Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Server.properties"

Από Minecraft Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
μ
μ (Ρομπότ: Προσθήκη: pt:Server.properties)
Γραμμή 484: Γραμμή 484:
 
[[nl:Server.properties]]
 
[[nl:Server.properties]]
 
[[pl:Server.properties]]
 
[[pl:Server.properties]]
  +
[[pt:Server.properties]]
 
[[zh:Server.properties]]
 
[[zh:Server.properties]]

Αναθεώρηση της 13:55, 30 Δεκεμβρίου 2020

The default server.properties file.

server.properties is the file which stores all the settings for a multiplayer (Minecraft or Minecraft Classic) server.

If you are going to edit server.properties it is important that you use the same structure as the original uses, although the order of the lines is arbitrary. The text before the equal sign is the key, which you shouldn't change. The text after the equal sign is the property's value, which you can edit. Lines that begin with # are comments - altering or removing these lines has no effect on the game.

After changes are made to the server.properties file, the server must be restarted for them to take effect.

If the server.properties file does not list all properties (such as if a new version of the server adds new properties, or if the file does not exist), then on startup the server will rewrite the server.properties file with the new properties listed and set them to their default values.

File Location

This file is automatically generated upon first start of the server (if it doesn't exist).

OS File Location Notes
Windows Same directory as minecraft_server.exe
Linux

Unix Unix/Mac

Path of Working Directory (pwd)

If you start it from your home directory (/home/yourname) the server files will be created in /home/yourname. Follow these guidelines for ensuring that the server files are generated where you would expect them.

 • Set aside an entire directory for all of the server files. (Things could get messy if you don't).
  • Place your minecraft_server.jar here.
 • Use the Media:Minecraft server template.txt script as a guideline for setting up a startup script for your Minecraft server.
  • Make sure it's in your executable $PATH
  • Be sure to add the execution permission to the startup script (chmod +x file_name, or use a folder manager)
   • minecraft_server(.sh)

Server.properties

As of 1.11, these are the default settings for a newly installed Minecraft server:

#Minecraft server properties
#(File Modification Datestamp)
max-tick-time=60000
generator-settings=
allow-nether=true
force-gamemode=false
gamemode=0
enable-query=false
player-idle-timeout=0
difficulty=1
spawn-monsters=true
op-permission-level=4
announce-player-achievements=true
pvp=true
snooper-enabled=true
level-type=DEFAULT
hardcore=false
enable-command-block=false
max-players=20
network-compression-threshold=256
resource-pack-sha1=
max-world-size=29999984
server-port=25565
server-ip=
spawn-npcs=true
allow-flight=false
level-name=world
view-distance=10
resource-pack=
spawn-animals=true
white-list=false
generate-structures=true
online-mode=true
max-build-height=256
level-seed=
prevent-proxy-connections=false
motd=A Minecraft Server
enable-rcon=false

Minecraft server properties

Key Type Default Value Description
allow-flight boolean false Allows users to use flight on your server while in Survival mode, if they have a mod that provides flight installed.

With allow-flight enabled, griefers will possibly be more common, because it will make their work easier. In Creative mode this has no effect.

false - Flight is not allowed (players in air for at least 5 seconds will be kicked).
true - Flight is allowed, and used if the player has a fly mod installed.
allow-nether boolean true Allows players to travel to the Nether.
false - Nether portals will not work.
true - The server will allow portals to send players to the Nether.
announce-player-achievements boolean true Allows server to announce when a player gets an achievement.
difficulty integer (0-3) 1 Defines the difficulty (such as damage dealt by mobs and the way hunger and poison affects players) of the server.
0 - Peaceful
1 - Easy
2 - Normal
3 - Hard
enable-query boolean false Enables GameSpy4 protocol server listener. Used to get information about server.
enable-rcon boolean false Enables remote access to the server console.
enable-command-block boolean false Enables command blocks
force-gamemode boolean false Force players to join in the default game mode.
false - Players will join in the gamemode they left in.
true - Players will always join in the default gamemode.
gamemode integer (0-3) 0 Defines the mode of gameplay.
0 - Survival
1 - Creative
2 - Adventure
3 - Spectator
generate-structures boolean true Defines whether structures (such as villages) will be generated.
false - Structures will not be generated in new chunks.
true - Structures will be generated in new chunks.

Note: Dungeons will still generate if this is set to false.

generator-settings string blank The settings used to customize world generation. See Superflat and Customized for possible settings and examples.
hardcore boolean false If set to true, players will be set to spectator mode if they die.
level-name string world The "level-name" value will be used as the world name and its folder name. You may also copy your saved game folder here, and change the name to the same as that folder's to load it instead.
Characters such as ' (apostrophe) may need to be escaped by adding a backslash before them.
level-seed string blank Add a seed for your world, as in Singleplayer.
Some examples are: minecraft, 404, 1a2b3c.
level-type string DEFAULT Determines the type of map that is generated.
DEFAULT - Standard world with hills, valleys, water, etc.
FLAT - A flat world with no features, meant for building.
LARGEBIOMES - Same as default but all biomes are larger.
AMPLIFIED - Same as default but world-generation height limit is increased.
CUSTOMIZED - Same as default unless generator-settings is set to a preset.
max-build-height integer 256 The maximum height in which building is allowed. Terrain may still naturally generate above a low height limit.
max-players integer (0-2147483647) 20 The maximum number of players that can play on the server at the same time. Note that if more players are on the server it will use more resources. Note also, op player connections are not supposed to count against the max players, but ops currently cannot join a full server. Extremely large values for this field result in the client-side user list being broken.
max-tick-time
integer (0–(2^63 - 1)) 60000 The maximum number of milliseconds a single tick may take before the server watchdog stops the server with the message, A single server tick took 60.00 seconds (should be max 0.05); Considering it to be crashed, server will forcibly shutdown. Once this criteria is met, it calls System.exit(1).
-1 - disable watchdog entirely (this disable option was added in 14w32a)
max-world-size
integer (1-29999984) 29999984 This sets the maximum possible size in blocks, expressed as a radius, that the world border can obtain. Setting the world border bigger causes the commands to complete successfully but the actual border will not move past this block limit. Setting the max-world-size higher than the default doesn't appear to do anything.

Examples:

 • Setting max-world-size to 1000 will allow you to have a 2000x2000 world border.
 • Setting max-world-size to 4000 will give you an 8000 x 8000 world border.
motd string A Minecraft Server This is the message that is displayed in the server list of the client, below the name.
 • The MOTD does support color and formatting codes.
 • The MOTD supports special characters, such as "♥". However, such characters must be converted to escaped Unicode form. An online converter can be found here
 • If the MOTD is over 59 characters, the server list will likely report a communication error.
network-compression-threshold
integer 256 By default it allows packets that are n-1 bytes big to go normally, but a packet that n bytes or more will be compressed down. So, lower number means more compression but compressing small amounts of bytes might actually end up with a larger result than what went in.
-1 - disable compression entirely
0 - compress everything

Note: The Ethernet spec requires that packets less than 64 bytes become padded to 64 bytes. Thus, setting a value lower than 64 may not be beneficial. It is also not recommended to exceed the MTU, typically 1500 bytes.

online-mode boolean true Server checks connecting players against Minecraft's account database. Only set this to false if your server is not connected to the Internet. Hackers with fake accounts can connect if this is set to false! If minecraft.net is down or inaccessible, no players will be able to connect if this is set to true. Setting this variable to off purposely is called "cracking" a server, and servers that are presently with online mode off are called "cracked" servers, allowing players with unlicensed copies of Minecraft to join.
true - Enabled. The server will assume it has an Internet connection and check every connecting player.
false - Disabled. The server will not attempt to check connecting players.
op-permission-level integer (1-4) 4 Sets the default permission level for ops.
1 - Ops can bypass spawn protection.
2 - Ops can use /clear, /difficulty, /effect, /gamemode, /gamerule, /give, and /tp, and can edit command blocks.
3 - Ops can use /ban, /deop, /kick, and /op.
4 - Ops can use /stop.
player-idle-timeout integer 0 If non-zero, players are kicked from the server if they are idle for more than that many minutes.
Note: Idle time is reset when the server receives one of the following packets:
pvp boolean true Enable PvP on the server. Players shooting themselves with arrows will only receive damage if PvP is enabled.
true - Players will be able to kill each other.
false - Players cannot kill other players (also known as Player versus Environment (PvE)).

Note: Indirect damage sources spawned by players (such as lava, fire, TNT and to some extent water, sand and gravel) will still deal damage to other players.

query.port integer (1-65534) 25565 Sets the port for the query server (see enable-query).
rcon.password string blank Sets the password to rcon.
rcon.port integer (1-65534) 25575 Sets the port to rcon.
resource-pack string blank Optional URI to a resource pack. The player may choose to use it.
resource-pack-sha1
string blank Optional SHA-1 digest of the resource pack, in lowercase hexadecimal. It's recommended to specify this. This is not yet used to verify the integrity of the resource pack, but improves the effectiveness and reliability of caching.
server-ip string blank Set this if you want the server to bind to a particular IP. It is strongly recommended that you leave server-ip blank!
Set to blank, or the IP you want your server to run (listen) on.
server-port integer (1-65534) 25565 Changes the port the server is hosting (listening) on. This port must be forwarded if the server is hosted in a network using NAT (If you have a home router/firewall).
snooper-enabled boolean true Sets whether the server sends snoop data regularly to http://snoop.minecraft.net.
false - disable snooping.
true - enable snooping.
spawn-animals boolean true Determines if animals will be able to spawn.
true - Animals spawn as normal.
false - Animals will immediately vanish.

Tip: if you have major lag, turn this off/set to false.

spawn-monsters boolean true Determines if monsters will be spawned.
true - Enabled. Monsters will appear at night and in the dark.
false - Disabled. No monsters.

This setting has no effect if difficulty = 0 (peaceful). If difficulty is not = 0, a monster can still spawn from a Monster Spawner.

Tip: if you have major lag, turn this off/set to false.

spawn-npcs boolean true Determines whether villagers will be spawned.
true - Enabled. Villagers will spawn.
false - Disabled. No villagers.
spawn-protection integer 16 Determines the radius of the spawn protection. Setting this to 0 will not disable spawn protection. 0 will protect the single block at the spawn point. 1 will protect a 3x3 area centered on the spawn point. 2 will protect 5x5, 3 will protect 7x7, etc. This option is not generated on the first server start and appears when the first player joins. If there are no ops set on the server, the spawn protection will be disabled automatically.
use-native-transport boolean true Linux server performance improvements: optimized packet sending/receiving on Linux
true - Enabled. Enable Linux packet sending/receiving optimization
false - Disabled. Disable Linux packet sending/receiving optimization
view-distance integer (2-32) 10 Sets the amount of world data the server sends the client, measured in chunks in each direction of the player (radius, not diameter). It determines the server-side viewing distance. (see Render distance)

10 is the default/recommended. If you have major lag, reduce this value.

white-list boolean false Enables a whitelist on the server.

With a whitelist enabled, users not on the whitelist will be unable to connect. Intended for private servers, such as those for real-life friends or strangers carefully selected via an application process, for example.

false - No white list is used.
true - The file whitelist.json is used to generate the white list.

Note: Ops are automatically white listed, and there is no need to add them to the whitelist.

Minecraft Classic server properties

Key Type Default Value Description
verify-names boolean true If enabled the server will make sure that the client is logged in with the same IP on Minecraft.net. This has caused problems for people trying to play on the same computer they are hosting the server on as the server will see the local IP (127.0.0.1) while Minecraft.net will see the external IP. It is recommended that this is enabled unless you want to play on your server from the same computer you are hosting it on
true - Enabled. The server will check all names with Minecraft.net
false - Disabled. The server will make sure the IP matches
admin-slot boolean false Allow ops to join even if the server is full.
public boolean Whether the server should be displayed in the server list, or not.
true - The server will be displayed in the server list - anyone can see it.
false - Only people with the URL which can be found in externalurl.txt and people who know the IP and port can join the server
server-name string The name of the server. This is displayed in the server list and when someone is joining the server
 • A single line of text. Characters such as ' (apostrophe) may need to be escaped by adding a backslash before them.
max-players integer (0-256) The max numbers of players that can play on the server at the same time. Note that if more players are on the server it will use more resources. Note also, admin connections are not counted against the max players.
max-connections integer (1-3) The max number of connections the server will accept from the same IP.

Note: If you try to set it higher than 3 it will be changed back to 3.

motd string MOTD is short for Message of the day, though you do not need to change it every day. The MOTD is displayed when people join the server.
grow-trees boolean Whether or not the server will allow planted saplings to grow into trees.
true - the server will allow saplings to grow into trees.
false - the server will not allow saplings to grow into trees.