['data-minetip-title'] = formattedTitle,
				['data-minetip-text'] = description
			}
			
			if img then
				--- Obsługa rozszerzeń
				local extension = ''
				if mw.title.new('File:Grid '..img..'.gif').exists then
					extension = '.gif'
				else
					extension = '.png'
				end
				-- & jest ponownie zmieniany, ponieważ mw.html traktuje atrybuty
				-- jako zwykły tekst, ale MediaWiki tego nie robi
				local escapedTitle = ( plainTitle or '' ):gsub( '&', '&' )
				item:addClass('invslot-item-image')
					:wikitext('[[File:Grid ', img, extension, '|32x32px|link=', link or '', '|', escapedTitle, ']]')
			else
				if not sprite then
					sprite = require([[Moduł:Sprite]]).sprite
				end
				local image
				if mod then
					image = (args["tablica Ikonek"] or mod or "Inv") .. 'CSS.png'
				end
				if link then
					item:wikitext('[[', link, '|')
				end

				local image, spriteCat;
				if not mod then
				  image, spriteCat = sprite{
					  ["danychID"] = idData, ["title"] = plainTitle,
					  ["obraz"] = image, ["ustawienia"] = 'InvSprite'
					  }
				else 
				  image, spriteCat = sprite{
					  ["danychID"] = idData, ["title"] = plainTitle,
					  ["obraz"] = image, ["ustawienia"] = 'InvSprite/' .. mod
					  }
				end
				item:node(image)
				category = spriteCat
			end
			
			if num and num > 1 and num < 1000 then
				if img and link then
					item:wikitext('[[', link, '|')
				end
				local number = item
					:tag('span')
						:addClass('invslot-stacksize')
						:attr{title = plainTitle}
						:wikitext(num)
				if numStyle then
					number:cssText(numStyle)
				end
				if img and link then
					item:wikitext(']]')
				end
			end
			
			if idData and link then
				item:wikitext(']]')
			end
			
			item:wikitext(category)
		end
		
		if first then
			if animated and item then
				item:addClass('active')
			end
			first = false
		end
	end
	
	return tostring( body )
end

function p.expandAlias( frameParts, alias )
	-- Jeśli ramka nie ma części, możemy po prostu zwrócić alias bez zmian
	--[[if not frameParts.title and not frameParts.mod and not frameParts.num and not frameParts.text then
		return alias
	end--]]
	
	local expandedFrames = {}
	for aliasFrame in mw.text.gsplit(alias, '%s*;%s*') do
		local aliasParts = p.getParts(aliasFrame)
		aliasParts.title = frameParts.title or aliasParts.title or ''
		aliasParts.mod = frameParts.mod or aliasParts.mod or 'Minecraft'
		aliasParts.num = frameParts.num or aliasParts.num or ''
		aliasParts.text = frameParts.text or aliasParts.text or ''
		
		table.insert(expandedFrames, mw.ustring.format(
			'[%s]%s:%s,%s[%s]',
			aliasParts.title, aliasParts.mod, aliasParts.name, aliasParts.num, aliasParts.text
		))
	end
	
	return table.concat(expandedFrames, ';')
end


function p.getParts(frame, mod)
----Funkcja pobiera nazwę pozycji w formacie "[tytuł] mod: nazwa [tekst], numer"
----parts.title = tytuł, nazwa przedmiotu po najechaniu myszą
----parts.mod = mod
----parts.name = Nazwa
----parts.text = tekst, dodatkowy tekst po najechaniu kursorem na element
----parts.num = numer

	local parts = {}
	parts.title = mw.ustring.match(frame, '^%[%s*([^%]]+)%s*%]')
	
  local modPattern
  if mw.ustring.match(frame, '^%[.*%]([a-zA-ZąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹа-яА-Я0-9 _-]+):') then
  modPattern = '^%[.*%]([a-zA-ZąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹа-яА-Я0-9 _-]+):'
  else
  modPattern = '^([a-zA-ZąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹа-яА-Я0-9 _-]+):'
  end

	parts.mod = mw.text.trim(mw.ustring.match(frame, modPattern) or mod or '') ---- Uzyskaj nazwę modyfikacji
	
	local vanilla = {v = 1, vanilla = 1, mc = 1, minecraft = 1}
	if parts.mod == '' or vanilla[mw.ustring.lower(parts.mod)] then
		parts.mod = nil
	end
	if p.modAliases[parts.mod] then
		parts.mod = p.modAliases[parts.mod]
	end

	local _, nameStartV = mw.ustring.find( frame, '^%[[^%]]*%]' )
	local nameStart = ( ({mw.ustring.find( frame, modPattern )})[2] or nameStartV or 0 ) + 1
	if nameStart - 1 == #frame then
		nameStart = 1
	end
	parts.name = mw.text.trim( mw.ustring.sub( frame, nameStart, ( mw.ustring.find( frame, '[,%[]', nameStart ) or 0 ) - 1 ) )
	
	parts.num = math.floor(mw.ustring.match(frame, ',%s*(%d+)') or 0)
	if parts.num == 0 then
		parts.num = nil
	end
	
	parts.text = mw.ustring.match(frame, '%[%s*([^%]]+)%s*%]$')
	
	return parts
end
 
return p
Advertisement