Minecraft Wiki

Fandom의 이 Minecraft 위키(모든 언어판)는 더 이상 공식 위키가 아닙니다. 자세한 사항은 이곳을 참조해 주시기 바랍니다.


현재 위키 개선 프로젝트가 진행중입니다! 해당 문서를 통하여 자세한 정보를 확인해보세요!

새로 오신 분들은 길라잡이위키 규칙을 꼭 읽어주세요.

문서 작성번역을 도와주시면 이 위키에 큰 힘이 됩니다.

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
[만들기 | 역사 | 캐시 제거]설명문서
이 모듈의 설명문서가 없습니다. 이 모듈의 사용 방법을 안다면, 설명문서를 만들어 주십시오.
local p = {}

local i18n = {
	categoryUpcoming = '분류:차기',
	defaultFuel = 'Any fuel',
	moduleArgs = [[모듈:ProcessArgs]],
	moduleRecipe = [[모듈:Recipe table]],
	type = '제련',
}
p.i18n = i18n

local recipeTable = require( i18n.moduleRecipe ).table

function p.table( f )
	local args = f
	if f == mw.getCurrentFrame() then
		args = require( i18n.moduleArgs ).merge( true )
	else
		f = mw.getCurrentFrame()
	end
	
	args.Input = args[1]
	args.Output = args[2]
	args.Experience = args[3]
	args.Fuel = args.fuel or i18n.defaultFuel
	
	local out = recipeTable( args, {
		uiFunc = 'furnace',
		type = i18n.type,
		ingredientArgs = { 'Input', 'Fuel' },
		outputArgs = { 'Output' },
	} )
	
	local title = mw.title.getCurrentTitle()
	local category
	if args.upcoming and args.nocat ~= '1' and title.namespace == 0 and not title.isSubpage then
		category = '[[' .. i18n.categoryUpcoming .. ']]'
	end
	
	return out, category
end

return p
Advertisement