Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki
1.293
pagina's
Deze pagina heeft nog geen documentatie. Als je weet hoe het werkt, maak het dan alsjeblieft.
local p = {}
p.fixes = function( f )
	local args = f:getParent().args
	local project = args.project or 'MC'
	
	local argLen = 0
	for i in ipairs( args ) do
		argLen = i
	end
	
	local parentVersion = f:callParserFunction( '#dplvar', 'parentVersion' )
	if parentVersion == '' then
		parentVersion = f:callParserFunction( '#var', 'title' )
	end

	local headerAliases = {
		[';old'] = ';Van de releases voor ' .. parentVersion,
		[';dev'] = ';Van de ontwikkelingsversies van ' .. parentVersion,
		[';previous'] = ';Van de vorige ontwikkelingsversie',
		[';hotfix'] = ';Van de huidige versie, <i>hotfix</i>',
		[';private'] = ';Problemen met persoonlijke informatie',
		[';onwebsite'] = ';Gemarkeerd als opgelost in het artikel, maar niet in de bugtracker',
		[';unknown'] = ';Onbekend in welke versie, maar wel gemarkeerd als opgelost in ' .. parentVersion
	}
	
	local sections = {}
	local headers = {}
	local section = {}
	local issues = 0
	local index = {}
	local i = 1
	while i < argLen do
		local this = args[i]
		if this:match( '^;' ) then
			if #section > 0 then
				table.insert( sections, section )
				section = {}
			end
			
			local header = mw.text.trim( this )
			headers[#sections + 1] = headerAliases[header:lower()] or header
		else
			local issue = tonumber( this:match( '%d+' ) )
			if issue then
				table.insert( section, issue )
				issues = issues + 1
				index[issue] = i
			end
			
			i = i + 1
		end
		
		i = i + 1
	end
	if #section > 0 then
		table.insert( sections, section )
	end
	
	local list = {}
	for i, section in ipairs( sections ) do
		local header = headers[i]
		if header and header ~= '' then
			table.insert( list, header )
		end
		
		table.sort( section )
		for _, issue in ipairs( section ) do
			local title = mw.text.trim( args[index[issue] + 1] or '' )
			table.insert( list, '* [[' .. project .. 'bug:' .. issue .. '|' .. project:upper() .. '-' .. issue ..  ']] – ' .. title )
		end
	end

	-- For the sake of [[1.9]]
	local minecraft = 'Minecraft '
	if args.upcoming or args.noprefix then
		minecraft = ''
	elseif args.prefix then	
		minecraft = args.prefix .. ' '
	end
	
	-- If shownotice, text below will be shown above the rest.
	local notice = f:expandTemplate{ title = 'dablink', args = { '<sup>†</sup> markeert opgeloste bugs die ook in het artikel genoemd worden, <sup>‡</sup> markeert bugs die als opgelost zijn gemarkeerd in de bugtracker, maar niet in het artikel en <sup>⁂</sup> markeert opgeloste bugs volgens het artikel, maar niet als opgelost zijn gemarkeerd in de bugtracker.' } }
	local shownotice = ''
	if args.shownotice then
		shownotice = notice .. '\n'
	end
	
	local trackerQuery = {}
	local makeQuery = function( query, arg )
		if arg and arg ~= '' then
			table.insert( trackerQuery, query .. ' in ("' .. minecraft .. arg:gsub( ',%s*', '","' .. minecraft ) .. '")' )
		end
	end
	makeQuery( 'fixVersion', args.fixedin )
	makeQuery( 'fixVersion not', args.notfixedin )
	makeQuery( 'affectedVersion', args.affected )
	
	local text = issues .. (issues == 1 and ' bug opgelost' or ' bugs opgelost')
	if #trackerQuery > 0 then
		table.insert( trackerQuery, 'project = ' .. project:upper() )

		-- For the sake of [[1.9]]
		if not args.upcoming then
			table.insert( trackerQuery, 'resolution = Fixed' )
		end
		text = '[https://bugs.mojang.com/issues/?jql=' .. mw.uri.encode( table.concat( trackerQuery, ' AND ' ) .. ' ORDER BY key' ) .. ' ' .. text .. ']'
	end
	
	return shownotice .. ';' .. text .. '\n' .. table.concat( list, '\n' )
end
return p
Advertisement