Minecraft Wiki
Advertisement
Vertalingslijst overleg
Op deze pagina staan de Engelse Minecrafttermen met de Nederlandse vertaling.
Voeg deze pagina toe aan je volglijst om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

Dit project is opgezet om alle vertalingen in Minecraft toegankelijker te maken voor iedereen.

Doelen

Het project heeft de volgende doelen:

  • Up-to-date blijven met de vertalingen zoals deze zijn te vinden op Crowdin.
  • Het hebben van een zoekvak waarin voor vertalingen gezocht kan worden.
  • Het coderen van een script waarmee gemakkelijk vertalingen toegevoegd, gewijzigd en verwijderd kunnen worden.
    • Wanneer een vertaling verwijderd wordt, zou het handig zijn als deze toegevoegd wordt aan het kopje § Verwijderde regels.
    • Toegevoegde en gewijzigde vertalingen mogen op alfabetische volgorde staan van hun technische naam.

Deelnemers

Vertalingen

Gebruik Ctrl+F om te zoeken naar de term die je wilt hebben. Eventuele veranderingen in het menukopje 'overig' kunnen geplaatst worden op de overlegpagina. Voor andere veranderingen wijzen wij je door naar Crowdin. Hier haalt Mojang de vertalingen vandaan en kunnen er nieuwe suggesties voorgesteld worden.

De woorden die hieronder in de lijst staan zijn de vertalingen die in Minecraft: Javaeditie 1.15.1 gebruikt worden. Dit is de complete lijst die via het project Crowdin zijn aangemaakt.

Mist er een woord? Voeg deze dan toe aan de categorie overig. Als er geen vertaling bekend is, bespreek deze dan op de overlegpagina.

Overig

Engels Nederlands
air lucht
altitude hoogte
ambience sfeer
block entity / tile entity blokentiteit
breeding fokken
cavern grot
chunks segmenten
cloud wolk
crafting maken
dungeon kerker
file bestand
huge mushroom enorme paddenstoel
luminance helderheid
melee attack melee-aanval
ranged attack afstandsaanval
mining delven
moon maan
natural natuurlijk
nether nether
nether fortress netherfort
overworld bovenwereld
(Redstone) power Redstonekracht
powered (block) Redstonebekrachtigd (blok)
references referenties
scute hoornschild (suggestie; afwachten op crowdin correctie)
sky lucht
slice schijf
snowfall sneeuwbui
stronghold burcht
sun zon
thunderstorm onweersbui
void leegte

Vertalingen van Crowdin

Code Engels Nederlands
language.name English Nederlands
language.region United States Nederland
language.code en_us nl_nl
narrator.button.accessibility Accessibility Toegankelijkheid
narrator.button.language Language Taal
narrator.button.difficulty_lock Difficulty lock Moeilijkheidsvergrendeling
narrator.button.difficulty_lock.unlocked Unlocked Ontgrendeld
narrator.button.difficulty_lock.locked Locked Vergrendeld
narrator.screen.title Title Screen Hoofdmenu
narrator.controls.reset Reset %s button %s-knop resetten
narrator.controls.bound %s is bound to %s %s is gebonden aan %s
narrator.controls.unbound %s is not bound %s is niet gebonden
narrator.select Selected: %s %s geselecteerd
narrator.select.world Selected %s, last played: %s, %s, %s, version: %s %s geselecteerd; laatst gespeeld: %s, %s, %s; versie: %s
narrator.loading Loading: %s Laden: %s
narrator.loading.done Done Gereed
narrator.joining Joining Betreden
narration.suggestion.tooltip Selected suggestion %d out of %d: %s (%s) Suggestie %s van %s geselecteerd: %s (%s)
narration.suggestion Selected suggestion %d out of %d: %s Suggestie %s van %s geselecteerd: %s
gui.done Done Gereed
gui.cancel Cancel Annuleren
gui.back Back Terug
gui.toTitle Back to title screen Terug naar het hoofdmenu
gui.toMenu Back to server list Terug naar de serverlijst
gui.up Up Omhoog
gui.down Down Omlaag
gui.yes Yes Ja
gui.no No Nee
gui.none None Geen
gui.all All Alle
gui.ok Ok Oké
gui.proceed Proceed Doorgaan
gui.recipebook.moreRecipes Right Click for more Klik op de rechtermuisknop voor meer
gui.recipebook.toggleRecipes.all Showing all Alles wordt getoond
gui.recipebook.toggleRecipes.craftable Showing craftable Toon verwerkingsrecepten
gui.recipebook.toggleRecipes.smeltable Showing smeltable Toon smeltrecepten
gui.recipebook.toggleRecipes.blastable Showing blastable Toon hoogovenrecepten
gui.recipebook.toggleRecipes.smokable Showing smokable Toon rookrecepten
gui.narrate.button %s button %s: knop
gui.narrate.slider %s slider %s: schuifregelaar
gui.narrate.editBox %s edit box: %s %s: bewerkingsvak: %s
translation.test.none Hello, world! Hallo, wereld!
translation.test.complex Prefix, %s%2$s again %s and %1$s lastly %s and also %1$s again! Prefix, %s%2$s weer %s en %1$s ten slotte %s en ook %1$s weer!
translation.test.escape %%s %%%s %%%%s %%%%%s %%s %%%s %%%%s %%%%%s
translation.test.invalid hi % hallo %
translation.test.invalid2 hi % s hallo %s
translation.test.args %s %s %s %s
translation.test.world world wereld
menu.game Game Menu Spelmenu
menu.singleplayer Singleplayer Alleen spelen
menu.multiplayer Multiplayer Samen spelen
menu.online Minecraft Realms Minecraft Realms
menu.options Options... Instellingen...
menu.quit Quit Game Spel afsluiten
menu.returnToMenu Save and Quit to Title Opslaan en terug naar het hoofdmenu
menu.disconnect Disconnect Verbinding verbreken
menu.returnToGame Back to Game Terug naar het spel
menu.generatingLevel Generating world Wereld genereren
menu.loadingLevel Loading world Wereld laden
menu.savingLevel Saving world Wereld opslaan
menu.working Working... Bezig...
menu.savingChunks Saving chunks Chunks opslaan
menu.preparingSpawn Preparing spawn area: %s%% Spawngebied voorbereiden: %s%%
menu.loadingForcedChunks Loading forced chunks for dimension %s Geforceerd geladen chunks laden voor dimensie %s
menu.generatingTerrain Building terrain Terrein opbouwen
menu.convertingLevel Converting world Wereld omzetten
menu.respawning Respawning Respawnen
menu.shareToLan Open to LAN Openen voor LAN
menu.sendFeedback Give Feedback Feedback geven
menu.reportBugs Report Bugs Bugs rapporteren
menu.paused Game paused Spel gepauzeerd
optimizeWorld.confirm.title Optimize world Wereld optimaliseren
optimizeWorld.confirm.description This will attempt to optimize your world by making sure all data is stored in the most recent game format. This can take a very long time, depending on your world. Once done, your world may play faster but will no longer be compatible with older versions of the game. Are you sure you wish to proceed? Hiermee zal geprobeerd worden je wereld te optimaliseren, zodat alle data in het recentste spelformaat wordt opgeslagen. Dit kan heel lang duren, afhankelijk van de wereld. Wanneer dit klaar is, kan de wereld sneller zijn, maar is het niet langer compatibel met oudere versies van het spel. Weet je zeker dat je verder wilt gaan?
optimizeWorld.title Optimizing World '%s' Wereld '%s' optimaliseren
optimizeWorld.stage.counting Counting chunks... Chunks tellen...
optimizeWorld.stage.upgrading Upgrading all chunks... Alle chunks upgraden...
optimizeWorld.stage.finished Finishing up... Voltooien...
optimizeWorld.stage.failed Failed! :( Mislukt! :(
optimizeWorld.info.converted Upgraded chunks: %s Geüpgradede chunks: %s
optimizeWorld.info.skipped Skipped chunks: %s Overgeslagen chunks: %s
optimizeWorld.info.total Total chunks: %s Totaal aantal chunks: %s
selectWorld.title Select World Wereld selecteren
selectWorld.search search for worlds zoeken naar werelden
selectWorld.empty empty leeg
selectWorld.world World Wereld
selectWorld.select Play Selected World Wereld spelen
selectWorld.create Create New World Wereld creëren
selectWorld.recreate Re-Create Hercreëren
selectWorld.createDemo Play New Demo World Nieuwe demowereld spelen
selectWorld.delete Delete Verwijderen
selectWorld.edit Edit Bewerken
selectWorld.edit.title Edit World Wereld bewerken
selectWorld.edit.resetIcon Reset Icon Icoon resetten
selectWorld.edit.openFolder Open World Folder Wereldmap openen
selectWorld.edit.save Save Opslaan
selectWorld.edit.backup Make Backup Back-up maken
selectWorld.edit.backupFolder Open Backups Folder Back-upmap openen
selectWorld.edit.backupFailed Backup failed Back-up maken mislukt
selectWorld.edit.backupCreated Backed up: %s Back-up gemaakt van '%s'
selectWorld.edit.backupSize size: %s MB grootte: %sMB
selectWorld.edit.optimize Optimize World Wereld optimaliseren
selectWorld.deleteQuestion Are you sure you want to delete this world? Weet je zeker dat je deze wereld wilt verwijderen?
selectWorld.deleteWarning '%s' will be lost forever! (A long time!) '%s' zal voor eeuwig verloren gaan (en dat is lang)!
selectWorld.deleteButton Delete Verwijderen
selectWorld.conversion Must be converted! Moet worden omgezet!
selectWorld.newWorld New World Nieuwe wereld
selectWorld.enterName World Name Wereldnaam
selectWorld.resultFolder Will be saved in: Wordt opgeslagen in:
selectWorld.enterSeed Seed for the world generator Startwaarde voor de wereldgenerator
selectWorld.seedInfo Leave blank for a random seed Leeg laten voor een willekeurige startwaarde
selectWorld.cheats Cheats Cheats
selectWorld.customizeType Customize Aanpassen
selectWorld.version Version: Versie:
selectWorld.versionUnknown unknown onbekend
selectWorld.versionQuestion Do you really want to load this world? Wil je deze wereld echt laden?
selectWorld.versionWarning This world was last played in version %s and loading it in this version could cause corruption! Deze wereld is voor het laatst gespeeld in versie '%s' en het laden van de wereld in deze versie kan beschadigingen veroorzaken!
selectWorld.versionJoinButton Load Anyway Toch laden
selectWorld.backupQuestion Do you really want to load this world? Wil je deze wereld echt laden?
selectWorld.backupWarning This world was last played in version %s; you are on version %s. Please make a backup in case you experience world corruptions! Deze wereld werd voor het laatst gespeeld in %s; je gebruikt %s. Maak een back-up voor het geval je wereld beschadigingen oploopt!
selectWorld.backupQuestion.customized Customized worlds are no longer supported Aangepaste werelden worden niet langer ondersteund
selectWorld.backupWarning.customized Unfortunately, we do not support customized worlds in this version of Minecraft. We can still load this world and keep everything the way it was, but any newly generated terrain will no longer be customized. We're sorry for the inconvenience! We ondersteunen aangepaste werelden niet in deze versie van Minecraft. De wereld kan nog steeds geladen worden en alles houden zoals het was, maar nieuw terrein is niet langer aangepast. Het spijt ons voor het ongemak!
selectWorld.backupEraseCache Erase cached data Gecachete gegevens wissen
selectWorld.backupJoinConfirmButton Backup and load Back-up maken en laden
selectWorld.backupJoinSkipButton I know what I'm doing! Ik weet wat ik doe!
selectWorld.tooltip.fromNewerVersion1 World was saved in a newer version, Deze wereld is opgeslagen in een nieuwere versie.
selectWorld.tooltip.fromNewerVersion2 loading this world could cause problems! Het laden van de wereld in deze versie kan problemen veroorzaken!
selectWorld.tooltip.snapshot1 Don't forget to backup this world Vergeet niet om een back-up te maken van deze wereld
selectWorld.tooltip.snapshot2 before you load it in this snapshot. voordat je het gaat laden in deze snapshot.
selectWorld.tooltip.unsupported This world is no longer supported and can only be played in %s Deze wereld wordt niet langer ondersteund en kan alleen worden gespeeld in %s
selectWorld.unable_to_load Unable to load worlds Werelden laden mislukt
selectWorld.futureworld.error.title An error occured! Er is een fout opgetreden!
selectWorld.futureworld.error.text Something went wrong while trying to load a world from a future version. This was a risky operation to begin with, sorry it didn't work. Iets ging verkeerd tijdens het laden van een wereld uit een toekomstige versie. Dit was, om te beginnen, al risicovol. Het spijt ons dat het niet werkte.
selectWorld.recreate.error.title An error occured! Er is een fout opgetreden!
selectWorld.recreate.error.text Something went wrong while trying to recreate a world. Iets ging verkeerd bij het hercreëren van een wereld.
selectWorld.recreate.customized.title Customized worlds are no longer supported Aangepaste werelden worden niet langer ondersteund
selectWorld.recreate.customized.text Customized worlds are no longer supported in this version of Minecraft. We can try to recreate it with the same seed and properties, but any terrain customizations will be lost. We're sorry for the inconvenience! Aangepaste werelden worden niet langer ondersteund in deze versie van Minecraft. We kunnen proberen de wereld opnieuw te creëren met dezelfde beginwaarde en eigenschappen, maar terreinaanpassingen gaan verloren. Het spijt ons voor het ongemak!
selectWorld.load_folder_access Unable to read or access folder where game worlds are saved! Geen toegang tot map waar spelwerelden worden opgeslagen!
createWorld.customize.presets Presets Sjablonen
createWorld.customize.presets.title Select a Preset Sjabloon selecteren
createWorld.customize.presets.select Use Preset Sjabloon gebruiken
createWorld.customize.presets.share Want to share your preset with someone? Use the below box! Wil je je sjabloon met iemand delen? Gebruik het vak hieronder!
createWorld.customize.presets.list Alternatively, here's some we made earlier! Hier zijn er ook een paar die wij hebben gemaakt!
createWorld.customize.flat.title Superflat Customization Supervlak aanpassen
createWorld.customize.flat.tile Layer Material Laagmateriaal
createWorld.customize.flat.height Height Hoogte
createWorld.customize.flat.removeLayer Remove Layer Laag verwijderen
createWorld.customize.flat.layer.top Top - %s Bovenaan - %s
createWorld.customize.flat.layer %s %s
createWorld.customize.flat.layer.bottom Bottom - %s Onderaan - %s
createWorld.customize.buffet.title Buffet world customization Buffetwereldaanpassing
createWorld.customize.buffet.generatortype World generator: Wereldgenerator:
createWorld.customize.buffet.generator Please select a generator type Selecteer een generatortype
createWorld.customize.buffet.biome Please select a biome Selecteer een klimaat
createWorld.customize.preset.classic_flat Classic Flat Klassiek vlak
createWorld.customize.preset.tunnelers_dream Tunnelers' Dream Mijnwerkersdroom
createWorld.customize.preset.water_world Water World Waterwereld
createWorld.customize.preset.overworld Overworld Bovenwereld
createWorld.customize.preset.snowy_kingdom Snowy Kingdom Besneeuwd koninkrijk
createWorld.customize.preset.bottomless_pit Bottomless Pit Bodemloze put
createWorld.customize.preset.desert Desert Woestijn
createWorld.customize.preset.redstone_ready Redstone Ready Klaar voor Redstone
createWorld.customize.preset.the_void The Void De leegte
createWorld.customize.custom.page0 Basic Settings Basisinstellingen
createWorld.customize.custom.page1 Ore Settings Ertsinstellingen
createWorld.customize.custom.page2 Advanced Settings (Expert Users Only!) Geavanceerde instellingen (alleen voor ervaren gebruikers!)
createWorld.customize.custom.page3 Extra Advanced Settings (Expert Users Only!) Extra geavanceerde instellingen (alleen voor ervaren gebruikers!)
createWorld.customize.custom.randomize Randomize Willekeurig
createWorld.customize.custom.prev Previous Page Vorige
createWorld.customize.custom.next Next Page Volgende
createWorld.customize.custom.defaults Defaults Standaardwaarden
createWorld.customize.custom.confirm1 This will overwrite your current Dit overschrijft je huidige
createWorld.customize.custom.confirm2 settings and cannot be undone. instellingen en kan niet ongedaan worden gemaakt.
createWorld.customize.custom.confirmTitle Warning! Waarschuwing!
createWorld.customize.custom.mainNoiseScaleX Main Noise Scale X Hoofdruisschaal X
createWorld.customize.custom.mainNoiseScaleY Main Noise Scale Y Hoofdruisschaal Y
createWorld.customize.custom.mainNoiseScaleZ Main Noise Scale Z Hoofdruisschaal Z
createWorld.customize.custom.depthNoiseScaleX Depth Noise Scale X Diepte ruisschaal X
createWorld.customize.custom.depthNoiseScaleZ Depth Noise Scale Z Diepte ruisschaal Z
createWorld.customize.custom.depthNoiseScaleExponent Depth Noise Exponent Diepte ruisexponent
createWorld.customize.custom.baseSize Depth Base Size Basisgrootte
createWorld.customize.custom.coordinateScale Coordinate Scale Coördinatenschaal
createWorld.customize.custom.heightScale Height Scale Hoogteschaal
createWorld.customize.custom.stretchY Height Stretch Hoogte uitrekken
createWorld.customize.custom.upperLimitScale Upper Limit Scale Bovengrens schaal
createWorld.customize.custom.lowerLimitScale Lower Limit Scale Ondergrens schaal
createWorld.customize.custom.biomeDepthWeight Biome Depth Weight Gewicht klimaatdiepte
createWorld.customize.custom.biomeDepthOffset Biome Depth Offset Klimaatdiepteverplaatsing
createWorld.customize.custom.biomeScaleWeight Biome Scale Weight Gewicht klimaatschaal
createWorld.customize.custom.biomeScaleOffset Biome Scale Offset Klimaatschaalverplaatsing
createWorld.customize.custom.seaLevel Sea Level Zeeniveau
createWorld.customize.custom.useCaves Caves Grotten
createWorld.customize.custom.useStrongholds Strongholds Burchten
createWorld.customize.custom.useVillages Villages Dorpen
createWorld.customize.custom.useMineShafts Mineshafts Mijnschachten
createWorld.customize.custom.useTemples Temples Tempels
createWorld.customize.custom.useOceanRuins Ocean Ruins Verdronken ruïnes
createWorld.customize.custom.useMonuments Ocean Monuments Oceaanmonumenten
createWorld.customize.custom.useMansions Woodland Mansions Boslandhuizen
createWorld.customize.custom.useRavines Ravines Ravijnen
createWorld.customize.custom.useDungeons Dungeons Kerkers
createWorld.customize.custom.dungeonChance Dungeon Count Kerkeraantal
createWorld.customize.custom.useWaterLakes Water Lakes Watermeren
createWorld.customize.custom.waterLakeChance Water Lake Rarity Zeldzaamheid watermeren
createWorld.customize.custom.useLavaLakes Lava Lakes Lavameren
createWorld.customize.custom.lavaLakeChance Lava Lake Rarity Zeldzaamheid lavameren
createWorld.customize.custom.useLavaOceans Lava Oceans Lavaoceanen
createWorld.customize.custom.fixedBiome Biome Klimaat
createWorld.customize.custom.biomeSize Biome Size Klimaatgrootte
createWorld.customize.custom.riverSize River Size Riviergrootte
createWorld.customize.custom.size Spawn Size Adergrootte
createWorld.customize.custom.count Spawn Tries Spawnpogingen
createWorld.customize.custom.minHeight Min. Height Minimale hoogte
createWorld.customize.custom.maxHeight Max. Height Maximale hoogte
createWorld.customize.custom.center Center Height Centrumhoogte
createWorld.customize.custom.spread Spread Height Verspreidingshoogte
createWorld.customize.custom.presets.title Customize World Presets Wereldsjablonen aanpassen
createWorld.customize.custom.presets Presets Sjablonen
createWorld.customize.custom.preset.waterWorld Water World Waterwereld
createWorld.customize.custom.preset.isleLand Isle Land Luchteilanden
createWorld.customize.custom.preset.caveDelight Caver's Delight Grottengenot
createWorld.customize.custom.preset.mountains Mountain Madness Bergenwaanzin
createWorld.customize.custom.preset.drought Drought Droogte
createWorld.customize.custom.preset.caveChaos Caves of Chaos Grotten der chaos
createWorld.customize.custom.preset.goodLuck Good Luck Succes
gameMode.survival Survival Mode Overlevingsmodus
gameMode.creative Creative Mode Creatieve modus
gameMode.adventure Adventure Mode Avontuurmodus
gameMode.spectator Spectator Mode Toeschouwermodus
gameMode.hardcore Hardcore Mode! Hardcoremodus!
gameMode.changed Your game mode has been updated to %s Jouw spelmodus is veranderd naar %s
spectatorMenu.previous_page Previous Page Vorige pagina
spectatorMenu.next_page Next Page Volgende pagina
spectatorMenu.close Close Menu Menu sluiten
spectatorMenu.teleport Teleport to Player Teleporteer naar een speler
spectatorMenu.teleport.prompt Select a player to teleport to Selecteer een speler om naar te teleporteren
spectatorMenu.team_teleport Teleport to Team Member Teleporteer naar een teamlid
spectatorMenu.team_teleport.prompt Select a team to teleport to Selecteer een team om naar te teleporteren
spectatorMenu.root.prompt Press a key to select a command, and again to use it. Druk op een knop om een opdracht te selecteren, daarna nogmaals om het te gebruiken.
selectWorld.gameMode Game Mode Spelmodus
selectWorld.gameMode.survival Survival Overleven
selectWorld.gameMode.survival.line1 Search for resources, crafting, gain Zoek grondstoffen, maak gereedschap, verzamel
selectWorld.gameMode.survival.line2 levels, health and hunger ervaringspunten en strijd om te overleven
selectWorld.gameMode.creative Creative Creatief
selectWorld.gameMode.creative.line1 Unlimited resources, free flying and Onbeperkte grondstoffen, vrij rondvliegen en
selectWorld.gameMode.creative.line2 destroy blocks instantly onmiddellijk blokken vernietigen
selectWorld.gameMode.spectator Spectator Toeschouwer
selectWorld.gameMode.spectator.line1 You can look but don't touch Je kan kijken, maar niet aanraken
selectWorld.gameMode.spectator.line2
selectWorld.gameMode.hardcore Hardcore Hardcore
selectWorld.gameMode.hardcore.line1 Same as survival mode, locked at hardest Net als de overlevingsmodus, vastgezet op het moeilijkste
selectWorld.gameMode.hardcore.line2 difficulty, and one life only niveau en slechts één leven
selectWorld.gameMode.adventure Adventure Avontuur
selectWorld.gameMode.adventure.line1 Same as survival mode, but blocks can't Net als de overlevingsmodus, maar blokken kunnen niet
selectWorld.gameMode.adventure.line2 be added or removed geplaatst of verwijderd worden
selectWorld.moreWorldOptions More World Options... Meer wereldinstellingen...
selectWorld.mapFeatures Generate Structures: Bouwwerken genereren:
selectWorld.mapFeatures.info Villages, dungeons etc Dorpen, kerkers, etc.
selectWorld.mapType World Type: Wereldtype:
selectWorld.mapType.normal Normal Normaal
selectWorld.allowCommands Allow Cheats: Cheats toestaan:
selectWorld.allowCommands.info Commands like /gamemode, /experience Opdrachten zoals /gamemode en /experience
selectWorld.hardcoreMode Hardcore: Hardcore:
selectWorld.hardcoreMode.info World is deleted upon death Wereld wordt verwijderd na doodgaan
selectWorld.bonusItems Bonus Chest: Bonuskist:
generator.default Default Standaard
generator.flat Superflat Supervlak
generator.largeBiomes Large Biomes Grote klimaten
generator.amplified AMPLIFIED VERSTERKT
generator.customized Customized Aangepast
generator.debug_all_block_states Debug Mode Debugmodus
generator.amplified.info Notice: Just for fun, requires beefy computer Let op: gewoon voor de lol, vereist krachtige computer
generator.buffet Buffet Buffet
selectServer.title Select Server Server selecteren
selectServer.empty empty leeg
selectServer.select Join Server Server bezoeken
selectServer.direct Direct Connect Direct verbinden
selectServer.edit Edit Bewerken
selectServer.delete Delete Verwijderen
selectServer.add Add Server Server toevoegen
selectServer.defaultName Minecraft Server Minecraftserver
selectServer.deleteQuestion Are you sure you want to remove this server? Weet je zeker dat je deze server wilt verwijderen?
selectServer.deleteWarning '%s' will be lost forever! (A long time!) '%s' zal voor eeuwig verloren zijn (en dat is lang)!
selectServer.deleteButton Delete Verwijderen
selectServer.refresh Refresh Vernieuwen
selectServer.hiddenAddress (Hidden) (Verborgen)
addServer.title Edit Server Info Serverinformatie bewerken
addServer.enterName Server Name Servernaam
addServer.enterIp Server Address Serveradres
addServer.add Done Gereed
addServer.hideAddress Hide Address Adres verbergen
addServer.resourcePack Server Resource Packs Serverbronpaketten
addServer.resourcePack.enabled Enabled Ingeschakeld
addServer.resourcePack.disabled Disabled Uitgeschakeld
addServer.resourcePack.prompt Prompt Vragen
lanServer.title LAN World LAN-wereld
lanServer.scanning Scanning for games on your local network Scannen naar spellen op je lokale netwerk
lanServer.start Start LAN World LAN-wereld starten
lanServer.otherPlayers Settings for Other Players Instellingen voor andere spelers
mcoServer.title Minecraft Online World Minecraft Online-wereld
multiplayer.title Play Multiplayer Samen spelen
multiplayer.connect Connect Verbinden
multiplayer.ipinfo Enter the IP of a server to connect to it: Voer het adres van een server in om te verbinden:
multiplayer.texturePrompt.line1 This server recommends the use of a custom resource pack. Deze server raadt aan een aangepast bronpakket te gebruiken.
multiplayer.texturePrompt.line2 Would you like to download and install it automagically? Wil je het automatisch downloaden en installeren?
multiplayer.downloadingTerrain Loading terrain... Terrein laden...
multiplayer.downloadingStats Downloading statistics... Statistieken downloaden...
multiplayer.stopSleeping Leave Bed Opstaan
multiplayer.message_not_delivered Can't deliver chat message starting with %s, check server logs Chatbericht ontvangen mislukt; controleer de serverlogboeken. Hier is de versie zonder opmaak: %s
multiplayer.player.joined %s joined the game %s is het spel binnengekomen
multiplayer.player.joined.renamed %s (formerly known as %s) joined the game %s (voorheen bekend als %s) is het spel binnengekomen
multiplayer.player.left %s left the game %s heeft het spel verlaten
multiplayer.status.and_more ... and %s more ... ...en nog %s andere speler(s)...
multiplayer.status.cancelled Cancelled Geannuleerd
multiplayer.status.cannot_connect Can't connect to server Verbinding maken met server mislukt
multiplayer.status.cannot_resolve Can't resolve hostname Omzetten van hostnaam mislukt
multiplayer.status.client_out_of_date Client out of date! Client is verouderd!
multiplayer.status.finished Finished Voltooid
multiplayer.status.no_connection (no connection) (geen verbinding)
multiplayer.status.old Old Oud
multiplayer.status.pinging Pinging... Pingen...
multiplayer.status.quitting Quitting Afmelden
multiplayer.status.server_out_of_date Server out of date! Server is verouderd!
multiplayer.status.unknown ??? ???
multiplayer.status.unrequested Received unrequested status Ongevraagde status ontvangen
multiplayer.status.request_handled Status requst has been handled Statusaanvraag is behandeld
multiplayer.disconnect.authservers_down Authentication servers are down. Please try again later, sorry! Verificatieservers werken niet. Probeer het later opnieuw!
multiplayer.disconnect.banned You are banned from this server Je bent geblokkeerd op deze server
multiplayer.disconnect.banned.reason You are banned from this server.\nReason: %s Je bent geblokkeerd op deze server. Reden: %s
multiplayer.disconnect.banned.expiration \nYour ban will be removed on %s \nDe blokkade verloopt op %s
multiplayer.disconnect.banned_ip.reason Your IP address is banned from this server.\nReason: %s Jouw IP-adres is geblokkeerd op deze server. Reden: %s
multiplayer.disconnect.banned_ip.expiration \nYour ban will be removed on %s \nDe blokkade verloopt op %s
multiplayer.disconnect.duplicate_login You logged in from another location Je hebt ingelogd vanaf een andere locatie
multiplayer.disconnect.flying Flying is not enabled on this server Vliegen is uitgeschakeld op deze server
multiplayer.disconnect.generic Disconnected Verbinding verbroken
multiplayer.disconnect.idling You have been idle for too long! Je hebt te lang stil gestaan!
multiplayer.disconnect.illegal_characters Illegal characters in chat Ongeldige karakters in de chat
multiplayer.disconnect.invalid_entity_attacked Attempting to attack an invalid entity Er werd geprobeerd een ongeldig entiteit aan te vallen
multiplayer.disconnect.invalid_player_movement Invalid move player packet received Ongeldig pakket voor bewegende speler ontvangen
multiplayer.disconnect.invalid_vehicle_movement Invalid move vehicle packet received Ongeldig pakket voor bewegend voertuig ontvangen
multiplayer.disconnect.ip_banned You have been IP banned from this server Jouw IP-adres is geblokkeerd op deze server
multiplayer.disconnect.kicked Kicked by an operator Uit de server gezet door een beheerder
multiplayer.disconnect.outdated_client Outdated client! Please use %s Verouderde clientversie! Gebruik versie %s
multiplayer.disconnect.outdated_server Outdated server! I'm still on %s Verouderde serverversie! Ik gebruik versie %s
multiplayer.disconnect.server_shutdown Server closed Server is gesloten
multiplayer.disconnect.slow_login Took too long to log in Het duurde te lang om in te loggen
multiplayer.disconnect.unverified_username Failed to verify username! Het verifiëren van de gebruikersnaam is mislukt!
multiplayer.disconnect.not_whitelisted You are not white-listed on this server! Je staat niet op de witte lijst van deze server!
multiplayer.disconnect.server_full The server is full! De server is vol!
multiplayer.disconnect.name_taken That name is already taken Deze naam is al in gebruik
multiplayer.disconnect.unexpected_query_response Unexpected custom data from client Onverwachte aangepaste data van client
chat.editBox chat chat
chat.cannotSend Cannot send chat message Chatbericht verzenden mislukt
chat.type.text <%s> %s <%s> %s
chat.type.text.narrate %s says %s %s zegt %s
chat.type.emote * %s %s * %s %s
chat.type.announcement [%s] %s [%s] %s
chat.type.admin [%s: %s] [%s: %s]
chat.type.advancement.task %s has made the advancement %s %s heeft vooruitgang %s behaald
chat.type.advancement.challenge %s has completed the challenge %s %s heeft uitdaging %s voltooid
chat.type.advancement.goal %s has reached the goal %s %s heeft doel %s bereikt
chat.type.team.text %s <%s> %s %s <%s> %s
chat.type.team.sent -> %s <%s> %s -> %s <%s> %s
chat.type.team.hover Message Team Bericht sturen naar team
chat.link.confirm Are you sure you want to open the following website? Weet je zeker dat je de volgende website wilt openen?
chat.link.warning Never open links from people that you don't trust! Open nooit links van mensen die je niet vertrouwt!
chat.copy Copy to Clipboard Kopiëren naar klembord
chat.copy.click Click to copy to Clipboard Klik om naar klembord te kopiëren
chat.link.confirmTrusted Do you want to open this link or copy it to your clipboard? Wil je deze link openen of kopiëren naar je klembord?
chat.link.open Open in browser Openen in browser
chat.coordinates %s, %s, %s %s, %s, %s
chat.coordinates.tooltip Click to teleport Klik om te teleporteren
menu.playdemo Play Demo World Demowereld spelen
menu.resetdemo Reset Demo World Demowereld resetten
demo.day.1 This demo will last five game days, do your best! Deze demo duurt vijf speldagen, doe je best!
demo.day.2 Day Two Dag twee
demo.day.3 Day Three Dag drie
demo.day.4 Day Four Dag vier
demo.day.5 This is your last day! Dit is je laatste dag!
demo.day.warning Your time is almost up! Je tijd is bijna om!
demo.day.6 You have passed your fifth day, use %s to save a screenshot of your creation Je vijfde dag is voorbij; gebruik %s om een schermafbeelding van je creatie te maken
demo.reminder The demo time has expired, buy the game to continue or start a new world! De demoperiode is verlopen. Koop het spel om verder te gaan of begin een nieuwe wereld!
demo.remainingTime Remaining time: %s Resterende tijd: %s
demo.demoExpired Demo time's up! De demotijd zit erop!
demo.help.movement Use the %1$s, %2$s, %3$s, %4$s keys and the mouse to move around Gebruik %1$s, %2$s, %3$s, %4$s en de muis om rond te lopen
demo.help.movementShort Move by pressing the %1$s, %2$s, %3$s, %4$s keys Beweeg door op %1$s, %2$s, %3$s of %4$s te drukken.
demo.help.movementMouse Look around using the mouse Kijk rond met de muis
demo.help.jump Jump by pressing the %1$s key Spring door op %1$s te drukken
demo.help.inventory Use the %1$s key to open your inventory Gebruik %1$s om je inventaris te openen
demo.help.title Minecraft Demo Mode Minecraftdemomodus
demo.help.fullWrapped This demo will last 5 ingame days (about 1 hour and 40 minutes of real time). Check the advancements for hints! Have fun! De demo duurt vijf dagen in het spel (ongeveer 1 uur en 40 minuten). Bekijk de vooruitgang voor hints! Veel plezier!
demo.help.buy Purchase Now! Nu kopen!
demo.help.later Continue Playing! Verder spelen!
connect.connecting Connecting to the server... Verbinden met de server...
connect.aborted Aborted Afgebroken
connect.authorizing Logging in... Aanmelden...
connect.negotiating Negotiating... Onderhandelen...
connect.encrypting Encrypting... Versleutelen...
connect.joining Joining world... Wereld betreden...
connect.failed Failed to connect to the server Verbinden met server mislukt
disconnect.genericReason %s %s
disconnect.disconnected Disconnected by Server Verbinding verbroken door server
disconnect.lost Connection Lost Verbinding verloren
disconnect.kicked Was kicked from the game is uit het spel gezet
disconnect.timeout Timed out Geen respons
disconnect.closed Connection closed Verbinding verbroken
disconnect.loginFailed Failed to log in Aanmelden mislukt
disconnect.loginFailedInfo Failed to log in: %s Aanmelden mislukt: %s
disconnect.loginFailedInfo.serversUnavailable The authentication servers are currently down for maintenance. De verificatieservers staan momenteel uit vanwege werkzaamheden.
disconnect.loginFailedInfo.invalidSession Invalid session (Try restarting your game and the launcher) Ongeldige sessie (probeer het spel en de launcher opnieuw te starten)
disconnect.quitting Quitting Afmelden
disconnect.endOfStream End of stream Einde gegevensoverdracht
disconnect.overflow Buffer overflow Bufferoverloop
disconnect.spam Kicked for spamming Eruit gezet voor spammen
soundCategory.master Master Volume Hoofdvolume
soundCategory.music Music Muziek
soundCategory.record Jukebox/Note Blocks Jukebox/nootblokken
soundCategory.weather Weather Weer
soundCategory.hostile Hostile Creatures Vijandige wezens
soundCategory.neutral Friendly Creatures Vriendelijke wezens
soundCategory.player Players Spelers
soundCategory.block Blocks Blokken
soundCategory.ambient Ambient/Environment Omgeving
soundCategory.voice Voice/Speech Stem/Spraak
record.nowPlaying Now playing: %s Nu aan het spelen: %s
options.off OFF UIT
options.on ON AAN
options.visible Shown Zichtbaar
options.hidden Hidden Verborgen
options.title Options Instellingen
options.controls Controls... Besturing...
options.video Video Settings... Grafische instellingen...
options.language Language... Taal...
options.sounds Music & Sounds... Muziek & geluiden...
options.sounds.title Music & Sound Options Muziek- en geluidinstellingen
options.languageWarning Language translations may not be 100%% accurate Vertalingen zijn mogelijk onnauwkeurig
options.videoTitle Video Settings Grafische instellingen
options.mouse_settings Mouse Settings... Muisinstellingen...
options.mouse_settings.title Mouse Settings Muisinstellingen
options.customizeTitle Customize World Settings Wereldinstellingen aanpassen
options.music Music Muziek
options.sound Sound Geluid
options.invertMouse Invert Mouse Muis spiegelen
options.fov FOV Gezichtsveld
options.fov.min Normal Normaal
options.fov.max Quake Pro Quake Pro
options.biomeBlendRadius Biome Blend Klimaatovergang
options.biomeBlendRadius.1 OFF (Fastest) UIT (snelst)
options.biomeBlendRadius.3 3x3 (Fast) 3×3 (snel)
options.biomeBlendRadius.5 5x5 (Normal) 5×5 (normaal)
options.biomeBlendRadius.7 7x7 (High) 7×7 (hoog)
options.biomeBlendRadius.9 9x9 (Very High) 9×9 (heel hoog)
options.biomeBlendRadius.11 11x11 (Extreme) 11×11 (extreem)
options.biomeBlendRadius.13 13x13 (Showoff) 13×13 (uitslover)
options.biomeBlendRadius.15 15x15 (Maximum) 15×15 (maximum)
options.gamma Brightness Helderheid
options.gamma.min Moody Donker
options.gamma.max Bright Helder
options.sensitivity Sensitivity Gevoeligheid
options.sensitivity.min *yawn* *gaap*
options.sensitivity.max HYPERSPEED!!! SUPERSNEL!!!
options.renderDistance Render Distance Weergavebereik
options.viewBobbing View Bobbing Loopbeweging
options.ao Smooth Lighting Zachte belichting
options.ao.off OFF UIT
options.ao.min Minimum Minimum
options.ao.max Maximum Maximum
options.anaglyph 3D Anaglyph 3D-anaglyph
options.chunks %s chunks %s chunks
options.framerate %s fps %s fps
options.framerateLimit Max Framerate Max. framerate
options.framerateLimit.max Unlimited Onbeperkt
options.difficulty Difficulty Niveau
options.difficulty.peaceful Peaceful Vredig
options.difficulty.easy Easy Makkelijk
options.difficulty.normal Normal Normaal
options.difficulty.hard Hard Moeilijk
options.difficulty.hardcore Hardcore Hardcore
options.graphics Graphics Graphics
options.graphics.fancy Fancy Fraai
options.graphics.fast Fast Snel
options.clouds.fancy Fancy Fraai
options.clouds.fast Fast Snel
options.guiScale GUI Scale GUI-schaal
options.guiScale.auto Auto Automatisch
options.renderClouds Clouds Wolken
options.particles Particles Deeltjes
options.particles.all All Alles
options.particles.decreased Decreased Verminderd
options.particles.minimal Minimal Minimaal
options.multiplayer.title Multiplayer Settings... Instellingen voor samen spelen...
options.chat.title Chat Settings... Chatinstellingen...
options.chat.visibility Chat Chat
options.chat.visibility.full Shown Zichtbaar
options.chat.visibility.system Commands Only Alleen opdrachten
options.chat.visibility.hidden Hidden Verborgen
options.chat.color Colors Kleuren
options.chat.opacity Chat Text Opacity Chattekstdoorzichtigheid
options.chat.links Web Links Links
options.chat.links.prompt Prompt on Links Vragen bij links
options.chat.scale Scale Schaal
options.chat.width Width Breedte
options.chat.height.focused Focused Height Hoogte actief
options.chat.height.unfocused Unfocused Height Hoogte inactief
options.accessibility.title Accessibility Settings... Toegankelijkheidsinstellingen...
options.accessibility.text_background Text Background Tekstachtergrond
options.accessibility.text_background.chat Chat Chat
options.accessibility.text_background.everywhere Everywhere Overal
options.accessibility.text_background_opacity Text Background Opacity Tekstachtergronddoorzichtigheid
options.key.toggle Toggle Omschakelen
options.key.hold Hold Vasthouden
options.skinCustomisation Skin Customization... Skin aanpassen...
options.skinCustomisation.title Skin Customization Skin aanpassen
options.modelPart.cape Cape Cape
options.modelPart.hat Hat Hoed
options.modelPart.jacket Jacket Jas
options.modelPart.left_sleeve Left Sleeve Linkermouw
options.modelPart.right_sleeve Right Sleeve Rechtermouw
options.modelPart.left_pants_leg Left Pants Leg Linker broekspijp
options.modelPart.right_pants_leg Right Pants Leg Rechter broekspijp
options.snooper Allow Snooper Dataverzameling
options.snooper.view Snooper Settings... Dataverzameling...
options.snooper.title Feed us data! Deel data met ons!
options.snooper.desc We always want to improve Minecraft and, to help us do that, we'd like to collect some information. This lets us know what hardware to support and where the big problems are. It also gives us a sense of the size of our active player base, so we know if we're doing a good job. You can view all the information we collect below. If you want to opt out then you can simply toggle it off! Wij willen altijd Minecraft verbeteren. Om ons daarbij te helpen willen we wat informatie verzamelen. Dit laat ons weten welke hardware wij moeten ondersteunen en waar de grote problemen zijn. Het geeft ons ook een indicatie van de actieve spelersbasis, om te zien of we ons werk goed doen. Je kunt alle informatie die wij verzamelen hieronder zien. Als je dit niet wilt, kun je het uitzetten!
options.resourcepack Resource Packs... Bronpakketten...
options.fullscreen Fullscreen Volledig scherm
options.vsync Use VSync VSync gebruiken
options.vbo Use VBOs VBO's gebruiken
options.touchscreen Touchscreen Mode Touchscreenmodus
options.reducedDebugInfo Reduced Debug Info Minder debug-informatie
options.entityShadows Entity Shadows Schaduwen van entiteiten
options.mainHand Main Hand Hoofdhand
options.mainHand.left Left Links
options.mainHand.right Right Rechts
options.attackIndicator Attack Indicator Aanvalsindicator
options.attack.crosshair Crosshair Vizier
options.attack.hotbar Hotbar Actiebalk
options.showSubtitles Show Subtitles Ondertiteling weergeven
options.realmsNotifications Realms Notifications Realms-meldingen
options.autoJump Auto-Jump Automatisch springen
options.autoSuggestCommands Command Suggestions Opdrachtsuggesties
options.discrete_mouse_scroll Discrete Scrolling Discreet scrollen
options.mouseWheelSensitivity Scroll Sensitivity Scrollgevoeligheid
options.rawMouseInput Raw input Onbewerkte invoer
options.narrator Narrator Verteller
options.narrator.off OFF UIT
options.narrator.all Narrates all Vertelt alles
options.narrator.chat Narrates chat Vertelt chatberichten
options.narrator.system Narrates system Vertelt systeemberichten
options.narrator.notavailable Not available Niet beschikbaar
options.fullscreen.resolution Fullscreen Resolution Volledigschermresolutie
options.fullscreen.unavailable Setting unavailable Instelling niet beschikbaar
options.fullscreen.current Current Huidig
options.mipmapLevels Mipmap Levels Detailniveaus
options.forceUnicodeFont Force Unicode Font Unicode forceren
narrator.toast.disabled Narrator Disabled Verteller uitgeschakeld
narrator.toast.enabled Narrator Enabled Verteller ingeschakeld
difficulty.lock.title Lock World Difficulty Wereldniveau vergrendelen
difficulty.lock.question Are you sure you want to lock the difficulty of this world? This will set this world to always be %1$s, and you will never be able to change that again. Weet je zeker dat je het niveau van deze wereld wilt vergrendelen? Dit zal de wereld vergrendelen op %1$s en je kunt dit later niet meer wijzigen.
title.oldgl.eol.line1 Old graphics card detected; this WILL prevent you from Oude videokaart gedetecteerd; dit ZAL voorkomen dat je
title.oldgl.eol.line2 playing future updates as OpenGL 2.0 will be required! toekomstige versies kan spelen wanneer OpenGL 2.0 vereist is!
title.oldgl.deprecation.line1 Old graphics card detected; this may prevent you from Oude videokaart gedetecteerd; dit kan voorkomen dat je
title.oldgl.deprecation.line2 playing in the future as OpenGL 3.2 will be required! toekomstige versies kan spelen wanneer OpenGL 3.2 vereist is!
controls.title Controls Besturing
controls.reset Reset Resetten
controls.resetAll Reset Keys Toetsen resetten
key.sprint Sprint Sprinten
key.forward Walk Forwards Vooruit lopen
key.left Strafe Left Zijwaarts naar links
key.back Walk Backwards Achteruit lopen
key.right Strafe Right Zijwaarts naar rechts
key.jump Jump Springen
key.inventory Open/Close Inventory Openen/sluiten inventaris
key.drop Drop Selected Item Geselecteerde voorwerp laten vallen
key.swapHands Swap Item In Hands Wissel voorwerp van hand
key.chat Open Chat Chat openen
key.sneak Sneak Sluipen
key.playerlist List Players Spelerslijst
key.attack Attack/Destroy Aanvallen/vernietigen
key.use Use Item/Place Block Voorwerp gebruiken/blok plaatsen
key.pickItem Pick Block Blok kiezen
key.command Open Command Opdrachtregel openen
key.screenshot Take Screenshot Schermafbeelding maken
key.togglePerspective Toggle Perspective Perspectief omschakelen
key.smoothCamera Toggle Cinematic Camera Filmische camera omschakelen
key.fullscreen Toggle Fullscreen Volledig scherm omschakelen
key.spectatorOutlines Highlight Players (Spectators) Spelers markeren (toeschouwers)
key.hotbar.1 Hotbar Slot 1 Werkbalkvak 1
key.hotbar.2 Hotbar Slot 2 Werkbalkvak 2
key.hotbar.3 Hotbar Slot 3 Werkbalkvak 3
key.hotbar.4 Hotbar Slot 4 Werkbalkvak 4
key.hotbar.5 Hotbar Slot 5 Werkbalkvak 5
key.hotbar.6 Hotbar Slot 6 Werkbalkvak 6
key.hotbar.7 Hotbar Slot 7 Werkbalkvak 7
key.hotbar.8 Hotbar Slot 8 Werkbalkvak 8
key.hotbar.9 Hotbar Slot 9 Werkbalkvak 9
key.saveToolbarActivator Save Toolbar Activator Werkbalkactivator opslaan
key.loadToolbarActivator Load Toolbar Activator Werkbalkactivator laden
key.advancements Advancements Vooruitgangen
key.categories.movement Movement Beweging
key.categories.misc Miscellaneous Diversen
key.categories.multiplayer Multiplayer Samen spelen
key.categories.gameplay Gameplay Gameplay
key.categories.ui Game Interface Spelinterface
key.categories.inventory Inventory Inventaris
key.categories.creative Creative Mode Creatief
key.mouse.left Left Button Linkermuisknop
key.mouse.right Right Button Rechtermuisknop
key.mouse.middle Middle Button Middelste muisknop
key.mouse Button %1$s Knop %1$s
key.keyboard.unknown Not bound Niet ingesteld
key.keyboard.apostrophe ' '
key.keyboard.backslash \\ \\
key.keyboard.backspace Backspace Backspace
key.keyboard.comma , ,
key.keyboard.delete Delete Del
key.keyboard.end End End
key.keyboard.enter Enter Enter
key.keyboard.equal = =
key.keyboard.escape Escape Escape
key.keyboard.f1 F1 F1
key.keyboard.f2 F2 F2
key.keyboard.f3 F3 F3
key.keyboard.f4 F4 F4
key.keyboard.f5 F5 F5
key.keyboard.f6 F6 F6
key.keyboard.f7 F7 F7
key.keyboard.f8 F8 F8
key.keyboard.f9 F9 F9
key.keyboard.f10 F10 F10
key.keyboard.f11 F11 F11
key.keyboard.f12 F12 F12
key.keyboard.f13 F13 F13
key.keyboard.f14 F14 F14
key.keyboard.f15 F15 F15
key.keyboard.f16 F16 F16
key.keyboard.f17 F17 F17
key.keyboard.f18 F18 F18
key.keyboard.f19 F19 F19
key.keyboard.f20 F20 F20
key.keyboard.f21 F21 F21
key.keyboard.f22 F22 F22
key.keyboard.f23 F23 F23
key.keyboard.f24 F24 F24
key.keyboard.f25 F25 F25
key.keyboard.grave.accent ` `
key.keyboard.home Home Home
key.keyboard.insert Insert Insert
key.keyboard.keypad.0 Keypad 0 Keypad 0
key.keyboard.keypad.1 Keypad 1 Keypad 1
key.keyboard.keypad.2 Keypad 2 Keypad 2
key.keyboard.keypad.3 Keypad 3 Keypad 3
key.keyboard.keypad.4 Keypad 4 Keypad 4
key.keyboard.keypad.5 Keypad 5 Keypad 5
key.keyboard.keypad.6 Keypad 6 Keypad 6
key.keyboard.keypad.7 Keypad 7 Keypad 7
key.keyboard.keypad.8 Keypad 8 Keypad 8
key.keyboard.keypad.9 Keypad 9 Keypad 9
key.keyboard.keypad.add Keypad + Keypad +
key.keyboard.keypad.decimal Keypad Decimal Keypad decimaal
key.keyboard.keypad.enter Keypad Enter Keypad enter
key.keyboard.keypad.equal Keypad = Keypad =
key.keyboard.keypad.multiply Keypad * Keypad *
key.keyboard.keypad.divide Keypad / Keypad /
key.keyboard.keypad.subtract Keypad - Keypad -
key.keyboard.left.bracket [ [
key.keyboard.right.bracket ] ]
key.keyboard.minus - -
key.keyboard.num.lock Num Lock Num lock
key.keyboard.caps.lock Caps Lock Caps lock
key.keyboard.scroll.lock Scroll Lock Scroll lock
key.keyboard.page.down Page Down Page down
key.keyboard.page.up Page Up Page up
key.keyboard.pause Pause Pause
key.keyboard.period . .
key.keyboard.left.control Left Control Linkercontrol
key.keyboard.right.control Right Control Rechtercontrol
key.keyboard.left.alt Left Alt Linkeralt
key.keyboard.right.alt Right Alt Rechteralt
key.keyboard.left.shift Left Shift Linkershift
key.keyboard.right.shift Right Shift Rechtershift
key.keyboard.left.win Left Win Linkerstart
key.keyboard.right.win Right Win Rechterstart
key.keyboard.semicolon ; ;
key.keyboard.slash / /
key.keyboard.space Space Spatiebalk
key.keyboard.tab Tab Tab
key.keyboard.up Up Arrow Pijl omhoog
key.keyboard.down Down Arrow Pijl omlaag
key.keyboard.left Left Arrow Linkerpijl
key.keyboard.right Right Arrow Rechterpijl
key.keyboard.menu Menu Menu
key.keyboard.print.screen Print Screen Print screen
key.keyboard.world.1 World 1 Wereld 1
key.keyboard.world.2 World 2 Wereld 2
resourcePack.openFolder Open Resource Pack Folder Map met bronpakketten openen
resourcePack.title Select Resource Packs Bronpakketten selecteren
resourcePack.available.title Available Resource Packs Beschikbare bronpakketten
resourcePack.selected.title Selected Resource Packs Geselecteerde bronpakketten
resourcePack.folderInfo (Place resource pack files here) (Plaats bronpakketbestanden hier)
resourcePack.incompatible Incompatible Incompatibel
resourcePack.incompatible.old (Made for an older version of Minecraft) (Gemaakt voor een oudere versie van Minecraft)
resourcePack.incompatible.new (Made for a newer version of Minecraft) (Gemaakt voor een nieuwere versie van Minecraft)
resourcePack.incompatible.confirm.title Are you sure you want to load this resource pack? Weet je zeker dat je dit bronpakket wilt laden?
resourcePack.incompatible.confirm.old This resource pack was made for an older version of Minecraft and may no longer work correctly. Dit bronpakket is gemaakt voor een oudere versie van Minecraft en werkt mogelijk niet goed.
resourcePack.incompatible.confirm.new This resource pack was made for a newer version of Minecraft and may no longer work correctly. Dit bronpakket is gemaakt voor een nieuwere versie van Minecraft en werkt mogelijk niet goed.
resourcePack.server.name World Specific Resources Wereld-specifieke hulpbronnen
resourcePack.broken_assets BROKEN ASSETS DETECTED NIET-WERKENDE BRONNEN GEDETECTEERD
resourcePack.load_fail Resource reload failed Herladen van bronpakket mislukt
sign.edit Edit sign message Bordtekst bewerken
book.pageIndicator Page %1$s of %2$s Pagina %1$s van %2$s
book.byAuthor by %1$s door %1$s
book.signButton Sign Signeren
book.editTitle Enter Book Title: Titel invoeren:
book.finalizeButton Sign and Close Signeren en sluiten
book.finalizeWarning Note! When you sign the book, it will no longer be editable. Let op! Als een boek eenmaal is gesigneerd, is het niet meer te bewerken!
book.generation.0 Original Origineel
book.generation.1 Copy of original Kopie van origineel
book.generation.2 Copy of a copy Kopie van een kopie
book.generation.3 Tattered Gehavend
book.invalid.tag * Invalid book tag * * Ongeldige data *
merchant.deprecated Villagers restock up to two times per day. Dorpelingen vullen hun voorraad tot twee keer per dag aan.
merchant.current_level Trader's current level Huidig niveau van handelaar
merchant.next_level Trader's next level Volgend niveau van handelaar
merchant.level.1 Novice Beginner
merchant.level.2 Apprentice Leerling
merchant.level.3 Journeyman Gezel
merchant.level.4 Expert Deskundige
merchant.level.5 Master Meester
merchant.trades Trades Ruilopties
block.minecraft.air Air Lucht
block.minecraft.barrier Barrier Barrière
block.minecraft.stone Stone Steen
block.minecraft.granite Granite Graniet
block.minecraft.polished_granite Polished Granite Gepolijst graniet
block.minecraft.diorite Diorite Dioriet
block.minecraft.polished_diorite Polished Diorite Gepolijst dioriet
block.minecraft.andesite Andesite Andesiet
block.minecraft.polished_andesite Polished Andesite Gepolijst andesiet
block.minecraft.hay_block Hay Bale Hooibaal
block.minecraft.grass_block Grass Block Grasblok
block.minecraft.dirt Dirt Aarde
block.minecraft.coarse_dirt Coarse Dirt Grove aarde
block.minecraft.podzol Podzol Podzol
block.minecraft.cobblestone Cobblestone Keisteen
block.minecraft.oak_planks Oak Planks Eikenhouten planken
block.minecraft.spruce_planks Spruce Planks Sparrenhouten planken
block.minecraft.birch_planks Birch Planks Berkenhouten planken
block.minecraft.jungle_planks Jungle Planks Oerwoudhouten planken
block.minecraft.acacia_planks Acacia Planks Acaciahouten planken
block.minecraft.dark_oak_planks Dark Oak Planks Donkereikenhouten planken
block.minecraft.oak_sapling Oak Sapling Eikenkiemplant
block.minecraft.spruce_sapling Spruce Sapling Sparrenkiemplant
block.minecraft.birch_sapling Birch Sapling Berkenkiemplant
block.minecraft.jungle_sapling Jungle Sapling Oerwoudkiemplant
block.minecraft.acacia_sapling Acacia Sapling Acaciakiemplant
block.minecraft.dark_oak_sapling Dark Oak Sapling Donkereikenkiemplant
block.minecraft.oak_door Oak Door Eikenhouten deur
block.minecraft.spruce_door Spruce Door Sparrenhouten deur
block.minecraft.birch_door Birch Door Berkenhouten deur
block.minecraft.jungle_door Jungle Door Oerwoudhouten deur
block.minecraft.acacia_door Acacia Door Acaciahouten deur
block.minecraft.dark_oak_door Dark Oak Door Donkereikenhouten deur
block.minecraft.bedrock Bedrock Bodemsteen
block.minecraft.water Water Water
block.minecraft.lava Lava Lava
block.minecraft.flowing_water Flowing Water Stromend water
block.minecraft.flowing_lava Flowing Lava Stromend lava
block.minecraft.sand Sand Zand
block.minecraft.red_sand Red Sand Rood zand
block.minecraft.sandstone Sandstone Zandsteen
block.minecraft.chiseled_sandstone Chiseled Sandstone Gebeiteld zandsteen
block.minecraft.cut_sandstone Cut Sandstone Gesneden zandsteen
block.minecraft.red_sandstone Red Sandstone Rood zandsteen
block.minecraft.chiseled_red_sandstone Chiseled Red Sandstone Gebeiteld rood zandsteen
block.minecraft.cut_red_sandstone Cut Red Sandstone Gesneden rood zandsteen
block.minecraft.gravel Gravel Grind
block.minecraft.gold_ore Gold Ore Gouderts
block.minecraft.iron_ore Iron Ore IJzererts
block.minecraft.coal_ore Coal Ore Steenkoolerts
block.minecraft.oak_wood Oak Wood Eikenhout
block.minecraft.spruce_wood Spruce Wood Sparrenhout
block.minecraft.birch_wood Birch Wood Berkenhout
block.minecraft.jungle_wood Jungle Wood Oerwoudhout
block.minecraft.acacia_wood Acacia Wood Acaciahout
block.minecraft.dark_oak_wood Dark Oak Wood Donkereikenhout
block.minecraft.oak_log Oak Log Eikenstam
block.minecraft.spruce_log Spruce Log Sparrenstam
block.minecraft.birch_log Birch Log Berkenstam
block.minecraft.jungle_log Jungle Log Oerwoudstam
block.minecraft.acacia_log Acacia Log Acaciastam
block.minecraft.dark_oak_log Dark Oak Log Donkereikenstam
block.minecraft.stripped_oak_log Stripped Oak Log Gestripte eikenstam
block.minecraft.stripped_spruce_log Stripped Spruce Log Gestripte sparrenstam
block.minecraft.stripped_birch_log Stripped Birch Log Gestripte berkenstam
block.minecraft.stripped_jungle_log Stripped Jungle Log Gestripte oerwoudstam
block.minecraft.stripped_acacia_log Stripped Acacia Log Gestripte acaciastam
block.minecraft.stripped_dark_oak_log Stripped Dark Oak Log Gestripte donkereikenstam
block.minecraft.stripped_oak_wood Stripped Oak Wood Gestript eikenhout
block.minecraft.stripped_spruce_wood Stripped Spruce Wood Gestript sparrenhout
block.minecraft.stripped_birch_wood Stripped Birch Wood Gestript berkenhout
block.minecraft.stripped_jungle_wood Stripped Jungle Wood Gestript oerwoudhout
block.minecraft.stripped_acacia_wood Stripped Acacia Wood Gestript acaciahout
block.minecraft.stripped_dark_oak_wood Stripped Dark Oak Wood Gestript donkereikenhout
block.minecraft.oak_leaves Oak Leaves Eikenbladeren
block.minecraft.spruce_leaves Spruce Leaves Sparrennaalden
block.minecraft.birch_leaves Birch Leaves Berkenbladeren
block.minecraft.jungle_leaves Jungle Leaves Oerwoudbladeren
block.minecraft.acacia_leaves Acacia Leaves Acaciabladeren
block.minecraft.dark_oak_leaves Dark Oak Leaves Donkereikenbladeren
block.minecraft.dead_bush Dead Bush Dode struik
block.minecraft.grass Grass Gras
block.minecraft.fern Fern Varen
block.minecraft.sponge Sponge Spons
block.minecraft.wet_sponge Wet Sponge Natte spons
block.minecraft.glass Glass Glas
block.minecraft.kelp_plant Kelp Plant Kelpplant
block.minecraft.kelp Kelp Kelp
block.minecraft.dried_kelp_block Dried Kelp Block Gedroogd kelpblok
block.minecraft.white_stained_glass White Stained Glass Witgekleurd glas
block.minecraft.orange_stained_glass Orange Stained Glass Oranjegekleurd glas
block.minecraft.magenta_stained_glass Magenta Stained Glass Magentagekleurd glas
block.minecraft.light_blue_stained_glass Light Blue Stained Glass Lichtblauwgekleurd glas
block.minecraft.yellow_stained_glass Yellow Stained Glass Geelgekleurd glas
block.minecraft.lime_stained_glass Lime Stained Glass Lichtgroengekleurd glas
block.minecraft.pink_stained_glass Pink Stained Glass Rozegekleurd glas
block.minecraft.gray_stained_glass Gray Stained Glass Grijsgekleurd glas
block.minecraft.light_gray_stained_glass Light Gray Stained Glass Lichtgrijsgekleurd glas
block.minecraft.cyan_stained_glass Cyan Stained Glass Turquoisegekleurd glas
block.minecraft.purple_stained_glass Purple Stained Glass Paarsgekleurd glas
block.minecraft.blue_stained_glass Blue Stained Glass Blauwgekleurd glas
block.minecraft.brown_stained_glass Brown Stained Glass Bruingekleurd glas
block.minecraft.green_stained_glass Green Stained Glass Groengekleurd glas
block.minecraft.red_stained_glass Red Stained Glass Roodgekleurd glas
block.minecraft.black_stained_glass Black Stained Glass Zwartgekleurd glas
block.minecraft.white_stained_glass_pane White Stained Glass Pane Witgekleurde glazen ruit
block.minecraft.orange_stained_glass_pane Orange Stained Glass Pane Oranjegekleurde glazen ruit
block.minecraft.magenta_stained_glass_pane Magenta Stained Glass Pane Magentagekleurde glazen ruit
block.minecraft.light_blue_stained_glass_pane Light Blue Stained Glass Pane Lichtblauwgekleurde glazen ruit
block.minecraft.yellow_stained_glass_pane Yellow Stained Glass Pane Geelgekleurde glazen ruit
block.minecraft.lime_stained_glass_pane Lime Stained Glass Pane Lichtgroengekleurde glazen ruit
block.minecraft.pink_stained_glass_pane Pink Stained Glass Pane Rozegekleurde glazen ruit
block.minecraft.gray_stained_glass_pane Gray Stained Glass Pane Grijsgekleurde glazen ruit
block.minecraft.light_gray_stained_glass_pane Light Gray Stained Glass Pane Lichtgrijsgekleurde glazen ruit
block.minecraft.cyan_stained_glass_pane Cyan Stained Glass Pane Turquoisegekleurde glazen ruit
block.minecraft.purple_stained_glass_pane Purple Stained Glass Pane Paarsgekleurde glazen ruit
block.minecraft.blue_stained_glass_pane Blue Stained Glass Pane Blauwgekleurde glazen ruit
block.minecraft.brown_stained_glass_pane Brown Stained Glass Pane Bruingekleurde glazen ruit
block.minecraft.green_stained_glass_pane Green Stained Glass Pane Groengekleurde glazen ruit
block.minecraft.red_stained_glass_pane Red Stained Glass Pane Roodgekleurde glazen ruit
block.minecraft.black_stained_glass_pane Black Stained Glass Pane Zwartgekleurde glazen ruit
block.minecraft.glass_pane Glass Pane Glazen ruit
block.minecraft.dandelion Dandelion Paardenbloem
block.minecraft.poppy Poppy Klaproos
block.minecraft.blue_orchid Blue Orchid Blauwe orchidee
block.minecraft.allium Allium Look
block.minecraft.azure_bluet Azure Bluet Porseleinsterretje
block.minecraft.red_tulip Red Tulip Rode tulp
block.minecraft.orange_tulip Orange Tulip Oranje tulp
block.minecraft.white_tulip White Tulip Witte tulp
block.minecraft.pink_tulip Pink Tulip Roze tulp
block.minecraft.oxeye_daisy Oxeye Daisy Margriet
block.minecraft.cornflower Cornflower Korenbloem
block.minecraft.lily_of_the_valley Lily of the Valley Lelietje-van-dalen
block.minecraft.wither_rose Wither Rose Witherroos
block.minecraft.sunflower Sunflower Zonnebloem
block.minecraft.lilac Lilac Sering
block.minecraft.tall_grass Tall Grass Hoog gras
block.minecraft.tall_seagrass Tall Seagrass Hoog zeegras
block.minecraft.large_fern Large Fern Grote varen
block.minecraft.rose_bush Rose Bush Rozenstruik
block.minecraft.peony Peony Pioenroos
block.minecraft.seagrass Seagrass Zeegras
block.minecraft.sea_pickle Sea Pickle Zeeaugurk
block.minecraft.brown_mushroom Brown Mushroom Bruine paddenstoel
block.minecraft.red_mushroom_block Red Mushroom Block Rood paddenstoelenblok
block.minecraft.brown_mushroom_block Brown Mushroom Block Bruin paddenstoelenblok
block.minecraft.mushroom_stem Mushroom Stem Paddenstoelenstam
block.minecraft.gold_block Block of Gold Goudblok
block.minecraft.iron_block Block of Iron IJzerblok
block.minecraft.smooth_stone Smooth Stone Gladde steen
block.minecraft.smooth_sandstone Smooth Sandstone Glad zandsteen
block.minecraft.smooth_red_sandstone Smooth Red Sandstone Glad rood zandsteen
block.minecraft.smooth_quartz Smooth Quartz Gladde kwarts
block.minecraft.stone_slab Stone Slab Stenen plaat
block.minecraft.smooth_stone_slab Smooth Stone Slab Gladde stenen plaat
block.minecraft.sandstone_slab Sandstone Slab Zandstenen plaat
block.minecraft.red_sandstone_slab Red Sandstone Slab Rode zandstenen plaat
block.minecraft.cut_sandstone_slab Cut Sandstone Slab Gesneden zandstenen plaat
block.minecraft.cut_red_sandstone_slab Cut Red Sandstone Slab Gesneden rode zandstenen plaat
block.minecraft.petrified_oak_slab Petrified Oak Slab Versteende eikenhouten plaat
block.minecraft.cobblestone_slab Cobblestone Slab Keistenen plaat
block.minecraft.brick_slab Brick Slab Bakstenen plaat
block.minecraft.stone_brick_slab Stone Brick Slab Blokstenen plaat
block.minecraft.nether_brick_slab Nether Brick Slab Netherbakstenen plaat
block.minecraft.quartz_slab Quartz Slab Kwartsplaat
block.minecraft.oak_slab Oak Slab Eikenhouten plaat
block.minecraft.spruce_slab Spruce Slab Sparrenhouten plaat
block.minecraft.birch_slab Birch Slab Berkenhouten plaat
block.minecraft.jungle_slab Jungle Slab Oerwoudhouten plaat
block.minecraft.acacia_slab Acacia Slab Acaciahouten plaat
block.minecraft.dark_oak_slab Dark Oak Slab Donkereikenhouten plaat
block.minecraft.dark_prismarine_slab Dark Prismarine Slab Donkerprismarienplaat
block.minecraft.prismarine_slab Prismarine Slab Prismarienplaat
block.minecraft.prismarine_brick_slab Prismarine Brick Slab Prismarienblokstenen plaat
block.minecraft.bricks Bricks Bakstenen
block.minecraft.tnt TNT TNT
block.minecraft.bookshelf Bookshelf Boekenkast
block.minecraft.mossy_cobblestone Mossy Cobblestone Mossige keisteen
block.minecraft.obsidian Obsidian Obsidiaan
block.minecraft.torch Torch Fakkel
block.minecraft.wall_torch Wall Torch Fakkel aan muur
block.minecraft.fire Fire Vuur
block.minecraft.spawner Spawner Monsterkooi
block.minecraft.oak_stairs Oak Stairs Eikenhouten trap
block.minecraft.spruce_stairs Spruce Stairs Sparrenhouten trap
block.minecraft.birch_stairs Birch Stairs Berkenhouten trap
block.minecraft.jungle_stairs Jungle Stairs Oerwoudhouten trap
block.minecraft.acacia_stairs Acacia Stairs Acaciahouten trap
block.minecraft.dark_oak_stairs Dark Oak Stairs Donkereikenhouten trap
block.minecraft.dark_prismarine_stairs Dark Prismarine Stairs Donkerprismarientrap
block.minecraft.prismarine_stairs Prismarine Stairs Prismarientrap
block.minecraft.prismarine_brick_stairs Prismarine Brick Stairs Prismarienblokstenen trap
block.minecraft.chest Chest Kist
block.minecraft.trapped_chest Trapped Chest Kist met valstrik
block.minecraft.redstone_wire Redstone Wire Redstonedraad
block.minecraft.diamond_ore Diamond Ore Diamanterts
block.minecraft.coal_block Block of Coal Steenkoolblok
block.minecraft.diamond_block Block of Diamond Diamantblok
block.minecraft.crafting_table Crafting Table Werkbank
block.minecraft.wheat Wheat Crops Tarwe
block.minecraft.farmland Farmland Akkerland
block.minecraft.furnace Furnace Oven
block.minecraft.oak_sign Oak Sign Eikenhouten bord
block.minecraft.spruce_sign Spruce Sign Sparrenhouten bord
block.minecraft.birch_sign Birch Sign Berkenhouten bord
block.minecraft.acacia_sign Acacia Sign Acaciahouten bord
block.minecraft.jungle_sign Jungle Sign Oerwoudhouten bord
block.minecraft.dark_oak_sign Dark Oak Sign Donkereikenhouten bord
block.minecraft.oak_wall_sign Oak Wall Sign Eikenhouten bord aan muur
block.minecraft.spruce_wall_sign Spruce Wall Sign Sparrenhouten bord aan muur
block.minecraft.birch_wall_sign Birch Wall Sign Berkenhouten bord aan muur
block.minecraft.acacia_wall_sign Acacia Wall Sign Acaciahouten bord aan muur
block.minecraft.jungle_wall_sign Jungle Wall Sign Oerwoudhouten bord aan muur
block.minecraft.dark_oak_wall_sign Dark Oak Wall Sign Donkereikenhouten bord aan muur
block.minecraft.ladder Ladder Ladder
block.minecraft.scaffolding Scaffolding Steiger
block.minecraft.rail Rail Spoor
block.minecraft.powered_rail Powered Rail Aandrijfspoor
block.minecraft.activator_rail Activator Rail Activatiespoor
block.minecraft.detector_rail Detector Rail Detectiespoor
block.minecraft.cobblestone_stairs Cobblestone Stairs Keistenen trap
block.minecraft.sandstone_stairs Sandstone Stairs Zandstenen trap
block.minecraft.red_sandstone_stairs Red Sandstone Stairs Rode zandstenen trap
block.minecraft.lever Lever Hendel
block.minecraft.stone_pressure_plate Stone Pressure Plate Stenen drukplaat
block.minecraft.oak_pressure_plate Oak Pressure Plate Eikenhouten drukplaat
block.minecraft.spruce_pressure_plate Spruce Pressure Plate Sparrenhouten drukplaat
block.minecraft.birch_pressure_plate Birch Pressure Plate Berkenhouten drukplaat
block.minecraft.jungle_pressure_plate Jungle Pressure Plate Oerwoudhouten drukplaat
block.minecraft.acacia_pressure_plate Acacia Pressure Plate Acaciahouten drukplaat
block.minecraft.dark_oak_pressure_plate Dark Oak Pressure Plate Donkereikenhouten drukplaat
block.minecraft.light_weighted_pressure_plate Light Weighted Pressure Plate Lichte drukgevoelige plaat
block.minecraft.heavy_weighted_pressure_plate Heavy Weighted Pressure Plate Zware drukgevoelige plaat
block.minecraft.iron_door Iron Door IJzeren deur
block.minecraft.redstone_ore Redstone Ore Redstone-erts
block.minecraft.redstone_torch Redstone Torch Redstonefakkel
block.minecraft.redstone_wall_torch Redstone Wall Torch Redstonefakkel aan muur
block.minecraft.stone_button Stone Button Stenen knop
block.minecraft.oak_button Oak Button Eikenhouten knop
block.minecraft.spruce_button Spruce Button Sparrenhouten knop
block.minecraft.birch_button Birch Button Berkenhouten knop
block.minecraft.jungle_button Jungle Button Oerwoudhouten knop
block.minecraft.acacia_button Acacia Button Acaciahouten knop
block.minecraft.dark_oak_button Dark Oak Button Donkereikenhouten knop
block.minecraft.snow Snow Sneeuw
block.minecraft.white_carpet White Carpet Wit tapijt
block.minecraft.orange_carpet Orange Carpet Oranje tapijt
block.minecraft.magenta_carpet Magenta Carpet Magenta tapijt
block.minecraft.light_blue_carpet Light Blue Carpet Lichtblauw tapijt
block.minecraft.yellow_carpet Yellow Carpet Geel tapijt
block.minecraft.lime_carpet Lime Carpet Lichtgroen tapijt
block.minecraft.pink_carpet Pink Carpet Roze tapijt
block.minecraft.gray_carpet Gray Carpet Grijs tapijt
block.minecraft.light_gray_carpet Light Gray Carpet Lichtgrijs tapijt
block.minecraft.cyan_carpet Cyan Carpet Turquoise tapijt
block.minecraft.purple_carpet Purple Carpet Paars tapijt
block.minecraft.blue_carpet Blue Carpet Blauw tapijt
block.minecraft.brown_carpet Brown Carpet Bruin tapijt
block.minecraft.green_carpet Green Carpet Groen tapijt
block.minecraft.red_carpet Red Carpet Rood tapijt
block.minecraft.black_carpet Black Carpet Zwart tapijt
block.minecraft.ice Ice IJs
block.minecraft.frosted_ice Frosted Ice Gerijpt ijs
block.minecraft.packed_ice Packed Ice Pakijs
block.minecraft.blue_ice Blue Ice Blauw ijs
block.minecraft.cactus Cactus Cactus
block.minecraft.clay Clay Klei
block.minecraft.white_terracotta White Terracotta Wit terracotta
block.minecraft.orange_terracotta Orange Terracotta Oranje terracotta
block.minecraft.magenta_terracotta Magenta Terracotta Magenta terracotta
block.minecraft.light_blue_terracotta Light Blue Terracotta Lichtblauw terracotta
block.minecraft.yellow_terracotta Yellow Terracotta Geel terracotta
block.minecraft.lime_terracotta Lime Terracotta Lichtgroen terracotta
block.minecraft.pink_terracotta Pink Terracotta Roze terracotta
block.minecraft.gray_terracotta Gray Terracotta Grijs terracotta
block.minecraft.light_gray_terracotta Light Gray Terracotta Lichtgrijs terracotta
block.minecraft.cyan_terracotta Cyan Terracotta Turquoise terracotta
block.minecraft.purple_terracotta Purple Terracotta Paars terracotta
block.minecraft.blue_terracotta Blue Terracotta Blauw terracotta
block.minecraft.brown_terracotta Brown Terracotta Bruin terracotta
block.minecraft.green_terracotta Green Terracotta Groen terracotta
block.minecraft.red_terracotta Red Terracotta Rood terracotta
block.minecraft.black_terracotta Black Terracotta Zwart terracotta
block.minecraft.terracotta Terracotta Terracotta
block.minecraft.sugar_cane Sugar Cane Suikerriet
block.minecraft.jukebox Jukebox Jukebox
block.minecraft.oak_fence Oak Fence Eikenhouten hek
block.minecraft.spruce_fence Spruce Fence Sparrenhouten hek
block.minecraft.birch_fence Birch Fence Berkenhouten hek
block.minecraft.jungle_fence Jungle Fence Oerwoudhouten hek
block.minecraft.dark_oak_fence Dark Oak Fence Donkereikenhouten hek
block.minecraft.acacia_fence Acacia Fence Acaciahouten hek
block.minecraft.oak_fence_gate Oak Fence Gate Eikenhouten poort
block.minecraft.spruce_fence_gate Spruce Fence Gate Sparrenhouten poort
block.minecraft.birch_fence_gate Birch Fence Gate Berkenhouten poort
block.minecraft.jungle_fence_gate Jungle Fence Gate Oerwoudhouten poort
block.minecraft.dark_oak_fence_gate Dark Oak Fence Gate Donkereikenhouten poort
block.minecraft.acacia_fence_gate Acacia Fence Gate Acaciahouten poort
block.minecraft.pumpkin_stem Pumpkin Stem Pompoenstam
block.minecraft.attached_pumpkin_stem Attached Pumpkin Stem Vaste pompoenstam
block.minecraft.pumpkin Pumpkin Pompoen
block.minecraft.carved_pumpkin Carved Pumpkin Bewerkte pompoen
block.minecraft.jack_o_lantern Jack o'Lantern Jack-o'-lantern
block.minecraft.netherrack Netherrack Netherrack
block.minecraft.soul_sand Soul Sand Zielenzand
block.minecraft.glowstone Glowstone Gloeisteen
block.minecraft.nether_portal Nether Portal Netherportaal
block.minecraft.white_wool White Wool Witte wol
block.minecraft.orange_wool Orange Wool Oranje wol
block.minecraft.magenta_wool Magenta Wool Magenta wol
block.minecraft.light_blue_wool Light Blue Wool Lichtblauwe wol
block.minecraft.yellow_wool Yellow Wool Gele wol
block.minecraft.lime_wool Lime Wool Lichtgroene wol
block.minecraft.pink_wool Pink Wool Roze wol
block.minecraft.gray_wool Gray Wool Grijze wol
block.minecraft.light_gray_wool Light Gray Wool Lichtgrijze wol
block.minecraft.cyan_wool Cyan Wool Turquoise wol
block.minecraft.purple_wool Purple Wool Paarse wol
block.minecraft.blue_wool Blue Wool Blauwe wol
block.minecraft.brown_wool Brown Wool Bruine wol
block.minecraft.green_wool Green Wool Groene wol
block.minecraft.red_wool Red Wool Rode wol
block.minecraft.black_wool Black Wool Zwarte wol
block.minecraft.lapis_ore Lapis Lazuli Ore Lapis lazuli-erts
block.minecraft.lapis_block Lapis Lazuli Block Lapis lazuliblok
block.minecraft.dispenser Dispenser Dispenser
block.minecraft.dropper Dropper Dropper
block.minecraft.note_block Note Block Nootblok
block.minecraft.cake Cake Taart
block.minecraft.bed Bed Bed
block.minecraft.bed.occupied This bed is occupied Dit bed is bezet
block.minecraft.bed.obstructed This bed is obstructed Dit bed is geblokkeerd
block.minecraft.bed.no_sleep You can sleep only at night and during thunderstorms Je kunt alleen 's nachts en tijdens onweer slapen
block.minecraft.bed.too_far_away You may not rest now; the bed is too far away Je kunt nu niet slapen; het bed is te ver weg
block.minecraft.bed.not_safe You may not rest now; there are monsters nearby Je kunt nu niet slapen; er zijn monsters in de buurt
block.minecraft.bed.not_valid Your home bed was missing or obstructed Je bed is geblokkeerd of verdwenen
block.minecraft.bed.set_spawn Respawn point set Respawnpunt ingesteld
block.minecraft.oak_trapdoor Oak Trapdoor Eikenhouten valluik
block.minecraft.spruce_trapdoor Spruce Trapdoor Sparrenhouten valluik
block.minecraft.birch_trapdoor Birch Trapdoor Berkenhouten valluik
block.minecraft.jungle_trapdoor Jungle Trapdoor Oerwoudhouten valluik
block.minecraft.acacia_trapdoor Acacia Trapdoor Acaciahouten valluik
block.minecraft.dark_oak_trapdoor Dark Oak Trapdoor Donkereikenhouten valluik
block.minecraft.iron_trapdoor Iron Trapdoor IJzeren valluik
block.minecraft.cobweb Cobweb Spinnenweb
block.minecraft.stone_bricks Stone Bricks Blokstenen
block.minecraft.mossy_stone_bricks Mossy Stone Bricks Mossige blokstenen
block.minecraft.cracked_stone_bricks Cracked Stone Bricks Gebarsten blokstenen
block.minecraft.chiseled_stone_bricks Chiseled Stone Bricks Gebeitelde blokstenen
block.minecraft.infested_stone Infested Stone Geïnfecteerde steen
block.minecraft.infested_cobblestone Infested Cobblestone Geïnfecteerde keisteen
block.minecraft.infested_stone_bricks Infested Stone Bricks Geïnfecteerde blokstenen
block.minecraft.infested_mossy_stone_bricks Infested Mossy Stone Bricks Geïnfecteerde mossige blokstenen
block.minecraft.infested_cracked_stone_bricks Infested Cracked Stone Bricks Geïnfecteerde gebarsten blokstenen
block.minecraft.infested_chiseled_stone_bricks Infested Chiseled Stone Bricks Geïnfecteerde gebeitelde blokstenen
block.minecraft.piston Piston Zuiger
block.minecraft.sticky_piston Sticky Piston Kleefzuiger
block.minecraft.iron_bars Iron Bars Tralies
block.minecraft.melon Melon Meloen
block.minecraft.brick_stairs Brick Stairs Bakstenen trap
block.minecraft.stone_brick_stairs Stone Brick Stairs Blokstenen trap
block.minecraft.vine Vines Lianen
block.minecraft.nether_bricks Nether Bricks Netherbakstenen
block.minecraft.nether_brick_fence Nether Brick Fence Netherbakstenen hek
block.minecraft.nether_brick_stairs Nether Brick Stairs Netherbakstenen trap
block.minecraft.nether_wart Nether Wart Netherkruid
block.minecraft.cauldron Cauldron Ketel
block.minecraft.enchanting_table Enchanting Table Betoveringstafel
block.minecraft.anvil Anvil Aambeeld
block.minecraft.chipped_anvil Chipped Anvil Gebarsten aambeeld
block.minecraft.damaged_anvil Damaged Anvil Beschadigd aambeeld
block.minecraft.end_stone End Stone Endsteen
block.minecraft.end_portal_frame End Portal Frame Endportaalframe
block.minecraft.mycelium Mycelium Zwamvlok
block.minecraft.lily_pad Lily Pad Waterlelie
block.minecraft.dragon_egg Dragon Egg Drakenei
block.minecraft.redstone_lamp Redstone Lamp Redstonelamp
block.minecraft.cocoa Cocoa Cacao
block.minecraft.ender_chest Ender Chest Enderkist
block.minecraft.emerald_ore Emerald Ore Smaragderts
block.minecraft.emerald_block Block of Emerald Smaragdblok
block.minecraft.redstone_block Block of Redstone Redstoneblok
block.minecraft.tripwire Tripwire Struikeldraad
block.minecraft.tripwire_hook Tripwire Hook Struikeldraadhaak
block.minecraft.command_block Command Block Opdrachtblok
block.minecraft.repeating_command_block Repeating Command Block Herhalend opdrachtblok
block.minecraft.chain_command_block Chain Command Block Gekoppeld opdrachtblok
block.minecraft.beacon Beacon Baken
block.minecraft.beacon.primary Primary Power Primaire kracht
block.minecraft.beacon.secondary Secondary Power Secundaire kracht
block.minecraft.cobblestone_wall Cobblestone Wall Keistenen muur
block.minecraft.mossy_cobblestone_wall Mossy Cobblestone Wall Mossige keistenen muur
block.minecraft.carrots Carrots Wortels
block.minecraft.potatoes Potatoes Aardappels
block.minecraft.daylight_detector Daylight Detector Daglichtsensor
block.minecraft.nether_quartz_ore Nether Quartz Ore Netherkwartserts
block.minecraft.hopper Hopper Trechter
block.minecraft.quartz_block Block of Quartz Kwartsblok
block.minecraft.chiseled_quartz_block Chiseled Quartz Block Gebeiteld kwartsblok
block.minecraft.quartz_pillar Quartz Pillar Kwartspilaar
block.minecraft.quartz_stairs Quartz Stairs Kwartstrap
block.minecraft.slime_block Slime Block Slijmblok
block.minecraft.prismarine Prismarine Prismarien
block.minecraft.prismarine_bricks Prismarine Bricks Prismarienblokstenen
block.minecraft.dark_prismarine Dark Prismarine Donkerprismarien
block.minecraft.sea_lantern Sea Lantern Zeelantaarn
block.minecraft.end_rod End Rod Endstaf
block.minecraft.chorus_plant Chorus Plant Chorusplant
block.minecraft.chorus_flower Chorus Flower Chorusbloem
block.minecraft.purpur_block Purpur Block Purpurblok
block.minecraft.purpur_pillar Purpur Pillar Purpurpilaar
block.minecraft.purpur_stairs Purpur Stairs Purpurtrap
block.minecraft.purpur_slab Purpur Slab Purpurplaat
block.minecraft.end_stone_bricks End Stone Bricks Endblokstenen
block.minecraft.beetroots Beetroots Bieten
block.minecraft.grass_path Grass Path Graspad
block.minecraft.magma_block Magma Block Magmablok
block.minecraft.nether_wart_block Nether Wart Block Netherkruidblok
block.minecraft.red_nether_bricks Red Nether Bricks Rode Netherbakstenen
block.minecraft.bone_block Bone Block Bottenblok
block.minecraft.observer Observer Observeerder
block.minecraft.shulker_box Shulker Box Shulkerdoos
block.minecraft.white_shulker_box White Shulker Box Witte Shulkerdoos
block.minecraft.orange_shulker_box Orange Shulker Box Oranje Shulkerdoos
block.minecraft.magenta_shulker_box Magenta Shulker Box Magenta Shulkerdoos
block.minecraft.light_blue_shulker_box Light Blue Shulker Box Lichtblauwe Shulkerdoos
block.minecraft.yellow_shulker_box Yellow Shulker Box Gele Shulkerdoos
block.minecraft.lime_shulker_box Lime Shulker Box Lichtgroene Shulkerdoos
block.minecraft.pink_shulker_box Pink Shulker Box Roze Shulkerdoos
block.minecraft.gray_shulker_box Gray Shulker Box Grijze Shulkerdoos
block.minecraft.light_gray_shulker_box Light Gray Shulker Box Lichtgrijze Shulkerdoos
block.minecraft.cyan_shulker_box Cyan Shulker Box Turquoise Shulkerdoos
block.minecraft.purple_shulker_box Purple Shulker Box Paarse Shulkerdoos
block.minecraft.blue_shulker_box Blue Shulker Box Blauwe Shulkerdoos
block.minecraft.brown_shulker_box Brown Shulker Box Bruine Shulkerdoos
block.minecraft.green_shulker_box Green Shulker Box Groene Shulkerdoos
block.minecraft.red_shulker_box Red Shulker Box Rode Shulkerdoos
block.minecraft.black_shulker_box Black Shulker Box Zwarte Shulkerdoos
block.minecraft.white_glazed_terracotta White Glazed Terracotta Witgeglazuurde terracotta
block.minecraft.orange_glazed_terracotta Orange Glazed Terracotta Oranjegeglazuurde terracotta
block.minecraft.magenta_glazed_terracotta Magenta Glazed Terracotta Magentageglazuurde terracotta
block.minecraft.light_blue_glazed_terracotta Light Blue Glazed Terracotta Lichtblauwgeglazuurde terracotta
block.minecraft.yellow_glazed_terracotta Yellow Glazed Terracotta Geelgeglazuurde terracotta
block.minecraft.lime_glazed_terracotta Lime Glazed Terracotta Lichtgroengeglazuurde terracotta
block.minecraft.pink_glazed_terracotta Pink Glazed Terracotta Rozegeglazuurde terracotta
block.minecraft.gray_glazed_terracotta Gray Glazed Terracotta Grijsgeglazuurde terracotta
block.minecraft.light_gray_glazed_terracotta Light Gray Glazed Terracotta Lichtgrijsgeglazuurde terracotta
block.minecraft.cyan_glazed_terracotta Cyan Glazed Terracotta Turquoisegeglazuurde terracotta
block.minecraft.purple_glazed_terracotta Purple Glazed Terracotta Paarsgeglazuurde terracotta
block.minecraft.blue_glazed_terracotta Blue Glazed Terracotta Blauwgeglazuurde terracotta
block.minecraft.brown_glazed_terracotta Brown Glazed Terracotta Bruingeglazuurde terracotta
block.minecraft.green_glazed_terracotta Green Glazed Terracotta Groengeglazuurde terracotta
block.minecraft.red_glazed_terracotta Red Glazed Terracotta Roodgeglazuurde terracotta
block.minecraft.black_glazed_terracotta Black Glazed Terracotta Zwartgeglazuurde terracotta
block.minecraft.black_concrete Black Concrete Zwart beton
block.minecraft.red_concrete Red Concrete Rood beton
block.minecraft.green_concrete Green Concrete Groen beton
block.minecraft.brown_concrete Brown Concrete Bruin beton
block.minecraft.blue_concrete Blue Concrete Blauw beton
block.minecraft.purple_concrete Purple Concrete Paars beton
block.minecraft.cyan_concrete Cyan Concrete Turquoise beton
block.minecraft.light_gray_concrete Light Gray Concrete Lichtgrijs beton
block.minecraft.gray_concrete Gray Concrete Grijs beton
block.minecraft.pink_concrete Pink Concrete Roze beton
block.minecraft.lime_concrete Lime Concrete Lichtgroen beton
block.minecraft.yellow_concrete Yellow Concrete Geel beton
block.minecraft.light_blue_concrete Light Blue Concrete Lichtblauw beton
block.minecraft.magenta_concrete Magenta Concrete Magenta beton
block.minecraft.orange_concrete Orange Concrete Oranje beton
block.minecraft.white_concrete White Concrete Wit beton
block.minecraft.black_concrete_powder Black Concrete Powder Zwart cement
block.minecraft.red_concrete_powder Red Concrete Powder Rood cement
block.minecraft.green_concrete_powder Green Concrete Powder Groen cement
block.minecraft.brown_concrete_powder Brown Concrete Powder Bruin cement
block.minecraft.blue_concrete_powder Blue Concrete Powder Blauw cement
block.minecraft.purple_concrete_powder Purple Concrete Powder Paars cement
block.minecraft.cyan_concrete_powder Cyan Concrete Powder Turquoise cement
block.minecraft.light_gray_concrete_powder Light Gray Concrete Powder Lichtgrijs cement
block.minecraft.gray_concrete_powder Gray Concrete Powder Grijs cement
block.minecraft.pink_concrete_powder Pink Concrete Powder Roze cement
block.minecraft.lime_concrete_powder Lime Concrete Powder Lichtgroen cement
block.minecraft.yellow_concrete_powder Yellow Concrete Powder Geel cement
block.minecraft.light_blue_concrete_powder Light Blue Concrete Powder Lichtblauw cement
block.minecraft.magenta_concrete_powder Magenta Concrete Powder Magenta cement
block.minecraft.orange_concrete_powder Orange Concrete Powder Oranje cemenet
block.minecraft.white_concrete_powder White Concrete Powder Wit cement
block.minecraft.turtle_egg Turtle Egg Schildpadei
block.minecraft.two_turtle_eggs Two Turtle Eggs Twee schildpadeieren
block.minecraft.three_turtle_eggs Three Turtle Eggs Drie schildpadeieren
block.minecraft.four_turtle_eggs Four Turtle Eggs Vier schildpadeieren
block.minecraft.banner Banner Banier
block.minecraft.wall_banner Wall Banner Banier aan muur
block.minecraft.piston_head Piston Head Zuigerhoofd
block.minecraft.moving_piston Moving Piston Bewegende zuiger
block.minecraft.red_mushroom Red Mushroom Rode paddenstoel
block.minecraft.snow_block Snow Block Sneeuwblok
block.minecraft.attached_melon_stem Attached Melon Stem Vaste meloenstam
block.minecraft.melon_stem Melon Stem Meloenstam
block.minecraft.brewing_stand Brewing Stand Brouwstandaard
block.minecraft.end_portal End Portal Endportaal
block.minecraft.flower_pot Flower Pot Bloempot
block.minecraft.potted_oak_sapling Potted Oak Sapling Opgepotte eikenkiemplant
block.minecraft.potted_spruce_sapling Potted Spruce Sapling Opgepotte sparrenkiemplant
block.minecraft.potted_birch_sapling Potted Birch Sapling Opgepotte berkenkiemplant
block.minecraft.potted_jungle_sapling Potted Jungle Sapling Opgepotte oerwoudkiemplant
block.minecraft.potted_acacia_sapling Potted Acacia Sapling Opgepotte acaciakiemplant
block.minecraft.potted_dark_oak_sapling Potted Dark Oak Sapling Opgepotte donkereikenkiemplant
block.minecraft.potted_fern Potted Fern Opgepotte varen
block.minecraft.potted_dandelion Potted Dandelion Opgepotte paardenbloem
block.minecraft.potted_poppy Potted Poppy Opgepotte klaproos
block.minecraft.potted_blue_orchid Potted Blue Orchid Opgepotte blauwe orchidee
block.minecraft.potted_allium Potted Allium Opgepot look
block.minecraft.potted_azure_bluet Potted Azure Bluet Opgepot porseleinsterretje
block.minecraft.potted_red_tulip Potted Red Tulip Opgepotte rode tulp
block.minecraft.potted_orange_tulip Potted Orange Tulip Opgepotte oranje tulp
block.minecraft.potted_white_tulip Potted White Tulip Opgepotte witte tulp
block.minecraft.potted_pink_tulip Potted Pink Tulip Opgepotte roze tulp
block.minecraft.potted_oxeye_daisy Potted Oxeye Daisy Opgepotte margriet
block.minecraft.potted_cornflower Potted Cornflower Opgepotte korenbloem
block.minecraft.potted_lily_of_the_valley Potted Lily of the Valley Opgepot lelietje-van-dalen
block.minecraft.potted_wither_rose Potted Wither Rose Opgepotte Witherroos
block.minecraft.potted_red_mushroom Potted Red Mushroom Opgepotte rode paddenstoel
block.minecraft.potted_brown_mushroom Potted Brown Mushroom Opgepotte bruine paddenstoel
block.minecraft.potted_dead_bush Potted Dead Bush Opgepotte dode struik
block.minecraft.potted_cactus Potted Cactus Opgepotte cactus
block.minecraft.potted_bamboo Potted Bamboo Opgepotte bamboe
block.minecraft.skeleton_wall_skull Skeleton Wall Skull Skelettenschedel aan muur
block.minecraft.skeleton_skull Skeleton Skull Skelettenschedel
block.minecraft.wither_skeleton_wall_skull Wither Skeleton Wall Skull Witherskelettenschedel aan muur
block.minecraft.wither_skeleton_skull Wither Skeleton Skull Witherskelettenschedel
block.minecraft.zombie_wall_head Zombie Wall Head Zombiehoofd aan muur
block.minecraft.zombie_head Zombie Head Zombiehoofd
block.minecraft.player_wall_head Player Wall Head Spelerhoofd aan muur
block.minecraft.player_head Player Head Spelerhoofd
block.minecraft.player_head.named %s's Head Hoofd van %s
block.minecraft.creeper_wall_head Creeper Wall Head Creeperhoofd aan muur
block.minecraft.creeper_head Creeper Head Creeperhoofd
block.minecraft.dragon_wall_head Dragon Wall Head Drakenhoofd aan muur
block.minecraft.dragon_head Dragon Head Drakenhoofd
block.minecraft.end_gateway End Gateway Endtoegangsportaal
block.minecraft.structure_void Structure Void Constructieleegte
block.minecraft.structure_block Structure Block Constructieblok
block.minecraft.void_air Void Air Luchtledigheid
block.minecraft.cave_air Cave Air Grotlucht
block.minecraft.bubble_column Bubble Column Bellenkolom
block.minecraft.dead_tube_coral_block Dead Tube Coral Block Dood buiskoraalblok
block.minecraft.dead_brain_coral_block Dead Brain Coral Block Dood hersenkoraalblok
block.minecraft.dead_bubble_coral_block Dead Bubble Coral Block Dood blaaskoraalblok
block.minecraft.dead_fire_coral_block Dead Fire Coral Block Dood brandkoraalblok
block.minecraft.dead_horn_coral_block Dead Horn Coral Block Dood hoornkoraalblok
block.minecraft.tube_coral_block Tube Coral Block Buiskoraalblok
block.minecraft.brain_coral_block Brain Coral Block Hersenkoraalblok
block.minecraft.bubble_coral_block Bubble Coral Block Blaaskoraalblok
block.minecraft.fire_coral_block Fire Coral Block Brandkoraalblok
block.minecraft.horn_coral_block Horn Coral Block Hoornkoraalblok
block.minecraft.tube_coral Tube Coral Buiskoraal
block.minecraft.brain_coral Brain Coral Hersenkoraal
block.minecraft.bubble_coral Bubble Coral Blaaskoraal
block.minecraft.fire_coral Fire Coral Brandkoraal
block.minecraft.horn_coral Horn Coral Hoornkoraal
block.minecraft.dead_tube_coral Dead Tube Coral Dood buiskoraal
block.minecraft.dead_brain_coral Dead Brain Coral Dood hersenkoraal
block.minecraft.dead_bubble_coral Dead Bubble Coral Dood blaaskoraal
block.minecraft.dead_fire_coral Dead Fire Coral Dood brandkoraal
block.minecraft.dead_horn_coral Dead Horn Coral Dood hoornkoraal
block.minecraft.tube_coral_fan Tube Coral Fan Buiskoraalwaaier
block.minecraft.brain_coral_fan Brain Coral Fan Hersenkoraalwaaier
block.minecraft.bubble_coral_fan Bubble Coral Fan Blaaskoraalwaaier
block.minecraft.fire_coral_fan Fire Coral Fan Brandkoraalwaaier
block.minecraft.horn_coral_fan Horn Coral Fan Hoornkoraalwaaier
block.minecraft.dead_tube_coral_fan Dead Tube Coral Fan Dode buiskoraalwaaier
block.minecraft.dead_brain_coral_fan Dead Brain Coral Fan Dode hersenkoraalwaaier
block.minecraft.dead_bubble_coral_fan Dead Bubble Coral Fan Dode blaaskoraalwaaier
block.minecraft.dead_fire_coral_fan Dead Fire Coral Fan Dode brandkoraalwaaier
block.minecraft.dead_horn_coral_fan Dead Horn Coral Fan Dode hoornkoraalwaaier
block.minecraft.tube_coral_wall_fan Tube Coral Wall Fan Buiskoraalwaaier aan muur
block.minecraft.brain_coral_wall_fan Brain Coral Wall Fan Hersenkoraalwaaier aan muur
block.minecraft.bubble_coral_wall_fan Bubble Coral Wall Fan Blaaskoraalwaaier aan muur
block.minecraft.fire_coral_wall_fan Fire Coral Wall Fan Brandkoraalwaaier aan muur
block.minecraft.horn_coral_wall_fan Horn Coral Wall Fan Hoornkoraalwaaier aan muur
block.minecraft.dead_tube_coral_wall_fan Dead Tube Coral Wall Fan Dode buiskoraalwaaier aan muur
block.minecraft.dead_brain_coral_wall_fan Dead Brain Coral Wall Fan Dode hersenkoraalwaaier aan muur
block.minecraft.dead_bubble_coral_wall_fan Dead Bubble Coral Wall Fan Dode blaaskoraalwaaier aan muur
block.minecraft.dead_fire_coral_wall_fan Dead Fire Coral Wall Fan Dode brandkoraalwaaier aan muur
block.minecraft.dead_horn_coral_wall_fan Dead Horn Coral Wall Fan Dode hoornkoraalwaaier aan muur
block.minecraft.loom Loom Weefgetouw
block.minecraft.conduit Conduit Kracht van de zee
block.minecraft.bamboo Bamboo Bamboe
block.minecraft.bamboo_sapling Bamboo Sapling Bamboekiemplant
block.minecraft.jigsaw Jigsaw Block Puzzelblok
block.minecraft.composter Composter Compostbak
block.minecraft.polished_granite_stairs Polished Granite Stairs Gepolijste graniettrap
block.minecraft.smooth_red_sandstone_stairs Smooth Red Sandstone Stairs Gladde rode zandstenen trap
block.minecraft.mossy_stone_brick_stairs Mossy Stone Brick Stairs Mossige blokstenen trap
block.minecraft.polished_diorite_stairs Polished Diorite Stairs Gepolijste dioriettrap
block.minecraft.mossy_cobblestone_stairs Mossy Cobblestone Stairs Mossige keistenen trap
block.minecraft.end_stone_brick_stairs End Stone Brick Stairs Endblokstenen trap
block.minecraft.stone_stairs Stone Stairs Stenen trap
block.minecraft.smooth_sandstone_stairs Smooth Sandstone Stairs Gladde zandstenen trap
block.minecraft.smooth_quartz_stairs Smooth Quartz Stairs Gladde kwartstrap
block.minecraft.granite_stairs Granite Stairs Graniettrap
block.minecraft.andesite_stairs Andesite Stairs Andesiettrap
block.minecraft.red_nether_brick_stairs Red Nether Brick Stairs Rode Netherbakstenen trap
block.minecraft.polished_andesite_stairs Polished Andesite Stairs Gepolijste andesiettrap
block.minecraft.diorite_stairs Diorite Stairs Dioriettrap
block.minecraft.polished_granite_slab Polished Granite Slab Gepolijste granietplaat
block.minecraft.smooth_red_sandstone_slab Smooth Red Sandstone Slab Gladde rode zandstenen plaat
block.minecraft.mossy_stone_brick_slab Mossy Stone Brick Slab Mossige blokstenen plaat
block.minecraft.polished_diorite_slab Polished Diorite Slab Gepolijste diorietplaat
block.minecraft.mossy_cobblestone_slab Mossy Cobblestone Slab Mossige keistenen plaat
block.minecraft.end_stone_brick_slab End Stone Brick Slab Endblokstenen plaat
block.minecraft.smooth_sandstone_slab Smooth Sandstone Slab Gladde zandstenen plaat
block.minecraft.smooth_quartz_slab Smooth Quartz Slab Gladde kwartsplaat
block.minecraft.granite_slab Granite Slab Granietplaat
block.minecraft.andesite_slab Andesite Slab Andesietplaat
block.minecraft.red_nether_brick_slab Red Nether Brick Slab Rode Netherbakstenen plaat
block.minecraft.polished_andesite_slab Polished Andesite Slab Gepolijste andesietplaat
block.minecraft.diorite_slab Diorite Slab Diorietplaat
block.minecraft.brick_wall Brick Wall Bakstenen muur
block.minecraft.prismarine_wall Prismarine Wall Prismarienmuur
block.minecraft.red_sandstone_wall Red Sandstone Wall Rode zandstenen muur
block.minecraft.mossy_stone_brick_wall Mossy Stone Brick Wall Mossige blokstenen muur
block.minecraft.granite_wall Granite Wall Granietmuur
block.minecraft.stone_brick_wall Stone Brick Wall Blokstenen muur
block.minecraft.nether_brick_wall Nether Brick Wall Netherbakstenen muur
block.minecraft.andesite_wall Andesite Wall Andesietmuur
block.minecraft.red_nether_brick_wall Red Nether Brick Wall Rode Netherbakstenen muur
block.minecraft.sandstone_wall Sandstone Wall Zandstenen muur
block.minecraft.end_stone_brick_wall End Stone Brick Wall Endblokstenen muur
block.minecraft.diorite_wall Diorite Wall Diorietmuur
block.minecraft.barrel Barrel Vat
block.minecraft.smoker Smoker Roker
block.minecraft.blast_furnace Blast Furnace Hoogoven
block.minecraft.cartography_table Cartography Table Kartografietafel
block.minecraft.fletching_table Fletching Table Bevederingstafel
block.minecraft.smithing_table Smithing Table Smeedstafel
block.minecraft.grindstone Grindstone Slijpsteen
block.minecraft.lectern Lectern Lessenaar
block.minecraft.stonecutter Stonecutter Steenzaag
block.minecraft.bell Bell Bel
block.minecraft.ominous_banner Ominous Banner Onheilspellende vlag
block.minecraft.lantern Lantern Lantaarn
block.minecraft.sweet_berry_bush Sweet Berry Bush Zoetbesstruik
block.minecraft.campfire Campfire Kampvuur
block.minecraft.beehive Beehive Bijenkorf
block.minecraft.bee_nest Bee Nest Bijennest
block.minecraft.honey_block Honey Block Honingblok
block.minecraft.honeycomb_block Honeycomb Block Honingraatblok
item.minecraft.name_tag Name Tag Naamkaartje
item.minecraft.lead Lead Leidtouw
item.minecraft.iron_shovel Iron Shovel IJzeren schep
item.minecraft.iron_pickaxe Iron Pickaxe IJzeren houweel
item.minecraft.iron_axe Iron Axe IJzeren bijl
item.minecraft.flint_and_steel Flint and Steel Vuursteen en staal
item.minecraft.apple Apple Appel
item.minecraft.cookie Cookie Koekje
item.minecraft.bow Bow Boog
item.minecraft.arrow Arrow Pijl
item.minecraft.spectral_arrow Spectral Arrow Spectrale pijl
item.minecraft.tipped_arrow Tipped Arrow Getipte pijl
item.minecraft.dried_kelp Dried Kelp Gedroogde kelp
item.minecraft.coal Coal Steenkool
item.minecraft.charcoal Charcoal Houtskool
item.minecraft.diamond Diamond Diamant
item.minecraft.emerald Emerald Smaragd
item.minecraft.iron_ingot Iron Ingot IJzerstaaf
item.minecraft.gold_ingot Gold Ingot Goudstaaf
item.minecraft.iron_sword Iron Sword IJzeren zwaard
item.minecraft.wooden_sword Wooden Sword Houten zwaard
item.minecraft.wooden_shovel Wooden Shovel Houten schep
item.minecraft.wooden_pickaxe Wooden Pickaxe Houten houweel
item.minecraft.wooden_axe Wooden Axe Houten bijl
item.minecraft.stone_sword Stone Sword Stenen zwaard
item.minecraft.stone_shovel Stone Shovel Stenen schep
item.minecraft.stone_pickaxe Stone Pickaxe Stenen houweel
item.minecraft.stone_axe Stone Axe Stenen bijl
item.minecraft.diamond_sword Diamond Sword Diamanten zwaard
item.minecraft.diamond_shovel Diamond Shovel Diamanten schep
item.minecraft.diamond_pickaxe Diamond Pickaxe Diamanten houweel
item.minecraft.diamond_axe Diamond Axe Diamanten bijl
item.minecraft.stick Stick Stok
item.minecraft.bowl Bowl Kom
item.minecraft.mushroom_stew Mushroom Stew Paddenstoelenstoofpot
item.minecraft.golden_sword Golden Sword Gouden zwaard
item.minecraft.golden_shovel Golden Shovel Gouden schep
item.minecraft.golden_pickaxe Golden Pickaxe Gouden houweel
item.minecraft.golden_axe Golden Axe Gouden bijl
item.minecraft.string String Draad
item.minecraft.feather Feather Veer
item.minecraft.gunpowder Gunpowder Buskruit
item.minecraft.wooden_hoe Wooden Hoe Houten schoffel
item.minecraft.stone_hoe Stone Hoe Stenen schoffel
item.minecraft.iron_hoe Iron Hoe IJzeren schoffel
item.minecraft.diamond_hoe Diamond Hoe Diamanten schoffel
item.minecraft.golden_hoe Golden Hoe Gouden schoffel
item.minecraft.wheat_seeds Wheat Seeds Tarwezaden
item.minecraft.pumpkin_seeds Pumpkin Seeds Pompoenpitten
item.minecraft.melon_seeds Melon Seeds Meloenzaden
item.minecraft.melon_slice Melon Slice Meloenschijf
item.minecraft.wheat Wheat Tarwe
item.minecraft.bread Bread Brood
item.minecraft.leather_helmet Leather Cap Leren kap
item.minecraft.leather_chestplate Leather Tunic Leren tuniek
item.minecraft.leather_leggings Leather Pants Leren broek
item.minecraft.leather_boots Leather Boots Leren laarzen
item.minecraft.chainmail_helmet Chainmail Helmet Maliënkap
item.minecraft.chainmail_chestplate Chainmail Chestplate Maliënkolder
item.minecraft.chainmail_leggings Chainmail Leggings Maliënbroek
item.minecraft.chainmail_boots Chainmail Boots Maliënlaarzen
item.minecraft.iron_helmet Iron Helmet IJzeren helm
item.minecraft.iron_chestplate Iron Chestplate IJzeren borstplaat
item.minecraft.iron_leggings Iron Leggings IJzeren beenstukken
item.minecraft.iron_boots Iron Boots IJzeren laarzen
item.minecraft.diamond_helmet Diamond Helmet Diamanten helm
item.minecraft.diamond_chestplate Diamond Chestplate Diamanten borstplaat
item.minecraft.diamond_leggings Diamond Leggings Diamanten beenstukken
item.minecraft.diamond_boots Diamond Boots Diamanten laarzen
item.minecraft.golden_helmet Golden Helmet Gouden helm
item.minecraft.golden_chestplate Golden Chestplate Gouden borstplaat
item.minecraft.golden_leggings Golden Leggings Gouden beenstukken
item.minecraft.golden_boots Golden Boots Gouden laarzen
item.minecraft.flint Flint Vuursteen
item.minecraft.porkchop Raw Porkchop Rauw varkensvlees
item.minecraft.cooked_porkchop Cooked Porkchop Gebraden varkensvlees
item.minecraft.chicken Raw Chicken Rauwe kip
item.minecraft.cooked_chicken Cooked Chicken Gebraden kip
item.minecraft.mutton Raw Mutton Rauw schapenvlees
item.minecraft.cooked_mutton Cooked Mutton Gebraden schapenvlees
item.minecraft.rabbit Raw Rabbit Rauw konijnenvlees
item.minecraft.cooked_rabbit Cooked Rabbit Gebraden konijnenvlees
item.minecraft.rabbit_stew Rabbit Stew Konijnenstoofpot
item.minecraft.rabbit_foot Rabbit's Foot Konijnenpootje
item.minecraft.rabbit_hide Rabbit Hide Konijnenhuid
item.minecraft.beef Raw Beef Rauwe biefstuk
item.minecraft.cooked_beef Steak Biefstuk
item.minecraft.painting Painting Schilderij
item.minecraft.item_frame Item Frame Voorwerplijst
item.minecraft.golden_apple Golden Apple Gouden appel
item.minecraft.enchanted_golden_apple Enchanted Golden Apple Betoverde gouden appel
item.minecraft.sign Sign Bord
item.minecraft.bucket Bucket Emmer
item.minecraft.water_bucket Water Bucket Emmer water
item.minecraft.lava_bucket Lava Bucket Emmer lava
item.minecraft.pufferfish_bucket Bucket of Pufferfish Emmer kogelvis
item.minecraft.salmon_bucket Bucket of Salmon Emmer zalm
item.minecraft.cod_bucket Bucket of Cod Emmer kabeljauw
item.minecraft.tropical_fish_bucket Bucket of Tropical Fish Emmer tropische vis
item.minecraft.minecart Minecart Mijnkar
item.minecraft.saddle Saddle Zadel
item.minecraft.redstone Redstone Dust Redstonestof
item.minecraft.snowball Snowball Sneeuwbal
item.minecraft.oak_boat Oak Boat Eikenhouten boot
item.minecraft.spruce_boat Spruce Boat Sparrenhouten boot
item.minecraft.birch_boat Birch Boat Berkenhouten boot
item.minecraft.jungle_boat Jungle Boat Oerwoudhouten boot
item.minecraft.acacia_boat Acacia Boat Acaciahouten boot
item.minecraft.dark_oak_boat Dark Oak Boat Donkereikenhouten boot
item.minecraft.leather Leather Leer
item.minecraft.milk_bucket Milk Bucket Emmer melk
item.minecraft.brick Brick Baksteen
item.minecraft.clay_ball Clay Klei
item.minecraft.paper Paper Papier
item.minecraft.book Book Boek
item.minecraft.slime_ball Slimeball Slijmbal
item.minecraft.chest_minecart Minecart with Chest Mijnkar met kist
item.minecraft.furnace_minecart Minecart with Furnace Mijnkar met oven
item.minecraft.tnt_minecart Minecart with TNT Mijnkar met TNT
item.minecraft.hopper_minecart Minecart with Hopper Mijnkar met trechter
item.minecraft.command_block_minecart Minecart with Command Block Mijnkar met opdrachtblok
item.minecraft.egg Egg Ei
item.minecraft.compass Compass Kompas
item.minecraft.fishing_rod Fishing Rod Vishengel
item.minecraft.clock Clock Klok
item.minecraft.glowstone_dust Glowstone Dust Gloeisteenstof
item.minecraft.cod Raw Cod Rauwe kabeljauw
item.minecraft.salmon Raw Salmon Rauwe zalm
item.minecraft.pufferfish Pufferfish Kogelvis
item.minecraft.tropical_fish Tropical Fish Tropische vis
item.minecraft.cooked_cod Cooked Cod Gebakken kabeljauw
item.minecraft.cooked_salmon Cooked Salmon Gebakken zalm
item.minecraft.music_disc_13 Music Disc Muziekplaat
item.minecraft.music_disc_cat Music Disc Muziekplaat
item.minecraft.music_disc_blocks Music Disc Muziekplaat
item.minecraft.music_disc_chirp Music Disc Muziekplaat
item.minecraft.music_disc_far Music Disc Muziekplaat
item.minecraft.music_disc_mall Music Disc Muziekplaat
item.minecraft.music_disc_mellohi Music Disc Muziekplaat
item.minecraft.music_disc_stal Music Disc Muziekplaat
item.minecraft.music_disc_strad Music Disc Muziekplaat
item.minecraft.music_disc_ward Music Disc Muziekplaat
item.minecraft.music_disc_11 Music Disc Muziekplaat
item.minecraft.music_disc_wait Music Disc Muziekplaat
item.minecraft.music_disc_13.desc C418 - 13 C418 - 13
item.minecraft.music_disc_cat.desc C418 - cat C418 - cat
item.minecraft.music_disc_blocks.desc C418 - blocks C418 - blocks
item.minecraft.music_disc_chirp.desc C418 - chirp C418 - chirp
item.minecraft.music_disc_far.desc C418 - far C418 - far
item.minecraft.music_disc_mall.desc C418 - mall C418 - mall
item.minecraft.music_disc_mellohi.desc C418 - mellohi C418 - mellohi
item.minecraft.music_disc_stal.desc C418 - stal C418 - stal
item.minecraft.music_disc_strad.desc C418 - strad C418 - strad
item.minecraft.music_disc_ward.desc C418 - ward C418 - ward
item.minecraft.music_disc_11.desc C418 - 11 C418 - 11
item.minecraft.music_disc_wait.desc C418 - wait C418 - wait
item.minecraft.bone Bone Bot
item.minecraft.ink_sac Ink Sac Inktzak
item.minecraft.red_dye Red Dye Rode kleurstof
item.minecraft.green_dye Green Dye Groene kleurstof
item.minecraft.cocoa_beans Cocoa Beans Cacaobonen
item.minecraft.lapis_lazuli Lapis Lazuli Lapis lazuli
item.minecraft.purple_dye Purple Dye Paarse kleurstof
item.minecraft.cyan_dye Cyan Dye Turquoise kleurstof
item.minecraft.light_gray_dye Light Gray Dye Lichtgrijze kleurstof
item.minecraft.gray_dye Gray Dye Grijze kleurstof
item.minecraft.pink_dye Pink Dye Roze kleurstof
item.minecraft.lime_dye Lime Dye Lichtgroene kleurstof
item.minecraft.yellow_dye Yellow Dye Gele kleurstof
item.minecraft.light_blue_dye Light Blue Dye Lichtblauwe kleurstof
item.minecraft.magenta_dye Magenta Dye Magenta kleurstof
item.minecraft.orange_dye Orange Dye Oranje kleurstof
item.minecraft.bone_meal Bone Meal Beendermeel
item.minecraft.blue_dye Blue Dye Blauwe kleurstof
item.minecraft.black_dye Black Dye Zwarte kleurstof
item.minecraft.brown_dye Brown Dye Bruine kleurstof
item.minecraft.white_dye White Dye Witte kleurstof
item.minecraft.sugar Sugar Suiker
block.minecraft.black_bed Black Bed Zwart bed
block.minecraft.red_bed Red Bed Rood bed
block.minecraft.green_bed Green Bed Groen bed
block.minecraft.brown_bed Brown Bed Bruin bed
block.minecraft.blue_bed Blue Bed Blauw bed
block.minecraft.purple_bed Purple Bed Paars bed
block.minecraft.cyan_bed Cyan Bed Turquoise bed
block.minecraft.light_gray_bed Light Gray Bed Lichtgrijs bed
block.minecraft.gray_bed Gray Bed Grijs bed
block.minecraft.pink_bed Pink Bed Roze bed
block.minecraft.lime_bed Lime Bed Lichtgroen bed
block.minecraft.yellow_bed Yellow Bed Geel bed
block.minecraft.light_blue_bed Light Blue Bed Lichtblauw bed
block.minecraft.magenta_bed Magenta Bed Magenta bed
block.minecraft.orange_bed Orange Bed Oranje bed
block.minecraft.white_bed White Bed Wit bed
block.minecraft.repeater Redstone Repeater Redstoneversterker
block.minecraft.comparator Redstone Comparator Redstonevergelijker
item.minecraft.filled_map Map Kaart
item.minecraft.shears Shears Schaar
item.minecraft.rotten_flesh Rotten Flesh Bedorven vlees
item.minecraft.ender_pearl Ender Pearl Enderparel
item.minecraft.blaze_rod Blaze Rod Blazestaf
item.minecraft.ghast_tear Ghast Tear Ghasttraan
item.minecraft.nether_wart Nether Wart Netherkruid
item.minecraft.potion Potion Drank
item.minecraft.splash_potion Splash Potion Spattende drank
item.minecraft.lingering_potion Lingering Potion Aanhoudende drank
item.minecraft.end_crystal End Crystal Endkristal
item.minecraft.gold_nugget Gold Nugget Goudklompje
item.minecraft.glass_bottle Glass Bottle Glazen fles
item.minecraft.spider_eye Spider Eye Spinnenoog
item.minecraft.fermented_spider_eye Fermented Spider Eye Gefermenteerd spinnenoog
item.minecraft.blaze_powder Blaze Powder Blazepoeder
item.minecraft.magma_cream Magma Cream Magmacrème
item.minecraft.cauldron Cauldron Ketel
item.minecraft.brewing_stand Brewing Stand Brouwstandaard
item.minecraft.ender_eye Eye of Ender Enderoog
item.minecraft.glistering_melon_slice Glistering Melon Slice Glinsterende meloenschijf
item.minecraft.bat_spawn_egg Bat Spawn Egg Vleermuizenspawnei
item.minecraft.bee_spawn_egg Bee Spawn Egg Bijenspawnei
item.minecraft.blaze_spawn_egg Blaze Spawn Egg Blazespawnei
item.minecraft.cat_spawn_egg Cat Spawn Egg Kattenspawnei
item.minecraft.cave_spider_spawn_egg Cave Spider Spawn Egg Grottenspinnenspawnei
item.minecraft.chicken_spawn_egg Chicken Spawn Egg Kippenspawnei
item.minecraft.cod_spawn_egg Cod Spawn Egg Kabeljauwspawnei
item.minecraft.cow_spawn_egg Cow Spawn Egg Koeienspawnei
item.minecraft.creeper_spawn_egg Creeper Spawn Egg Creeperspawnei
item.minecraft.dolphin_spawn_egg Dolphin Spawn Egg Dolfijnenspawnei
item.minecraft.donkey_spawn_egg Donkey Spawn Egg Ezelspawnei
item.minecraft.drowned_spawn_egg Drowned Spawn Egg Drenkelingenspawnei
item.minecraft.elder_guardian_spawn_egg Elder Guardian Spawn Egg Oudebewakerspawnei
item.minecraft.enderman_spawn_egg Enderman Spawn Egg Endermannenspawnei
item.minecraft.endermite_spawn_egg Endermite Spawn Egg Endermitespawnei
item.minecraft.evoker_spawn_egg Evoker Spawn Egg Oproeperspawnei
item.minecraft.ghast_spawn_egg Ghast Spawn Egg Ghastspawnei
item.minecraft.guardian_spawn_egg Guardian Spawn Egg Bewakerspawnei
item.minecraft.horse_spawn_egg Horse Spawn Egg Paardenspawnei
item.minecraft.husk_spawn_egg Husk Spawn Egg Mummiespawnei
item.minecraft.ravager_spawn_egg Ravager Spawn Egg Verwoesterspawnei
item.minecraft.llama_spawn_egg Llama Spawn Egg Lamaspawnei
item.minecraft.magma_cube_spawn_egg Magma Cube Spawn Egg Magmakubusspawnei
item.minecraft.mooshroom_spawn_egg Mooshroom Spawn Egg Mooshroomspawnei
item.minecraft.mule_spawn_egg Mule Spawn Egg Muilezelspawnei
item.minecraft.ocelot_spawn_egg Ocelot Spawn Egg Ocelottenspawnei
item.minecraft.panda_spawn_egg Panda Spawn Egg Pandaspawnei
item.minecraft.parrot_spawn_egg Parrot Spawn Egg Papegaaienspawnei
item.minecraft.pig_spawn_egg Pig Spawn Egg Varkenspawnei
item.minecraft.pillager_spawn_egg Pillager Spawn Egg Roverspawnei
item.minecraft.phantom_spawn_egg Phantom Spawn Egg Fantomenspawnei
item.minecraft.polar_bear_spawn_egg Polar Bear Spawn Egg IJsberenspawnei
item.minecraft.pufferfish_spawn_egg Pufferfish Spawn Egg Kogelvissenspawnei
item.minecraft.rabbit_spawn_egg Rabbit Spawn Egg Konijnenspawnei
item.minecraft.fox_spawn_egg Fox Spawn Egg Vossenspawnei
item.minecraft.salmon_spawn_egg Salmon Spawn Egg Zalmspawnei
item.minecraft.sheep_spawn_egg Sheep Spawn Egg Schapenspawnei
item.minecraft.shulker_spawn_egg Shulker Spawn Egg Shulkerspawnei
item.minecraft.silverfish_spawn_egg Silverfish Spawn Egg Zilvervissenspawnei
item.minecraft.skeleton_spawn_egg Skeleton Spawn Egg Skelettenspawnei
item.minecraft.skeleton_horse_spawn_egg Skeleton Horse Spawn Egg Skeletpaardenspawnei
item.minecraft.slime_spawn_egg Slime Spawn Egg Slijmkubusspawnei
item.minecraft.spider_spawn_egg Spider Spawn Egg Spinnenspawnei
item.minecraft.squid_spawn_egg Squid Spawn Egg Inktvissenspawnei
item.minecraft.stray_spawn_egg Stray Spawn Egg Verdwaaldenspawnei
item.minecraft.trader_llama_spawn_egg Trader Llama Spawn Egg Handelaarslamaspawnei
item.minecraft.tropical_fish_spawn_egg Tropical Fish Spawn Egg Tropischevissenspawnei
item.minecraft.turtle_spawn_egg Turtle Spawn Egg Schildpaddenspawnei
item.minecraft.vex_spawn_egg Vex Spawn Egg Ergernissenspawnei
item.minecraft.villager_spawn_egg Villager Spawn Egg Dorpelingenspawnei
item.minecraft.wandering_trader_spawn_egg Wandering Trader Spawn Egg Rondreizendehandelaarsspawnei
item.minecraft.vindicator_spawn_egg Vindicator Spawn Egg Verdedigerspawnei
item.minecraft.witch_spawn_egg Witch Spawn Egg Heksenspawnei
item.minecraft.wither_skeleton_spawn_egg Wither Skeleton Spawn Egg Witherskelettenspawnei
item.minecraft.wolf_spawn_egg Wolf Spawn Egg Wolvenspawnei
item.minecraft.zombie_spawn_egg Zombie Spawn Egg Zombiespawnei
item.minecraft.zombie_horse_spawn_egg Zombie Horse Spawn Egg Zombiepaardenspawnei
item.minecraft.zombie_pigman_spawn_egg Zombie Pigman Spawn Egg Zombievarkenspawnei
item.minecraft.zombie_villager_spawn_egg Zombie Villager Spawn Egg Zombiedorpelingenspawnei
item.minecraft.experience_bottle Bottle o' Enchanting Magiërsextract
item.minecraft.fire_charge Fire Charge Vuurbal
item.minecraft.writable_book Book and Quill Boek en veer
item.minecraft.written_book Written Book Geschreven boek
item.minecraft.flower_pot Flower Pot Bloempot
item.minecraft.map Empty Map Lege kaart
item.minecraft.carrot Carrot Wortel
item.minecraft.golden_carrot Golden Carrot Gouden wortel
item.minecraft.potato Potato Aardappel
item.minecraft.baked_potato Baked Potato Gebakken aardappel
item.minecraft.poisonous_potato Poisonous Potato Giftige aardappel
item.minecraft.skeleton_skull Skeleton Skull Skelettenschedel
item.minecraft.wither_skeleton_skull Wither Skeleton Skull Witherskelettenschedel
item.minecraft.zombie_head Zombie Head Zombiehoofd
item.minecraft.creeper_head Creeper Head Creeperhoofd
item.minecraft.dragon_head Dragon Head Drakenhoofd
item.minecraft.carrot_on_a_stick Carrot on a Stick Wortel aan een stok
item.minecraft.nether_star Nether Star Netherster
item.minecraft.pumpkin_pie Pumpkin Pie Pompoentaart
item.minecraft.enchanted_book Enchanted Book Betoverd boek
item.minecraft.firework_rocket Firework Rocket Vuurpijl
item.minecraft.firework_rocket.flight Flight Duration: Vluchtduur:
item.minecraft.firework_star Firework Star Vuurwerkster
item.minecraft.firework_star.black Black Zwart
item.minecraft.firework_star.red Red Rood
item.minecraft.firework_star.green Green Groen
item.minecraft.firework_star.brown Brown Bruin
item.minecraft.firework_star.blue Blue Blauw
item.minecraft.firework_star.purple Purple Paars
item.minecraft.firework_star.cyan Cyan Turquoise
item.minecraft.firework_star.light_gray Light Gray Lichtgrijs
item.minecraft.firework_star.gray Gray Grijs
item.minecraft.firework_star.pink Pink Roze
item.minecraft.firework_star.lime Lime Lichtgroen
item.minecraft.firework_star.yellow Yellow Geel
item.minecraft.firework_star.light_blue Light Blue Lichtblauw
item.minecraft.firework_star.magenta Magenta Magenta
item.minecraft.firework_star.orange Orange Oranje
item.minecraft.firework_star.white White Wit
item.minecraft.firework_star.custom_color Custom Aangepast
item.minecraft.firework_star.fade_to Fade to Overgang naar
item.minecraft.firework_star.flicker Twinkle Twinkel
item.minecraft.firework_star.trail Trail Spoor
item.minecraft.firework_star.shape.small_ball Small Ball Kleine bal
item.minecraft.firework_star.shape.large_ball Large Ball Grote bal
item.minecraft.firework_star.shape.star Star-shaped Stervormig
item.minecraft.firework_star.shape.creeper Creeper-shaped Creepervormig
item.minecraft.firework_star.shape.burst Burst Explosie
item.minecraft.firework_star.shape Unknown Shape Onbekende vorm
item.minecraft.nether_brick Nether Brick Netherbaksteen
item.minecraft.quartz Nether Quartz Netherkwarts
item.minecraft.armor_stand Armor Stand Harnashouder
item.minecraft.iron_horse_armor Iron Horse Armor IJzeren paardenharnas
item.minecraft.golden_horse_armor Golden Horse Armor Gouden paardenharnas
item.minecraft.diamond_horse_armor Diamond Horse Armor Diamanten paardenharnas
item.minecraft.leather_horse_armor Leather Horse Armor Leren paardenharnas
item.minecraft.prismarine_shard Prismarine Shard Prismarienscherf
item.minecraft.prismarine_crystals Prismarine Crystals Prismarienkristallen
item.minecraft.chorus_fruit Chorus Fruit Chorusfruit
item.minecraft.popped_chorus_fruit Popped Chorus Fruit Gepoft Chorusfruit
item.minecraft.beetroot Beetroot Biet
item.minecraft.beetroot_seeds Beetroot Seeds Bietenzaden
item.minecraft.beetroot_soup Beetroot Soup Bietensoep
item.minecraft.dragon_breath Dragon's Breath Drakenadem
item.minecraft.elytra Elytra Dekschild
item.minecraft.totem_of_undying Totem of Undying Totem der onsterfelijkheid
item.minecraft.shulker_shell Shulker Shell Shulkerschelp
item.minecraft.iron_nugget Iron Nugget IJzerklompje
item.minecraft.knowledge_book Knowledge Book Boek der kennis
item.minecraft.debug_stick Debug Stick Debugstok
item.minecraft.debug_stick.empty %s has no properties %s heeft geen eigenschappen
item.minecraft.debug_stick.update \"%s\" to %s '%s' naar %s
item.minecraft.debug_stick.select selected \"%s\" (%s) '%s' geselecteerd (%s)
item.minecraft.trident Trident Drietand
item.minecraft.scute Scute Schild
item.minecraft.turtle_helmet Turtle Shell Schildpadschild
item.minecraft.phantom_membrane Phantom Membrane Fantoommembraan
item.minecraft.nautilus_shell Nautilus Shell Nautilusschelp
item.minecraft.heart_of_the_sea Heart of the Sea Hart van de zee
item.minecraft.crossbow Crossbow Kruisboog
item.minecraft.crossbow.projectile Projectile: Projectiel:
item.minecraft.suspicious_stew Suspicious Stew Geheimzinnige stoofpot
item.minecraft.creeper_banner_pattern Banner Pattern Banierpatroon
item.minecraft.skull_banner_pattern Banner Pattern Banierpatroon
item.minecraft.flower_banner_pattern Banner Pattern Banierpatroon
item.minecraft.mojang_banner_pattern Banner Pattern Banierpatroon
item.minecraft.globe_banner_pattern Banner Pattern Banierpatroon
item.minecraft.creeper_banner_pattern.desc Creeper Charge Creeperwapen
item.minecraft.skull_banner_pattern.desc Skull Charge Schedelwapen
item.minecraft.flower_banner_pattern.desc Flower Charge Bloemwapen
item.minecraft.mojang_banner_pattern.desc Thing Mojangwapen
item.minecraft.globe_banner_pattern.desc Globe Globe
item.minecraft.sweet_berries Sweet Berries Zoetbessen
item.minecraft.honey_bottle Honey Bottle Honingfles
item.minecraft.honeycomb Honeycomb Honingraat
container.inventory Inventory Inventaris
container.hopper Item Hopper Voorwerptrechter
container.crafting Crafting Vervaardiging
container.dispenser Dispenser Dispenser
container.dropper Dropper Dropper
container.furnace Furnace Oven
container.enchant Enchant Betovering
container.smoker Smoker Roker
container.lectern Lectern Lessenaar
container.blast_furnace Blast Furnace Hoogoven
container.enchant.lapis.one 1 Lapis Lazuli 1 lapis lazuli
container.enchant.lapis.many %s Lapis Lazuli %s lapis lazuli
container.enchant.level.one 1 Enchantment Level 1 betoveringsniveau
container.enchant.level.many %s Enchantment Levels %s betoveringsniveaus
container.enchant.level.requirement Level requirement: %s Niveau %s is vereist
container.enchant.clue %s . . . ? %s . . . ?
container.repair Repair & Name Aambeeld
container.repair.cost Enchantment Cost: %1$s Betoveringskosten: %1$s
container.repair.expensive Too Expensive! Te duur!
container.creative Item Selection Voorwerpselectie
container.brewing Brewing Stand Brouwstandaard
container.chest Chest Kist
container.chestDouble Large Chest Grote kist
container.enderchest Ender Chest Enderkist
container.beacon Beacon Baken
container.shulkerBox Shulker Box Shulkerdoos
container.shulkerBox.more and %s more... en nog %s...
container.barrel Barrel Vat
container.spectatorCantOpen Unable to open. Loot not generated yet. Openen mislukt. Inhoud nog niet gegenereerd.
container.isLocked %s is locked! %s is vergrendeld!
container.loom Loom Weefgetouw
container.grindstone_title Repair & Disenchant Repareren & debetoveren
container.cartography_table Cartography Table Kartografietafel
container.stonecutter Stonecutter Steenzaag
structure_block.invalid_structure_name Invalid structure name '%s' Constructienaam '%s' is ongeldig
structure_block.save_success Structure saved as '%s' Constructie opgeslagen als '%s'
structure_block.save_failure Unable to save structure '%s' Constructie '%s' opslaan mislukt
structure_block.load_success Structure loaded from '%s' Constructie geladen uit '%s'
structure_block.load_prepare Structure '%s' position prepared Positie voor constructie '%s' voorbereid
structure_block.load_not_found Structure '%s' is not available Constructie '%s' is niet beschikbaar
structure_block.size_success Size successfully detected for '%s' Grootte succesvol gedetecteerd voor '%s'
structure_block.size_failure Unable to detect structure size. Add corners with matching structure names Constructiegrootte bepalen mislukt; voeg hoeken met overeenkomende constructienamen toe
structure_block.mode.save Save Opslaan
structure_block.mode.load Load Laden
structure_block.mode.data Data Data
structure_block.mode.corner Corner Hoek
structure_block.hover.save Save: %s Opslaan: %s
structure_block.hover.load Load: %s Laden: %s
structure_block.hover.data Data: %s Data: %s
structure_block.hover.corner Corner: %s Hoek: %s
structure_block.mode_info.save Save mode - write to file Opslagmodus - schrijf naar bestand
structure_block.mode_info.load Load mode - load from file Laadmodus - laad uit bestand
structure_block.mode_info.data Data mode - game logic marker Datamodus - spellogicamarkeerder
structure_block.mode_info.corner Corner mode - placement and size marker Hoekmodus - plaats- en groottemarkeerder
structure_block.structure_name Structure Name Constructienaam
structure_block.custom_data Custom Data Tag Name Aangepaste data-eigenschapnaam
structure_block.position Relative Position Relatieve positie
structure_block.position.x relative Position x relatieve positie x
structure_block.position.y relative position y relatieve positie y
structure_block.position.z relative position z relatieve positie z
structure_block.size Structure Size Constructiegrootte
structure_block.size.x structure size x constructiegrootte x
structure_block.size.y structure size y constructiegrootte y
structure_block.size.z structure size z constructiegrootte z
structure_block.integrity Structure Integrity and Seed Constructie-integriteit en startwaarde
structure_block.integrity.integrity Structure Integrity Constructie-integriteit
structure_block.integrity.seed Structure Seed Constructiestartwaarde
structure_block.include_entities Include entities: Entiteiten laden:
structure_block.detect_size Detect structure size and position: Detecteer grootte en positie van constructie:
structure_block.button.detect_size DETECT DETECTEREN
structure_block.button.save SAVE OPSLAAN
structure_block.button.load LOAD LADEN
structure_block.show_air Show invisible blocks: Onzichtbare blokken tonen:
structure_block.show_boundingbox Show bounding box: Begrenzing tonen:
jigsaw_block.target_pool Target pool: Bronpoel:
jigsaw_block.attachement_type Attachment type: Verbindingstype:
jigsaw_block.final_state Turns into: Wordt:
item.dyed Dyed Geverfd
item.unbreakable Unbreakable Onbreekbaar
item.canBreak Can break: Breekt:
item.canPlace Can be placed on: Plaatsbaar op:
item.color Color: %s Kleur: %s
item.nbt_tags NBT: %s tag(s) NBT: %s label(s)
item.durability Durability: %s / %s Levensduur: %s/%s
filled_map.mansion Woodland Explorer Map Bosverkennerskaart
filled_map.monument Ocean Explorer Map Oceaanverkennerskaart
filled_map.buried_treasure Buried Treasure Map Schatkaart
filled_map.unknown Unknown Map Onbekende kaart
filled_map.id Id #%s Nr. %s
filled_map.level (Level %s/%s) (niveau %s/%s)
filled_map.scale Scaling at 1:%s Schaal 1:%s
filled_map.locked Locked Statisch
entity.minecraft.area_effect_cloud Area Effect Cloud Gebiedseffectwolk
entity.minecraft.armor_stand Armor Stand Harnashouder
entity.minecraft.arrow Arrow Pijl
entity.minecraft.bat Bat Vleermuis
entity.minecraft.bee Bee Bij
entity.minecraft.blaze Blaze Blaze
entity.minecraft.boat Boat Boot
entity.minecraft.cat Cat Kat
entity.minecraft.cave_spider Cave Spider Grottenspin
entity.minecraft.chest_minecart Minecart with Chest Mijnkar met kist
entity.minecraft.chicken Chicken Kip
entity.minecraft.command_block_minecart Minecart with Command Block Mijnkar met opdrachtblok
entity.minecraft.cod Cod Kabeljauw
entity.minecraft.cow Cow Koe
entity.minecraft.creeper Creeper Creeper
entity.minecraft.dolphin Dolphin Dolfijn
entity.minecraft.donkey Donkey Ezel
entity.minecraft.drowned Drowned Drenkeling
entity.minecraft.dragon_fireball Dragon Fireball Drakenvuurbal
entity.minecraft.egg Thrown Egg Gegooid ei
entity.minecraft.elder_guardian Elder Guardian Oude bewaker
entity.minecraft.end_crystal End Crystal Endkristal
entity.minecraft.ender_dragon Ender Dragon Enderdraak
entity.minecraft.ender_pearl Thrown Ender Pearl Gegooide Enderparel
entity.minecraft.enderman Enderman Enderman
entity.minecraft.endermite Endermite Endermite
entity.minecraft.evoker_fangs Evoker Fangs Opgeroepen tanden
entity.minecraft.evoker Evoker Oproeper
entity.minecraft.eye_of_ender Eye of Ender Enderoog
entity.minecraft.falling_block Falling Block Vallend blok
entity.minecraft.fireball Fireball Vuurbal
entity.minecraft.firework_rocket Firework Rocket Vuurpijl
entity.minecraft.fishing_bobber Fishing Bobber Dobber
entity.minecraft.fox Fox Vos
entity.minecraft.furnace_minecart Minecart with Furnace Mijnkar met oven
entity.minecraft.ghast Ghast Ghast
entity.minecraft.giant Giant Reus
entity.minecraft.guardian Guardian Bewaker
entity.minecraft.hopper_minecart Minecart with Hopper Mijnkar met trechter
entity.minecraft.horse Horse Paard
entity.minecraft.husk Husk Mummie
entity.minecraft.ravager Ravager Verwoester
entity.minecraft.illusioner Illusioner Illusionist
entity.minecraft.item Item Voorwerp
entity.minecraft.item_frame Item Frame Voorwerplijst
entity.minecraft.killer_bunny The Killer Bunny Het moordkonijn
entity.minecraft.leash_knot Leash Knot Leidtouwknoop
entity.minecraft.lightning_bolt Lightning Bolt Bliksemschicht
entity.minecraft.llama Llama Lama
entity.minecraft.llama_spit Llama Spit Lamaspuug
entity.minecraft.magma_cube Magma Cube Magmakubus
entity.minecraft.minecart Minecart Mijnkar
entity.minecraft.mooshroom Mooshroom Mooshroom
entity.minecraft.mule Mule Muilezel
entity.minecraft.ocelot Ocelot Ocelot
entity.minecraft.painting Painting Schilderij
entity.minecraft.panda Panda Panda
entity.minecraft.parrot Parrot Papegaai
entity.minecraft.phantom Phantom Fantoom
entity.minecraft.pig Pig Varken
entity.minecraft.pillager Pillager Rover
entity.minecraft.player Player Speler
entity.minecraft.polar_bear Polar Bear IJsbeer
entity.minecraft.potion Potion Drank
entity.minecraft.pufferfish Pufferfish Kogelvis
entity.minecraft.rabbit Rabbit Konijn
entity.minecraft.salmon Salmon Zalm
entity.minecraft.sheep Sheep Schaap
entity.minecraft.shulker Shulker Shulker
entity.minecraft.shulker_bullet Shulker Bullet Shulkerkogel
entity.minecraft.silverfish Silverfish Zilvervis
entity.minecraft.skeleton Skeleton Skelet
entity.minecraft.skeleton_horse Skeleton Horse Skeletpaard
entity.minecraft.slime Slime Slijmkubus
entity.minecraft.small_fireball Small Fireball Kleine vuurbal
entity.minecraft.snowball Snowball Sneeuwbal
entity.minecraft.snow_golem Snow Golem Sneeuwgolem
entity.minecraft.spawner_minecart Minecart with Spawner Mijnkar met monsterkooi
entity.minecraft.spectral_arrow Spectral Arrow Spectrale pijl
entity.minecraft.spider Spider Spin
entity.minecraft.squid Squid Inktvis
entity.minecraft.stray Stray Verdwaalde
entity.minecraft.tnt Primed TNT Aangestoken TNT
entity.minecraft.tnt_minecart Minecart with TNT Mijnkar met TNT
entity.minecraft.trader_llama Trader Llama Handelaarslama
entity.minecraft.trident Trident Drietand
entity.minecraft.tropical_fish Tropical Fish Tropische vis
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.0 Anemone Anemoonvis
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.1 Black Tang Zwarte zeilvindoktersvis
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.2 Blue Tang Blauwe zeilvindoktersvis
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.3 Butterflyfish Koraalvlinder
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.4 Cichlid Cichlid
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.5 Clownfish Anemoonvis
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.6 Cotton Candy Betta Siamese kempvis
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.7 Dottyback Dwergzeebaars
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.8 Emperor Red Snapper Koningssnapper
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.9 Goatfish Zeebarbel
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.10 Moorish Idol Maskerwimpelvis
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.11 Ornate Butterflyfish Ornamentkoraalvlinder
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.12 Parrotfish Papegaaivis
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.13 Queen Angelfish Gekroonde keizersvis
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.14 Red Cichlid Rode cichlid
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.15 Red Lipped Blenny Roodlippige slijmvis
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.16 Red Snapper Rode snapper
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.17 Threadfin Draadvis
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.18 Tomato Clownfish Rode anemoonvis
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.19 Triggerfish Trekkervis
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.20 Yellowtail Parrotfish Geelstaartpapegaaivis
entity.minecraft.tropical_fish.predefined.21 Yellow Tang Gele zeilvindoktersvis
entity.minecraft.tropical_fish.type.flopper Flopper Plonsvis
entity.minecraft.tropical_fish.type.stripey Stripey Gestreepte loodsbaars
entity.minecraft.tropical_fish.type.glitter Glitter Schittervis
entity.minecraft.tropical_fish.type.blockfish Blockfish Blokvis
entity.minecraft.tropical_fish.type.betty Betty Schopvis
entity.minecraft.tropical_fish.type.clayfish Clayfish Kleivis
entity.minecraft.tropical_fish.type.kob Kob Ombervis
entity.minecraft.tropical_fish.type.sunstreak SunStreak Zonnestreep
entity.minecraft.tropical_fish.type.snooper Snooper Bediller
entity.minecraft.tropical_fish.type.dasher Dasher Roervis
entity.minecraft.tropical_fish.type.brinely Brinely Zoutvis
entity.minecraft.tropical_fish.type.spotty Spotty Gevlekte vis
entity.minecraft.turtle Turtle Schildpad
entity.minecraft.vex Vex Ergernis
entity.minecraft.villager.armorer Armorer Harnassmid
entity.minecraft.villager.butcher Butcher Slager
entity.minecraft.villager.cartographer Cartographer Kartograaf
entity.minecraft.villager.cleric Cleric Geestelijke
entity.minecraft.villager.farmer Farmer Boer
entity.minecraft.villager.fisherman Fisherman Visser
entity.minecraft.villager.fletcher Fletcher Pijlenmaker
entity.minecraft.villager.leatherworker Leatherworker Leerlooier
entity.minecraft.villager.librarian Librarian Bibliothecaris
entity.minecraft.villager.mason Mason Steenhouwer
entity.minecraft.villager.none Villager Dorpeling
entity.minecraft.villager.nitwit Nitwit Onbenul
entity.minecraft.villager.shepherd Shepherd Herder
entity.minecraft.villager.toolsmith Toolsmith Gereedschapssmid
entity.minecraft.villager.weaponsmith Weaponsmith Wapensmid
entity.minecraft.villager Villager Dorpeling
entity.minecraft.wandering_trader Wandering Trader Rondreizende handelaar
entity.minecraft.iron_golem Iron Golem IJzergolem
entity.minecraft.vindicator Vindicator Verdediger
entity.minecraft.witch Witch Heks
entity.minecraft.wither Wither Wither
entity.minecraft.wither_skeleton Wither Skeleton Witherskelet
entity.minecraft.wither_skull Wither Skull Witherschedel
entity.minecraft.wolf Wolf Wolf
entity.minecraft.experience_bottle Thrown Bottle o' Enchanting Gegooid magiërsextract
entity.minecraft.experience_orb Experience Orb Ervaringsbol
entity.minecraft.zombie Zombie Zombie
entity.minecraft.zombie_horse Zombie Horse Zombiepaard
entity.minecraft.zombie_pigman Zombie Pigman Zombievarken
entity.minecraft.zombie_villager Zombie Villager Zombiedorpeling
death.fell.accident.ladder %1$s fell off a ladder %1$s viel van een ladder
death.fell.accident.vines %1$s fell off some vines %1$s viel uit lianen
death.fell.accident.water %1$s fell out of the water %1$s viel uit het water
death.fell.accident.generic %1$s fell from a high place %1$s viel van een hoge plek
death.fell.killer %1$s was doomed to fall %1$s was gedoemd te vallen
death.fell.assist %1$s was doomed to fall by %2$s %1$s was gedoemd te vallen door %2$s
death.fell.assist.item %1$s was doomed to fall by %2$s using %3$s %1$s was gedoemd te vallen door %2$s met %3$s
death.fell.finish %1$s fell too far and was finished by %2$s %1$s viel te ver en werd afgemaakt door %2$s
death.fell.finish.item %1$s fell too far and was finished by %2$s using %3$s %1$s viel te ver en werd afgemaakt door %2$s met %3$s
death.attack.lightningBolt %1$s was struck by lightning %1$s werd door bliksem getroffen
death.attack.lightningBolt.player %1$s was struck by lightning whilst fighting %2$s %1$s werd door bliksem getroffen tijdens het vechten tegen %2$s
death.attack.inFire %1$s went up in flames %1$s ging in vlammen op
death.attack.inFire.player %1$s walked into fire whilst fighting %2$s %1$s liep in een vuur tijdens een gevecht met %2$s
death.attack.onFire %1$s burned to death %1$s werd levend verbrand
death.attack.onFire.player %1$s was burnt to a crisp whilst fighting %2$s %1$s werd levend verbrand tijdens een gevecht met %2$s
death.attack.lava %1$s tried to swim in lava %1$s probeerde in lava te zwemmen
death.attack.lava.player %1$s tried to swim in lava to escape %2$s %1$s probeerde in lava te zwemmen om %2$s te ontlopen
death.attack.hotFloor %1$s discovered the floor was lava %1$s ontdekte dat de vloer lava is
death.attack.hotFloor.player %1$s walked into danger zone due to %2$s %1$s liep in de gevarenzone door %2$s
death.attack.inWall %1$s suffocated in a wall %1$s stikte in een muur
death.attack.inWall.player %1$s suffocated in a wall whilst fighting %2$s %1$s stikte in een muur tijdens het vechten tegen %2$s
death.attack.cramming %1$s was squished too much %1$s werd te veel geplet
death.attack.cramming.player %1$s was squashed by %2$s %1$s werd verpletterd door %2$s
death.attack.drown %1$s drowned %1$s verdronk
death.attack.drown.player %1$s drowned whilst trying to escape %2$s %1$s verdronk tijdens het vluchten van %2$s
death.attack.starve %1$s starved to death %1$s verhongerde
death.attack.starve.player %1$s starved to death whilst fighting %2$s %1$s verhongerde tijdens het vechten tegen %2$s
death.attack.cactus %1$s was pricked to death %1$s werd doodgeprikt
death.attack.cactus.player %1$s walked into a cactus whilst trying to escape %2$s %1$s liep tegen een cactus tijdens het vluchten van %2$s
death.attack.generic %1$s died %1$s stierf
death.attack.generic.player %1$s died because of %2$s %1$s stierf vanwege %2$s
death.attack.explosion %1$s blew up %1$s werd opgeblazen
death.attack.explosion.player %1$s was blown up by %2$s %1$s werd opgeblazen door %2$s
death.attack.explosion.player.item %1$s was blown up by %2$s using %3$s %1$s werd opgeblazen door %2$s met behulp van %3$s
death.attack.magic %1$s was killed by magic %1$s werd gedood door magie
death.attack.even_more_magic %1$s was killed by even more magic %1$s werd gedood door heel veel magie
death.attack.message_too_long Actually, message was too long to deliver fully. Sorry! Here's stripped version: %s Eigenlijk is het bericht te lang om volledig te tonen. Sorry! Hier is de versie zonder opmaak: %s
death.attack.wither %1$s withered away %1$s verschrompelde
death.attack.wither.player %1$s withered away whilst fighting %2$s %1$s verschrompelde tijdens het vechten tegen %2$s
death.attack.anvil %1$s was squashed by a falling anvil %1$s werd verpletterd door een vallend aambeeld
death.attack.anvil.player %1$s was squashed by a falling anvil whilst fighting %2$s %1$s werd geplet door een vallend aambeeld tijdens het vechten tegen %2$s
death.attack.fallingBlock %1$s was squashed by a falling block %1$s werd verpletterd door een vallend blok
death.attack.fallingBlock.player %1$s was squashed by a falling block whilst fighting %2$s %1$s werd geplet door een vallend blok tijdens het vechten tegen %2$s
death.attack.mob %1$s was slain by %2$s %1$s werd vermoord door %2$s
death.attack.mob.item %1$s was slain by %2$s using %3$s %1$s werd vermoord door %2$s met %3$s
death.attack.player %1$s was slain by %2$s %1$s werd vermoord door %2$s
death.attack.player.item %1$s was slain by %2$s using %3$s %1$s werd vermoord door %2$s met %3$s
death.attack.arrow %1$s was shot by %2$s %1$s werd doodgeschoten door %2$s
death.attack.arrow.item %1$s was shot by %2$s using %3$s %1$s werd doodgeschoten door %2$s met %3$s
death.attack.fireball %1$s was fireballed by %2$s %1$s werd met een vuurbal gedood door %2$s
death.attack.fireball.item %1$s was fireballed by %2$s using %3$s %1$s werd met een vuurbal gedood door %2$s met %3$s
death.attack.thrown %1$s was pummeled by %2$s %1$s werd toegetakeld door %2$s
death.attack.thrown.item %1$s was pummeled by %2$s using %3$s %1$s werd toegetakeld door %2$s met %3$s
death.attack.indirectMagic %1$s was killed by %2$s using magic %1$s werd met magie gedood door %2$s
death.attack.indirectMagic.item %1$s was killed by %2$s using %3$s %1$s werd gedood door %2$s met %3$s
death.attack.thorns %1$s was killed trying to hurt %2$s %1$s werd gedood tijdens het aanvallen van %2$s
death.attack.thorns.item %1$s was killed by %3$s trying to hurt %2$s %1$s werd gedood door %3$s tijdens het aanvallen van %2$s
death.attack.trident %1$s was impaled by %2$s %1$s werd gespietst door %2$s
death.attack.trident.item %1$s was impaled by %2$s with %3$s %1$s werd gespietst door %2$s met %3$s
death.attack.fall %1$s hit the ground too hard %1$s viel te pletter
death.attack.fall.player %1$s hit the ground too hard whilst trying to escape %2$s %1$s viel te pletter tijdens het vluchten van %2$s
death.attack.outOfWorld %1$s fell out of the world %1$s viel uit de wereld
death.attack.outOfWorld.player %1$s didn't want to live in the same world as %2$s %1$s wilde niet in de wereld van %2$s wonen
death.attack.dragonBreath %1$s was roasted in dragon breath %1$s werd geroosterd door drakenadem
death.attack.dragonBreath.player %1$s was roasted in dragon breath by %2$s %1$s werd geroosterd door drakenadem van %2$s
death.attack.flyIntoWall %1$s experienced kinetic energy %1$s ervoer kinetische energie
death.attack.flyIntoWall.player %1$s experienced kinetic energy whilst trying to escape %2$s %1$s ervoer kinetische energie tijdens het vluchten van %2$s
death.attack.fireworks %1$s went off with a bang %1$s ging af met een knal
death.attack.fireworks.player %1$s went off with a bang whilst fighting %2$s %1$s ging af met een knal tijdens het vechten tegen %2$s
death.attack.netherBed.message %1$s was killed by %2$s %1$s werd gedood door %2$s
death.attack.netherBed.link Intentional Game Design intentioneel spelontwerp
death.attack.sweetBerryBush %1$s was poked to death by a sweet berry bush %1$s werd doodgeprikt door een zoetbesstruik
death.attack.sweetBerryBush.player %1$s was poked to death by a sweet berry bush whilst trying to escape %2$s %1$s werd doodgeprikt door een zoetbesstruik tijdens het vluchten van %2$s
death.attack.sting %1$s was stung to death %1$s werd doodgestoken
death.attack.sting.player %1$s was stung to death by %2$s %1$s werd doodgestoken door %2$s
deathScreen.respawn Respawn Respawnen
deathScreen.spectate Spectate world Wereld toeschouwen
deathScreen.titleScreen Title screen Hoofdmenu
deathScreen.score Score Score
deathScreen.title.hardcore Game over! Game over!
deathScreen.title You died! Je bent doodgegaan!
deathScreen.quit.confirm Are you sure you want to quit? Weet je zeker dat je wilt afsluiten?
effect.none No Effects Geen effecten
effect.minecraft.speed Speed Snelheid
effect.minecraft.slowness Slowness Traagheid
effect.minecraft.haste Haste Haast
effect.minecraft.mining_fatigue Mining Fatigue Mijnmoeheid
effect.minecraft.strength Strength Kracht
effect.minecraft.instant_health Instant Health Onmiddellijke genezing
effect.minecraft.instant_damage Instant Damage Onmiddellijke schade
effect.minecraft.jump_boost Jump Boost Sprongversterker
effect.minecraft.nausea Nausea Misselijkheid
effect.minecraft.regeneration Regeneration Regeneratie
effect.minecraft.resistance Resistance Weerstand
effect.minecraft.fire_resistance Fire Resistance Vuurbestendigheid
effect.minecraft.water_breathing Water Breathing Wateradem
effect.minecraft.invisibility Invisibility Onzichtbaarheid
effect.minecraft.blindness Blindness Blindheid
effect.minecraft.night_vision Night Vision Nachtzicht
effect.minecraft.hunger Hunger Honger
effect.minecraft.weakness Weakness Zwakheid
effect.minecraft.poison Poison Vergif
effect.minecraft.wither Wither Verschrompeling
effect.minecraft.health_boost Health Boost Gezondheidsboost
effect.minecraft.absorption Absorption Absorptie
effect.minecraft.saturation Saturation Verzadiging
effect.minecraft.glowing Glowing Gloed
effect.minecraft.luck Luck Geluk
effect.minecraft.unluck Bad Luck Pech
effect.minecraft.levitation Levitation Zweving
effect.minecraft.slow_falling Slow Falling Valvertraging
effect.minecraft.conduit_power Conduit Power Zegen van de zee
effect.minecraft.dolphins_grace Dolphin's Grace Gunst der dolfijnen
effect.minecraft.bad_omen Bad Omen Slecht voorteken
effect.minecraft.hero_of_the_village Hero of the Village Held der dorpelingen
event.minecraft.raid Raid Overval
event.minecraft.raid.raiders_remaining Raiders remaining: %s %s overvaller(s) over
event.minecraft.raid.victory Victory Overwinning
event.minecraft.raid.defeat Defeat Verloren
item.minecraft.tipped_arrow.effect.empty Uncraftable Tipped Arrow Onmaakbare getipte pijl
item.minecraft.tipped_arrow.effect.water Arrow of Splashing Pijl der spatting
item.minecraft.tipped_arrow.effect.mundane Tipped Arrow Getipte pijl
item.minecraft.tipped_arrow.effect.thick Tipped Arrow Getipte pijl
item.minecraft.tipped_arrow.effect.awkward Tipped Arrow Getipte pijl
item.minecraft.tipped_arrow.effect.night_vision Arrow of Night Vision Pijl des nachtzichts
item.minecraft.tipped_arrow.effect.invisibility Arrow of Invisibility Pijl der onzichtbaarheid
item.minecraft.tipped_arrow.effect.leaping Arrow of Leaping Pijl der sprongen
item.minecraft.tipped_arrow.effect.fire_resistance Arrow of Fire Resistance Pijl der vuurbestendigheid
item.minecraft.tipped_arrow.effect.swiftness Arrow of Swiftness Pijl der vlotheid
item.minecraft.tipped_arrow.effect.slowness Arrow of Slowness Pijl der traagheid
item.minecraft.tipped_arrow.effect.water_breathing Arrow of Water Breathing Pijl des wateradems
item.minecraft.tipped_arrow.effect.healing Arrow of Healing Pijl der genezing
item.minecraft.tipped_arrow.effect.harming Arrow of Harming Pijl der verwonding
item.minecraft.tipped_arrow.effect.poison Arrow of Poison Pijl des gifs
item.minecraft.tipped_arrow.effect.regeneration Arrow of Regeneration Pijl der regeneratie
item.minecraft.tipped_arrow.effect.strength Arrow of Strength Pijl der kracht
item.minecraft.tipped_arrow.effect.weakness Arrow of Weakness Pijl der zwakheid
item.minecraft.tipped_arrow.effect.levitation Arrow of Levitation Pijl der zweving
item.minecraft.tipped_arrow.effect.luck Arrow of Luck Pijl des geluks
item.minecraft.tipped_arrow.effect.turtle_master Arrow of the Turtle Master Pijl der schildpadmeester
item.minecraft.tipped_arrow.effect.slow_falling Arrow of Slow Falling Pijl der valvertraging
potion.whenDrank When Applied: Wanneer toegepast:
item.minecraft.potion.effect.empty Uncraftable Potion Onmaakbare drank
item.minecraft.potion.effect.water Water Bottle Waterfles
item.minecraft.potion.effect.mundane Mundane Potion Triviale drank
item.minecraft.potion.effect.thick Thick Potion Stroperige drank
item.minecraft.potion.effect.awkward Awkward Potion Vreemde drank
item.minecraft.potion.effect.night_vision Potion of Night Vision Drank des nachtzichts
item.minecraft.potion.effect.invisibility Potion of Invisibility Drank der onzichtbaarheid
item.minecraft.potion.effect.leaping Potion of Leaping Drank der sprongen
item.minecraft.potion.effect.fire_resistance Potion of Fire Resistance Drank der vuurbestendigheid
item.minecraft.potion.effect.swiftness Potion of Swiftness Drank der vlotheid
item.minecraft.potion.effect.slowness Potion of Slowness Drank der traagheid
item.minecraft.potion.effect.water_breathing Potion of Water Breathing Drank des wateradems
item.minecraft.potion.effect.healing Potion of Healing Drank der genezing
item.minecraft.potion.effect.harming Potion of Harming Drank der verwonding
item.minecraft.potion.effect.poison Potion of Poison Drank des gifs
item.minecraft.potion.effect.regeneration Potion of Regeneration Drank der regeneratie
item.minecraft.potion.effect.strength Potion of Strength Drank der kracht
item.minecraft.potion.effect.weakness Potion of Weakness Drank der zwakheid
item.minecraft.potion.effect.levitation Potion of Levitation Drank der zweving
item.minecraft.potion.effect.luck Potion of Luck Drank des geluks
item.minecraft.potion.effect.turtle_master Potion of the Turtle Master Drank der schildpadmeester
item.minecraft.potion.effect.slow_falling Potion of Slow Falling Drank der valvertraging
item.minecraft.splash_potion.effect.empty Splash Uncraftable Potion Spattende onmaakbare drank
item.minecraft.splash_potion.effect.water Splash Water Bottle Spattende waterfles
item.minecraft.splash_potion.effect.mundane Mundane Splash Potion Spattende triviale drank
item.minecraft.splash_potion.effect.thick Thick Splash Potion Spattende stroperige drank
item.minecraft.splash_potion.effect.awkward Awkward Splash Potion Spattende vreemde drank
item.minecraft.splash_potion.effect.night_vision Splash Potion of Night Vision Spattende drank des nachtzichts
item.minecraft.splash_potion.effect.invisibility Splash Potion of Invisibility Spattende drank der onzichtbaarheid
item.minecraft.splash_potion.effect.leaping Splash Potion of Leaping Spattende drank der sprongen
item.minecraft.splash_potion.effect.fire_resistance Splash Potion of Fire Resistance Spattende drank der vuurbestendigheid
item.minecraft.splash_potion.effect.swiftness Splash Potion of Swiftness Spattende drank der vlotheid
item.minecraft.splash_potion.effect.slowness Splash Potion of Slowness Spattende drank der traagheid
item.minecraft.splash_potion.effect.water_breathing Splash Potion of Water Breathing Spattende drank des wateradems
item.minecraft.splash_potion.effect.healing Splash Potion of Healing Spattende drank der genezing
item.minecraft.splash_potion.effect.harming Splash Potion of Harming Spattende drank der verwonding
item.minecraft.splash_potion.effect.poison Splash Potion of Poison Spattende drank des gifs
item.minecraft.splash_potion.effect.regeneration Splash Potion of Regeneration Spattende drank der regeneratie
item.minecraft.splash_potion.effect.strength Splash Potion of Strength Spattende drank der kracht
item.minecraft.splash_potion.effect.weakness Splash Potion of Weakness Spattende drank der zwakheid
item.minecraft.splash_potion.effect.levitation Splash Potion of Levitation Spattende drank der zweving
item.minecraft.splash_potion.effect.luck Splash Potion of Luck Spattende drank des geluks
item.minecraft.splash_potion.effect.turtle_master Splash Potion of the Turtle Master Spattende drank der schildpadmeester
item.minecraft.splash_potion.effect.slow_falling Splash Potion of Slow Falling Spattende drank der valvertraging
item.minecraft.lingering_potion.effect.empty Lingering Uncraftable Potion Aanhoudende onmaakbare drank
item.minecraft.lingering_potion.effect.water Lingering Water Bottle Aanhoudende waterfles
item.minecraft.lingering_potion.effect.mundane Mundane Lingering Potion Aanhoudende triviale drank
item.minecraft.lingering_potion.effect.thick Thick Lingering Potion Aanhoudende stroperige drank
item.minecraft.lingering_potion.effect.awkward Awkward Lingering Potion Aanhoudende vreemde drank
item.minecraft.lingering_potion.effect.night_vision Lingering Potion of Night Vision Aanhoudende drank des nachtzichts
item.minecraft.lingering_potion.effect.invisibility Lingering Potion of Invisibility Aanhoudende drank der onzichtbaarheid
item.minecraft.lingering_potion.effect.leaping Lingering Potion of Leaping Aanhoudende drank der sprongen
item.minecraft.lingering_potion.effect.fire_resistance Lingering Potion of Fire Resistance Aanhoudende drank der vuurbestendigheid
item.minecraft.lingering_potion.effect.swiftness Lingering Potion of Swiftness Aanhoudende drank der vlotheid
item.minecraft.lingering_potion.effect.slowness Lingering Potion of Slowness Aanhoudende drank der traagheid
item.minecraft.lingering_potion.effect.water_breathing Lingering Potion of Water Breathing Aanhoudende drank des wateradems
item.minecraft.lingering_potion.effect.healing Lingering Potion of Healing Aanhoudende drank der genezing
item.minecraft.lingering_potion.effect.harming Lingering Potion of Harming Aanhoudende drank der verwonding
item.minecraft.lingering_potion.effect.poison Lingering Potion of Poison Aanhoudende drank des gifs
item.minecraft.lingering_potion.effect.regeneration Lingering Potion of Regeneration Aanhoudende drank der regeneratie
item.minecraft.lingering_potion.effect.strength Lingering Potion of Strength Aanhoudende drank der kracht
item.minecraft.lingering_potion.effect.weakness Lingering Potion of Weakness Aanhoudende drank der zwakheid
item.minecraft.lingering_potion.effect.levitation Lingering Potion of Levitation Aanhoudende drank der zweving
item.minecraft.lingering_potion.effect.luck Lingering Potion of Luck Aanhoudende drank des geluks
item.minecraft.lingering_potion.effect.turtle_master Lingering Potion of the Turtle Master Aanhoudende drank der schildpadmeester
item.minecraft.lingering_potion.effect.slow_falling Lingering Potion of Slow Falling Aanhoudende drank der valvertraging
potion.potency.0
potion.potency.1 II II
potion.potency.2 III III
potion.potency.3 IV IV
potion.potency.4 V V
potion.potency.5 VI VI
enchantment.minecraft.sharpness Sharpness Scherpte
enchantment.minecraft.smite Smite Kastijding
enchantment.minecraft.bane_of_arthropods Bane of Arthropods Verderf der geleedpotigen
enchantment.minecraft.knockback Knockback Terugslag
enchantment.minecraft.fire_aspect Fire Aspect Vuuraspect
enchantment.minecraft.sweeping Sweeping Edge Verscherping
enchantment.minecraft.protection Protection Bescherming
enchantment.minecraft.fire_protection Fire Protection Vuurbescherming
enchantment.minecraft.feather_falling Feather Falling Vederzacht vallen
enchantment.minecraft.blast_protection Blast Protection Explosiebescherming
enchantment.minecraft.projectile_protection Projectile Protection Projectielbescherming
enchantment.minecraft.respiration Respiration Ademhaling
enchantment.minecraft.aqua_affinity Aqua Affinity Hydrofiel
enchantment.minecraft.depth_strider Depth Strider Waterloper
enchantment.minecraft.frost_walker Frost Walker Vorstloper
enchantment.minecraft.efficiency Efficiency Efficiëntie
enchantment.minecraft.silk_touch Silk Touch Zijden streling
enchantment.minecraft.unbreaking Unbreaking Duurzaamheid
enchantment.minecraft.looting Looting Plundering
enchantment.minecraft.fortune Fortune Geluk
enchantment.minecraft.luck_of_the_sea Luck of the Sea Geluk van de zee
enchantment.minecraft.lure Lure Lokaas
enchantment.minecraft.power Power Kracht
enchantment.minecraft.flame Flame Vlam
enchantment.minecraft.punch Punch Terugstoot
enchantment.minecraft.infinity Infinity Oneindigheid
enchantment.minecraft.thorns Thorns Doornen
enchantment.minecraft.mending Mending Herstel
enchantment.minecraft.binding_curse Curse of Binding Vloek der binding
enchantment.minecraft.vanishing_curse Curse of Vanishing Vloek der verdwijning
enchantment.minecraft.loyalty Loyalty Loyaliteit
enchantment.minecraft.impaling Impaling Spietsen
enchantment.minecraft.riptide Riptide Stortvloed
enchantment.minecraft.channeling Channeling Supergeleiding
enchantment.minecraft.multishot Multishot Multischot
enchantment.minecraft.quick_charge Quick Charge Snelladen
enchantment.minecraft.piercing Piercing Doorboren
enchantment.level.1 I I
enchantment.level.2 II II
enchantment.level.3 III III
enchantment.level.4 IV IV
enchantment.level.5 V V
enchantment.level.6 VI VI
enchantment.level.7 VII VII
enchantment.level.8 VIII VIII
enchantment.level.9 IX IX
enchantment.level.10 X X
gui.advancements Advancements Vooruitgangen
gui.stats Statistics Statistieken
advancements.empty There doesn't seem to be anything here... Het lijkt erop dat hier niets is...
advancements.toast.task Advancement Made! Vooruitgang geboekt!
advancements.toast.challenge Challenge Complete! Uitdaging voltooid!
advancements.toast.goal Goal Reached! Doel bereikt!
stats.tooltip.type.statistic Statistic Statistiek
stat.generalButton General Algemeen
stat.blocksButton Blocks Blokken
stat.itemsButton Items Voorwerpen
stat.mobsButton Mobs Wezens
stat_type.minecraft.mined Times Mined Keren ontgonnen
stat_type.minecraft.crafted Times Crafted Keren vervaardigd
stat_type.minecraft.used Times Used Keren gebruikt
stat_type.minecraft.broken Times Broken Keer gebroken
stat_type.minecraft.picked_up Picked Up Opgepakt
stat_type.minecraft.dropped Dropped Gevallen
stat_type.minecraft.killed You killed %s %s Je hebt %s %s gedood
stat_type.minecraft.killed.none You have never killed %s Je hebt %s nooit gedood
stat_type.minecraft.killed_by %s killed you %s time(s) %s heeft jou %s keer gedood
stat_type.minecraft.killed_by.none You have never been killed by %s Je bent nooit gedood door %s
stat.minecraft.animals_bred Animals Bred Dieren gefokt
stat.minecraft.aviate_one_cm Distance by Elytra Afstand met dekschild
stat.minecraft.clean_armor Armor Pieces Cleaned Stukken harnas schoongemaakt
stat.minecraft.clean_banner Banners Cleaned Banieren schoongemaakt
stat.minecraft.clean_shulker_box Shulker Boxes Cleaned Shulkerdozen schoongemaakt
stat.minecraft.climb_one_cm Distance Climbed Afstand geklommen
stat.minecraft.bell_ring Bells Rung Klokken geluid
stat.minecraft.boat_one_cm Distance by Boat Afstand per boot
stat.minecraft.crouch_one_cm Distance Crouched Afstand geslopen
stat.minecraft.damage_dealt Damage Dealt Schade toegebracht
stat.minecraft.damage_dealt_absorbed Damage Dealt (Absorbed) Schade toegediend (geabsorbeerd)
stat.minecraft.damage_dealt_resisted Damage Dealt (Resisted) Schade toegediend (weerstaan)
stat.minecraft.damage_taken Damage Taken Schade opgelopen
stat.minecraft.damage_blocked_by_shield Damage Blocked by Shield Schade geblokkeerd door schild
stat.minecraft.damage_absorbed Damage Absorbed Schade geabsorbeerd
stat.minecraft.damage_resisted Damage Resisted Schade weerstaan
stat.minecraft.deaths Number of Deaths Aantal keren doodgegaan
stat.minecraft.walk_under_water_one_cm Distance Walked under Water Afstand gelopen onder water
stat.minecraft.drop Items Dropped Voorwerpen weggegooid
stat.minecraft.eat_cake_slice Cake Slices Eaten Taartpunten gegeten
stat.minecraft.enchant_item Items Enchanted Voorwerpen betoverd
stat.minecraft.fall_one_cm Distance Fallen Afstand gevallen
stat.minecraft.fill_cauldron Cauldrons Filled Ketels gevuld
stat.minecraft.fish_caught Fish Caught Vissen gevangen
stat.minecraft.fly_one_cm Distance Flown Afstand gevlogen
stat.minecraft.horse_one_cm Distance by Horse Afstand per paard
stat.minecraft.inspect_dispenser Dispensers Searched Dispensers doorzocht
stat.minecraft.inspect_dropper Droppers Searched Droppers doorzocht
stat.minecraft.inspect_hopper Hoppers Searched Trechters doorzocht
stat.minecraft.interact_with_anvil Interactions with Anvil Interacties met aambeeld
stat.minecraft.interact_with_beacon Interactions with Beacon Interacties met baken
stat.minecraft.interact_with_brewingstand Interactions with Brewing Stand Interacties met brouwstandaard
stat.minecraft.interact_with_campfire Interactions with Campfire Interacties met kampvuur
stat.minecraft.interact_with_cartography_table Interactions with Cartography Table Interacties met kartografietafel
stat.minecraft.interact_with_crafting_table Interactions with Crafting Table Interacties met werkbank
stat.minecraft.interact_with_furnace Interactions with Furnace Interacties met oven
stat.minecraft.interact_with_grindstone Interactions with Grindstone Interacties met slijpsteen
stat.minecraft.interact_with_lectern Interactions with Lectern Interacties met lessenaar
stat.minecraft.interact_with_loom Interactions with Loom Interacties met weefgetouw
stat.minecraft.interact_with_blast_furnace Interactions with Blast Furnace Interacties met hoogoven
stat.minecraft.interact_with_smoker Interactions with Smoker Interacties met roker
stat.minecraft.interact_with_stonecutter Interactions with Stonecutter Interacties met steenzaag
stat.minecraft.jump Jumps Sprongen
stat.minecraft.junk_fished Junk Fished Afval opgevist
stat.minecraft.leave_game Games Quit Spellen afgesloten
stat.minecraft.minecart_one_cm Distance by Minecart Afstand per mijnkar
stat.minecraft.mob_kills Mob Kills Wezens gedood
stat.minecraft.open_barrel Barrels Opened Vaten geopend
stat.minecraft.open_chest Chests Opened Kisten geopend
stat.minecraft.open_enderchest Ender Chests Opened Enderkisten geopend
stat.minecraft.open_shulker_box Shulker Boxes Opened Shulkerdozen geopend
stat.minecraft.pig_one_cm Distance by Pig Afstand per varken
stat.minecraft.player_kills Player Kills Spelers gedood
stat.minecraft.play_noteblock Note Blocks Played Nootblokken bespeeld
stat.minecraft.play_one_minute Time Played Tijd gespeeld
stat.minecraft.play_record Music Discs Played Muziekplaten afgespeeld
stat.minecraft.pot_flower Plants Potted Planten gepot
stat.minecraft.raid_trigger Raids Triggered Overvallen veroorzaakt
stat.minecraft.raid_win Raids Won Overvallen gewonnen
stat.minecraft.ring_bell Bells Rung Klokken geluid
stat.minecraft.sleep_in_bed Times Slept in a Bed Aantal keer in een bed geslapen
stat.minecraft.sneak_time Sneak Time Sluiptijd
stat.minecraft.sprint_one_cm Distance Sprinted Afstand gesprint
stat.minecraft.walk_on_water_one_cm Distance Walked on Water Afstand gelopen op water
stat.minecraft.swim_one_cm Distance Swum Afstand gezwommen
stat.minecraft.talked_to_villager Talked to Villagers Met dorpelingen gepraat
stat.minecraft.time_since_rest Since Last Rest Sinds laatste rust
stat.minecraft.time_since_death Since Last Death Sinds laatste dood
stat.minecraft.traded_with_villager Traded with Villagers Met dorpelingen geruild
stat.minecraft.treasure_fished Treasure Fished Schatten opgevist
stat.minecraft.trigger_trapped_chest Trapped Chests Triggered Kisten met valstrik geactiveerd
stat.minecraft.tune_noteblock Note Blocks Tuned Nootblokken gestemd
stat.minecraft.use_cauldron Water Taken from Cauldron Water uit ketel gehaald
stat.minecraft.walk_one_cm Distance Walked Afstand gelopen
recipe.toast.title New Recipes Unlocked! Nieuwe recepten vrijgespeeld!
recipe.toast.description Check your recipe book Bekijk je receptenboek
itemGroup.buildingBlocks Building Blocks Bouwblokken
itemGroup.decorations Decoration Blocks Decoratieve blokken
itemGroup.redstone Redstone Redstone
itemGroup.transportation Transportation Vervoer
itemGroup.misc Miscellaneous Diversen
itemGroup.search Search Items Zoeken
itemGroup.food Foodstuffs Voedsel
itemGroup.tools Tools Gereedschap
itemGroup.combat Combat Gevecht
itemGroup.brewing Brewing Brouwen
itemGroup.materials Materials Materialen
itemGroup.inventory Survival Inventory Inventaris
itemGroup.hotbar Saved Toolbars Opgeslagen werkbalken
inventory.binSlot Destroy Item Voorwerp vernietigen
inventory.hotbarSaved Item toolbar saved (restore with %1$s+%2$s) Werkbalk opgeslagen (laad met %1$s+%2$s)
inventory.hotbarInfo Save toolbar with %1$s+%2$s Sla werkbalk op met %1$s+%2$s
advMode.setCommand Set Console Command for Block Consoleopdracht voor blok instellen
advMode.setCommand.success Command set: %s Opdracht ingesteld: %s
advMode.command Console Command Consoleopdracht
advMode.nearestPlayer Use \"@p\" to target nearest player Gebruik '@p' om op de dichtstbijzijnde speler te doelen
advMode.randomPlayer Use \"@r\" to target random player Gebruik '@r' om op een willekeurige speler te doelen
advMode.allPlayers Use \"@a\" to target all players Gebruik '@a' om op alle spelers te doelen
advMode.allEntities Use \"@e\" to target all entities Gebruik '@e' om op alle entiteiten te doelen
advMode.self Use \"@s\" to target the executing entity Gebruik '@s' om op het uitvoerende entiteit te doelen
advMode.previousOutput Previous Output Vorige uitvoer
advMode.mode.sequence Chain Gekoppeld
advMode.mode.auto Repeat Herhaal
advMode.mode.redstone Impulse Impuls
advMode.mode.conditional Conditional Voorwaardelijk
advMode.mode.unconditional Unconditional Onvoorwaardelijk
advMode.mode.redstoneTriggered Needs Redstone Vereist Redstone
advMode.mode.autoexec.bat Always Active Altijd actief
advMode.notEnabled Command blocks are not enabled on this server Opdrachtblokken zijn niet ingeschakeld op deze server
advMode.notAllowed Must be an opped player in creative mode Je moet een gepromoveerde speler in de modus 'creatief' zijn
mount.onboard Press %1$s to dismount Druk op %1$s om af te stappen
build.tooHigh Height limit for building is %s blocks Hoogtelimiet voor bouwen is %s blokken
item.modifiers.mainhand When in main hand: Wanneer in hoofdhand:
item.modifiers.offhand When in off hand: Wanneer in secundaire hand:
item.modifiers.feet When on feet: Wanneer op de voeten:
item.modifiers.legs When on legs: Wanneer op de benen:
item.modifiers.chest When on body: Wanneer op het lichaam:
item.modifiers.head When on head: Wanneer op het hoofd:
attribute.modifier.plus.0 +%s %s +%s %s
attribute.modifier.plus.1 +%s%% %s +%s%% %s
attribute.modifier.plus.2 +%s%% %s +%s%% %s
attribute.modifier.take.0 -%s %s -%s %s
attribute.modifier.take.1 -%s%% %s -%s%% %s
attribute.modifier.take.2 -%s%% %s -%s%% %s
attribute.modifier.equals.0 %s %s %s %s
attribute.modifier.equals.1 %s%% %s %s%% %s
attribute.modifier.equals.2 %s%% %s %s%% %s
attribute.name.horse.jumpStrength Horse Jump Strength Sterkte paardensprong
attribute.name.zombie.spawnReinforcements Zombie Reinforcements Zombieversterkingen
attribute.name.generic.maxHealth Max Health Maximale gezondheid
attribute.name.generic.followRange Mob Follow Range Volgbereik wezens
attribute.name.generic.knockbackResistance Knockback Resistance Terugslagweerstand
attribute.name.generic.movementSpeed Speed Snelheid
attribute.name.generic.attackDamage Attack Damage aanvalsschade
attribute.name.generic.attackSpeed Attack Speed aanvalssnelheid
attribute.name.generic.luck Luck Geluk
attribute.name.generic.armor Armor harnaspunten
attribute.name.generic.armorToughness Armor Toughness harnashardheid
screenshot.success Saved screenshot as %s Schermafbeelding opgeslagen als %s
screenshot.failure Couldn't save screenshot: %s Schermafbeelding kon niet worden opgeslagen: %s
block.minecraft.black_banner Black Banner Zwarte banier
block.minecraft.red_banner Red Banner Rode banier
block.minecraft.green_banner Green Banner Groene banier
block.minecraft.brown_banner Brown Banner Bruine banier
block.minecraft.blue_banner Blue Banner Blauwe banier
block.minecraft.purple_banner Purple Banner Paarse banier
block.minecraft.cyan_banner Cyan Banner Turquoise banier
block.minecraft.light_gray_banner Light Gray Banner Lichtgrijze banier
block.minecraft.gray_banner Gray Banner Grijze banier
block.minecraft.pink_banner Pink Banner Roze banier
block.minecraft.lime_banner Lime Banner Lichtgroene banier
block.minecraft.yellow_banner Yellow Banner Gele banier
block.minecraft.light_blue_banner Light Blue Banner Lichtblauwe banier
block.minecraft.magenta_banner Magenta Banner Magenta banier
block.minecraft.orange_banner Orange Banner Oranje banier
block.minecraft.white_banner White Banner Witte banier
item.minecraft.shield Shield Schild
item.minecraft.shield.black Black Shield Zwart schild
item.minecraft.shield.red Red Shield Rood schild
item.minecraft.shield.green Green Shield Groen schild
item.minecraft.shield.brown Brown Shield Bruin schild
item.minecraft.shield.blue Blue Shield Blauw schild
item.minecraft.shield.purple Purple Shield Paars schild
item.minecraft.shield.cyan Cyan Shield Turquoise schild
item.minecraft.shield.light_gray Light Gray Shield Lichtgrijs schild
item.minecraft.shield.gray Gray Shield Grijs schild
item.minecraft.shield.pink Pink Shield Roze schild
item.minecraft.shield.lime Lime Shield Lichtgroen schild
item.minecraft.shield.yellow Yellow Shield Geel schild
item.minecraft.shield.light_blue Light Blue Shield Lichtblauw schild
item.minecraft.shield.magenta Magenta Shield Magenta schild
item.minecraft.shield.orange Orange Shield Oranje schild
item.minecraft.shield.white White Shield Wit schild
block.minecraft.banner.square_bottom_left.black Black Base Dexter Canton Zwart kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.red Red Base Dexter Canton Rood kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.green Green Base Dexter Canton Groen kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.brown Brown Base Dexter Canton Bruin kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.blue Blue Base Dexter Canton Blauw kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.purple Purple Base Dexter Canton Paars kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.cyan Cyan Base Dexter Canton Turquoise kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.light_gray Light Gray Base Dexter Canton Lichtgrijs kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.gray Gray Base Dexter Canton Grijs kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.pink Pink Base Dexter Canton Roze kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.lime Lime Base Dexter Canton Lichtgroen kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.yellow Yellow Base Dexter Canton Geel kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.light_blue Light Blue Base Dexter Canton Lichtblauw kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.magenta Magenta Base Dexter Canton Magenta kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.orange Orange Base Dexter Canton Oranje kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_left.white White Base Dexter Canton Wit kwartier rechtsonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.black Black Base Sinister Canton Zwart kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.red Red Base Sinister Canton Rood kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.green Green Base Sinister Canton Groen kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.brown Brown Base Sinister Canton Bruin kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.blue Blue Base Sinister Canton Blauw kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.purple Purple Base Sinister Canton Paars kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.cyan Cyan Base Sinister Canton Turquoise kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.light_gray Light Gray Base Sinister Canton Lichtgrijs kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.gray Gray Base Sinister Canton Grijs kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.pink Pink Base Sinister Canton Roze kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.lime Lime Base Sinister Canton Lichtgroen kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.yellow Yellow Base Sinister Canton Geel kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.light_blue Light Blue Base Sinister Canton Lichtblauw kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.magenta Magenta Base Sinister Canton Magenta kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.orange Orange Base Sinister Canton Oranje kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_bottom_right.white White Base Sinister Canton Wit kwartier linksonder
block.minecraft.banner.square_top_left.black Black Chief Dexter Canton Zwart kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.red Red Chief Dexter Canton Rood kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.green Green Chief Dexter Canton Groen kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.brown Brown Chief Dexter Canton Bruin kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.blue Blue Chief Dexter Canton Blauw kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.purple Purple Chief Dexter Canton Paars kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.cyan Cyan Chief Dexter Canton Turquoise kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.light_gray Light Gray Chief Dexter Canton Lichtgrijs kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.gray Gray Chief Dexter Canton Grijs kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.pink Pink Chief Dexter Canton Roze kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.lime Lime Chief Dexter Canton Lichtgroen kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.yellow Yellow Chief Dexter Canton Geel kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.light_blue Light Blue Chief Dexter Canton Lichtblauw kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.magenta Magenta Chief Dexter Canton Magenta kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.orange Orange Chief Dexter Canton Oranje kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_left.white White Chief Dexter Canton Wit kwartier rechtsboven
block.minecraft.banner.square_top_right.black Black Chief Sinister Canton Zwart kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.red Red Chief Sinister Canton Rood kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.green Green Chief Sinister Canton Groen kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.brown Brown Chief Sinister Canton Bruin kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.blue Blue Chief Sinister Canton Blauw kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.purple Purple Chief Sinister Canton Paars kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.cyan Cyan Chief Sinister Canton Turquoise kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.light_gray Light Gray Chief Sinister Canton Lichtgrijs kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.gray Gray Chief Sinister Canton Grijs kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.pink Pink Chief Sinister Canton Roze kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.lime Lime Chief Sinister Canton Lichtgroen kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.yellow Yellow Chief Sinister Canton Geel kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.light_blue Light Blue Chief Sinister Canton Lichtblauw kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.magenta Magenta Chief Sinister Canton Magenta kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.orange Orange Chief Sinister Canton Oranje kwartier linksboven
block.minecraft.banner.square_top_right.white White Chief Sinister Canton Wit kwartier linksboven
block.minecraft.banner.stripe_bottom.black Black Base Zwarte schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.red Red Base Rode schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.green Green Base Groene schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.brown Brown Base Bruine schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.blue Blue Base Blauwe schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.purple Purple Base Paarse schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.cyan Cyan Base Turquoise schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.light_gray Light Gray Base Lichtgrijze schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.gray Gray Base Grijze schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.pink Pink Base Roze schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.lime Lime Base Lichtgroene schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.yellow Yellow Base Gele schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.light_blue Light Blue Base Lichtblauwe schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.magenta Magenta Base Magenta schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.orange Orange Base Oranje schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_bottom.white White Base Witte schildvoet
block.minecraft.banner.stripe_top.black Black Chief Zwart schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.red Red Chief Rood schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.green Green Chief Groen schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.brown Brown Chief Bruin schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.blue Blue Chief Blauw schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.purple Purple Chief Paars schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.cyan Cyan Chief Turquoise schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.light_gray Light Gray Chief Lichtgrijs schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.gray Gray Chief Grijs schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.pink Pink Chief Roze schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.lime Lime Chief Lichtgroen schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.yellow Yellow Chief Geel schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.light_blue Light Blue Chief Lichtblauw schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.magenta Magenta Chief Magenta schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.orange Orange Chief Oranje schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_top.white White Chief Wit schildhoofd
block.minecraft.banner.stripe_left.black Black Pale Dexter Zwarte rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.red Red Pale Dexter Rode rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.green Green Pale Dexter Groene rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.brown Brown Pale Dexter Bruine rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.blue Blue Pale Dexter Blauwe rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.purple Purple Pale Dexter Paarse rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.cyan Cyan Pale Dexter Turquoise rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.light_gray Light Gray Pale Dexter Lichtgrijze rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.gray Gray Pale Dexter Grijze rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.pink Pink Pale Dexter Roze rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.lime Lime Pale Dexter Lichtgroene rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.yellow Yellow Pale Dexter Gele rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.light_blue Light Blue Pale Dexter Lichtblauwe rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.magenta Magenta Pale Dexter Magenta rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.orange Orange Pale Dexter Oranje rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_left.white White Pale Dexter Witte rechterpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.black Black Pale Sinister Zwarte linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.red Red Pale Sinister Rode linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.green Green Pale Sinister Groene linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.brown Brown Pale Sinister Bruine linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.blue Blue Pale Sinister Blauwe linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.purple Purple Pale Sinister Paarse linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.cyan Cyan Pale Sinister Turquoise linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.light_gray Light Gray Pale Sinister Lichtgrijze linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.gray Gray Pale Sinister Grijze linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.pink Pink Pale Sinister Roze linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.lime Lime Pale Sinister Lichtgroene linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.yellow Yellow Pale Sinister Gele linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.light_blue Light Blue Pale Sinister Lichtblauwe linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.magenta Magenta Pale Sinister Magenta linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.orange Orange Pale Sinister Oranje linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_right.white White Pale Sinister Witte linkerpaal
block.minecraft.banner.stripe_center.black Black Pale Zwarte paal
block.minecraft.banner.stripe_center.red Red Pale Rode paal
block.minecraft.banner.stripe_center.green Green Pale Groene paal
block.minecraft.banner.stripe_center.brown Brown Pale Bruine paal
block.minecraft.banner.stripe_center.blue Blue Pale Blauwe paal
block.minecraft.banner.stripe_center.purple Purple Pale Paarse paal
block.minecraft.banner.stripe_center.cyan Cyan Pale Turquoise paal
block.minecraft.banner.stripe_center.light_gray Light Gray Pale Lichtgrijze paal
block.minecraft.banner.stripe_center.gray Gray Pale Grijze paal
block.minecraft.banner.stripe_center.pink Pink Pale Roze paal
block.minecraft.banner.stripe_center.lime Lime Pale Lichtgroene paal
block.minecraft.banner.stripe_center.yellow Yellow Pale Gele paal
block.minecraft.banner.stripe_center.light_blue Light Blue Pale Lichtblauwe paal
block.minecraft.banner.stripe_center.magenta Magenta Pale Magenta paal
block.minecraft.banner.stripe_center.orange Orange Pale Oranje paal
block.minecraft.banner.stripe_center.white White Pale Witte paal
block.minecraft.banner.stripe_middle.black Black Fess Zwarte dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.red Red Fess Rode dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.green Green Fess Groene dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.brown Brown Fess Bruine dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.blue Blue Fess Blauwe dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.purple Purple Fess Paarse dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.cyan Cyan Fess Turquoise dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.light_gray Light Gray Fess Lichtgrijze dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.gray Gray Fess Grijze dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.pink Pink Fess Roze dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.lime Lime Fess Lichtgroene dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.yellow Yellow Fess Gele dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.light_blue Light Blue Fess Lichtblauwe dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.magenta Magenta Fess Magenta dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.orange Orange Fess Oranje dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_middle.white White Fess Witte dwarsbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.black Black Bend Zwarte rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.red Red Bend Rode rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.green Green Bend Groene rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.brown Brown Bend Bruine rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.blue Blue Bend Blauwe rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.purple Purple Bend Paarse rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.cyan Cyan Bend Turquoise rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.light_gray Light Gray Bend Lichtgrijze rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.gray Gray Bend Grijze rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.pink Pink Bend Roze rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.lime Lime Bend Lichtgroene rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.yellow Yellow Bend Gele rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.light_blue Light Blue Bend Lichtblauwe rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.magenta Magenta Bend Magenta rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.orange Orange Bend Oranje rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downright.white White Bend Witte rechterschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.black Black Bend Sinister Zwarte linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.red Red Bend Sinister Rode linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.green Green Bend Sinister Groene linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.brown Brown Bend Sinister Bruine linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.blue Blue Bend Sinister Blauwe linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.purple Purple Bend Sinister Paarse linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.cyan Cyan Bend Sinister Turquoise linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.light_gray Light Gray Bend Sinister Lichtgrijze linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.gray Gray Bend Sinister Grijze linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.pink Pink Bend Sinister Roze linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.lime Lime Bend Sinister Lichtgroene linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.yellow Yellow Bend Sinister Gele linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.light_blue Light Blue Bend Sinister Lichtblauwe linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.magenta Magenta Bend Sinister Magenta linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.orange Orange Bend Sinister Oranje linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.stripe_downleft.white White Bend Sinister Witte linkerschuinbalk
block.minecraft.banner.small_stripes.black Black Paly Zwarte palen
block.minecraft.banner.small_stripes.red Red Paly Rode palen
block.minecraft.banner.small_stripes.green Green Paly Groene palen
block.minecraft.banner.small_stripes.brown Brown Paly Bruine palen
block.minecraft.banner.small_stripes.blue Blue Paly Blauwe palen
block.minecraft.banner.small_stripes.purple Purple Paly Paarse palen
block.minecraft.banner.small_stripes.cyan Cyan Paly Turquoise palen
block.minecraft.banner.small_stripes.light_gray Light Gray Paly Lichtgrijze palen
block.minecraft.banner.small_stripes.gray Gray Paly Grijze palen
block.minecraft.banner.small_stripes.pink Pink Paly Roze palen
block.minecraft.banner.small_stripes.lime Lime Paly Lichtgroene palen
block.minecraft.banner.small_stripes.yellow Yellow Paly Gele palen
block.minecraft.banner.small_stripes.light_blue Light Blue Paly Lichtblauwe palen
block.minecraft.banner.small_stripes.magenta Magenta Paly Magenta palen
block.minecraft.banner.small_stripes.orange Orange Paly Oranje palen
block.minecraft.banner.small_stripes.white White Paly Witte palen
block.minecraft.banner.cross.black Black Saltire Zwart andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.red Red Saltire Rood andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.green Green Saltire Groen andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.brown Brown Saltire Bruin andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.blue Blue Saltire Blauw andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.purple Purple Saltire Paars andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.cyan Cyan Saltire Turquoise andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.light_gray Light Gray Saltire Lichtgrijs andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.gray Gray Saltire Grijs andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.pink Pink Saltire Roze andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.lime Lime Saltire Lichtgroen andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.yellow Yellow Saltire Geel andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.light_blue Light Blue Saltire Lichtblauw andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.magenta Magenta Saltire Magenta andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.orange Orange Saltire Oranje andreaskruis
block.minecraft.banner.cross.white White Saltire Wit andreaskruis
block.minecraft.banner.triangle_bottom.black Black Chevron Zwarte keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.red Red Chevron Rode keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.green Green Chevron Groene keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.brown Brown Chevron Bruine keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.blue Blue Chevron Blauwe keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.purple Purple Chevron Paarse keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.cyan Cyan Chevron Turquoise keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.light_gray Light Gray Chevron Lichtgrijze keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.gray Gray Chevron Grijze keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.pink Pink Chevron Roze keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.lime Lime Chevron Lichtgroene keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.yellow Yellow Chevron Gele keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.light_blue Light Blue Chevron Lichtblauwe keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.magenta Magenta Chevron Magenta keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.orange Orange Chevron Oranje keper
block.minecraft.banner.triangle_bottom.white White Chevron Witte keper
block.minecraft.banner.triangle_top.black Black Inverted Chevron Zwarte omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.red Red Inverted Chevron Rode omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.green Green Inverted Chevron Groene omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.brown Brown Inverted Chevron Bruine omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.blue Blue Inverted Chevron Blauwe omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.purple Purple Inverted Chevron Paarse omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.cyan Cyan Inverted Chevron Turquoise omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.light_gray Light Gray Inverted Chevron Lichtgrijze omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.gray Gray Inverted Chevron Grijze omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.pink Pink Inverted Chevron Roze omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.lime Lime Inverted Chevron Lichtgroene omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.yellow Yellow Inverted Chevron Gele omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.light_blue Light Blue Inverted Chevron Lichtblauwe omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.magenta Magenta Inverted Chevron Magenta omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.orange Orange Inverted Chevron Oranje omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangle_top.white White Inverted Chevron Witte omgekeerde keper
block.minecraft.banner.triangles_bottom.black Black Base Indented Zwartgegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.red Red Base Indented Roodgegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.green Green Base Indented Groengegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.brown Brown Base Indented Bruingegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.blue Blue Base Indented Blauwgegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.purple Purple Base Indented Paarsgegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.cyan Cyan Base Indented Turquoisegegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.light_gray Light Gray Base Indented Lichtgrijsgegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.gray Gray Base Indented Grijsgegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.pink Pink Base Indented Rozegegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.lime Lime Base Indented Lichtgroengegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.yellow Yellow Base Indented Geelgegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.light_blue Light Blue Base Indented Lichtblauwgegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.magenta Magenta Base Indented Magentagegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.orange Orange Base Indented Oranjegegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_bottom.white White Base Indented Witgegolfde schildvoet
block.minecraft.banner.triangles_top.black Black Chief Indented Zwartgegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.red Red Chief Indented Roodgegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.green Green Chief Indented Groengegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.brown Brown Chief Indented Bruingegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.blue Blue Chief Indented Blauwgegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.purple Purple Chief Indented Paarsgegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.cyan Cyan Chief Indented Turquoisegegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.light_gray Light Gray Chief Indented Lichtgrijsgegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.gray Gray Chief Indented Grijsgegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.pink Pink Chief Indented Rozegegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.lime Lime Chief Indented Lichtgroengegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.yellow Yellow Chief Indented Geelgegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.light_blue Light Blue Chief Indented Lichtblauwgegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.magenta Magenta Chief Indented Magentagegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.orange Orange Chief Indented Oranjegegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.triangles_top.white White Chief Indented Witgegolfd schildhoofd
block.minecraft.banner.diagonal_left.black Black Per Bend Sinister Zwart schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.red Red Per Bend Sinister Rood schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.green Green Per Bend Sinister Groen schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.brown Brown Per Bend Sinister Bruin schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.blue Blue Per Bend Sinister Blauw schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.purple Purple Per Bend Sinister Paars schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.cyan Cyan Per Bend Sinister Turquoise schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.light_gray Light Gray Per Bend Sinister Lichtgrijs schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.gray Gray Per Bend Sinister Grijs schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.pink Pink Per Bend Sinister Roze schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.lime Lime Per Bend Sinister Lichtgroen schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.yellow Yellow Per Bend Sinister Geel schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.light_blue Light Blue Per Bend Sinister Lichtblauw schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.magenta Magenta Per Bend Sinister Magenta schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.orange Orange Per Bend Sinister Oranje schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_left.white White Per Bend Sinister Wit schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.black Black Per Bend Zwart schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.red Red Per Bend Rood schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.green Green Per Bend Groen schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.brown Brown Per Bend Bruin schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.blue Blue Per Bend Blauw schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.purple Purple Per Bend Paars schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.cyan Cyan Per Bend Turquoise schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.light_gray Light Gray Per Bend Lichtgrijs schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.gray Gray Per Bend Grijs schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.pink Pink Per Bend Roze schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.lime Lime Per Bend Lichtgroen schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.yellow Yellow Per Bend Geel schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.light_blue Light Blue Per Bend Lichtblauw schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.magenta Magenta Per Bend Magenta schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.orange Orange Per Bend Oranje schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_right.white White Per Bend Wit schuinrechts gedeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.black Black Per Bend Inverted Zwart omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.red Red Per Bend Inverted Rood omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.green Green Per Bend Inverted Groen omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.brown Brown Per Bend Inverted Bruin omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.blue Blue Per Bend Inverted Blauw omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.purple Purple Per Bend Inverted Paars omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.cyan Cyan Per Bend Inverted Turquoise omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.light_gray Light Gray Per Bend Inverted Lichtgrijs omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.gray Gray Per Bend Inverted Grijs omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.pink Pink Per Bend Inverted Roze omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.lime Lime Per Bend Inverted Lichtgroen omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.yellow Yellow Per Bend Inverted Geel omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.light_blue Light Blue Per Bend Inverted Lichtblauw omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.magenta Magenta Per Bend Inverted Magenta omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.orange Orange Per Bend Inverted Oranje omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_left.white White Per Bend Inverted Wit omgekeerd schuinrechts verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.black Black Per Bend Sinister Inverted Zwart omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.red Red Per Bend Sinister Inverted Rood omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.green Green Per Bend Sinister Inverted Groen omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.brown Brown Per Bend Sinister Inverted Bruin omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.blue Blue Per Bend Sinister Inverted Blauw omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.purple Purple Per Bend Sinister Inverted Paars omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.cyan Cyan Per Bend Sinister Inverted Turquoise omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.light_gray Light Gray Per Bend Sinister Inverted Lichtgrijs omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.gray Gray Per Bend Sinister Inverted Grijs omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.pink Pink Per Bend Sinister Inverted Roze omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.lime Lime Per Bend Sinister Inverted Lichtgroen omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.yellow Yellow Per Bend Sinister Inverted Geel omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.light_blue Light Blue Per Bend Sinister Inverted Lichtblauw omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.magenta Magenta Per Bend Sinister Inverted Magenta omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.orange Orange Per Bend Sinister Inverted Oranje omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.diagonal_up_right.white White Per Bend Sinister Inverted Wit omgekeerd schuinlinks verdeeld
block.minecraft.banner.circle.black Black Roundel Zwarte koek
block.minecraft.banner.circle.red Red Roundel Rode koek
block.minecraft.banner.circle.green Green Roundel Groene koek
block.minecraft.banner.circle.brown Brown Roundel Bruine koek
block.minecraft.banner.circle.blue Blue Roundel Blauwe koek
block.minecraft.banner.circle.purple Purple Roundel Paarse koek
block.minecraft.banner.circle.cyan Cyan Roundel Turquoise koek
block.minecraft.banner.circle.light_gray Light Gray Roundel Lichtgrijze koek
block.minecraft.banner.circle.gray Gray Roundel Grijze koek
block.minecraft.banner.circle.pink Pink Roundel Roze koek
block.minecraft.banner.circle.lime Lime Roundel Lichtgroene koek
block.minecraft.banner.circle.yellow Yellow Roundel Gele koek
block.minecraft.banner.circle.light_blue Light Blue Roundel Lichtblauwe koek
block.minecraft.banner.circle.magenta Magenta Roundel Magenta koek
block.minecraft.banner.circle.orange Orange Roundel Oranje koek
block.minecraft.banner.circle.white White Roundel Witte koek
block.minecraft.banner.rhombus.black Black Lozenge Zwart lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.red Red Lozenge Rood lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.green Green Lozenge Groen lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.brown Brown Lozenge Bruin lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.blue Blue Lozenge Blauw lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.purple Purple Lozenge Paars lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.cyan Cyan Lozenge Turquoise lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.light_gray Light Gray Lozenge Lichtgrijs lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.gray Gray Lozenge Grijs lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.pink Pink Lozenge Roze lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.lime Lime Lozenge Lichtgroen lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.yellow Yellow Lozenge Geel lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.light_blue Light Blue Lozenge Lichtblauw lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.magenta Magenta Lozenge Magenta lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.orange Orange Lozenge Oranje lozanje
block.minecraft.banner.rhombus.white White Lozenge Wit lozanje
block.minecraft.banner.half_vertical.black Black Per Pale Zwartgepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.red Red Per Pale Roodgepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.green Green Per Pale Groengepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.brown Brown Per Pale Bruingepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.blue Blue Per Pale Blauwgepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.purple Purple Per Pale Paarsgepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.cyan Cyan Per Pale Turquoisegepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.light_gray Light Gray Per Pale Lichtgrijsgepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.gray Gray Per Pale Grijsgepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.pink Pink Per Pale Rozegepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.lime Lime Per Pale Lichtgroengepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.yellow Yellow Per Pale Geelgepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.light_blue Light Blue Per Pale Lichtblauwgepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.magenta Magenta Per Pale Magentagepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.orange Orange Per Pale Oranjegepaald
block.minecraft.banner.half_vertical.white White Per Pale Witgepaald
block.minecraft.banner.half_horizontal.black Black Per Fess Zwartgebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.red Red Per Fess Roodgebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.green Green Per Fess Groengebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.brown Brown Per Fess Bruingebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.blue Blue Per Fess Blauwgebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.purple Purple Per Fess Paarsgebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.cyan Cyan Per Fess Turquoisegebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.light_gray Light Gray Per Fess Lichtgrijsgebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.gray Gray Per Fess Grijsgebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.pink Pink Per Fess Rozegebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.lime Lime Per Fess Lichtgroengebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.yellow Yellow Per Fess Geelgebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.light_blue Light Blue Per Fess Lichtblauwgebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.magenta Magenta Per Fess Magentagebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.orange Orange Per Fess Oranjegebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal.white White Per Fess Witgebalkt
block.minecraft.banner.half_vertical_right.black Black Per Pale Inverted Zwart omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.red Red Per Pale Inverted Rood omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.green Green Per Pale Inverted Groen omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.brown Brown Per Pale Inverted Bruin omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.blue Blue Per Pale Inverted Blauw omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.purple Purple Per Pale Inverted Paars omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.cyan Cyan Per Pale Inverted Turquoise omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.light_gray Light Gray Per Pale Inverted Lichtgrijs omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.gray Gray Per Pale Inverted Grijs omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.pink Pink Per Pale Inverted Roze omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.lime Lime Per Pale Inverted Lichtgroen omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.yellow Yellow Per Pale Inverted Geel omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.light_blue Light Blue Per Pale Inverted Lichtblauw omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.magenta Magenta Per Pale Inverted Magenta omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.orange Orange Per Pale Inverted Oranje omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_vertical_right.white White Per Pale Inverted Wit omgekeerd gepaald
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.black Black Per Fess Inverted Zwart omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.red Red Per Fess Inverted Rood omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.green Green Per Fess Inverted Groen omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.brown Brown Per Fess Inverted Bruin omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.blue Blue Per Fess Inverted Blauw omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.purple Purple Per Fess Inverted Paars omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.cyan Cyan Per Fess Inverted Turquoise omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.light_gray Light Gray Per Fess Inverted Lichtgrijs omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.gray Gray Per Fess Inverted Grijs omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.pink Pink Per Fess Inverted Roze omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.lime Lime Per Fess Inverted Lichtgroen omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.yellow Yellow Per Fess Inverted Geel omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.light_blue Light Blue Per Fess Inverted Lichtblauw omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.magenta Magenta Per Fess Inverted Magenta omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.orange Orange Per Fess Inverted Oranje omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.half_horizontal_bottom.white White Per Fess Inverted Wit omgekeerd gebalkt
block.minecraft.banner.creeper.black Black Creeper Charge Zwarte Creeper
block.minecraft.banner.creeper.red Red Creeper Charge Rode Creeper
block.minecraft.banner.creeper.green Green Creeper Charge Groene Creeper
block.minecraft.banner.creeper.brown Brown Creeper Charge Bruine Creeper
block.minecraft.banner.creeper.blue Blue Creeper Charge Blauwe Creeper
block.minecraft.banner.creeper.purple Purple Creeper Charge Paarse Creeper
block.minecraft.banner.creeper.cyan Cyan Creeper Charge Turquoise Creeper
block.minecraft.banner.creeper.light_gray Light Gray Creeper Charge Lichtgrijze Creeper
block.minecraft.banner.creeper.gray Gray Creeper Charge Grijze Creeper
block.minecraft.banner.creeper.pink Pink Creeper Charge Roze Creeper
block.minecraft.banner.creeper.lime Lime Creeper Charge Lichtgroene Creeper
block.minecraft.banner.creeper.yellow Yellow Creeper Charge Gele Creeper
block.minecraft.banner.creeper.light_blue Light Blue Creeper Charge Lichtblauwe Creeper
block.minecraft.banner.creeper.magenta Magenta Creeper Charge Magenta Creeper
block.minecraft.banner.creeper.orange Orange Creeper Charge Oranje Creeper
block.minecraft.banner.creeper.white White Creeper Charge Witte Creeper
block.minecraft.banner.bricks.black Black Field Masoned Zwart metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.red Red Field Masoned Rood metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.green Green Field Masoned Groen metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.brown Brown Field Masoned Bruin metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.blue Blue Field Masoned Blauw metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.purple Purple Field Masoned Paars metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.cyan Cyan Field Masoned Turquoise metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.light_gray Light Gray Field Masoned Lichtgrijs metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.gray Gray Field Masoned Grijs metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.pink Pink Field Masoned Roze metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.lime Lime Field Masoned Lichtgroen metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.yellow Yellow Field Masoned Geel metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.light_blue Light Blue Field Masoned Lichtblauw metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.magenta Magenta Field Masoned Magenta metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.orange Orange Field Masoned Oranje metselwerk
block.minecraft.banner.bricks.white White Field Masoned Wit metselwerk
block.minecraft.banner.gradient.black Black Gradient Zwart gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.red Red Gradient Rood gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.green Green Gradient Groen gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.brown Brown Gradient Bruin gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.blue Blue Gradient Blauw gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.purple Purple Gradient Paars gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.cyan Cyan Gradient Turquoise gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.light_gray Light Gray Gradient Lichtgrijs gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.gray Gray Gradient Grijs gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.pink Pink Gradient Roze gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.lime Lime Gradient Lichtgroen gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.yellow Yellow Gradient Geel gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.light_blue Light Blue Gradient Lichtblauw gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.magenta Magenta Gradient Magenta gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.orange Orange Gradient Oranje gradiënt
block.minecraft.banner.gradient.white White Gradient Wit gradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.black Black Base Gradient Zwart schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.red Red Base Gradient Rood schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.green Green Base Gradient Groen schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.brown Brown Base Gradient Bruin schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.blue Blue Base Gradient Blauw schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.purple Purple Base Gradient Paars schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.cyan Cyan Base Gradient Turquoise schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.light_gray Light Gray Base Gradient Lichtgrijs schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.gray Gray Base Gradient Grijs schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.pink Pink Base Gradient Roze schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.lime Lime Base Gradient Lichtgroen schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.yellow Yellow Base Gradient Geel schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.light_blue Light Blue Base Gradient Lichtblauw schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.magenta Magenta Base Gradient Magenta schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.orange Orange Base Gradient Oranje schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.gradient_up.white White Base Gradient Wit schildvoetgradiënt
block.minecraft.banner.skull.black Black Skull Charge Zwarte schedel
block.minecraft.banner.skull.red Red Skull Charge Rode schedel
block.minecraft.banner.skull.green Green Skull Charge Groene schedel
block.minecraft.banner.skull.brown Brown Skull Charge Bruine schedel
block.minecraft.banner.skull.blue Blue Skull Charge Blauwe schedel
block.minecraft.banner.skull.purple Purple Skull Charge Paarse schedel
block.minecraft.banner.skull.cyan Cyan Skull Charge Turquoise schedel
block.minecraft.banner.skull.light_gray Light Gray Skull Charge Lichtgrijze schedel
block.minecraft.banner.skull.gray Gray Skull Charge Grijze schedel
block.minecraft.banner.skull.pink Pink Skull Charge Roze schedel
block.minecraft.banner.skull.lime Lime Skull Charge Lichtgroene schedel
block.minecraft.banner.skull.yellow Yellow Skull Charge Gele schedel
block.minecraft.banner.skull.light_blue Light Blue Skull Charge Lichtblauwe schedel
block.minecraft.banner.skull.magenta Magenta Skull Charge Magenta schedel
block.minecraft.banner.skull.orange Orange Skull Charge Oranje schedel
block.minecraft.banner.skull.white White Skull Charge Witte schedel
block.minecraft.banner.flower.black Black Flower Charge Zwarte bloem
block.minecraft.banner.flower.red Red Flower Charge Rode bloem
block.minecraft.banner.flower.green Green Flower Charge Groene bloem
block.minecraft.banner.flower.brown Brown Flower Charge Bruine bloem
block.minecraft.banner.flower.blue Blue Flower Charge Blauwe bloem
block.minecraft.banner.flower.purple Purple Flower Charge Paarse bloem
block.minecraft.banner.flower.cyan Cyan Flower Charge Turquoise bloem
block.minecraft.banner.flower.light_gray Light Gray Flower Charge Lichtgrijze bloem
block.minecraft.banner.flower.gray Gray Flower Charge Grijze bloem
block.minecraft.banner.flower.pink Pink Flower Charge Roze bloem
block.minecraft.banner.flower.lime Lime Flower Charge Lichtgroene bloem
block.minecraft.banner.flower.yellow Yellow Flower Charge Gele bloem
block.minecraft.banner.flower.light_blue Light Blue Flower Charge Lichtblauwe bloem
block.minecraft.banner.flower.magenta Magenta Flower Charge Magenta bloem
block.minecraft.banner.flower.orange Orange Flower Charge Oranje bloem
block.minecraft.banner.flower.white White Flower Charge Witte bloem
block.minecraft.banner.border.black Black Bordure Zwarte zoom
block.minecraft.banner.border.red Red Bordure Rode zoom
block.minecraft.banner.border.green Green Bordure Groene zoom
block.minecraft.banner.border.brown Brown Bordure Bruine zoom
block.minecraft.banner.border.blue Blue Bordure Blauwe zoom
block.minecraft.banner.border.purple Purple Bordure Paarse zoom
block.minecraft.banner.border.cyan Cyan Bordure Turquoise zoom
block.minecraft.banner.border.light_gray Light Gray Bordure Lichtgrijze zoom
block.minecraft.banner.border.gray Gray Bordure Grijze zoom
block.minecraft.banner.border.pink Pink Bordure Roze zoom
block.minecraft.banner.border.lime Lime Bordure Lichtgroene zoom
block.minecraft.banner.border.yellow Yellow Bordure Gele zoom
block.minecraft.banner.border.light_blue Light Blue Bordure Lichtblauwe zoom
block.minecraft.banner.border.magenta Magenta Bordure Magenta zoom
block.minecraft.banner.border.orange Orange Bordure Oranje zoom
block.minecraft.banner.border.white White Bordure Witte zoom
block.minecraft.banner.curly_border.black Black Bordure Indented Zwarte ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.red Red Bordure Indented Rode ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.green Green Bordure Indented Groene ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.brown Brown Bordure Indented Bruine ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.blue Blue Bordure Indented Blauwe ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.purple Purple Bordure Indented Paarse ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.cyan Cyan Bordure Indented Turquoise ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.light_gray Light Gray Bordure Indented Lichtgrijze ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.gray Gray Bordure Indented Grijze ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.pink Pink Bordure Indented Roze ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.lime Lime Bordure Indented Lichtgroene ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.yellow Yellow Bordure Indented Gele ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.light_blue Light Blue Bordure Indented Lichtblauwe ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.magenta Magenta Bordure Indented Magenta ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.orange Orange Bordure Indented Oranje ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.curly_border.white White Bordure Indented Witte ingesprongen zoom
block.minecraft.banner.mojang.black Black Thing Zwart Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.red Red Thing Rood Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.green Green Thing Groen Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.brown Brown Thing Bruin Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.blue Blue Thing Blauw Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.purple Purple Thing Paars Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.cyan Cyan Thing Turquoise Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.light_gray Light Gray Thing Lichtgrijs Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.gray Gray Thing Grijs Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.pink Pink Thing Roze Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.lime Lime Thing Lichtgroen Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.yellow Yellow Thing Geel Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.light_blue Light Blue Thing Lichtblauw Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.magenta Magenta Thing Magenta Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.orange Orange Thing Oranje Mojanglogo
block.minecraft.banner.mojang.white White Thing Wit Mojanglogo
block.minecraft.banner.straight_cross.black Black Cross Zwart kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.red Red Cross Rood kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.green Green Cross Groen kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.brown Brown Cross Bruin kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.blue Blue Cross Blauw kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.purple Purple Cross Paars kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.cyan Cyan Cross Turquoise kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.light_gray Light Gray Cross Lichtgrijs kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.gray Gray Cross Grijs kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.pink Pink Cross Roze kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.lime Lime Cross Lichtgroen kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.yellow Yellow Cross Geel kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.light_blue Light Blue Cross Lichtblauw kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.magenta Magenta Cross Magenta kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.orange Orange Cross Oranje kruis
block.minecraft.banner.straight_cross.white White Cross Wit kruis
block.minecraft.banner.globe.black Black Globe Zwarte globe
block.minecraft.banner.globe.red Red Globe Rode globe
block.minecraft.banner.globe.green Green Globe Groene globe
block.minecraft.banner.globe.brown Brown Globe Bruine globe
block.minecraft.banner.globe.blue Blue Globe Blauwe globe
block.minecraft.banner.globe.purple Purple Globe Paarse globe
block.minecraft.banner.globe.cyan Cyan Globe Turquoise globe
block.minecraft.banner.globe.light_gray Light Gray Globe Lichtgrijze globe
block.minecraft.banner.globe.gray Gray Globe Grijze globe
block.minecraft.banner.globe.pink Pink Globe Roze globe
block.minecraft.banner.globe.lime Lime Globe Lichtgroene globe
block.minecraft.banner.globe.yellow Yellow Globe Gele globe
block.minecraft.banner.globe.light_blue Light Blue Globe Lichtblauwe globe
block.minecraft.banner.globe.magenta Magenta Globe Magenta globe
block.minecraft.banner.globe.orange Orange Globe Oranje globe
block.minecraft.banner.globe.white White Globe Witte globe
subtitles.ambient.cave Eerie noise Griezelig geluid
subtitles.block.anvil.destroy Anvil destroyed Aambeeld wordt vernietigd
subtitles.block.anvil.land Anvil landed Aambeeld landt
subtitles.block.anvil.use Anvil used Aambeeld wordt gebruikt
subtitles.block.barrel.close Barrel closes Vat sluit
subtitles.block.barrel.open Barrel opens Vat opent
subtitles.block.beehive.enter Bee enters hive Bij gaat bijenkorf in
subtitles.block.beehive.exit Bee leaves hive Bij verlaat bijenkorf
subtitles.block.beehive.drip Honey drips Honing druppelt
subtitles.block.beehive.work Bees work Bijen werken
subtitles.block.beehive.shear Shears scrape Schaar schraapt
subtitles.block.bell.use Bell rings Bel rinkelt
subtitles.block.bell.resonate Bell resonates Bel resoneert
subtitles.block.blastfurnace.fire_crackle Blast furnace crackles Hoogoven knettert
subtitles.block.brewing_stand.brew Brewing Stand bubbles Brouwstandaard bubbelt
subtitles.block.bubble_column.bubble_pop Bubbles pop Bellen knappen
subtitles.block.bubble_column.upwards_ambient Bubbles flow Bellen stromen
subtitles.block.bubble_column.upwards_inside Bubbles woosh Bellen suizen
subtitles.block.bubble_column.whirlpool_ambient Bubbles whirl Bellen wervelen
subtitles.block.bubble_column.whirlpool_inside Bubbles zoom Bellen zoemen
subtitles.block.button.click Button clicks Knop klikt
subtitles.block.campfire.crackle Campfire crackles Kampvuur knettert
subtitles.block.chest.close Chest closes Kist sluit
subtitles.block.chest.locked Chest locked Kist vergrendeld
subtitles.block.chest.open Chest opens Kist opent
subtitles.block.chorus_flower.death Chorus Flower withers Chorusbloem vergaat
subtitles.block.chorus_flower.grow Chorus Flower grows Chorusbloem groeit
subtitles.block.comparator.click Comparator clicks Vergelijker klikt
subtitles.block.dispenser.dispense Dispensed item Voorwerp wordt weggeschoten
subtitles.block.dispenser.fail Dispenser failed Dispenser faalt
subtitles.block.door.toggle Door creaks Deur kraakt
subtitles.block.fence_gate.toggle Fence Gate creaks Poort kraakt
subtitles.block.fire.ambient Fire crackles Vuur knettert
subtitles.block.fire.extinguish Fire extinguished Vuur wordt geblust
subtitles.block.furnace.fire_crackle Furnace crackles Oven knettert
subtitles.block.generic.break Block broken Blok wordt gebroken
subtitles.block.generic.footsteps Footsteps Voetstappen
subtitles.block.generic.hit Block breaking Blok wordt gebroken
subtitles.block.generic.place Block placed Blok wordt geplaatst
subtitles.block.grindstone.use Grindstone used Slijpsteen wordt gebruikt
subtitles.block.honey_block.slide Sliding down a honey block Speler glijdt langs een honingblok
subtitles.block.iron_trapdoor.close Trapdoor opens Valluik opent
subtitles.block.iron_trapdoor.open Trapdoor closes Valluik sluit
subtitles.block.lava.ambient Lava pops Lava borrelt
subtitles.block.lava.extinguish Lava hisses Lava sist
subtitles.block.lever.click Lever clicks Hendel klikt
subtitles.block.note_block.note Note Block plays Nootblok speelt
subtitles.block.piston.move Piston moves Zuiger beweegt
subtitles.block.portal.ambient Portal whooshes Portaal suist
subtitles.block.pressure_plate.click Pressure Plate clicks Drukplaat klikt
subtitles.block.redstone_torch.burnout Torch fizzes Fakkel sist
subtitles.block.shulker_box.close Shulker closes Shulkerdoos sluit
subtitles.block.shulker_box.open Shulker opens Shulkerdoos opent
subtitles.block.smoker.smoke Smoker smokes Roker rookt
subtitles.block.trapdoor.toggle Trapdoor creaks Valluik kraakt
subtitles.block.tripwire.attach Tripwire attaches Struikeldraad wordt vastgezet
subtitles.block.tripwire.click Tripwire clicks Struikeldraad klikt
subtitles.block.tripwire.detach Tripwire detaches Struikeldraad wordt losgekoppeld
subtitles.block.water.ambient Water flows Water stroomt
subtitles.enchant.thorns.hit Thorns prick Doornen prikken
subtitles.entity.armor_stand.fall Something fell Iets viel
subtitles.entity.arrow.hit Arrow hits Pijl raakt
subtitles.entity.arrow.hit_player Player hit Speler geraakt
subtitles.entity.arrow.shoot Arrow fired Pijl geschoten
subtitles.entity.bat.ambient Bat screeches Vleermuis piept
subtitles.entity.bat.death Bat dies Vleermuis sterft
subtitles.entity.bat.hurt Bat hurts Vleermuis heeft pijn
subtitles.entity.bat.takeoff Bat takes off Vleermuis gaat vliegen
subtitles.entity.bee.ambient Bee buzzes Bij zoemt
subtitles.entity.bee.death Bee dies Bij sterft
subtitles.entity.bee.hurt Bee hurts Bij heeft pijn
subtitles.entity.bee.loop Bee buzzes Bij zoemt
subtitles.entity.bee.loop_aggressive Bee buzzes angrily Bij zoemt boos
subtitles.entity.bee.pollinate Bee buzzes happily Bij zoemt blij
subtitles.entity.bee.sting Bee stings Bij steekt
subtitles.entity.blaze.ambient Blaze breathes Blaze ademt
subtitles.entity.blaze.burn Blaze crackles Blaze knettert
subtitles.entity.blaze.death Blaze dies Blaze sterft
subtitles.entity.blaze.hurt Blaze hurts Blaze heeft pijn
subtitles.entity.blaze.shoot Blaze shoots Blaze schiet
subtitles.entity.fishing_bobber.splash Fishing Bobber splashes Dobber plonst
subtitles.entity.fishing_bobber.throw Bobber thrown Dobber gegooid
subtitles.entity.cat.ambient Cat meows Kat miauwt
subtitles.entity.cat.death Cat dies Kat sterft
subtitles.entity.cat.hurt Cat hurts Kat heeft pijn
subtitles.entity.chicken.ambient Chicken clucks Kip kakelt
subtitles.entity.chicken.death Chicken dies Kip sterft
subtitles.entity.chicken.egg Chicken plops Kip plopt
subtitles.entity.chicken.hurt Chicken hurts Kip heeft pijn
subtitles.entity.parrot.ambient Parrot talks Papegaai praat
subtitles.entity.parrot.death Parrot dies Papegaai sterft
subtitles.entity.parrot.eats Parrot eats Papegaai eet
subtitles.entity.parrot.hurts Parrot hurts Papegaai heeft pijn
subtitles.entity.parrot.imitate.blaze Parrot breathes Papegaai ademt
subtitles.entity.parrot.imitate.creeper Parrot hisses Papegaai sist
subtitles.entity.parrot.imitate.drowned Parrot gurgles Papegaai gorgelt
subtitles.entity.parrot.imitate.elder_guardian Parrot flaps Papegaai flappert
subtitles.entity.parrot.imitate.ender_dragon Parrot roars Papegaai brult
subtitles.entity.parrot.imitate.endermite Parrot scuttles Papegaai schuifelt
subtitles.entity.parrot.imitate.evoker Parrot murmurs Papegaai mompelt
subtitles.entity.parrot.imitate.ghast Parrot cries Papegaai schreeuwt
subtitles.entity.parrot.imitate.guardian Parrot moans Papegaai kreunt
subtitles.entity.parrot.imitate.husk Parrot groans Papegaai kreunt
subtitles.entity.parrot.imitate.illusioner Parrot murmurs Papegaai mompelt
subtitles.entity.parrot.imitate.magma_cube Parrot squishes Papegaai plet
subtitles.entity.parrot.imitate.phantom Parrot screeches Papegaai schreeuwt
subtitles.entity.parrot.imitate.pillager Parrot murmurs Papegaai mompelt
subtitles.entity.parrot.imitate.ravager Parrot grunts Papegaai gromt
subtitles.entity.parrot.imitate.shulker Parrot lurks Papegaai loert
subtitles.entity.parrot.imitate.silverfish Parrot hisses Papegaai sist
subtitles.entity.parrot.imitate.skeleton Parrot rattles Papegaai ratelt
subtitles.entity.parrot.imitate.slime Parrot squishes Papegaai plet
subtitles.entity.parrot.imitate.spider Parrot hisses Papegaai sist
subtitles.entity.parrot.imitate.stray Parrot rattles Papegaai ratelt
subtitles.entity.parrot.imitate.vex Parrot vexes Papegaai ergert
subtitles.entity.parrot.imitate.vindicator Parrot mutters Papegaai mompelt
subtitles.entity.parrot.imitate.witch Parrot giggles Papegaai giechelt
subtitles.entity.parrot.imitate.wither Parrot angers Papegaai wordt boos
subtitles.entity.parrot.imitate.wither_skeleton Parrot rattles Papegaai ratelt
subtitles.entity.parrot.imitate.zombie Parrot groans Papegaai kreunt
subtitles.entity.parrot.imitate.zombie_villager Parrot groans Papegaai kreunt
subtitles.entity.cod.death Cod dies Kabeljauw sterft
subtitles.entity.cod.flop Cod flops Kabeljauw flopt
subtitles.entity.cod.hurt Cod hurts Kabeljauw heeft pijn
subtitles.entity.cow.ambient Cow moos Koe loeit
subtitles.entity.cow.death Cow dies Koe sterft
subtitles.entity.cow.hurt Cow hurts Koe heeft pijn
subtitles.entity.cow.milk Cow gets milked Koe wordt gemolken
subtitles.entity.creeper.death Creeper dies Creeper gaat dood
subtitles.entity.creeper.hurt Creeper hurts Creeper heeft pijn
subtitles.entity.creeper.primed Creeper hisses Creeper sist
subtitles.entity.dolphin.ambient Dolphin chirps Dolfijn tsjilpt
subtitles.entity.dolphin.ambient_water Dolphin whistles Dolfijn fluit
subtitles.entity.dolphin.attack Dolphin attacks Dolfijn valt aan
subtitles.entity.dolphin.death Dolphin dies Dolfijn gaat dood
subtitles.entity.dolphin.eat Dolphin eats Dolfijn eet
subtitles.entity.dolphin.hurt Dolphin hurts Dolfijn heeft pijn
subtitles.entity.dolphin.jump Dolphin jumps Dolfijn springt
subtitles.entity.dolphin.play Dolphin plays Dolfijn speelt
subtitles.entity.dolphin.splash Dolphin splashes Dolfijn spettert
subtitles.entity.dolphin.swim Dolphin swims Dolfijn zwemt
subtitles.entity.donkey.ambient Donkey hee-haws Ezel balkt
subtitles.entity.donkey.angry Donkey neighs Ezel hinnikt
subtitles.entity.donkey.chest Donkey Chest equips Kist wordt op ezel gezet
subtitles.entity.donkey.death Donkey dies Ezel sterft
subtitles.entity.donkey.hurt Donkey hurts Ezel heeft pijn
subtitles.entity.drowned.ambient Drowned gurgles Drenkeling gorgelt
subtitles.entity.drowned.death Drowned dies Drenkeling sterft
subtitles.entity.drowned.hurt Drowned hurts Drenkeling heeft pijn
subtitles.entity.drowned.shoot Drowned throws Trident Drenkeling gooit drietand
subtitles.entity.drowned.step Drowned steps Drenkeling loopt
subtitles.entity.drowned.swim Drowned swims Drenkeling zwemt
subtitles.entity.egg.throw Egg flies Ei vliegt
subtitles.entity.elder_guardian.ambient_land Elder Guardian flaps Oude bewaker flappert
subtitles.entity.elder_guardian.ambient Elder Guardian moans Oude bewaker kreunt
subtitles.entity.elder_guardian.curse Elder Guardian curses Oude bewaker vervloekt
subtitles.entity.elder_guardian.death Elder Guardian dies Oude bewaker sterft
subtitles.entity.elder_guardian.flop Elder Guardian flops Oude bewaker flopt
subtitles.entity.elder_guardian.hurt Elder Guardian hurts Oude bewaker heeft pijn
subtitles.entity.ender_dragon.ambient Dragon roars Draak brult
subtitles.entity.ender_dragon.death Dragon dies Draak sterft
subtitles.entity.ender_dragon.flap Dragon flaps Draak flappert
subtitles.entity.ender_dragon.growl Dragon growls Draak gromt
subtitles.entity.ender_dragon.hurt Dragon hurts Draak heeft pijn
subtitles.entity.ender_dragon.shoot Dragon shoots Draak schiet
subtitles.entity.ender_eye.launch Eye of Ender shoots Enderoog schiet
subtitles.entity.enderman.ambient Enderman vwoops Enderman vwoopt
subtitles.entity.enderman.death Enderman dies Enderman sterft
subtitles.entity.enderman.hurt Enderman hurts Enderman heeft pijn
subtitles.entity.enderman.stare Enderman cries out Enderman schreeuwt
subtitles.entity.enderman.teleport Enderman teleports Enderman teleporteert
subtitles.entity.endermite.ambient Endermite scuttles Endermite schuifelt
subtitles.entity.endermite.death Endermite dies Endermite sterft
subtitles.entity.endermite.hurt Endermite hurts Endermite heeft pijn
subtitles.entity.ender_pearl.throw Ender Pearl flies Enderparel vliegt
subtitles.entity.evoker_fangs.attack Fangs snap Tanden knappen
subtitles.entity.evoker.ambient Evoker murmurs Oproeper mompelt
subtitles.entity.evoker.cast_spell Evoker casts spell Oproeper spreekt een vloek uit
subtitles.entity.evoker.celebrate Evoker cheers Oproeper juicht
subtitles.entity.evoker.death Evoker dies Oproeper sterft
subtitles.entity.evoker.hurt Evoker hurts Oproeper heeft pijn
subtitles.entity.evoker.prepare_attack Evoker prepares attack Oproeper bereidt aanval voor
subtitles.entity.evoker.prepare_summon Evoker prepares summoning Oproeper bereidt oproepen voor
subtitles.entity.evoker.prepare_wololo Evoker prepares charming Oproeper bereidt kleurverandering voor
subtitles.entity.experience_orb.pickup Experience gained Ervaring verkregen
subtitles.entity.firework_rocket.blast Firework blasts Vuurwerk knalt
subtitles.entity.firework_rocket.launch Firework launches Vuurwerk lanceert
subtitles.entity.firework_rocket.twinkle Firework twinkles Vuurwerk glinstert
subtitles.entity.fox.aggro Fox angers Vos wordt boos
subtitles.entity.fox.ambient Fox squeaks Vos piept
subtitles.entity.fox.bite Fox bites Vos bijt
subtitles.entity.fox.death Fox dies Vos sterft
subtitles.entity.fox.eat Fox eats Vos eet
subtitles.entity.fox.hurt Fox hurts Vos heeft pijn
subtitles.entity.fox.screech Fox screeches Vos piept
subtitles.entity.fox.sleep Fox snores Vos slaapt
subtitles.entity.fox.sniff Fox sniffs Vos ruikt
subtitles.entity.fox.spit Fox spits Vos spuugt
subtitles.entity.generic.big_fall Something fell Iets viel
subtitles.entity.generic.burn Burning Branden
subtitles.entity.generic.death Dying Sterven
subtitles.entity.generic.drink Sipping Drinken
subtitles.entity.generic.eat Eating Eten
subtitles.entity.generic.explode Explosion Explosie
subtitles.entity.generic.extinguish_fire Fire extinguishes Vuur wordt geblust
subtitles.entity.generic.hurt Something hurts Iets heeft pijn
subtitles.entity.generic.small_fall Something trips Iets struikelde
subtitles.entity.generic.splash Splashing Spetteren
subtitles.entity.generic.swim Swimming Zwemmen
subtitles.entity.ghast.ambient Ghast cries Ghast schreeuwt
subtitles.entity.ghast.death Ghast dies Ghast sterft
subtitles.entity.ghast.hurt Ghast hurts Ghast heeft pijn
subtitles.entity.ghast.shoot Ghast shoots Ghast schiet
subtitles.entity.guardian.ambient_land Guardian flaps Bewaker flappert
subtitles.entity.guardian.ambient Guardian moans Bewaker kreunt
subtitles.entity.guardian.attack Guardian shoots Bewaker schiet
subtitles.entity.guardian.death Guardian dies Bewaker sterft
subtitles.entity.guardian.flop Guardian flops Bewaker flopt
subtitles.entity.guardian.hurt Guardian hurts Bewaker heeft pijn
subtitles.entity.horse.ambient Horse neighs Paard hinnikt
subtitles.entity.horse.angry Horse neighs Paard hinnikt
subtitles.entity.horse.armor Horse armor equips Paardenharnas wordt aangedaan
subtitles.entity.horse.breathe Horse breathes Paard ademt
subtitles.entity.horse.death Horse dies Paard sterft
subtitles.entity.horse.eat Horse eats Paard eet
subtitles.entity.horse.gallop Horse gallops Paard galoppeert
subtitles.entity.horse.hurt Horse hurts Paard heeft pijn
subtitles.entity.horse.jump Horse jumps Paard springt
subtitles.entity.horse.saddle Saddle equips Zadel wordt opgelegd
subtitles.entity.husk.ambient Husk groans Mummie kreunt
subtitles.entity.husk.converted_to_zombie Husk converted to Zombie Mummie werd een zombie
subtitles.entity.husk.death Husk dies Mummie sterft
subtitles.entity.husk.hurt Husk hurts Mummie heeft pijn
subtitles.entity.illusioner.ambient Illusioner murmurs Illusionist mompelt
subtitles.entity.illusioner.cast_spell Illusioner casts spell Illusionist spreekt spreuk uit
subtitles.entity.illusioner.death Illusioner dies Illusionist gaat dood
subtitles.entity.illusioner.hurt Illusioner hurts Illusionist loopt schade op
subtitles.entity.illusioner.mirror_move Illusioner displaces Illusionst dupliceert
subtitles.entity.illusioner.prepare_blindness Illusioner prepares blindness Illusionist bereidt blindheid voor
subtitles.entity.illusioner.prepare_mirror Illusioner prepares mirror image Illusionist bereidt spiegelbeeld voor
subtitles.entity.iron_golem.attack Iron Golem attacks IJzergolem valt aan
subtitles.entity.iron_golem.damage Iron Golem breaks IJzergolem breekt
subtitles.entity.iron_golem.death Iron Golem dies IJzergolem sterft
subtitles.entity.iron_golem.hurt Iron Golem hurts IJzergolem heeft pijn
subtitles.entity.iron_golem.repair Iron Golem repaired IJzergolem wordt gerepareerd
subtitles.entity.item.break Item breaks Voorwerp breekt
subtitles.entity.item.pickup Item plops Voorwerp plopt
subtitles.entity.item_frame.add_item Item Frame fills Voorwerplijst wordt gevuld
subtitles.entity.item_frame.break Item Frame breaks Voorwerplijst breekt
subtitles.entity.item_frame.place Item Frame placed Voorwerplijst wordt geplaatst
subtitles.entity.item_frame.remove_item Item Frame empties Voorwerplijst wordt geleegd
subtitles.entity.item_frame.rotate_item Item Frame clicks Voorwerplijst klikt
subtitles.entity.leash_knot.break Leash knot breaks Leidtouwknoop breekt
subtitles.entity.leash_knot.place Leash knot tied Leidtouwknoop vastgebonden
subtitles.entity.lightning_bolt.impact Lightning strikes Bliksem slaat in
subtitles.entity.lightning_bolt.thunder Thunder roars Donderslag
subtitles.entity.llama.ambient Llama bleats Lama blaat
subtitles.entity.llama.angry Llama bleats angrily Lama blaat boos
subtitles.entity.llama.chest Llama Chest equips Kist wordt op lama gezet
subtitles.entity.llama.death Llama dies Lama sterft
subtitles.entity.llama.eat Llama eats Lama eet
subtitles.entity.llama.hurt Llama hurts Lama heeft pijn
subtitles.entity.llama.spit Llama spits Lama spuugt
subtitles.entity.llama.step Llama steps Lama loopt
subtitles.entity.llama.swag Llama is decorated Lama wordt versierd
subtitles.entity.ravager.step Ravager steps Verwoester loopt
subtitles.entity.ravager.stunned Ravager stunned Verwoester is verdooft
subtitles.entity.ravager.roar Ravager roars Verwoester brult
subtitles.entity.ravager.attack Ravager bites Verwoester bijt
subtitles.entity.ravager.death Ravager dies Verwoester sterft
subtitles.entity.ravager.hurt Ravager hurts Verwoester heeft pijn
subtitles.entity.ravager.ambient Ravager grunts Verwoester gromt
subtitles.entity.ravager.celebrate Ravager cheers Verwoester juicht
subtitles.entity.magma_cube.death Magma Cube dies Magmakubus sterft
subtitles.entity.magma_cube.hurt Magma Cube hurts Magmakubus heeft pijn
subtitles.entity.magma_cube.squish Magma Cube squishes Magmakubus plet
subtitles.entity.minecart.riding Minecart rolls Mijnkar rolt
subtitles.entity.mooshroom.convert Mooshroom transforms Mooshroom transformeert
subtitles.entity.mooshroom.eat Mooshroom eats Mooshroom eet
subtitles.entity.mooshroom.milk Mooshroom gets milked Mooshroom wordt gemolken
subtitles.entity.mooshroom.suspicious_milk Mooshroom gets milked suspiciously Mooshroom wordt geheimzinnig gemolken
subtitles.entity.mule.ambient Mule hee-haws Muildier balkt
subtitles.entity.mule.chest Mule Chest equips Kist wordt op muilezel gezet
subtitles.entity.mule.death Mule dies Muildier sterft
subtitles.entity.mule.hurt Mule hurts Muildier heeft pijn
subtitles.entity.panda.ambient Panda pants Panda hijgt
subtitles.entity.panda.pre_sneeze Panda's nose tickles Neus van panda kriebelt
subtitles.entity.panda.sneeze Panda sneezes Panda niest
subtitles.entity.panda.death Panda dies Panda sterft
subtitles.entity.panda.eat Panda eats Panda eet
subtitles.entity.panda.step Panda steps Panda loopt
subtitles.entity.panda.cant_breed Panda bleats Panda blaat
subtitles.entity.panda.aggressive_ambient Panda huffs Panda tiert
subtitles.entity.panda.worried_ambient Panda whimpers Panda jankt
subtitles.entity.panda.hurt Panda hurts Panda heeft pijn
subtitles.entity.panda.bite Panda bites Panda bijt
subtitles.entity.painting.break Painting breaks Schilderij breekt
subtitles.entity.painting.place Painting placed Schilderij wordt geplaatst
subtitles.entity.phantom.ambient Phantom screeches Fantoom schreeuwt
subtitles.entity.phantom.bite Phantom bites Fantoom bijt
subtitles.entity.phantom.death Phantom dies Fantoom sterft
subtitles.entity.phantom.flap Phantom flaps Fantoom flappert
subtitles.entity.phantom.hurt Phantom hurts Fantoom heeft pijn
subtitles.entity.phantom.swoop Phantom swoops Fantoom haalt uit
subtitles.entity.pig.ambient Pig oinks Varken knort
subtitles.entity.pig.death Pig dies Varken sterft
subtitles.entity.pig.hurt Pig hurts Varken heeft pijn
subtitles.entity.pig.saddle Saddle equips Zadel wordt opgelegd
subtitles.entity.pillager.ambient Pillager murmurs Rover mompelt
subtitles.entity.pillager.celebrate Pillager cheers Rover juicht
subtitles.entity.pillager.death Pillager dies Rover sterft
subtitles.entity.pillager.hurt Pillager hurts Rover heeft pijn
subtitles.entity.player.burp Burp Boer
subtitles.entity.player.death Player dies Speler sterft
subtitles.entity.player.hurt Player hurts Speler heeft pijn
subtitles.entity.player.levelup Player dings Speler gaat level omhoog
subtitles.entity.polar_bear.ambient Polar Bear groans IJsbeer kreunt
subtitles.entity.polar_bear.ambient_baby Polar Bear hums IJsbeer bromt
subtitles.entity.polar_bear.death Polar Bear dies IJsbeer sterft
subtitles.entity.polar_bear.hurt Polar Bear hurts IJsbeer heeft pijn
subtitles.entity.polar_bear.warning Polar Bear roars IJsbeer brult
subtitles.entity.potion.splash Bottle smashes Fles breekt
subtitles.entity.potion.throw Bottle thrown Fles wordt gegooid
subtitles.entity.puffer_fish.blow_out Pufferfish deflates Kogelvis ontlucht
subtitles.entity.puffer_fish.blow_up Pufferfish inflates Kogelvis blaast op
subtitles.entity.puffer_fish.death Pufferfish dies Kogelvis gaat dood
subtitles.entity.puffer_fish.flop Pufferfish flops Kogelvis flopt
subtitles.entity.puffer_fish.hurt Pufferfish hurts Kogelvis heeft pijn
subtitles.entity.puffer_fish.sting Pufferfish stings Kogelvis steekt
subtitles.entity.rabbit.ambient Rabbit squeaks Konijn piept
subtitles.entity.rabbit.attack Rabbit attacks Konijn valt aan
subtitles.entity.rabbit.death Rabbit dies Konijn sterft
subtitles.entity.rabbit.hurt Rabbit hurts Konijn heeft pijn
subtitles.entity.rabbit.jump Rabbit hops Konijn huppelt
subtitles.entity.salmon.death Salmon dies Zalm gaat dood
subtitles.entity.salmon.flop Salmon flops Zalm flopt
subtitles.entity.salmon.hurt Salmon hurts Zalm heeft pijn
subtitles.entity.sheep.ambient Sheep baahs Schaap blaat
subtitles.entity.sheep.death Sheep dies Schaap sterft
subtitles.entity.sheep.hurt Sheep hurts Schaap heeft pijn
subtitles.entity.shulker.ambient Shulker lurks Shulker loert
subtitles.entity.shulker.close Shulker closes Shulker sluit
subtitles.entity.shulker.death Shulker dies Shulker sterft
subtitles.entity.shulker.hurt Shulker hurts Shulker heeft pijn
subtitles.entity.shulker.open Shulker opens Shulker opent
subtitles.entity.shulker.shoot Shulker shoots Shulker schiet
subtitles.entity.shulker.teleport Shulker teleports Shulker teleporteert
subtitles.entity.shulker_bullet.hit Shulker bullet explodes Shulkerkogel explodeert
subtitles.entity.shulker_bullet.hurt Shulker bullet breaks Shulkerkogel breekt
subtitles.entity.silverfish.ambient Silverfish hisses Zilvervis sist
subtitles.entity.silverfish.death Silverfish dies Zilvervis sterft
subtitles.entity.silverfish.hurt Silverfish hurts Zilvervis heeft pijn
subtitles.entity.skeleton.ambient Skeleton rattles Skelet rammelt
subtitles.entity.skeleton.death Skeleton dies Skelet sterft
subtitles.entity.skeleton.hurt Skeleton hurts Skelet heeft pijn
subtitles.entity.skeleton.shoot Skeleton shoots Skelet schiet
subtitles.entity.skeleton_horse.ambient Skeleton Horse cries Skeletpaard schreeuwt
subtitles.entity.skeleton_horse.death Skeleton Horse dies Skeletpaard sterft
subtitles.entity.skeleton_horse.hurt Skeleton Horse hurts Skeletpaard heeft pijn
subtitles.entity.skeleton_horse.swim Skeleton Horse swims Skeletpaard zwemt
subtitles.entity.slime.attack Slime attacks Slijmkubus valt aan
subtitles.entity.slime.death Slime dies Slijmkubus sterft
subtitles.entity.slime.hurt Slime hurts Slijmkubus heeft pijn
subtitles.entity.slime.squish Slime squishes Slijmkubus plet
subtitles.entity.snowball.throw Snowball flies Sneeuwbal vliegt
subtitles.entity.snow_golem.death Snow Golem dies Sneeuwgolem sterft
subtitles.entity.snow_golem.hurt Snow Golem hurts Sneeuwgolem heeft pijn
subtitles.entity.spider.ambient Spider hisses Spin sist
subtitles.entity.spider.death Spider dies Spin sterft
subtitles.entity.spider.hurt Spider hurts Spin heeft pijn
subtitles.entity.squid.ambient Squid swims Inktvis zwemt
subtitles.entity.squid.death Squid dies Inktvis sterft
subtitles.entity.squid.hurt Squid hurts Inktvis heeft pijn
subtitles.entity.squid.squirt Squid shoots ink Inktvis schiet inkt
subtitles.entity.stray.ambient Stray rattles Verdwaalde ratelt
subtitles.entity.stray.death Stray dies Verdwaalde sterft
subtitles.entity.stray.hurt Stray hurts Verdwaalde heeft pijn
subtitles.entity.tnt.primed TNT fizzes TNT sist
subtitles.entity.turtle.ambient_land Turtle chirps Schildpad tsjilpt
subtitles.entity.turtle.lay_egg Turtle lays egg Schilpad legt ei
subtitles.entity.turtle.egg_hatch Turtle egg hatches Schildpadei komt uit
subtitles.entity.turtle.egg_crack Turtle egg cracks Schildpadei kraakt
subtitles.entity.turtle.egg_break Turtle egg breaks Schildpadei breekt
subtitles.entity.turtle.hurt Turtle hurts Schildpad heeft pijn
subtitles.entity.turtle.hurt_baby Turtle baby hurts Schildpadbaby heeft pijn
subtitles.entity.turtle.death Turtle dies Schildpad sterft
subtitles.entity.turtle.death_baby Turtle baby dies Schildpadbaby sterft
subtitles.entity.turtle.swim Turtle swims Schildpad zwemt
subtitles.entity.turtle.shamble Turtle shambles Schildpad loopt langzaam
subtitles.entity.turtle.shamble_baby Turtle baby shambles Schildpadbaby loopt langzaam
subtitles.entity.vex.ambient Vex vexes Ergernis ergert
subtitles.entity.vex.charge Vex shrieks Ergernis krijst
subtitles.entity.vex.death Vex dies Ergernis sterft
subtitles.entity.vex.hurt Vex hurts Ergernis heeft pijn
subtitles.entity.villager.ambient Villager mumbles Dorpeling mompelt
subtitles.entity.villager.celebrate Villager cheers Dorpeling juicht
subtitles.entity.villager.death Villager dies Dorpeling sterft
subtitles.entity.villager.hurt Villager hurts Dorpeling heeft pijn
subtitles.entity.villager.no Villager disagrees Dorpeling gaat niet akkoord
subtitles.entity.villager.trade Villager trades Dorpeling ruilt
subtitles.entity.villager.yes Villager agrees Dorpeling gaat akkoord
subtitles.entity.villager.work_armorer Armorer works Harnassmid werkt
subtitles.entity.villager.work_butcher Butcher works Slager werkt
subtitles.entity.villager.work_cartographer Cartographer works Kartograaf werkt
subtitles.entity.villager.work_cleric Cleric works Klerk werkt
subtitles.entity.villager.work_farmer Farmer works Boer werkt
subtitles.entity.villager.work_fisherman Fisherman works Visser werkt
subtitles.entity.villager.work_fletcher Fletcher works Pijlenmaker werkt
subtitles.entity.villager.work_leatherworker Leatherworker works Leerlooier werkt
subtitles.entity.villager.work_librarian Librarian works Bibliothecaris werkt
subtitles.entity.villager.work_mason Mason works Steenhouwer werkt
subtitles.entity.villager.work_shepherd Shepherd works Herder werkt
subtitles.entity.villager.work_toolsmith Toolsmith works Gereedschapssmid werkt
subtitles.entity.villager.work_weaponsmith Weaponsmith works Wapensmid werkt
subtitles.entity.vindicator.ambient Vindicator mutters Verdediger mompelt
subtitles.entity.vindicator.celebrate Vindicator cheers Verdediger juicht
subtitles.entity.vindicator.death Vindicator dies Verdediger sterft
subtitles.entity.vindicator.hurt Vindicator hurts Verdediger heeft pijn
subtitles.entity.wandering_trader.ambient Wandering Trader mumbles Rondreizende handelaar mompelt
subtitles.entity.wandering_trader.death Wandering Trader dies Rondreizende handelaar sterft
subtitles.entity.wandering_trader.hurt Wandering Trader hurts Rondreizende handelaar heeft pijn
subtitles.entity.wandering_trader.no Wandering Trader disagrees Rondreizende handelaar gaat niet akkoord
subtitles.entity.wandering_trader.trade Wandering Trader trades Rondreizende handelaar ruilt
subtitles.entity.wandering_trader.yes Wandering Trader agrees Rondreizende handelaar gaat akkoord
subtitles.entity.witch.ambient Witch giggles Heks giechelt
subtitles.entity.witch.celebrate Witch cheers Heks juicht
subtitles.entity.witch.death Witch dies Heks sterft
subtitles.entity.witch.drink Witch drinks Heks drinkt
subtitles.entity.witch.hurt Witch hurts Heks heeft pijn
subtitles.entity.witch.throw Witch throws Heks gooit
subtitles.entity.wither.ambient Wither angers Wither wordt boos
subtitles.entity.wither.death Wither dies Wither sterft
subtitles.entity.wither.hurt Wither hurts Wither heeft pijn
subtitles.entity.wither.shoot Wither attacks Wither valt aan
subtitles.entity.wither.spawn Wither released Wither wordt vrijgelaten
subtitles.entity.wither_skeleton.ambient Wither Skeleton rattles Witherskelet ratelt
subtitles.entity.wither_skeleton.death Wither Skeleton dies Witherskelet sterft
subtitles.entity.wither_skeleton.hurt Wither Skeleton hurts Witherskelet heeft pijn
subtitles.entity.wolf.ambient Wolf pants Wolf hijgt
subtitles.entity.wolf.death Wolf dies Wolf sterft
subtitles.entity.wolf.growl Wolf growls Wolf gromt
subtitles.entity.wolf.hurt Wolf hurts Wolf heeft pijn
subtitles.entity.wolf.shake Wolf shakes Wolf schudt
subtitles.entity.zombie.ambient Zombie groans Zombie gromt
subtitles.entity.zombie.converted_to_drowned Zombie converted to Drowned Zombie werd een drenkeling
subtitles.entity.zombie.death Zombie dies Zombie sterft
subtitles.entity.zombie.hurt Zombie hurts Zombie heeft pijn
subtitles.entity.zombie.infect Zombie infects Zombie infecteert
subtitles.entity.zombie_horse.ambient Zombie Horse cries Zombiepaard huilt
subtitles.entity.zombie_horse.death Zombie Horse dies Zombiepaard sterft
subtitles.entity.zombie_horse.hurt Zombie Horse hurts Zombiepaard heeft pijn
subtitles.entity.zombie_pigman.ambient Zombie Pigman grunts Zombievarken gromt
subtitles.entity.zombie_pigman.angry Zombie Pigman angers Zombievarken wordt boos
subtitles.entity.zombie_pigman.death Zombie Pigman dies Zombievarken sterft
subtitles.entity.zombie_pigman.hurt Zombie Pigman hurts Zombievarken heeft pijn
subtitles.entity.zombie_villager.ambient Zombie Villager groans Zombiedorpeling kreunt
subtitles.entity.zombie_villager.converted Zombie vociferates Zombie schreeuwt
subtitles.entity.zombie_villager.cure Zombie snuffles Zombie snuift
subtitles.entity.zombie_villager.death Zombie Villager dies Zombiedorpeling sterft
subtitles.entity.zombie_villager.hurt Zombie Villager hurts Zombiedorpeling heeft pijn
subtitles.event.raid.horn Ominous horn blares Onheilspellende hoorn schalt
subtitles.item.axe.strip Debarking log Boomstam wordt ontschorst
subtitles.item.armor.equip Gear equips Harnas wordt aangetrokken
subtitles.item.armor.equip_chain Chain armor jingles Maliënharnas rinkelt
subtitles.item.armor.equip_diamond Diamond armor clangs Diamanten harnas rammelt
subtitles.item.armor.equip_elytra Elytra rustle Dekschild ruist
subtitles.item.armor.equip_gold Gold armor clinks Gouden harnas rammelt
subtitles.item.armor.equip_iron Iron armor clanks IJzeren harnas rammelt
subtitles.item.armor.equip_leather Leather armor rustles Leren harnas ritselt
subtitles.item.armor.equip_turtle Turtle shell thunks Schildpadschild bonkt
subtitles.item.bottle.fill Bottle fills Fles wordt gevuld
subtitles.item.honey_bottle.drink Honey gulping Honing wordt opgeslurpt
subtitles.item.bucket.empty Bucket empties Emmer wordt geleegd
subtitles.item.bucket.fill Bucket fills Emmer wordt gevuld
subtitles.item.chorus_fruit.teleport Player teleports Speler teleporteert
subtitles.item.crop.plant Crop planted Gewas wordt geplant
subtitles.item.crossbow.charge Crossbow charges up Kruisboog wordt gespannen
subtitles.item.crossbow.hit Arrow hits Pijl raakt
subtitles.item.crossbow.load Crossbow loads Kruisboog wordt geladen
subtitles.item.crossbow.shoot Crossbow fires Kruisboog schiet
subtitles.item.firecharge.use Fireball whooshes Vuurbal suist
subtitles.item.flintandsteel.use Flint and Steel click Vuursteen en staal klikt
subtitles.item.hoe.till Hoe tills Schoffel spit om
subtitles.item.nether_wart.plant Crop planted Gewas wordt geplant
subtitles.item.shears.shear Shears click Schaar knipt
subtitles.item.shield.block Shield blocks Schild blokkeert
subtitles.item.shovel.flatten Shovel flattens Schep plet
subtitles.item.berries.pick Berries pop Bessen worden geplukt
subtitles.item.totem.use Totem activates Totem activeert
subtitles.item.trident.hit Trident stabs Drietand steekt
subtitles.item.trident.hit_ground Trident vibrates Drietand trilt
subtitles.item.trident.return Trident returns Drietand komt terug
subtitles.item.trident.riptide Trident zooms Drietand zoemt
subtitles.item.trident.throw Trident clangs Drietand klettert
subtitles.item.trident.thunder Trident thunder cracks Drietanddonder knettert
subtitles.weather.rain Rain falls Regen valt
subtitles.item.book.page_turn Page rustles Pagina ruist
subtitles.item.book.put Book thumps Boek klapt
debug.prefix [Debug]: [Debug]:
debug.reload_chunks.help F3 + A = Reload chunks F3 + A = Chunks herladen
debug.show_hitboxes.help F3 + B = Show hitboxes F3 + B = Toon contactvelden
debug.clear_chat.help F3 + D = Clear chat F3 + D = Chat wissen
debug.cycle_renderdistance.help F3 + F = Cycle render distance (Shift to invert) F3 + F = Weergavebereik aanpassen (druk op Shift om terug te gaan)
debug.chunk_boundaries.help F3 + G = Show chunk boundaries F3 + G = Toon chunkgrenzen
debug.advanced_tooltips.help F3 + H = Advanced tooltips F3 + H = Geavanceerde tooltips
debug.creative_spectator.help F3 + N = Cycle creative <-> spectator F3 + N = Wissel tussen creatieve modus en toeschouwermodus
debug.pause_focus.help F3 + P = Pause on lost focus F3 + P = Pauzeren op verliezen van focus
debug.help.help F3 + Q = Show this list F3 + Q = Toon deze lijst
debug.reload_resourcepacks.help F3 + T = Reload resource packs F3 + T = Bronpakketten herladen
debug.pause.help F3 + Esc = Pause without pause menu (if pausing is possible) F3 + Esc = Pauzeren zonder pauzemenu (als pauzeren mogelijk is)
debug.copy_location.help F3 + C = Copy location as /tp command, hold F3 + C to crash the game F3 + C = Kopieer locatie als /tp-opdracht. Houd F3 + C ingedrukt om het spel te laten crashen
debug.inspect.help F3 + I = Copy entity or block data to clipboard F3 + I = Kopieer entiteits- of blokdata naar klembord
debug.copy_location.message Copied location to clipboard Locatie gekopieerd naar klembord
debug.inspect.server.block Copied server-side block data to clipboard Blokdata van de server naar klembord gekopieerd
debug.inspect.server.entity Copied server-side entity data to clipboard Entiteitsdata van de server naar klembord gekopieerd
debug.inspect.client.block Copied client-side block data to clipboard Blokdata van de client naar klembord gekopieerd
debug.inspect.client.entity Copied client-side entity data to clipboard Entiteitsdata van de client naar klembord gekopieerd
debug.reload_chunks.message Reloading all chunks Alle chunks aan het herladen
debug.show_hitboxes.on Hitboxes: shown Contactvelden: weergegeven
debug.show_hitboxes.off Hitboxes: hidden Contactvelden: verborgen
debug.cycle_renderdistance.message Render Distance: %s Weergavebereik: %s
debug.chunk_boundaries.on Chunk borders: shown Chunkgrenzen: getoond
debug.chunk_boundaries.off Chunk borders: hidden Chunkgrenzen: verborgen
debug.advanced_tooltips.on Advanced tooltips: shown Geavanceerde tooltips: getoond
debug.advanced_tooltips.off Advanced tooltips: hidden Geavanceerde tooltips: verborgen
debug.creative_spectator.error Unable to switch gamemode, no permission Onmogelijk om van spelmodus te wisselen: geen toestemming
debug.pause_focus.on Pause on lost focus: enabled Pauzeren bij verliezen van focus: ingeschakeld
debug.pause_focus.off Pause on lost focus: disabled Pauzeren bij verliezen van focus: uitgeschakeld
debug.help.message Key bindings: Toegewezen toetsen:
debug.reload_resourcepacks.message Reloaded resource packs Bronpakketten herladen
debug.crash.message F3 + C is held down. This will crash the game unless released. F3 + C wordt ingedrukt gehouden. Dit crasht het spel, tenzij de toetsen worden losgelaten.
debug.crash.warning Crashing in %s... Spel crasht in %s...
resourcepack.downloading Downloading Resource Pack Bronpakketten aan het downloaden
resourcepack.requesting Making Request... Verzoek maken...
resourcepack.progress Downloading file (%s MB)... Bestand downloaden (%sMB)...
tutorial.move.title Move with %s, %s, %s and %s Loop met %s, %s, %s en %s
tutorial.move.description Jump with %s Spring met %s
tutorial.look.title Look around Kijk rond
tutorial.look.description Use your mouse to turn Gebruik je muis om te draaien
tutorial.find_tree.title Find a tree Vind een boom
tutorial.find_tree.description Punch it to collect wood Stomp het om hout te verzamelen
tutorial.punch_tree.title Destroy the tree Vernietig de boom
tutorial.punch_tree.description Hold down %s Houd %s ingedrukt
tutorial.open_inventory.title Open your inventory Open je inventaris
tutorial.open_inventory.description Press %s Druk op %s
tutorial.craft_planks.title Craft wooden planks Maak houten planken
tutorial.craft_planks.description The recipe book can help Het receptenboek kan hulp bieden
advancements.adventure.adventuring_time.title Adventuring Time Tijd voor avontuur
advancements.adventure.adventuring_time.description Discover every biome Ontdek elk klimaat
advancements.adventure.arbalistic.title Arbalistic In de roos!
advancements.adventure.arbalistic.description Kill five unique mobs with one crossbow shot Dood vijf unieke wezens met één kruisboogschot
advancements.adventure.hero_of_the_village.title Hero of the Village Held der dorpelingen
advancements.adventure.hero_of_the_village.description Successfully defend a village from a raid Verdedig succesvol een dorp tegen een overval
advancements.adventure.honey_block_slide.title Sticky Situation Kleverige situatie
advancements.adventure.honey_block_slide.description Jump into a Honey Block to break your fall Spring tegen een honingblok om je val te breken
advancements.adventure.kill_all_mobs.title Monsters Hunted Op monsters gejaagd
advancements.adventure.kill_all_mobs.description Kill one of every hostile monster Dood één van elke vijandige monstersoort
advancements.adventure.kill_a_mob.title Monster Hunter Monsterjager
advancements.adventure.kill_a_mob.description Kill any hostile monster Dood een vijandig monster
advancements.adventure.ol_betsy.title Ol' Betsy Arbalest
advancements.adventure.ol_betsy.description Shoot a crossbow Schiet met een kruisboog
advancements.adventure.root.title Adventure Avontuur
advancements.adventure.root.description Adventure, exploration and combat Avontuur, ontdekking en gevecht
advancements.adventure.shoot_arrow.title Take Aim Richten
advancements.adventure.shoot_arrow.description Shoot something with a bow and arrow Schiet op iets met pijl en boog
advancements.adventure.sleep_in_bed.title Sweet Dreams Slaap zacht
advancements.adventure.sleep_in_bed.description Change your respawn point Verander je respawnpunt
advancements.adventure.sniper_duel.title Sniper Duel Sluipschuttersduel
advancements.adventure.sniper_duel.description Kill a Skeleton from at least 50 meters away Dood een skelet op een afstand van minstens vijftig blokken
advancements.adventure.summon_iron_golem.title Hired Help Huurling
advancements.adventure.summon_iron_golem.description Summon an Iron Golem to help defend a village Help met de verdediging van een dorp door een IJzergolem op te roepen
advancements.adventure.totem_of_undying.title Postmortal Tweede kans
advancements.adventure.totem_of_undying.description Use a Totem of Undying to cheat death Gebruik een totem der onsterfelijkheid om te voorkomen dat je dood gaat
advancements.adventure.trade.title What a Deal! Wat een deal!
advancements.adventure.trade.description Successfully trade with a Villager Handel succesvol met een dorpsbewoner
advancements.adventure.throw_trident.title A Throwaway Joke Een afdankertje...?
advancements.adventure.throw_trident.description Throw a trident at something.\nNote: Throwing away your only weapon is not a good idea. Gooi een drietand ergens naartoe.\nOpmerking: je enige wapen weggooien is geen goed idee.
advancements.adventure.two_birds_one_arrow.title Two Birds, One Arrow Twee vogels in één schot
advancements.adventure.two_birds_one_arrow.description Kill two Phantoms with a piercing arrow Dood twee fantomen met een doorborende pijl
advancements.adventure.very_very_frightening.title Very Very Frightening Heel erg beangstigend
advancements.adventure.very_very_frightening.description Strike a Villager with lightning Raak een dorpeling met een bliksemschicht
advancements.adventure.voluntary_exile.title Voluntary Exile Vrijwillig in ballingschap
advancements.adventure.voluntary_exile.description Kill a raid captain.\nMaybe consider staying away from villages for the time being... Dood een overvalsleider.\nHet is misschien verstandig om voorlopig uit de buurt van dorpen te blijven...
advancements.adventure.whos_the_pillager_now.title Who's the Pillager Now? Wie is nu de rover?
advancements.adventure.whos_the_pillager_now.description Give a Pillager a taste of their own medicine Geef een rover een koekje van eigen deeg
advancements.husbandry.root.title Husbandry Agricultuur
advancements.husbandry.root.description The world is full of friends and food De wereld zit vol met vrienden en eten
advancements.husbandry.breed_an_animal.title The Parrots and the Bats De bloempjes en de bijtjes
advancements.husbandry.breed_an_animal.description Breed two animals together Fok twee dieren
advancements.husbandry.fishy_business.title Fishy Business Daar zit een luchtje aan
advancements.husbandry.fishy_business.description Catch a fish Vang een vis
advancements.husbandry.tactical_fishing.title Tactical Fishing Tactisch vissen
advancements.husbandry.tactical_fishing.description Catch a fish... without a fishing rod! Vang een vis... zonder een hengel!
advancements.husbandry.breed_all_animals.title Two by Two Twee bij twee
advancements.husbandry.breed_all_animals.description Breed all the animals! Fok alle dieren!
advancements.husbandry.tame_an_animal.title Best Friends Forever Beste vrienden voor altijd
advancements.husbandry.tame_an_animal.description Tame an animal Tem een dier
advancements.husbandry.plant_seed.title A Seedy Place Een bezaaide plaats
advancements.husbandry.plant_seed.description Plant a seed and watch it grow Plant een zaad en bekijk hoe het groeit
advancements.husbandry.break_diamond_hoe.title Serious Dedication Serieuze toewijding
advancements.husbandry.break_diamond_hoe.description Completely use up a diamond hoe, and then reevaluate your life choices Gebruik een diamanten schoffel totdat deze kapot gaat en beoordeel daarna je levenskeuzes
advancements.husbandry.balanced_diet.title A Balanced Diet Een gebalanceerd dieet
advancements.husbandry.balanced_diet.description Eat everything that is edible, even if it's not good for you Eet alles wat eetbaar is, zelfs als het niet goed voor je is
advancements.husbandry.complete_catalogue.title A Complete Catalogue De volledige kat-alogus
advancements.husbandry.complete_catalogue.description Tame all cat variants! Tem alle kattenvarianten!
advancements.husbandry.safely_harvest_honey.title Bee Our Guest Kom er maar bij
advancements.husbandry.safely_harvest_honey.description "Use a Campfire to collect Honey from a Beehive using a Bottle without aggravating the bees Gebruik een kampvuur om honing uit een bijenkorf te verzamelen met een fles, zonder dat de bijen van slag raken
advancements.husbandry.silk_touch_nest.title Total Beelocation De beste locatie is een bijzaak
advancements.husbandry.silk_touch_nest.description "Move a Bee Nest, with 3 bees inside, using Silk Touch Verplaats een bijennest met 3 bijen erin door middel van zijden streling
advancements.end.dragon_breath.title You Need a Mint Pepermuntje?
advancements.end.dragon_breath.description Collect dragon's breath in a glass bottle Verzamel drakenadem in een glazen fles
advancements.end.dragon_egg.title The Next Generation De volgende generatie
advancements.end.dragon_egg.description Hold the Dragon Egg Houd het drakenei vast
advancements.end.elytra.title Sky's the Limit Alles is mogelijk
advancements.end.elytra.description Find Elytra Vind een dekschild
advancements.end.enter_end_gateway.title Remote Getaway Afgelegen vlucht
advancements.end.enter_end_gateway.description Escape the island Ontsnap van het eiland
advancements.end.find_end_city.title The City at the End of the Game De stad in het einde van het spel
advancements.end.find_end_city.description Go on in, what could happen? Ga door, wat zou er kunnen gebeuren?
advancements.end.kill_dragon.title Free the End Bevrijd de End
advancements.end.kill_dragon.description Good luck Succes
advancements.end.levitate.title Great View From Up Here Goed zicht van hierboven
advancements.end.levitate.description Levitate up 50 blocks from the attacks of a Shulker Vlieg vijftig blokken omhoog door een aanval van een Shulker
advancements.end.respawn_dragon.title The End... Again... Het einde... Alweer...
advancements.end.respawn_dragon.description Respawn the Ender Dragon Respawn de Enderdraak
advancements.end.root.title The End De End
advancements.end.root.description Or the beginning? Of het begin?
advancements.nether.brew_potion.title Local Brewery Plaatselijke brouwerij
advancements.nether.brew_potion.description Brew a potion Brouw een drank
advancements.nether.all_potions.title A Furious Cocktail Een wilde cocktail
advancements.nether.all_potions.description Have every potion effect applied at the same time Heb elk drankeffect op hetzelfde moment
advancements.nether.all_effects.title How Did We Get Here? Bestaan er grenzen?
advancements.nether.all_effects.description Have every effect applied at the same time Heb elk effect op hetzelfde moment
advancements.nether.create_beacon.title Bring Home the Beacon Breng het baken naar huis
advancements.nether.create_beacon.description Construct and place a Beacon Bouw en plaats een baken
advancements.nether.create_full_beacon.title Beaconator Bakenmaker
advancements.nether.create_full_beacon.description Bring a beacon to full power Breng een baken op volle kracht
advancements.nether.find_fortress.title A Terrible Fortress Een verschrikkelijk fort
advancements.nether.find_fortress.description Break your way into a Nether Fortress Breek in bij een Netherfort
advancements.nether.get_wither_skull.title Spooky Scary Skeleton Eng, griezelig skelet
advancements.nether.get_wither_skull.description Obtain a Wither Skeleton's skull Verkrijg een Witherskelettenschedel
advancements.nether.obtain_blaze_rod.title Into Fire Door het vuur
advancements.nether.obtain_blaze_rod.description Relieve a Blaze of its rod Verlos een Blaze van z'n staf
advancements.nether.return_to_sender.title Return to Sender Retour afzender
advancements.nether.return_to_sender.description Destroy a Ghast with a fireball Vernietig een Ghast met een vuurbal
advancements.nether.root.title Nether Nether
advancements.nether.root.description Bring summer clothes Breng zomerkleren mee
advancements.nether.summon_wither.title Withering Heights De vliegende Wither
advancements.nether.summon_wither.description Summon the Wither Roep de Wither op
advancements.nether.fast_travel.title Subspace Bubble Tussenruimtebubbel
advancements.nether.fast_travel.description Use the Nether to travel 7 km in the Overworld Gebruik de Nether om zeven kilometer in de Bovenwereld te reizen
advancements.nether.uneasy_alliance.title Uneasy Alliance Ongemakkelijke alliantie
advancements.nether.uneasy_alliance.description Rescue a Ghast from the Nether, bring it safely home to the Overworld... and then kill it Red een Ghast uit de Nether, breng het veilig naar de Bovenwereld... en dood het
advancements.story.cure_zombie_villager.title Zombie Doctor Zombiedokter
advancements.story.cure_zombie_villager.description Weaken and then cure a Zombie Villager Verzwak en genees een zombiedorpeling
advancements.story.deflect_arrow.title Not Today, Thank You Niet vandaag, bedankt
advancements.story.deflect_arrow.description Deflect an arrow with a shield Kaats een pijl af met een schild
advancements.story.enchant_item.title Enchanter Magiër
advancements.story.enchant_item.description Enchant an item at an Enchanting Table Betover een voorwerp op een betoveringstafel
advancements.story.enter_the_end.title The End? Het einde?
advancements.story.enter_the_end.description Enter the End Portal Ga door een Endportaal
advancements.story.enter_the_nether.title We Need to Go Deeper We moeten dieper
advancements.story.enter_the_nether.description Build, light and enter a Nether Portal Bouw, activeer en ga door een Netherportaal
advancements.story.follow_ender_eye.title Eye Spy Scherp oog
advancements.story.follow_ender_eye.description Follow an Eye of Ender Volg een Enderoog
advancements.story.form_obsidian.title Ice Bucket Challenge IJsemmeruitdaging
advancements.story.form_obsidian.description Form and mine a block of Obsidian Maak en verkrijg een blok obsidiaan
advancements.story.iron_tools.title Isn't It Iron Pick IJzer met handen smeden
advancements.story.iron_tools.description Upgrade your pickaxe Upgrade je houweel
advancements.story.lava_bucket.title Hot Stuff Heet spul
advancements.story.lava_bucket.description Fill a bucket with lava Vul een emmer met lava
advancements.story.mine_diamond.title Diamonds! Diamanten!
advancements.story.mine_diamond.description Acquire diamonds Verkrijg diamanten
advancements.story.mine_stone.title Stone Age Steentijd
advancements.story.mine_stone.description Mine stone with your new pickaxe Verkrijg steen met je nieuwe houweel
advancements.story.obtain_armor.title Suit Up In pak
advancements.story.obtain_armor.description Protect yourself with a piece of iron armor Bescherm jezelf met een stuk ijzeren harnas
advancements.story.root.title Minecraft Minecraft
advancements.story.root.description The heart and story of the game Het hart en verhaal van het spel
advancements.story.shiny_gear.title Cover Me With Diamonds Bedek me met diamanten
advancements.story.shiny_gear.description Diamond armor saves lives Diamanten harnas redt levens
advancements.story.smelt_iron.title Acquire Hardware IJzerwaren verkrijgen
advancements.story.smelt_iron.description Smelt an iron ingot Smeed een ijzerstaaf
advancements.story.upgrade_tools.title Getting an Upgrade Upgraden
advancements.story.upgrade_tools.description Construct a better pickaxe Maak een betere houweel
team.visibility.always Always Altijd
team.visibility.never Never Nooit
team.visibility.hideForOtherTeams Hide for other teams Verbergen voor andere teams
team.visibility.hideForOwnTeam Hide for own team Verbergen voor eigen team
team.collision.always Always Altijd
team.collision.never Never Nooit
team.collision.pushOtherTeams Push other teams Duw andere teams
team.collision.pushOwnTeam Push own team Duw eigen team
argument.entity.selector.nearestPlayer Nearest player Dichtstbijzijnde speler
argument.entity.selector.randomPlayer Random player Willekeurige speler
argument.entity.selector.allPlayers All players Alle spelers
argument.entity.selector.allEntities All entities Alle entiteiten
argument.entity.selector.self Current entity Huidige entiteit
argument.entity.options.name.description Entity name Naam van entiteit
argument.entity.options.distance.description Distance to entity Afstand tot entiteit
argument.entity.options.level.description Experience level Ervaringsniveau
argument.entity.options.x.description x position x-positie
argument.entity.options.y.description y position y-positie
argument.entity.options.z.description z position z-positie
argument.entity.options.dx.description Entities between x and x + dx Entiteiten tussen x en x + dx
argument.entity.options.dy.description Entities between y and y + dy Entiteiten tussen y en y + dy
argument.entity.options.dz.description Entities between z and z + dz Entiteiten tussen z en z + dz
argument.entity.options.x_rotation.description Entity's x rotation X-rotatie van entiteit
argument.entity.options.y_rotation.description Entity's y rotation Y-rotatie van entiteit
argument.entity.options.limit.description Maximum number of entities to return Maximumaantal entiteiten om als feedback te geven
argument.entity.options.sort.description Sort the entities Sorteer de entiteiten
argument.entity.options.gamemode.description Players with gamemode Spelers met spelmodus
argument.entity.options.team.description Entities on team Entiteiten in team
argument.entity.options.type.description Entities of type Entiteiten van type
argument.entity.options.tag.description Entities with tag Entiteiten met eigenschap
argument.entity.options.nbt.description Entities with NBT Entiteiten met NBT
argument.entity.options.scores.description Entities with scores Entiteiten met scores
argument.entity.options.advancements.description Players with advancements Spelers met vooruitgangen
argument.entity.options.predicate.description Custom predicate Aangepast predicaat
command.failed An unexpected error occurred trying to execute that command Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens het uitvoeren van deze opdracht
command.context.here <--[HERE] <--[HIER]
commands.publish.started Local game hosted on port %s Lokaal spel wordt gehost op poort %s
commands.publish.failed Unable to host local game Lokaal spel hosten mislukt
commands.advancement.advancementNotFound No advancement was found by the name '%1$s' Geen vooruitgang gevonden met de naam '%1$s'
commands.advancement.criterionNotFound The advancement %1$s does not contain the criterion '%2$s' De vooruitgang '%1$s' bevat criterium '%2$s' niet
commands.advancement.grant.one.to.one.success Granted the advancement %s to %s Vooruitgang '%s' gegeven aan %s
commands.advancement.grant.one.to.one.failure Couldn't grant advancement %s to %s as they already have it Vooruitgang '%s' geven aan %s mislukt, omdat de speler deze al heeft
commands.advancement.grant.one.to.many.success Granted the advancement %s to %s players Vooruitgang '%s' gegeven aan %s spelers
commands.advancement.grant.one.to.many.failure Couldn't grant advancement %s to %s players as they already have it Vooruitgang '%s' geven aan %s spelers mislukt, omdat ze deze al hebben
commands.advancement.grant.many.to.one.success Granted %s advancements to %s %s vooruitgangen gegeven aan %s
commands.advancement.grant.many.to.one.failure Couldn't grant %s advancements to %s as they already have them %s vooruitgangen aan %s geven mislukt, omdat de speler ze al heeft
commands.advancement.grant.many.to.many.success Granted %s advancements to %s players %s vooruitgangen gegeven aan %s spelers
commands.advancement.grant.many.to.many.failure Couldn't grant %s advancements to %s players as they already have them %s vooruitgangen geven aan %s spelers mislukt, omdat ze ze al hebben
commands.advancement.grant.criterion.to.one.success Granted criterion '%s' of advancement %s to %s Criterium '%s' van vooruitgang '%s' gegeven aan %s
commands.advancement.grant.criterion.to.one.failure Couldn't grant criterion '%s' of advancement %s to %s as they already have it Criterium '%s' van vooruitgang '%s' aan %s geven mislukt, omdat de speler dit criterium al heeft
commands.advancement.grant.criterion.to.many.success Granted criterion '%s' of advancement %s to %s players Criterium '%s' van vooruitgang '%s' aan %s spelers gegeven
commands.advancement.grant.criterion.to.many.failure Couldn't grant criterion '%s' of advancement %s to %s players as they already have it Criterium '%s' van vooruitgang '%s' aan %s spelers geven mislukt, omdat ze dit criterium al hebben
commands.advancement.revoke.one.to.one.success Revoked the advancement %s from %s Vooruitgang '%s' ingetrokken van %s
commands.advancement.revoke.one.to.one.failure Couldn't revoke advancement %s from %s as they don't have it Intrekken van vooruitgang '%s' van %s mislukt, omdat de speler deze niet heeft
commands.advancement.revoke.one.to.many.success Revoked the advancement %s from %s players Vooruitgang '%s' ingetrokken van %s spelers
commands.advancement.revoke.one.to.many.failure Couldn't revoke advancement %s from %s players as they don't have it Intrekken van vooruitgang '%s' van %s spelers mislukt, omdat ze deze niet hebben
commands.advancement.revoke.many.to.one.success Revoked %s advancements from %s %s vooruitgangen van %s ingetrokken
commands.advancement.revoke.many.to.one.failure Couldn't revoke %s advancements from %s as they don't have them Intrekken van %s vooruitgangen van %s mislukt, omdat de speler ze niet heeft
commands.advancement.revoke.many.to.many.success Revoked %s advancements from %s players %s vooruitgangen ingetrokken van %s spelers
commands.advancement.revoke.many.to.many.failure Couldn't revoke %s advancements from %s players as they don't have them Intrekken van %s vooruitgangen van %s spelers mislukt, omdat ze deze niet hebben
commands.advancement.revoke.criterion.to.one.success Revoked criterion '%s' of advancement %s from %s Criterium '%s' van vooruitgang '%s' van %s ingetrokken
commands.advancement.revoke.criterion.to.one.failure Couldn't revoke criterion '%s' of advancement %s from %s as they don't have it Intrekken van criterium '%s' van vooruitgang '%s' van %s mislukt, omdat de speler het criterium niet heeft
commands.advancement.revoke.criterion.to.many.success Revoked criterion '%s' of advancement %s from %s players Criterium '%s' van vooruitgang '%s' ingetrokken van %s spelers
commands.advancement.revoke.criterion.to.many.failure Couldn't revoke criterion '%s' of advancement %s from %s players as they don't have it Intrekken van criterium '%s' van vooruitgang '%s' van %s spelers mislukt, omdat ze dit criterium niet hebben
commands.forceload.added.failure No chunks were marked for force loading Er werden geen chunks gemarkeerd voor geforceerd laden
commands.forceload.added.single Marked chunk %s in %s to be force loaded Chunk %s in dimensie %s gemarkeerd voor geforceerd laden
commands.forceload.added.multiple Marked %s chunks in %s from %s to %s to be force loaded %1$s chunks (van %3$s tot %4$s) in dimensie %2$s gemarkeerd voor geforceerd laden
commands.forceload.query.success Chunk at %s in %s is marked for force loading Chunk %s in dimensie %s gemarkeerd voor geforceerd laden
commands.forceload.query.failure Chunk at %s in %s is not marked for force loading Chunk %s in dimensie %s is niet gemarkeerd voor geforceerd laden
commands.forceload.list.single A force loaded chunk was found in %s at: %s Geforceerd geladen chunk in dimensie %s werd gevonden op %s
commands.forceload.list.multiple %s force loaded chunks were found in %s at: %s %s geforceerd geladen chunks in dimensie %s werden gevonden op %s
commands.forceload.added.none No force loaded chunks were found in %s Er werden geen geforceerd geladen chunks in dimensie %s gevonden
commands.forceload.removed.all Unmarked all force loaded chunks in %s Alle geforceerd geladen chunks in dimensie %s zijn niet langer aldus gemarkeerd
commands.forceload.removed.failure No chunks were removed from force loading Er werden geen chunks niet langer gemarkeerd voor geforceerd laden
commands.forceload.removed.single Unmarked chunk %s in %s for force loading Chunk %s in dimensie %s wordt niet langer geforceerd geladen
commands.forceload.removed.multiple Unmarked %s chunks in %s from %s to %s for force loading %1$s chunks (van %3$s tot %4$s) in dimensie %2$s worden niet langer gemarkeerd voor geforceerd laden
commands.forceload.toobig Too many chunks in the specified area (maximum %s, specified %s) Te veel chunks in het opgegeven gebied (maximaal %s, %s opgegeven)
commands.clear.success.single Removed %s items from player %s %s voorwerp(en) van %s verwijderd
commands.clear.success.multiple Removed %s items from %s players %s voorwerp(en) van %s spelers verwijderd
commands.clear.test.single Found %s matching items on player %s %s overeenkomend(e) voorwerp(en) gevonden in de inventaris van %s
commands.clear.test.multiple Found %s matching items on %s players %s overeenkomend(e) voorwerp(en) gevonden in de inventaris van %s spelers
commands.clone.success Successfully cloned %s blocks %s blok(ken) succesvol gekloond
commands.debug.started Started debug profiling Foutopsporingsprofilering gestart
commands.debug.stopped Stopped debug profiling after %s seconds and %s ticks (%s ticks per second) Debugprofilering gestopt na %s seconde(n) en %s tick(s) (%s tick(s) per seconde)
commands.debug.reportSaved Created debug report in %s Debugrapport opgeslagen in %s
commands.debug.reportFailed Failed to create debug report Debugrapport maken mislukt
commands.defaultgamemode.success The default game mode is now %s De standaardspelmodus is nu %s
commands.difficulty.success The difficulty has been set to %s De moeilijkheidsgraad is ingesteld op %s
commands.difficulty.query The difficulty is %s De moeilijkheidsgraad is %s
commands.drop.no_held_items Entity can't hold any items Entiteit kan geen voorwerpen vasthouden
commands.drop.no_loot_table Entity %s has no loot table Entiteit %s heeft geen buittabel
commands.drop.success.single Dropped %s * %s %s (× %s) laten vallen
commands.drop.success.single_with_table Dropped %s * %s from loot table %s %s (× %s) laten vallen uit buittabel %s
commands.drop.success.multiple Dropped %s items %s voorwerpen laten vallen
commands.drop.success.multiple_with_table Dropped %s items from loot table %s %s voorwerpen uit buittabel %s laten vallen
commands.effect.give.success.single Applied effect %s to %s Effect %s toegevoegd aan %s
commands.effect.give.success.multiple Applied effect %s to %s targets Effect %s toegevoegd aan %s doelwitten
commands.effect.clear.everything.success.single Removed every effect from %s Alle effecten verwijderd van %s
commands.effect.clear.everything.success.multiple Removed every effect from %s targets Alle effecten verwijderd van %s doelwitten
commands.effect.clear.specific.success.single Removed effect %s from %s Effect %s verwijderd van %s
commands.effect.clear.specific.success.multiple Removed effect %s from %s targets Effect %s verwijderd van %s doelwitten
commands.enchant.success.single Applied enchantment %s to %s's item Betovering %s toegepast op voorwerp van %s
commands.enchant.success.multiple Applied enchantment %s to %s entities Betovering %s toegepast op %s entiteiten
commands.experience.add.points.success.single Gave %s experience points to %s %s ervaringspunt(en) aan %s gegeven
commands.experience.add.points.success.multiple Gave %s experience points to %s players %s ervaringspunt(en) aan %s spelers gegeven
commands.experience.add.levels.success.single Gave %s experience levels to %s %s ervaringsniveau(s) aan %s gegeven
commands.experience.add.levels.success.multiple Gave %s experience levels to %s players %s ervaringsniveau(s) aan %s spelers gegeven
commands.experience.set.points.success.single Set %s experience points on %s %2$s heeft nu %1$s ervaringspunt(en)
commands.experience.set.points.success.multiple Set %s experience points on %s players %2$s spelers hebben nu %1$s ervaringspunt(en)
commands.experience.set.levels.success.single Set %s experience levels on %s %2$s heeft nu %1$s ervaringsniveau(s)
commands.experience.set.levels.success.multiple Set %s experience levels on %s players %2$s spelers hebben nu %1$s ervaringsniveau(s)
commands.experience.query.points %s has %s experience points %s heeft %s ervaringspunten
commands.experience.query.levels %s has %s experience levels %s heeft %s ervaringsniveau(s)
commands.fill.success Successfully filled %s blocks %s blok(ken) succesvol gevuld
commands.function.success.single Executed %s commands from function '%s' %s opdracht(en) van functie '%s' uitgevoerd
commands.function.success.multiple Executed %s commands from %s functions %s opdracht(en) van %s functies uitgevoerd
commands.give.success.single Gave %s %s to %s %2$s (×%1$s) gegeven aan %3$s
commands.give.success.multiple Gave %s %s to %s players %2$s (×%1$s) gegeven aan %3$s spelers
commands.playsound.success.single Played sound %s to %s Geluid %s afgespeeld voor %s
commands.playsound.success.multiple Played sound %s to %s players Geluid %s afgespeeld voor %s spelers
commands.publish.success Multiplayer game is now hosted on port %s Multiplayerspel wordt gehost op poort %s
commands.list.players There are %s of a max %s players online: %s Er zijn %s van de maximaal %s spelers online: %s
commands.kill.success.single Killed %s %s gedood
commands.kill.success.multiple Killed %s entities %s entiteit(en) gedood
commands.kick.success Kicked %s: %s %s werd uit het spel gezet: %s
commands.locate.success The nearest %s is at %s (%s blocks away) Dichtstbijzijnde %s bevindt zich op %s (%s blokken afstand)
commands.message.display.outgoing You whisper to %s: %s Je fluistert naar %s: %s
commands.message.display.incoming %s whispers to you: %s %s fluistert naar jou: %s
commands.op.success Made %s a server operator %s is nu een serverbeheerder
commands.deop.success Made %s no longer a server operator %s is niet langer een serverbeheerder
commands.ban.success Banned %s: %s %s verbannen: %s
commands.pardon.success Unbanned %s %s is niet langer verbannen
commands.particle.success Displaying particle %s Deeltje %s wordt getoond
commands.seed.success Seed: %s Beginwaarde: %s
commands.stop.stopping Stopping the server Server stoppen...
commands.time.query The time is %s De tijd is %s
commands.time.set Set the time to %s Tijd verzet naar %s
commands.schedule.created.function Scheduled function '%s' in %s ticks at gametime %s Functie '%s' gepland na %s ticks op speltijd %s
commands.schedule.created.tag Scheduled tag '%s' in %s ticks at gametime %s Eigenschap '%s' gepland na %s ticks op speltijd %s
commands.schedule.cleared.success Removed %s schedules with id %s %s planning(en) met ID %s verwijderd
commands.schedule.cleared.failure No schedules with id %s Geen planningen met ID %s gevonden
commands.schedule.same_tick Can't schedule for current tick Plannen voor huidige tick mislukt
commands.gamemode.success.self Set own game mode to %s Eigen spelmodus is gewijzigd naar '%s'
commands.gamemode.success.other Set %s's game mode to %s Spelmodus van %s is gewijzigd naar '%s'
commands.gamerule.query Gamerule %s is currently set to: %s Spelregel %s is op dit moment '%s'
commands.gamerule.set Gamerule %s is now set to: %s Spelregel %s is gezet op '%s'
commands.save.disabled Automatic saving is now disabled Automatisch opslaan is nu uitgeschakeld
commands.save.enabled Automatic saving is now enabled Automatisch opslaan is nu ingeschakeld
commands.save.saving Saving the game (this may take a moment!) Het spel opslaan (dit kan even duren!)
commands.save.success Saved the game Het spel is opgeslagen
commands.setidletimeout.success The player idle timeout is now %s minutes De maximale tijd die een speler inactief mag zijn, is nu %s minuut/minuten
commands.banlist.none There are no bans Geen spelers zijn verbannen
commands.banlist.list There are %s bans: %s speler(s) is/zijn verbannen:
commands.banlist.entry %s was banned by %s: %s %s werd verbannen door %s: %s
commands.bossbar.create.success Created custom bossbar %s Aangepaste baasbalk '%s' gemaakt
commands.bossbar.remove.success Removed custom bossbar %s Aangepaste baasbalk '%s' verwijderd
commands.bossbar.list.bars.none There are no custom bossbars active Er zijn geen aangepaste baasbalken actief
commands.bossbar.list.bars.some There are %s custom bossbars active: %s Er is/zijn %s aangepaste baasbalk(en) actief: %s
commands.bossbar.set.players.success.none Custom bossbar %s no longer has any players Aangepaste baasbalk '%s' heeft niet langer spelers
commands.bossbar.set.players.success.some Custom bossbar %s now has %s players: %s Aangepaste baasbalk '%s' heeft %s speler(s): %s
commands.bossbar.set.name.success Custom bossbar %s has been renamed Aangepaste baasbalk '%s' is hernoemd
commands.bossbar.set.color.success Custom bossbar %s has changed color Aangepaste baasbalk '%s' heeft een andere kleur
commands.bossbar.set.style.success Custom bossbar %s has changed style Aangepaste baasbalk '%s' heeft een andere stijl
commands.bossbar.set.value.success Custom bossbar %s has changed value to %s Aangepaste baasbalk '%s' heeft %s als nieuwe waarde
commands.bossbar.set.max.success Custom bossbar %s has changed maximum to %s Aangepaste baasbalk '%s' heeft %s als nieuw maximum
commands.bossbar.set.visible.success.visible Custom bossbar %s is now visible Aangepaste baasbalk '%s' is nu zichtbaar
commands.bossbar.set.visible.success.hidden Custom bossbar %s is now hidden Aangepaste baasbalk '%s' is nu verborgen
commands.bossbar.get.value Custom bossbar %s has a value of %s Aangepaste baasbalk '%s' heeft %s als waarde
commands.bossbar.get.max Custom bossbar %s has a maximum of %s Aangepaste baasbalk '%s' heeft %s als maximum
commands.bossbar.get.visible.visible Custom bossbar %s is currently shown Aangepaste baasbalk '%s' is zichtbaar
commands.bossbar.get.visible.hidden Custom bossbar %s is currently hidden Aangepaste baasbalk '%s' is verborgen
commands.bossbar.get.players.none Custom bossbar %s has no players currently online Voor aangepaste baasbalk '%s' zijn geen spelers online
commands.bossbar.get.players.some Custom bossbar %s has %s players currently online: %s Voor aangepaste baasbalk '%s' is/zijn %s speler(s) momenteel online: %s
commands.recipe.give.success.single Unlocked %s recipes for %s %s recepten vrijgespeeld voor %s
commands.recipe.give.success.multiple Unlocked %s recipes for %s players %s recepten vrijgespeeld voor %s spelers
commands.recipe.take.success.single Took %s recipes from %s %s recepten teruggenomen van %s
commands.recipe.take.success.multiple Took %s recipes from %s players %s recepten teruggenomen van %s spelers
commands.summon.success Summoned new %s Nieuw(e) %s opgeroepen
commands.whitelist.enabled Whitelist is now turned on Witte lijst is ingeschakeld
commands.whitelist.disabled Whitelist is now turned off Witte lijst is uitgeschakeld
commands.whitelist.none There are no whitelisted players Er staan geen spelers op de witte lijst
commands.whitelist.list There are %s whitelisted players: %s %s speler(s) staat/staan op de witte lijst: %s
commands.whitelist.add.success Added %s to the whitelist %s toegevoegd aan de witte lijst
commands.whitelist.remove.success Removed %s from the whitelist %s verwijderd van de witte lijst
commands.whitelist.reloaded Reloaded the whitelist Witte lijst herladen
commands.weather.set.clear Set the weather to clear Weer ingesteld op helder
commands.weather.set.rain Set the weather to rain Weer ingesteld op regen
commands.weather.set.thunder Set the weather to rain & thunder Weer ingesteld op regen en onweer
commands.spawnpoint.success.single Set spawn point to %s, %s, %s for %s Spawnpunt van %4$s is nu %1$s, %2$s, %3$s
commands.spawnpoint.success.multiple Set spawn point to %s, %s, %s for %s players Spawnpunt van %4$s spelers is nu %1$s, %2$s, %3$s
commands.stopsound.success.source.sound Stopped sound '%s' on source '%s' Geluid '%s' gestopt van bron '%s'
commands.stopsound.success.source.any Stopped all '%s' sounds Alle geluiden van bron '%s' gestopt
commands.stopsound.success.sourceless.sound Stopped sound '%s' Geluid '%s' gestopt
commands.stopsound.success.sourceless.any Stopped all sounds Alle geluiden gestopt
commands.setworldspawn.success Set the world spawn point to %s, %s, %s Wereldspawnpunt ingesteld op %s, %s, %s
commands.spreadplayers.success.teams Spread %s teams around %s, %s with an average distance of %s blocks apart %s teams verspreid over %s, %s, met een gemiddelde afstand van %s blokken tussen teams
commands.spreadplayers.success.entities Spread %s players around %s, %s with an average distance of %s blocks apart %s spelers verspreid over %s, %s, met een gemiddelde afstand van %s blokken tussen teams
commands.setblock.success Changed the block at %s, %s, %s Blok op %s, %s, %s gewijzigd
commands.banip.success Banned IP %s: %s IP-adres %s verbannen: %s
commands.banip.info This ban affects %s players: %s Het verbannen heeft invloed op %s speler(s): %s
commands.pardonip.success Unbanned IP %s IP-adres %s is niet langer verbannen
commands.teleport.success.entity.single Teleported %s to %s %s is naar %s geteleporteerd
commands.teleport.success.entity.multiple Teleported %s entities to %s %s entiteiten geteleporteerd naar %s
commands.teleport.success.location.single Teleported %s to %s, %s, %s %s is geteleporteerd naar %s, %s, %s
commands.teleport.success.location.multiple Teleported %s entities to %s, %s, %s %s entiteiten geteleporteerd naar %s, %s, %s
commands.title.cleared.single Cleared titles for %s Titels voor %s gewist
commands.title.cleared.multiple Cleared titles for %s players Titels voor %s spelers gewist
commands.title.reset.single Reset title options for %s Titelinstellingen voor %s gereset
commands.title.reset.multiple Reset title options for %s players Titelinstellingen voor %s spelers gereset
commands.title.show.title.single Showing new title for %s Nieuwe titel wordt voor %s getoond
commands.title.show.title.multiple Showing new title for %s players Nieuwe titel wordt voor %s spelers getoond
commands.title.show.subtitle.single Showing new subtitle for %s Nieuwe subtitel wordt voor %s getoond
commands.title.show.subtitle.multiple Showing new subtitle for %s players Nieuwe subtitel wordt voor %s spelers getoond
commands.title.show.actionbar.single Showing new actionbar title for %s Nieuwe actiebalktitel wordt voor %s getoond
commands.title.show.actionbar.multiple Showing new actionbar title for %s players Nieuwe actiebalktitel wordt voor %s spelers getoond
commands.title.times.single Changed title display times for %s Titeltoontijd gewijzigd voor %s
commands.title.times.multiple Changed title display times for %s players Titeltoontijd gewijzigd voor %s spelers
commands.worldborder.set.grow Growing the world border to %s blocks wide over %s seconds Wereldgrens wordt vergroot naar %s blokken breed in %s seconde(n)
commands.worldborder.set.shrink Shrinking the world border to %s blocks wide over %s seconds Wereldgrens wordt verkleind naar %s blokken breed in %s seconde(n)
commands.worldborder.set.immediate Set the world border to %s blocks wide Wereldgrens is ingesteld op %s blokken breed
commands.worldborder.center.success Set the center of the world border to %s, %s Het midden van de wereldgrens is ingesteld op %s, %s
commands.worldborder.get The world border is currently %s blocks wide De wereldgrens is momenteel %s blokken breed
commands.worldborder.damage.buffer.success Set the world border damage buffer to %s blocks Wereldgrensschadebuffer ingesteld op %s blok(ken)
commands.worldborder.damage.amount.success Set the world border damage time to %s seconds Wereldgrensschadehoeveelheid ingesteld op %s
commands.worldborder.warning.time.success Set the world border warning time to %s seconds Wereldgrenswaarschuwingstijd ingesteld op %s seconde(n)
commands.worldborder.warning.distance.success Set the world border warning distance to %s blocks Wereldgrenswaarschuwingsafstand ingesteld op %s blok(ken)
commands.replaceitem.block.success Replaced a slot at %s, %s, %s with %s Een inventarisvak op %s, %s, %s vervangen door %s
commands.replaceitem.entity.success.single Replaced a slot on %s with %s Een inventarisvak van %s vervangen door %s
commands.replaceitem.entity.success.multiple Replaced a slot on %s entities with %s Een inventarisvak van %s entiteiten vervangen door %s
commands.tag.add.success.single Added tag '%s' to %s Eigenschap '%s' toegevoegd aan %s
commands.tag.add.success.multiple Added tag '%s' to %s entities Eigenschap '%s' toegevoegd aan %s entiteiten
commands.tag.remove.success.single Removed tag '%s' from %s Eigenschap '%s' van %s verwijderd
commands.tag.remove.success.multiple Removed tag '%s' from %s entities Eigenschap '%s' van %s entiteiten verwijderd
commands.tag.list.single.empty %s has no tags %s heeft geen eigenschappen
commands.tag.list.single.success %s has %s tags: %s %s heeft %s eigenschap(pen): %s
commands.tag.list.multiple.empty There are no tags on the %s entities Geen van de %s entiteiten hebben eigenschappen
commands.tag.list.multiple.success The %s entities have %s total tags: %s De %s entiteiten hebben in totaal %s eigenschap(pen): %s
commands.team.list.members.empty There are no members on team %s Team %s heeft geen leden
commands.team.list.members.success Team %s has %s members: %s Team %s heeft %s lid/leden: %s
commands.team.list.teams.empty There are no teams Er zijn geen teams
commands.team.list.teams.success There are %s teams: %s Er is/zijn %s team(s): %s
commands.team.add.success Created team %s Team %s gemaakt
commands.team.remove.success Removed team %s Team '%s' is verwijderd
commands.team.empty.success Removed %s members from team %s %s lid/leden van team %s verwijderd
commands.team.option.color.success Updated the color for team %s to %s De kleur van team %s gewijzigd naar %s
commands.team.option.name.success Updated team %s name Naam van team '%s' bijgewerkt
commands.team.option.friendlyfire.enabled Enabled friendly fire for team %s Vriendschappelijk vuur voor team %s ingeschakeld
commands.team.option.friendlyfire.disabled Disabled friendly fire for team %s Vriendschappelijk vuur voor team %s uitgeschakeld
commands.team.option.seeFriendlyInvisibles.enabled Team %s can now see invisible teammates Team %s kan onzichtbare teamleden zien
commands.team.option.seeFriendlyInvisibles.disabled Team %s can no longer see invisible teammates Team %s kan niet langer onzichtbare teamleden zien
commands.team.option.nametagVisibility.success Nametag visibility for team %s is now \"%s\" Naamkaartzichtbaarheid van team %s is nu '%s'
commands.team.option.deathMessageVisibility.success Death message visibility for team %s is now \"%s\" Overlijdensberichtzichtbaarheid van team %s is nu '%s'
commands.team.option.collisionRule.success Collision rule for team %s is now \"%s\" Contactregel voor team %s is nu '%s'
commands.team.option.prefix.success Team prefix set to %s Teamvoorvoegsel gezet op '%s'
commands.team.option.suffix.success Team suffix set to %s Teamachtervoegsel gezet op '%s'
commands.team.join.success.single Added %s to team %s %s toegevoegd aan team %s
commands.team.join.success.multiple Added %s members to team %s %s leden aan team %s toegevoegd
commands.team.leave.success.single Removed %s from any team %s verwijderd uit elk team
commands.team.leave.success.multiple Removed %s members from any team %s leden van elk team verwijderd
commands.trigger.simple.success Triggered %s %s geactiveerd
commands.trigger.add.success Triggered %s (added %s to value) %s geactiveerd (%s toegevoegd aan de waarde)
commands.trigger.set.success Triggered %s (set value to %s) %s geactiveerd (waarde gezet op %s)
commands.scoreboard.objectives.list.empty There are no objectives Er zijn geen doelen
commands.scoreboard.objectives.list.success There are %s objectives: %s Er is/zijn %s doel(en): %s
commands.scoreboard.objectives.add.success Created new objective %s Doel '%s' gemaakt
commands.scoreboard.objectives.remove.success Removed objective %s Doel '%s' verwijderd
commands.scoreboard.objectives.display.cleared Cleared any objectives in display slot %s Elk doel op displayslot %s verwijderd
commands.scoreboard.objectives.display.set Set display slot %s to show objective %s Displayslot %s toont nu doel '%s'
commands.scoreboard.objectives.modify.displayname Changed objective %s display name to %s Weergavenaam van doel '%s' gewijzigd naar '%s'
commands.scoreboard.objectives.modify.rendertype Changed objective %s render type Rendertype van doel '%s' gewijzigd
commands.scoreboard.players.list.empty There are no tracked entities Er worden geen entiteiten gevolgd
commands.scoreboard.players.list.success There are %s tracked entities: %s %s entiteit(en) wordt/worden gevolgd: %s
commands.scoreboard.players.list.entity.empty %s has no scores to show %s heeft geen scores
commands.scoreboard.players.list.entity.success %s has %s scores: %s heeft %s score(s):
commands.scoreboard.players.list.entity.entry %s: %s %s: %s
commands.scoreboard.players.set.success.single Set %s for %s to %s %s ingesteld op %3$s voor %2$s
commands.scoreboard.players.set.success.multiple Set %s for %s entities to %s %s ingesteld op %3$s voor %2$s entiteiten
commands.scoreboard.players.add.success.single Added %s to %s for %s (now %s) %s toegevoegd aan %s (nu %4$s) voor %3$s
commands.scoreboard.players.add.success.multiple Added %s to %s for %s entities %s toegevoegd aan %s voor %s entiteiten
commands.scoreboard.players.remove.success.single Removed %s from %s for %s (now %s) %s verwijderd van %s (nu %4$s) voor %3$s
commands.scoreboard.players.remove.success.multiple Removed %s from %s for %s entities %s verwijderd van %s voor %s entiteiten
commands.scoreboard.players.reset.all.single Reset all scores for %s Alle scores gereset voor %s
commands.scoreboard.players.reset.all.multiple Reset all scores for %s entities Alle scores gereset van %s entiteiten
commands.scoreboard.players.reset.specific.single Reset %s for %s %s gereset voor %s
commands.scoreboard.players.reset.specific.multiple Reset %s for %s entities %s gereset voor %s entiteiten
commands.scoreboard.players.enable.success.single Enabled trigger %s for %s Trigger %s ingeschakeld voor %s
commands.scoreboard.players.enable.success.multiple Enabled trigger %s for %s entities Trigger '%s' voor %s entiteiten ingeschakeld
commands.scoreboard.players.operation.success.single Set %s for %s to %s %s ingesteld op %3$s voor %2$s
commands.scoreboard.players.operation.success.multiple Updated %s for %s entities %s geüpdatet voor %s entiteiten
commands.scoreboard.players.get.success %s has %s %s %s heeft %s %s
commands.reload.success Reloading! Herladen!
commands.data.entity.modified Modified entity data of %s Entiteitsdata van %s aangepast
commands.data.entity.query %s has the following entity data: %s %s heeft de volgende entiteitsdata: %s
commands.data.entity.get %s on %s after scale factor of %s is %s '%s' van %s na schalingsfactor %s is %s
commands.data.block.modified Modified block data of %s, %s, %s Blokdata op positie %s, %s, %s aangepast
commands.data.block.query %s, %s, %s has the following block data: %s %s, %s, %s heeft de volgende blokdata: %s
commands.data.block.get %s on block %s, %s, %s after scale factor of %s is %s '%s' van het blok op positie %s, %s, %s na schalingsfactor %s is %s
commands.data.storage.modified Modified storage %s Opslag %s aangepast
commands.data.storage.query Storage %s has the following contents: %s Opslag %s heeft de volgende inhoud: %s
commands.data.storage.get %s in storage %s after scale factor of %s is %s %s in opslag %s na schalingsfactor %s is %s
commands.datapack.list.enabled.success There are %s data packs enabled: %s Er is/zijn %s datapakket(ten) ingeschakeld: %s
commands.datapack.list.enabled.none There are no data packs enabled Er zijn geen datapakketten ingeschakeld
commands.datapack.list.available.success There are %s data packs available: %s Er is/zijn %s datapakket(ten) beschikbaar: %s
commands.datapack.list.available.none There are no more data packs available Er zijn geen datapakketten meer beschikbaar
commands.datapack.enable.success Enabled data pack %s Datapakket %s ingeschakeld
commands.datapack.disable.success Disabled data pack %s Datapakket %s uitgeschakeld
commands.spectate.success.stopped No longer spectating an entity Je schouwt niet langer een entiteit toe
commands.spectate.success.started Now spectating %s %s aan het toeschouwen
commands.spectate.not_spectator %s is not in spectator mode %s zit niet in de toeschouwermodus
commands.spectate.self Cannot spectate yourself Je kunt jezelf niet toeschouwen
argument.range.empty Expected value or range of values Waarde of waardebereik verwacht
argument.range.ints Only whole numbers allowed, not decimals Alleen gehele getallen mogen gebruikt worden, geen decimale getallen
argument.range.swapped Min cannot be bigger than max Minimum kan niet groter zijn dan het maximum
permissions.requires.player A player is required to run this command here Een speler moet deze opdracht uitvoeren
permissions.requires.entity An entity is required to run this command here Een entiteit moet deze opdracht uitvoeren
argument.entity.toomany Only one entity is allowed, but the provided selector allows more than one Eén entiteit is toegestaan, maar de gebruikte selecteerder staat meer dan één toe
argument.player.toomany Only one player is allowed, but the provided selector allows more than one Eén speler is toegestaan, maar de gebruikte selecteerder staat meer dan één toe
argument.player.entities Only players may be affected by this command, but the provided selector includes entities Alleen spelers mogen beïnvloed worden door deze opdracht, maar de gebruikte selecteerder omvat entiteiten
argument.entity.notfound.entity No entity was found Geen entiteit gevonden
argument.entity.notfound.player No player was found Geen speler gevonden
argument.player.unknown That player does not exist Deze speler bestaat niet
arguments.nbtpath.node.invalid Invalid NBT path element Ongeldig NBT-padelement
arguments.nbtpath.nothing_found Found no elements matching %s Geen elementen gevonden die overeenkomen met %s
arguments.operation.invalid Invalid operation Ongeldige bewerking
arguments.operation.div0 Cannot divide by zero Kan niet delen door nul
argument.scoreHolder.empty No relevant score holders could be found Vinden van relevante scorehouders mislukt
argument.block.tag.disallowed Tags aren't allowed here, only actual blocks Eigenschappen kunnen niet gebruikt worden, alleen blokken
argument.block.property.unclosed Expected closing ] for block state properties Sluitende ] verwacht voor blokstatuseigenschappen
argument.pos.unloaded That position is not loaded Die positie is niet geladen
argument.pos.outofworld That position is out of this world! Die positie bevindt zich buiten de wereld!
argument.rotation.incomplete Incomplete (expected 2 coordinates) Niet compleet (twee coördinaten verwacht)
arguments.swizzle.invalid Invalid swizzle, expected combination of 'x', 'y' and 'z' Ongeldige ascombinatie; een combinatie van 'x', 'y' en 'z' werd verwacht
argument.pos2d.incomplete Incomplete (expected 2 coordinates) Niet compleet (twee coördinaten verwacht)
argument.pos3d.incomplete Incomplete (expected 3 coordinates) Niet compleet (drie coördinaten verwacht)
argument.pos.mixed Cannot mix world & local coordinates (everything must either use ^ or not) Wereldcoördinaten en lokale coördinaten kunnen niet gemixt worden (alles moet óf ^ gebruiken óf niet)
argument.pos.missing.double Expected a coordinate Coördinaat verwacht
argument.pos.missing.int Expected a block position Blokpositie verwacht
argument.item.tag.disallowed Tags aren't allowed here, only actual items Eigenschappen kunnen niet gebruikt worden, alleen voorwerpen
argument.entity.invalid Invalid name or UUID Ongeldige naam of UUID
argument.entity.selector.missing Missing selector type Ontbrekend selecteerdertype
argument.entity.selector.not_allowed Selector not allowed Selecteerder niet toegestaan
argument.entity.options.unterminated Expected end of options Einde van opties verwacht
argument.entity.options.distance.negative Distance cannot be negative Afstand kan niet negatief zijn
argument.entity.options.level.negative Level shouldn't be negative Niveau mag niet negatief zijn
argument.entity.options.limit.toosmall Limit must be at least 1 Limiet moet minstens 1 zijn
argument.nbt.trailing Unexpected trailing data Onverwachte extra data
argument.nbt.expected.key Expected key Sleutel verwacht
argument.nbt.expected.value Expected value Waarde verwacht
argument.id.invalid Invalid ID Ongeldig ID
argument.time.invalid_unit Invalid unit Ongeldige eenheid
argument.time.invalid_tick_count Tick count must be non-negative Tickaantal moet niet-negatief zijn
commands.banip.invalid Invalid IP address or unknown player Ongeldig IP-adres of onbekende speler
commands.banip.failed Nothing changed. That IP is already banned Niets gewijzigd, omdat dit IP-adres al geblokkeerd is
commands.ban.failed Nothing changed. The player is already banned Niets gewijzigd, omdat deze speler al geblokkeerd is
commands.bossbar.set.players.unchanged Nothing changed. Those players are already on the bossbar with nobody to add or remove Niets gewijzigd, omdat deze spelers al aan de baasbalk zijn toegevoegd en niemand kan worden toegevoegd of worden verwijderd
commands.bossbar.set.name.unchanged Nothing changed. That's already the name of this bossbar Niets gewijzigd, omdat dit al de naam van deze baasbalk is
commands.bossbar.set.color.unchanged Nothing changed. That's already the color of this bossbar Niets gewijzigd, omdat dit al de kleur van deze baasbalk is
commands.bossbar.set.style.unchanged Nothing changed. That's already the style of this bossbar Niets gewijzigd, omdat dit al de stijl van deze baasbalk is
commands.bossbar.set.value.unchanged Nothing changed. That's already the value of this bossbar Niets gewijzigd, omdat dit al de waarde van deze baasbalk is
commands.bossbar.set.max.unchanged Nothing changed. That's already the max of this bossbar Niets gewijzigd, omdat dit al het maximum van deze baasbalk is
commands.bossbar.set.visibility.unchanged.hidden Nothing changed. The bossbar is already hidden Niets gewijzigd, omdat deze baasbalk al verborgen is
commands.bossbar.set.visibility.unchanged.visible Nothing changed. The bossbar is already visible Niets gewijzigd, omdat deze baasbalk al zichtbaar is
commands.clone.overlap The source and destination areas cannot overlap Bron- en bestemmingslocaties kunnen niet overlappen
commands.clone.failed No blocks were cloned Geen blokken gekloond
commands.debug.notRunning The debug profiler hasn't started Debugprofileerder is nog niet gestart
commands.debug.alreadyRunning The debug profiler is already started Debugprofileerder is al gestart
commands.deop.failed Nothing changed. The player is not an operator Niets gewijzigd, omdat deze speler al geen beheerder is
commands.effect.give.failed Unable to apply this effect (target is either immune to effects, or has something stronger) Dit effect toevoegen is niet mogelijk (het doel is óf immuun voor effecten óf heeft iets sterkers)
commands.effect.clear.everything.failed Target has no effects to remove Doel heeft geen te verwijderen effecten
commands.effect.clear.specific.failed Target doesn't have the requested effect Doel heeft niet het opgevraagde effect
commands.enchant.failed Nothing changed. Targets either have no item in their hands or the enchantment could not be applied Niets gewijzigd, omdat de doelen óf geen voorwerp in de hand hebben óf de betovering kan niet worden toegevoegd
commands.experience.set.points.invalid Cannot set experience points above the maximum points for the player's current level Ervaringspunten kunnen niet hoger zijn dan het maximumaantal punten van het huidige niveau van de speler
commands.fill.failed No blocks were filled Geen blokken gevuld
commands.help.failed Unknown command or insufficient permissions Onbekende opdracht of te weinig permissies
commands.locate.failed Could not find that structure nearby Deze constructie in de buurt vinden mislukt
commands.op.failed Nothing changed. The player already is an operator Niets gewijzigd, omdat deze speler al beheerder is
commands.pardon.failed Nothing changed. The player isn't banned Niets gewijzigd, omdat deze speler niet geblokkeerd is
commands.pardonip.invalid Invalid IP address Ongeldig IP-adres
commands.pardonip.failed Nothing changed. That IP isn't banned Niets gewijzigd, omdat dit IP-adres niet geblokkeerd is
commands.particle.failed The particle was not visible for anybody Dit deeltje was voor niemand zichtbaar
commands.playsound.failed The sound is too far away to be heard Het geluid is te ver weg om gehoord te worden
commands.recipe.give.failed No new recipes were learned Geen nieuwe recepten geleerd
commands.recipe.take.failed No recipes could be forgotten Geen nieuwe recepten werden afgenomen
commands.replaceitem.block.failed The target block is not a container Het doelblok bevat geen inventaris
commands.replaceitem.slot.inapplicable The target does not have slot %s Het doel heeft inventarisvak %s niet
commands.replaceitem.entity.failed Could not put %s in slot %s '%s' plaatsen in inventarisvak %s mislukt
commands.save.failed Unable to save the game (is there enough disk space?) Niet mogelijk om het spel op te slaan (is er genoeg vrije ruimte?)
commands.save.alreadyOff Saving is already turned off Opslaan is al uitgeschakeld
commands.save.alreadyOn Saving is already turned on Opslaan is al ingeschakeld
commands.scoreboard.objectives.add.duplicate An objective already exists by that name Een doel heeft al deze naam
commands.scoreboard.objectives.display.alreadyEmpty Nothing changed. That display slot is already empty Niets gewijzigd, omdat het weergavevak al leeg is
commands.scoreboard.objectives.display.alreadySet Nothing changed. That display slot is already showing that objective Niets gewijzigd, omdat het weergavevak al dat doel toont
commands.scoreboard.players.enable.failed Nothing changed. That trigger is already enabled Niets gewijzigd, omdat de trigger al ingeschakeld is
commands.scoreboard.players.enable.invalid Enable only works on trigger-objectives Inschakelen werkt alleen op triggerdoelen
commands.setblock.failed Could not set the block Plaatsen van blok mislukt
commands.summon.failed Unable to summon entity Entiteit oproepen mislukt
commands.tag.add.failed Target either already has the tag or has too many tags Doel heeft al die eigenschap of heeft er te veel
commands.tag.remove.failed Target does not have this tag Doel heeft deze eigenschap niet
commands.team.add.duplicate A team already exists by that name Een team heeft al deze naam
commands.team.empty.unchanged Nothing changed. That team is already empty Niets gewijzigd, omdat dat team al leeg is
commands.team.option.color.unchanged Nothing changed. That team already has that color Niets gewijzigd, omdat dat team al die kleur heeft
commands.team.option.name.unchanged Nothing changed. That team already has that name Niets gewijzigd, omdat dat team al die naam heeft
commands.team.option.friendlyfire.alreadyEnabled Nothing changed. Friendly fire is already enabled for that team Niets gewijzigd, omdat vriendschappelijk vuur al ingeschakeld is voor dat team
commands.team.option.friendlyfire.alreadyDisabled Nothing changed. Friendly fire is already disabled for that team Niets gewijzigd, omdat vriendschappelijk vuur al uitgeschakeld is voor dat team
commands.team.option.seeFriendlyInvisibles.alreadyEnabled Nothing changed. That team can already see invisible teammates Niets gewijzigd, omdat dat team onzichtbare leden al kan zien
commands.team.option.seeFriendlyInvisibles.alreadyDisabled Nothing changed. That team already can't see invisible teammates Niets gewijzigd, omdat dat team onzichtbare leden al niet kan zien
commands.team.option.nametagVisibility.unchanged Nothing changed. Nametag visibility is already that value Niets gewijzigd, omdat naamzichtbaarheid al deze waarde heeft
commands.team.option.deathMessageVisibility.unchanged Nothing changed. Death message visibility is already that value Niets gewijzigd, omdat overlijdensberichtzichtbaarheid al deze waarde heeft
commands.team.option.collisionRule.unchanged Nothing changed. Collision rule is already that value Niets gewijzigd, omdat de contactregel al deze waarde heeft
commands.trigger.failed.unprimed You cannot trigger this objective yet Je kunt dit doel nog niet activeren
commands.trigger.failed.invalid You can only trigger objectives that are 'trigger' type Je kunt alleen doelen activeren die van het triggertype zijn
commands.whitelist.alreadyOn Whitelist is already turned on Witte lijst is al ingeschakeld
commands.whitelist.alreadyOff Whitelist is already turned off Witte lijst is al uitgeschakeld
commands.whitelist.add.failed Player is already whitelisted Deze speler staat al op de witte lijst
commands.whitelist.remove.failed Player is not whitelisted Deze speler staat al niet op de witte lijst
commands.worldborder.center.failed Nothing changed. The world border is already centered there Niets gewijzigd, omdat de wereldgrens al op dit punt gecentreerd is
commands.worldborder.set.failed.nochange Nothing changed. The world border is already that size Niets gewijzigd, omdat de wereldgrens al deze grootte heeft
commands.worldborder.set.failed.small. World border cannot be smaller than 1 block wide Wereldgrens kan niet kleiner zijn dan één blok breed
commands.worldborder.set.failed.big. World border cannot be bigger than 60,000,000 blocks wide Wereldgrens kan niet breder zijn dan zestig miljoen blokken
commands.worldborder.warning.time.failed Nothing changed. The world border warning is already that amount of time Niets gewijzigd, omdat de wereldgrenswaarschuwingstijd al deze tijd is
commands.worldborder.warning.distance.failed Nothing changed. The world border warning is already that distance Niets gewijzigd, omdat de wereldgrenswaarschuwingsafstand al deze afstand is
commands.worldborder.damage.buffer.failed Nothing changed. The world border damage buffer is already that distance Niets gewijzigd, omdat de wereldgrensschadebuffer al deze afstand is
commands.worldborder.damage.amount.failed Nothing changed. The world border damage is already that amount Niets gewijzigd, omdat de wereldgrensschadehoeveelheid al die hoeveelheid is
commands.data.block.invalid The target block is not a block entity Het doelblok is geen blokentiteit
commands.data.merge.failed Nothing changed, the specified properties already have these values Niets gewijzigd, omdat de gespecificeerde eigenschappen al deze waarden hebben
commands.data.modify.expected_list Expected list, got: %s Lijst verwacht; %s gekregen
commands.data.modify.expected_object Expected object, got: %s Object verwacht; %s gekregen
commands.data.modify.invalid_index Invalid list index: %s Ongeldige lijstindex: %s
commands.data.get.multiple This argument accepts a single NBT value Dit argument accepteert een enkele NBT-waarde
commands.data.entity.invalid Unable to modify player data Spelersdata aanpassen mislukt
commands.teammsg.failed.noteam You must be on a team to message your team Je moet in een team zijn om je team een bericht te sturen
argument.color.invalid Unknown color '%s' Kleur '%s' is onbekend
argument.dimension.invalid Unknown dimension '%s' Dimensie '%s' is onbekend
argument.component.invalid Invalid chat component: %s Chatcomponent '%s' is ongeldig
argument.anchor.invalid Invalid entity anchor position %s Entiteitsankerpositie '%s' is ongeldig
enchantment.unknown Unknown enchantment: %s Betovering '%s' is onbekend
lectern.take_book Take Book Boek pakken
effect.effectNotFound Unknown effect: %s Effect '%s' is onbekend
arguments.objective.notFound Unknown scoreboard objective '%s' Scoreborddoel '%s' is onbekend
arguments.objective.readonly Scoreboard objective '%s' is read-only Scoreborddoel '%s' is alleen-lezen
commands.scoreboard.objectives.add.longName Objective names cannot be longer than %s characters Doelnamen kunnen niet langer zijn dan %s karakters
argument.criteria.invalid Unknown criteria '%s' Criterium '%s' is onbekend
particle.notFound Unknown particle: %s Deeltje '%s' is onbekend
argument.id.unknown Unknown ID: %s ID '%s' is onbekend
advancement.advancementNotFound Unknown advancement: %s Vooruitgang '%s' is onbekend
recipe.notFound Unknown recipe: %s Recept '%s' is onbekend
entity.notFound Unknown entity: %s Entiteit '%s' is onbekend
predicate.unknown Unknown predicate: %s Onbekend predicaat: %s
argument.scoreboardDisplaySlot.invalid Unknown display slot '%s' Weergavevak '%s' is onbekend
slot.unknown Unknown slot '%s' Vak '%s' is onbekend
team.notFound Unknown team '%s' Team '%s' is onbekend
arguments.block.tag.unknown Unknown block tag '%s' Blokeigenschap '%s' is onbekend
argument.block.id.invalid Unknown block type '%s' Bloktype '%s' is onbekend
argument.block.property.unknown Block %s does not have property '%s' Blok '%s' heeft niet de eigenschap '%s'
argument.block.property.duplicate Property '%s' can only be set once for block %s Eigenschap '%s' kan maar één keer voorkomen voor blok '%s'
argument.block.property.invalid Block %s does not accept '%s' for %s property Blok '%s' accepteert '%s' niet voor eigenschap '%s'
argument.block.property.novalue Expected value for property '%s' on block %s Waarde voor eigenschap '%s' van blok '%s' verwacht
arguments.function.tag.unknown Unknown function tag '%s' Functie-eigenschap '%s' is onbekend
arguments.function.unknown Unknown function %s Functie '%s' is onbekend
arguments.item.overstacked %s can only stack up to %s '%s' kan gestapeld worden tot maximaal %s
argument.item.id.invalid Unknown item '%s' Voorwerp '%s' is onbekend
arguments.item.tag.unknown Unknown item tag '%s' Voorwerpeigenschap '%s' is onbekend
argument.entity.selector.unknown Unknown selector type '%s' Selecteerdertype '%s' is onbekend
argument.entity.options.valueless Expected value for option '%s' Waarde verwacht voor optie '%s'
argument.entity.options.unknown Unknown option '%s' Optie '%s' is onbekend
argument.entity.options.inapplicable Option '%s' isn't applicable here Optie '%s' is hier niet van toepassing
argument.entity.options.sort.irreversible Invalid or unknown sort type '%s' Sorteertype '%s' is ongeldig of onbekend
argument.entity.options.mode.invalid Invalid or unknown game mode '%s' Spelmodus '%s' is ongeldig of onbekend
argument.entity.options.type.invalid Invalid or unknown entity type '%s' Entiteitstype '%s' is ongeldig of onbekend
argument.nbt.list.mixed Can't insert %s into list of %s '%s' toevoegen aan lijst '%s' mislukt
argument.nbt.array.mixed Can't insert %s into %s '%s' toevoegen aan '%s' mislukt
argument.nbt.array.invalid Invalid array type '%s' Regeltype '%s' is ongeldig
commands.bossbar.create.failed A bossbar already exists with the ID '%s' Een baasbalk met ID '%s' bestaat al
commands.bossbar.unknown No bossbar exists with the ID '%s' Er bestaat geen baasbalk met ID '%s'
clear.failed.single No items were found on player %s Geen voorwerpen gevonden in de inventaris van %s
clear.failed.multiple No items were found on %s players Geen voorwerpen gevonden in de inventaris van %s spelers
commands.clone.toobig Too many blocks in the specified area (maximum %s, specified %s) Te veel blokken in het opgegeven gebied (maximaal %s, %s opgegeven)
commands.datapack.unknown Unknown data pack '%s' Datapakket '%s' is onbekend
commands.datapack.enable.failed Pack '%s' is already enabled! Datapakket '%s' is al ingeschakeld!
commands.datapack.disable.failed Pack '%s' is not enabled! Datapakket '%s' is niet ingeschakeld!
commands.difficulty.failure The difficulty did not change; it is already set to %s Moeilijkheidsgraad werd niet gewijzigd, omdat deze al '%s' is
commands.enchant.failed.entity %s is not a valid entity for this command '%s' is geen geldig entiteit voor deze opdracht
commands.enchant.failed.itemless %s is not holding any item %s houdt geen voorwerp vast
commands.enchant.failed.incompatible %s cannot support that enchantment '%s' ondersteunt deze betovering niet
commands.enchant.failed.level %s is higher than the maximum level of %s supported by that enchantment %s is hoger dan het ondersteunde maximumniveau %s voor die betovering
commands.execute.blocks.toobig Too many blocks in the specified area (maximum %s, specified %s) Te veel blokken in het opgegeven gebied (maximaal %s, %s opgegeven)
commands.execute.conditional.pass Test passed Test geslaagd
commands.execute.conditional.pass_count Test passed, count: %s Test geslaagd, aantal: %s
commands.execute.conditional.fail Test failed Test mislukt
commands.execute.conditional.fail_count Test failed, count: %s Test mislukt, aantal: %s
commands.fill.toobig Too many blocks in the specified area (maximum %s, specified %s) Te veel blokken in het opgegeven gebied (maximaal %s, %s opgegeven)
commands.publish.alreadyPublished Multiplayer game is already hosted on port %s Multiplayerspel wordt al gehost op poort %s
commands.scoreboard.players.get.null Can't get value of %s for %s; none is set Verkrijgen van waarde van '%s' van %s mislukt, omdat geen gezet is
commands.spreadplayers.failed.teams Could not spread %s teams around %s, %s (too many entities for space - try using spread of at most %s) Verspreiden van %s team(s) rondom %s, %s mislukt (te veel entiteiten voor de ruimte - probeer een verspreiding van maximaal %s)
commands.spreadplayers.failed.entities Could not spread %s entities around %s, %s (too many entities for space - try using spread of at most %s) Verspreiden van %s entiteit(en) rondom %s, %s mislukt (te veel entiteiten voor de ruimte - probeer een verspreiding van maximaal %s)
commands.team.add.longName Team names cannot be longer than %s characters Teamnamen kunnen niet langer zijn dan %s karakters
commands.data.get.invalid Can't get %s; only numeric tags are allowed Verkrijgen van '%s' mislukt; alleen numerieke eigenschappen zijn toegestaan
commands.data.get.unknown Can't get %s; tag doesn't exist Verkrijgen van '%s' mislukt; eigenschap bestaat niet
argument.double.low Double must not be less than %s, found %s Dubbeleprecisiegetal mag niet lager zijn dan %s, %s gevonden
argument.double.big Double must not be more than %s, found %s Dubbeleprecisiegetal mag niet hoger zijn dan %s, %s gevonden
argument.float.low Float must not be less than %s, found %s Vliegendekommagetal mag niet lager zijn dan %s, %s gevonden
argument.float.big Float must not be more than %s, found %s Vliegendekommagetal mag niet hoger zijn dan %s, %s gevonden
argument.integer.low Integer must not be less than %s, found %s Geheel getal mag niet lager zijn dan %s, %s gevonden
argument.integer.big Integer must not be more than %s, found %s Geheel getal mag niet hoger zijn dan %s, %s gevonden
argument.long.low Long must not be less than %s, found %s Lang geheel getal mag niet lager zijn dan %s, %s gevonden
argument.long.big Long must not be more than %s, found %s Lang geheel getal mag niet hoger zijn dan %s, %s gevonden
argument.literal.incorrect Expected literal %s Literaal %s verwacht
parsing.quote.expected.start Expected quote to start a string Aanhalingsteken om een regel te beginnen verwacht
parsing.quote.expected.end Unclosed quoted string Niet-gesloten gequoteerde regel
parsing.quote.escape Invalid escape sequence '\\%s' in quoted string Ongeldige ontsnappingssequentie '\\%s' in de gequoteerde regel
parsing.bool.invalid Invalid boolean, expected 'true' or 'false' but found '%s' Ongeldige booleaanse expressie; 'true' of 'false' werd verwacht, maar '%s' gevonden
parsing.int.invalid Invalid integer '%s' Geheel getal '%s' is ongeldig
parsing.int.expected Expected integer Geheel getal verwacht
parsing.long.invalid Invalid long '%s' Lang geheel getal '%s' is ongeldig
parsing.long.expected Expected long Lang geheel getal verwacht
command.exception Could not parse command: %s Interpreteren van opdracht '%s' mislukt
parsing.double.invalid Invalid double '%s' Dubbeleprecisiegetal '%s' is ongeldig
parsing.double.expected Expected double Dubbeleprecisiegetal verwacht
parsing.float.invalid Invalid float '%s' Vliegendekommagetal '%s' is ongeldig
parsing.float.expected Expected float Vliegendekommagetal verwacht
parsing.bool.expected Expected boolean Booleaanse expressie verwacht
parsing.expected Expected '%s' '%s' verwacht
command.unknown.command Unknown command Onbekende opdracht
command.unknown.argument Incorrect argument for command Incorrect argument voor opdracht
command.expected.separator Expected whitespace to end one argument, but found trailing data Witruimte verwacht om een argument te beëindigen, maar vond extra data
biome.minecraft.beach Beach Strand
biome.minecraft.birch_forest Birch Forest Berkenbos
biome.minecraft.birch_forest_hills Birch Forest Hills Berkenbosheuvels
biome.minecraft.snowy_beach Snowy Beach Besneeuwd strand
biome.minecraft.cold_ocean Cold Ocean Koude oceaan
biome.minecraft.deep_cold_ocean Deep Cold Ocean Koude diepe oceaan
biome.minecraft.deep_frozen_ocean Deep Frozen Ocean Bevroren diepe oceaan
biome.minecraft.deep_lukewarm_ocean Deep Lukewarm Ocean Lauwe diepe oceaan
biome.minecraft.deep_ocean Deep Ocean Diepe oceaan
biome.minecraft.deep_warm_ocean Deep Warm Ocean Warme diepe oceaan
biome.minecraft.desert Desert Woestijn
biome.minecraft.desert_hills Desert Hills Woestijnheuvels
biome.minecraft.mountains Mountains Bergen
biome.minecraft.wooded_mountains Wooded Mountains Beboste bergen
biome.minecraft.forest Forest Bos
biome.minecraft.wooded_hills Wooded Hills Beboste heuvels
biome.minecraft.frozen_ocean Frozen Ocean Bevroren oceaan
biome.minecraft.frozen_river Frozen River Bevroren rivier
biome.minecraft.nether Nether Nether
biome.minecraft.snowy_tundra Snowy Tundra Besneeuwde toendra
biome.minecraft.snowy_mountains Snowy Mountains Besneeuwde bergen
biome.minecraft.jungle_edge Jungle Edge Oerwoud (rand)
biome.minecraft.jungle_hills Jungle Hills Oerwoudheuvels
biome.minecraft.jungle Jungle Oerwoud
biome.minecraft.lukewarm_ocean Lukewarm Ocean Lauwe oceaan
biome.minecraft.badlands_plateau Badlands Plateau Badlandsplateau
biome.minecraft.badlands Badlands Badlands
biome.minecraft.wooded_badlands_plateau Wooded Badlands Plateau Bebost badlandsplateau
biome.minecraft.mushroom_fields Mushroom Fields Paddenstoelenvelden
biome.minecraft.mushroom_field_shore Mushroom Field Shore Paddenstoelenveldenkust
biome.minecraft.tall_birch_hills Tall Birch Hills Beboste heuvels (hoge berken)
biome.minecraft.tall_birch_forest Tall Birch Forest Bos (hoge berken)
biome.minecraft.desert_lakes Desert Lakes Oase
biome.minecraft.gravelly_mountains Gravelly Mountains Grindbergen
biome.minecraft.modified_gravelly_mountains Gravelly Mountains+ Grindbergen+
biome.minecraft.flower_forest Flower Forest Bloemenbos
biome.minecraft.ice_spikes Ice Spikes IJspijlers
biome.minecraft.modified_jungle_edge Modified Jungle Edge Aangepaste oerwoudrand
biome.minecraft.modified_jungle Modified Jungle Aangepast oerwoud
biome.minecraft.modified_badlands_plateau Modified Badlands Plateau Aangepast badlandsplateau
biome.minecraft.eroded_badlands Eroded Badlands Geërodeerde badlands
biome.minecraft.modified_wooded_badlands_plateau Modified Wooded Badlands Plateau Aangepast bebost badlandsplateau
biome.minecraft.sunflower_plains Sunflower Plains Zonnebloemvelden
biome.minecraft.giant_spruce_taiga_hills Giant Spruce Taiga Hills Taigaheuvels (grote sparren)
biome.minecraft.giant_spruce_taiga Giant Spruce Taiga Taiga (grote sparren)
biome.minecraft.dark_forest_hills Dark Forest Hills Dichtbeboste heuvels
biome.minecraft.shattered_savanna Shattered Savanna Ruige savanne
biome.minecraft.shattered_savanna_plateau Shattered Savanna Plateau Ruig savanneplateau
biome.minecraft.swamp_hills Swamp Hills Moerasheuvels
biome.minecraft.snowy_taiga_mountains Snowy Taiga Mountains Besneeuwde taigabergen
biome.minecraft.taiga_mountains Taiga Mountains Taigabergen
biome.minecraft.ocean Ocean Oceaan
biome.minecraft.plains Plains Velden
biome.minecraft.giant_tree_taiga_hills Giant Tree Taiga Hills Taigaheuvels (grote bomen)
biome.minecraft.giant_tree_taiga Giant Tree Taiga Taiga (grote bomen)
biome.minecraft.river River Rivier
biome.minecraft.dark_forest Dark Forest Dicht bos
biome.minecraft.savanna_plateau Savanna Plateau Savanneplateau
biome.minecraft.savanna Savanna Savanne
biome.minecraft.end_barrens End Barrens De End - verlaten eiland
biome.minecraft.end_highlands End Highlands De End - hooglanden
biome.minecraft.small_end_islands Small End Islands De End - laaglanden
biome.minecraft.end_midlands End Midlands De End - midlanden
biome.minecraft.the_end The End De End
biome.minecraft.mountain_edge Mountain Edge Bergrand
biome.minecraft.stone_shore Stone Shore Steenkust
biome.minecraft.swamp Swamp Moeras
biome.minecraft.snowy_taiga Snowy Taiga Besneeuwde taiga
biome.minecraft.snowy_taiga_hills Snowy Taiga Hills Besneeuwde taigaheuvels
biome.minecraft.taiga_hills Taiga Hills Taigaheuvels
biome.minecraft.taiga Taiga Taiga
biome.minecraft.the_void The Void De leegte
biome.minecraft.warm_ocean Warm Ocean Warme oceaan
biome.minecraft.bamboo_jungle Bamboo Jungle Bamboe-oerwoud
biome.minecraft.bamboo_jungle_hills Bamboo Jungle Hills Bamboe-oerwoudheuvels
generator.minecraft.surface Surface Oppervlakte
generator.minecraft.caves Caves Grotten
generator.minecraft.floating_islands Floating Islands Zwevende eilanden
realms.missing.module.error.text Realms could not be opened right now, please try again later Realms kan nu niet geopend worden; probeer het later opnieuw
realms.missing.snapshot.error.text Realms is currently not supported in snapshots Realms wordt in snapshots niet ondersteund
color.minecraft.white White Wit
color.minecraft.orange Orange Oranje
color.minecraft.magenta Magenta Magenta
color.minecraft.light_blue Light Blue Lichtblauw
color.minecraft.yellow Yellow Geel
color.minecraft.lime Lime Lichtgroen
color.minecraft.pink Pink Roze
color.minecraft.gray Gray Grijs
color.minecraft.light_gray Light Gray Lichtgrijs
color.minecraft.cyan Cyan Turquoise
color.minecraft.purple Purple Paars
color.minecraft.blue Blue Blauw
color.minecraft.brown Brown Bruin
color.minecraft.green Green Groen
color.minecraft.red Red Rood
color.minecraft.black Black Zwart

Verwijderde regels

Advertisement