Minecraft Wiki

현재 위키 개선 프로젝트가 진행중입니다! 해당 문서를 통하여 자세한 정보를 확인해보세요!

새로 오신 분들은 길라잡이위키 규칙을 꼭 읽어주세요.

문서 작성번역을 도와주시면 이 위키에 큰 힘이 됩니다.

READ MORE

Minecraft Wiki
Minecraft Wiki
Top Wiki Editors | Top Wiki Editors - Monthly | Top Wiki Editors - Global

Rank User Score
1 BSkyWcloud (토론 | 기여) 114226
2 Minejango2 (토론 | 기여) 40013
3 Alswo96284 (토론 | 기여) 23641
4 SersakLart (토론 | 기여) 21459
5 TenGoblinek (토론 | 기여) 10261
6 Folly (토론 | 기여) 9942
7 Leehan020816 (토론 | 기여) 9140
8 Dngnogu (토론 | 기여) 6558
9 Fusion thermonucleaire (토론 | 기여) 5950
10 Asassin 1 (토론 | 기여) 5810
11 Mathshyun (토론 | 기여) 4134
12 Mckogrepbot (토론 | 기여) 3921
13 Herajika (토론 | 기여) 3860
14 EzKorry (토론 | 기여) 3821
15 Otokoume (토론 | 기여) 3740
16 Mistastinky (토론 | 기여) 3704
17 Magiczocker (토론 | 기여) 3491
18 Yaeyewon112 (토론 | 기여) 3225
19 IdefixBot (토론 | 기여) 3079
20 The Non Useful (토론 | 기여) 2996
21 Ffbot (토론 | 기여) 2921
22 Wynthyst (토론 | 기여) 2892
23 Mkw0820 (토론 | 기여) 2659
24 Reverse88 (토론 | 기여) 2386
25 Tengoblinekcz bot (토론 | 기여) 2364
26 Finalchild-gpuser (토론 | 기여) 2354
27 Hoejin88 (토론 | 기여) 2245
28 페페짱쨩맨43002 (토론 | 기여) 2104
29 Kimth (토론 | 기여) 1914
30 FusionThermoBot (토론 | 기여) 1864
31 CicholGricenchos-gpuser (토론 | 기여) 1787
32 Skyrlgur (토론 | 기여) 1747
33 Js091213 (토론 | 기여) 1742
34 Leeseojune (토론 | 기여) 1736
35 Injun6 (토론 | 기여) 1663
36 MandleMandle (토론 | 기여) 1520
37 RohHyeok (토론 | 기여) 1394
38 Kkotkimchi (토론 | 기여) 1363
39 Discobus430 (토론 | 기여) 1307
40 Johnmacrocraft (토론 | 기여) 1262
41 마인드9 (토론 | 기여) 1014
42 Ilovro (토론 | 기여) 1010
43 APROBONG (토론 | 기여) 1009
44 Iscariot82 (토론 | 기여) 998
45 Xbony2 (토론 | 기여) 996
46 Rostiger Bot (토론 | 기여) 919
47 BioVerLord (토론 | 기여) 869
48 Violine2202 (토론 | 기여) 864
49 Msj88875 (토론 | 기여) 808
50 Ultim 0 (토론 | 기여) 789
51 Prettysa76 (토론 | 기여) 693
52 XKTiVerz (토론 | 기여) 684
53 User 100287610 (토론 | 기여) 648
54 Silversugarcarrot (토론 | 기여) 593
55 Oakar567 (토론 | 기여) 584
56 Askhadulin (토론 | 기여) 579
57 Partition5896 (토론 | 기여) 539
58 Sakumaxx (토론 | 기여) 502
59 Kangtj06 (토론 | 기여) 485
60 Dand0Bot (토론 | 기여) 476
61 ShareLoveAct (토론 | 기여) 468
62 Dgini1234 (토론 | 기여) 447
63 MarioGoon (토론 | 기여) 436
64 Loox3736 (토론 | 기여) 429
65 Wundrbar (토론 | 기여) 427
66 Sraply (토론 | 기여) 424
67 Scspy2004 (토론 | 기여) 397
68 Jaehyeon1090 (토론 | 기여) 396
69 MarkusRost (토론 | 기여) 390
70 BupGyu (토론 | 기여) 367
71 Sejin2357018534 (토론 | 기여) 364
72 Mung7767 (토론 | 기여) 362
73 Mkja (토론 | 기여) 355
74 WiseRevolution (토론 | 기여) 347
75 CaptainParkiz (토론 | 기여) 347
76 Supdle (토론 | 기여) 345
77 Tree lightbulb (토론 | 기여) 343
78 황금녹차 (토론 | 기여) 341
79 Piglin brot (토론 | 기여) 337
80 Koreaminseung54 (토론 | 기여) 334
81 Ghost214 (토론 | 기여) 330
82 Zasu12 (토론 | 기여) 327
83 Rtyuio123456wiki (토론 | 기여) 321
84 Dnieltwitch (토론 | 기여) 302
85 CreeperJerky (토론 | 기여) 298
86 Junchoiblue (토론 | 기여) 287
87 Mcisl (토론 | 기여) 278