Minecraft Wiki

Fandom의 이 Minecraft 위키(모든 언어판)는 더 이상 공식 위키가 아닙니다. 자세한 사항은 이곳을 참조해 주시기 바랍니다.


현재 위키 개선 프로젝트가 진행중입니다! 해당 문서를 통하여 자세한 정보를 확인해보세요!

새로 오신 분들은 길라잡이위키 규칙을 꼭 읽어주세요.

문서 작성번역을 도와주시면 이 위키에 큰 힘이 됩니다.

READ MORE

Minecraft Wiki

이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.

파일 목록
처음 문서이전 문서다음 문서마지막 문서
날짜 이름 섬네일 크기 사용자 설명
2022년 1월 26일 (수) 08:05 Written Book.webp (파일) 493 KB Dldbstjq4321 Written Book
2022년 1월 21일 (금) 23:32 Shakeyshakey.png (파일) 342 KB Reverse88  
2022년 1월 21일 (금) 23:29 Snowball TextureUpdate.png (파일) 3 KB Reverse88  
2022년 1월 21일 (금) 23:29 Snowball JE2 BE2.png (파일) 3 KB Reverse88  
2022년 1월 21일 (금) 23:26 Snowball.png (파일) 3 KB Reverse88  
2022년 1월 21일 (금) 23:24 Notch - Mojang avatar.png (파일) 36 KB Reverse88  
2022년 1월 21일 (금) 23:24 MINECON Notch.png (파일) 342 KB Reverse88  
2022년 1월 21일 (금) 23:23 Notch Adweek.jpg (파일) 3 KB Reverse88  
2022년 1월 21일 (금) 23:23 Notchface santa.png (파일) 10 KB Reverse88  
2022년 1월 21일 (금) 23:21 Bread TextureUpdate.png (파일) 811 바이트 Reverse88  
2022년 1월 21일 (금) 23:20 Bread.png (파일) 811 바이트 Reverse88  
2022년 1월 20일 (목) 05:36 Locked Map (item) BE2.png (파일) 1,001 바이트 Minejango2  
2022년 1월 17일 (월) 16:43 Wandering Trader concept 3.jpg (파일) 21 KB Reverse88  
2022년 1월 17일 (월) 16:42 Wandering Trader concept 2.jpg (파일) 48 KB Reverse88  
2022년 1월 17일 (월) 16:42 19w05a.jpeg (파일) 66 KB Reverse88  
2022년 1월 17일 (월) 16:39 Dark Prismarine Stairs.png (파일) 8 KB Reverse88  
2022년 1월 17일 (월) 16:38 Purpur Stairs.png (파일) 6 KB Reverse88  
2022년 1월 17일 (월) 16:37 Quartz Stairs.png (파일) 5 KB Reverse88  
2022년 1월 17일 (월) 16:37 Nether Brick Stairs.png (파일) 7 KB Reverse88  
2022년 1월 17일 (월) 16:37 Cobblestone Stairs.png (파일) 9 KB Reverse88  
2022년 1월 17일 (월) 16:36 Stone Brick Stairs.png (파일) 6 KB Reverse88  
2022년 1월 17일 (월) 16:36 Brick Stairs.png (파일) 8 KB Reverse88  
2022년 1월 9일 (일) 19:46 Netherite Ingot BE1.png (파일) 3 KB Minejango2  
2022년 1월 9일 (일) 19:46 Netherite Ingot JE1.png (파일) 663 바이트 Minejango2  
2022년 1월 7일 (금) 23:49 Initialized Nether Reactor Core BE1.png (파일) 10 KB Reverse88  
2022년 1월 7일 (금) 23:45 Netherite step1.ogg (파일) 20 KB Reverse88  
2022년 1월 7일 (금) 23:45 Netherite break1.ogg (파일) 16 KB Reverse88  
2022년 1월 7일 (금) 23:37 Stone Sword TextureUpdate.png (파일) 287 바이트 Reverse88  
2022년 1월 7일 (금) 23:35 Iron Sword TextureUpdate.png (파일) 292 바이트 Reverse88  
2022년 1월 7일 (금) 23:35 Wooden Sword TextureUpdate.png (파일) 285 바이트 Reverse88  
2022년 1월 7일 (금) 23:34 Golden Sword TextureUpdate.png (파일) 292 바이트 Reverse88  
2022년 1월 7일 (금) 23:34 Diamond Sword TextureUpdate.png (파일) 291 바이트 Reverse88  
2022년 1월 7일 (금) 23:31 Invicon Potion of the Turtle Master.gif (파일) 235 KB Reverse88  
2022년 1월 7일 (금) 23:30 EducationEditionLogo.png (파일) 49 KB Reverse88  
2022년 1월 7일 (금) 23:26 Invicon Bubble Column.gif (파일) 3 KB Reverse88  
2021년 12월 31일 (금) 23:53 Nether Quartz Ore TextureUpdate.png (파일) 10 KB Reverse88  
2021년 12월 31일 (금) 23:51 Diamond Ore TextureUpdate.png (파일) 8 KB Reverse88  
2021년 12월 31일 (금) 23:49 Coal Ore TextureUpdate.png (파일) 10 KB Reverse88  
2021년 12월 31일 (금) 23:48 Iron Ore Texture Update Revision 1.png (파일) 18 KB Reverse88  
2021년 12월 31일 (금) 23:48 Redstone Ore TextureUpdate.png (파일) 19 KB Reverse88  
2021년 12월 31일 (금) 23:47 Lapis Ore TextureUpdate.png (파일) 21 KB Reverse88  
2021년 12월 31일 (금) 23:47 Gold Ore TextureUpdate.png (파일) 8 KB Reverse88  
2021년 12월 31일 (금) 23:47 Diamond Ore TextureUpdate Revision 1.png (파일) 8 KB Reverse88  
2021년 12월 31일 (금) 23:46 Emerald Ore TextureUpdate.png (파일) 23 KB Reverse88  
2021년 12월 31일 (금) 23:45 Nether Quartz Ore JE2.png (파일) 10 KB Reverse88  
2021년 12월 31일 (금) 06:21 FrontPageSprite.png (파일) 8 KB Thgabs 1.18
2021년 12월 29일 (수) 16:40 Golden Boots.png (파일) 2 KB Reverse88  
2021년 12월 29일 (수) 16:40 Diamond Boots.png (파일) 4 KB Reverse88  
2021년 12월 29일 (수) 16:40 Iron Boots.png (파일) 4 KB Reverse88  
2021년 12월 29일 (수) 16:40 Chainmail Boots.png (파일) 5 KB Reverse88  
처음 문서이전 문서다음 문서마지막 문서